Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej w dniu 26.10.2016 r.

Protokół nr 21/2016

z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej

które odbyło się w dniu 26.10. 2016 r. w godz. 1100- 1220

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. Nr 1 i nr 2).

 1. Otwarcie 21 posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
 5. Raport z monitoringu Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych Gminy Mirosławiec za 2015 rok- wypracowanie stanowiska Komisji.
 6. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad.1

Otwarcie 21  posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.

O godz. 1100 Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Anna Turska otworzyła

21  posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

Przewodnicząca Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformowała, iż w posiedzeniu uczestniczy 3 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji.

Nieobecny: radny Stanisław Wiese, radna Urszula Stanisławska.

Ad.3

Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian do porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4

Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 19 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 19  posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 20 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 20  posiedzenia Komisji.

Ad.5

Raport z monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirosławiec za 2015 rok - wypracowanie stanowiska Komisji.

Na posiedzenie Komisji przybyła Danuta Czerniawska –Kierownik MGOPS w Mirosławcu.

Raport z monitoringu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Komisji Anna Turska zwróciła się z zapytaniem o zmiany, które nastąpiły w porównaniu z ubiegłym rokiem?

Kierownik MGOPS poinformowała, iż od roku poprzedniego niewiele się zmieniło jeśli chodzi o realizację strategii. Dodała, iż wiadomo jest, że nie uda się rozwiązać wszystkich problemów. Opracowanie i realizacja strategii  jest zadaniem własnym gminy o charakterze  obowiązkowym, zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej.  Strategia pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej, określa misję oraz wyznacza cele strategiczne  i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania wielu problemów społecznych i zminimalizować społeczne skutki kwestii społecznych. Celem strategii jest definiowanie problemów.

Przewodnicząca Komisji  zasugerowała, aby zespół oceniający zajął się działaniami, które otrzymały 0 pkt., tak aby w przyszłym roku zadania ocenione zostały wyżej.

Kierownik MGOPS poinformowała, iż chodzi tutaj między innymi o zadanie dotyczące  zwiększenia liczby mieszkań socjalnych, które to otrzymało 0 pkt. Ponadto z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy wynika, iż gmina powinna zapewnić mieszkania socjalne z przeznaczeniem dla osób dotkniętych przemocą domową.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem, czy podejmowane są działania mające na celu uruchomienie spółdzielni socjalnej?

Kierownik MGOPS poinformowała, iż nie ma osób chętnych zainteresowanych podjęciem takich działań.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem o współpracę z OWES jeśli chodzi o spółdzielnię socjalną.

Danuta Czerniawska poinformowała, iż organizowane były szkolenia wspólnie z OWES, jednak nie było dużego zainteresowania. Dodała, iż  osoby zainteresowane uruchomieniem spółdzielni socjalnej muszą wybrać odpowiedni profil działalności, który przynosić będzie dochód.

Przewodnicząca Komisji Anna Turska nawiązując do celu operacyjnego 2, kierunek działania 5 : zabezpieczenie potrzeb bytowych dzieci z rodzin ubogich, m.in. poprzez organizowanie dla nich dożywiania w szkołach, wypoczynku letniego i zimowego zwróciła się z zapytaniem o ilość dzieci typowanych na kolonie?

Danuta Czerniawska  poinformowała, iż organizacją zajmuje się Kuratorium Oświaty, które określa również  ilość dostępnych miejsc oraz kryteria.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż w  celu strategicznym 2, celu operacyjnym 1, kierunku działania 4 tj. zwiększenie dostępności dla rodzin oraz osób samotnie  wychowujących dzieci wsparcia psychologiczno -pedagogicznego, prawnego i socjalnego,  zadania za 2015 rok  ocenione zostały  na 3 pkt., natomiast za 2016 rok zadania ocenione na 4 pkt. 

Danuta Czerniawska poinformowała, iż zespół oceniający dokonał oceny zadań. Przyznanie wyższej oceny punktowej  być może spowodowane jest wyższą jakością realizacji zadań.

 Przewodnicząca Komisji nawiązując do celu strategicznego 4, celu operacyjnego 1 dotyczącego zaspokojenia potrzeb mieszkańców zwróciła się z zapytaniem czy w Zespole Szkół w Piecniku realizowane były zadania z zakresu zdrowia, ponieważ jednostka nie została wymieniona w przedmiotowym zadaniu.

Danuta Czerniawska poinformowała, iż każda z instytucji wpisywała w swoje działania. Dodała, iż być może ZS w Piecniku zadania z zakresu ochrony zdrowia realizował pod innym celem operacyjnym.

Przewodnicząca Komisji Anna Turska poinformowała, iż w raporcie brakuje akcji „Biała Sobota”. Zwróciła się również z zapytaniem o prowadzenie działań mających na celu pozyskania wolontariuszy?

Kierownik MGOPS poinformowała, iż zdarzają się sytuacje, kiedy to osoby starsze którym ma być udzielona pomoc w formie wolontariatu nie chcą jej, ponieważ nie znają wolontariuszy. Dodała, iż w ZS w Mirosławcu funkcjonuje klub wolontariuszy, którzy uczestniczą między innymi w organizowanych zbiórkach żywności.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem o opracowanie i wdrożenie zadań, które w raporcie otrzymały 0 pkt.

Kierownik MGOPS poinformowała, iż  łatwiej i o wiele prościej jest podejmować zadania, dla których opracowane zostały odpowiednie programy. Istnieje mnóstwo przedsięwzięć do realizacji, jednak nie ma odpowiednich programów.

Przewodnicząca Komisji Anna Turska zwróciła się z zapytaniem o zakład aktywności zawodowej, który ma powstać  w Wałczu?

Danuta Czerniawska poinformowała, iż ZAZ przeznaczony będzie dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Osoby te jednak muszą być zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy. Do tej pory z terenu Gminy Mirosławiec zarejestrowało się 6 osób posiadających orzeczenie.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem o program mający na celu wyrównywanie szans dla osób niepełnosprawnych?

Danuta Czerniawska poinformowała, iż Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie zajmował się w/w zadaniem.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż cały czas jest mowa o utworzeniu Dziennego Domu Pomocy Społecznej. Zwróciła się z zapytaniem, czy byłaby możliwość wygospodarowania pomieszczenia w siedzibie Ośrodka Kultury, w celu utworzenia takiego domu? Chodzi przede wszystkim o zagospodarowanie czasu osobom starszym i samotnym.

Danuta Czerniawska poinformowała, iż w siedzibie Ośrodka Kultury w Mirosławcu  brak jest warunków lokalowych. Dodała, iż zasugeruje, aby istniejący Klub Seniora prowadził zajęcia z osobami starszymi i samotnymi do godzin popołudniowych. Ponadto należy również przeprowadzić rozmowy z Dyrektorem OK w celu możliwości  przeprowadzenia w/w zajęć.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem o organizowany Dzień Seniora?

Danuta Czerniawska poinformowała, iż Dzień Seniora zorganizowany zostanie 25 listopada br. Poinformowała również, iż w przyszłym roku starać się będzie, aby obchody Dnia Seniora trwały  2 dni.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż podczas ostatniego posiedzenia RM złożyła wniosek o zorganizowanie senioriady.

 Danuta Czerniawska poinformowała, iż 29 października  br. o godz. 9.00 w świetlicy środowiskowej w Mirosławcu Górnym zorganizowane zostaną przez Pilski Bank Żywności zajęcia ekonomiczne pod hasłem „Jak gospodarować budżetem”, na które zaprosiła zebranych.

Przewodnicząca Komisji Anna Turska poinformowała, iż 3-4.11.2016 r. w Wałczu organizowana jest konferencja dotycząca aktywności fizycznej osób starszych. Zwróciła się z zapytaniem o ilość osób, które korzystają ze świadczeń MGOPS i które zainteresowane byłyby uczestnictwem w konferencji?

Danuta Czerniawska poinformowała, iż brak jest takich osób.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do przyjęcia  raportu z monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirosławiec za 2015 rok.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja polityki Społecznej, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła raport z monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirosławiec za 2015 rok.

W związku z powyższym Przewodnicząca Komisji Anna Turska podziękowała Kierownikowi MGOPS w Mirosławcu Danucie Czerniawskiej za przybycie na posiedzenie
 i przedstawienie informacji dotyczących Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirosławiec za 2015 rok.

O godz. 1135 posiedzenie Komisji Polityki Społecznej opuściła Danuta Czerniawska.

 

Ad.6

Zaopiniowanie projektów uchwał.

Na posiedzenie Komisji przybyła Teresa Stańczyk Inspektor UM w Mirosławcu ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych.

 • w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w/w projekt uchwały przewiduje wzrost stawek średnio o 2% w porównaniu z rokiem 2016.  Proponowane stawki nie przekraczają granicy górnych stawek kwotowych podanych w obwieszczeniu  Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie górnych  granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem dlaczego wzrost podatków następuje o 2%, skoro wzrost przewiduje się od 1% do 3%?

 Teresa Stańczyk poinformowała, iż od kilku  stawki podnoszone są średnio o 2%. Chodzi przede wszystkim, aby podatki nie były podnoszone o maksymalne stawki.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż niekiedy podwyżki stawek podatków dotyczą kilku groszy.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem czy zakończona została ewidencja gruntów, która była przeprowadzana w ubiegłym roku?

Teresa Stańczyk poinformowała, iż podatek od nieruchomości pobierany jest od budynków, w momencie wydania decyzji o zakończeniu robót budowlanych, kiedy nastąpi odbiór inwestycji. Zawiadomienia z ewidencji gruntów są podstawą do wezwania właściciela nieruchomości, w celu naliczenia wysokości stawek.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż w przedłożonym projekcie uchwały zawarty został zapis dotyczący obszaru rewitalizacji, którego nie było w uchwale w sprawie stawek podatkowych na 2016 rok.

Teresa Stańczyk poinformowała, iż zapis dotyczący obszaru rewitalizacji został wprowadzony do uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok  uchwałą Nr XIII/120/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem jakie obszary dotyczą rewitalizacji?

Teresa Stańczyk poinformowała, iż chodzi przede wszystkim o tereny, na których nic się nie dzieje a dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym. Chodzi również o zmobilizowanie właścicieli do zagospodarowania terenu.

Zastępca Burmistrza Mirosławca poinformował, iż  na terenie Gminy jest kilka takich działek.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisji Polityki Społecznej, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 • w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Teresa Stańczyk poinformowała, iż stawki kwotowe podatku od środków transportowych zostały ustalone w taki sposób, że dokonano czynności technicznej polegającej na przeliczeniu stawki obowiązującej w 2016 roku przyjmując wzrost o 2%. Stawki podatku zaokrąglone zostały do pełnych złotych.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż dokonała analizy stawek środków transportowych na 2017 rok z ze stawkami obowiązującymi w 2016 roku. Poinformowała, iż w wyniku tego w § 1 ust. pkt. 3 lit „c” stawka  po przeliczeniu o 2 % powinna być inna, niż zostało to podane.

Teresa Stańczyk poinformowała, iż  wskazana powyżej stawka w momencie  przeliczenia byłaby wyższa niż maksymalne stawki podane w obwieszczeniu  Ministra Finansów. W takim wypadku przyjęte zostały stawki z obwieszczenia.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż w takim wypadku w uzasadnieniu do projektu uchwały powinno zostać jej zdaniem wpisane, że wzrost stawek następuje średnio o 2 %.

Teresa Stańczyk poinformowała, iż w uzasadnieniu wskazany został pkt. w którym przyjęte zostały stawki z obwieszczenia Ministra Finansów.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisji Polityki Społecznej, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 • w sprawie opłaty targowej

Teresa Stańczyk poinformowała, iż w/w projekt uchwały również przewiduje wzrost stawek dziennych opłaty średnio o 2% w porównaniu z rokiem 2016.

W związku z brakiem  pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie opłaty targowej.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisji Polityki Społecznej, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie opłaty targowej.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 7  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie opłaty miejscowej

Teresa Stańczyk poinformowała, iż przedmiotowy projekt uchwały przewiduje stawkę w wysokości 2,17 zł za każdą rozpoczętą dobę i nie przekracza granicy górnej stawki kwotowej tj. 2,17 zł podanej w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2016 r.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż w 2015 roku złożony został wniosek, aby do projektu uchwały w sprawie opłaty miejscowej dopisać nowe miejscowości, w której miałaby być pobierana opłata miejscowa. Zwróciła się z zapytaniem, czy wnioskowane miejscowości zostały wpisane do przedłożonego projektu uchwały?

Teresa Stańczyk poinformowała, iż do przedstawionego projektu uchwały nie zostały dopisane żadne miejscowości, ponieważ radny odstąpił od formalnego złożenia wniosku.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie opłaty miejscowej.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisji Polityki Społecznej, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie opłaty miejscowej.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 8  do niniejszego protokołu.

 • podatek rolny, podatek leśny

Teresa Stańczyk poinformowała, iż 18 października 2016 r. ukazał się Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017, natomiast w dniu 20 października 2016 r. ukazał się komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. W przypadku przyjęcia zarówno dla celów podatku leśnego, jak i podatku rolnego Komunikatu Prezesa GUS rady gminy nie podejmują uchwał w w/w zakresie.  Uchwały podejmuje się  wyłącznie w sytuacji, kiedy wolą rady gminy jest obniżenie ceny drewna lub średniej ceny skupu żyta podanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W związku z brakiem pytań  przystąpiono do przyjęcia Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie przyjęła Komunikat Prezesa GUS.

Komunikat  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego stanowi załącznik nr 9  do

niniejszego protokołu.

W związku z brakiem pytań  przystąpiono do przyjęcia Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej  w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie przyjęła Komunikat Prezesa GUS.

Komunikat  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego stanowi załącznik nr 10  do

niniejszego protokołu.

 • w sprawie opłaty prolongacyjnej

Teresa Stańczyk poinformowała, iż niniejszy projekt uchwały został przedłożony z uwagi na konieczność dostosowania  zapisów uchwały do znowelizowanych z dniem 1 stycznia 2016 r. zapisów ustawy Ordynacja podatkowa. Zgodnie z zapisami ustawy stawka opłaty prolongacyjnej  jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę. Obniżona stawka odsetek za zwłokę wynosi 50%  stawki odsetek za zwłokę.  Proponowana wysokość opłaty prolongacyjnej nie ulega zmianie, ani podwyższeniu czy obniżeniu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 • w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec

Zastępca Burmistrza Mirosławca poinformował, iż 14 września 2016 r. do UM w Mirosławcu wpłynęło pismo z Zarządu Powiatu w Wałczu w sprawie  kontynuacji współpracy, polegającej na przejęciu przez  Gminę i Miasto Mirosławiec od Powiatu Wałeckiego zadania samorządu powiatowego związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie gminy.  

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem o termin przejęcia zadania?

Zastępca Burmistrza poinformował, iż zadanie dotyczyć będzie sezonu zimowego 2016/2017. Środki finansowe Powiat Wałecki w wysokości 14 900 zł przekaże na konto Gminy z początkiem 2017 roku.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż  umowa zawierana jest corocznie, nie jest to umowa wieloletnia.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 12  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok.

Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformował, iż zwiększenia wydatków następują w wysokości 216.765,00 zł z przeznaczeniem na: opracowanie dokumentacji projektowej na nowe zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki we wsi Łowicz Wałecki” w kwocie 51.000,00 zł,  wykonanie robót i nadzór inwestorski na zadanie „Przebudowa  chodników na ul. Wąskiej w Mirosławcu” w kwocie 25.000,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowej na nowe zadanie” Przebudowa ul. Kościuszki, Kościelnej, Młyńskiej i Krótkiej w Mirosławcu” w kwocie 44.000,00 zł,  opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót na nowe zadanie pn. „Przebudowa pomostu nad jeziorem Bytyń Wielki w Drzewoszewie” w kwocie 45.000,00 zł. Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 31 października 2016 r. w kwocie 436.006,00 zł na: zakup poduszki wysokociśnieniowej V12 dla OSP Piecnik w kwocie 4.700,00 zł, zakup serwera sieciowego  dla MGOPS  w Mirosławcu wraz z oprogramowaniem serwerowym oraz usługą wdrożenia oprogramowania dziedzinowego
w kwocie 25.000,00 zł,  zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Mirosławca Górnego” w kwocie 70.871,00 zł, zwiększenie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu w kwocie 16.000,00 zł, zwiększenie planu finansowego wydatków w zakresie wynagrodzeń Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu w kwocie 178.500,00 zł, zwiększenie planu finansowego wydatków  w zakresie wynagrodzeń Zespołu szkół w Piecniku w kwocie 33.850,00 zł, wykonanie wniosku o dofinansowanie zadania oraz Studium Wykonalności stanowiące załącznik do wniosku na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń  i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej w kwocie 6.785,00 zł.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem o dotację podmiotową przekazywaną dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu?

Skarbnik Gminy poinformowała, iż jest to kwota z przeznaczeniem na administrowanie świetlicami wiejskimi między innymi na opłacenie kosztów związanych z 5-letnimi przeglądami budynków.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż na jednym z poprzednich posiedzeń Komisji Dyrektor OK. informowała, iż do końca bieżącego roku nie będzie wnioskować o środki finansowe z budżetu Gminy. Dodała, iż koszty funkcjonowania Ośrodka Kultury są znacznie wyższe niż w roku poprzednim. Zwróciła się z zapytaniem o przemieszczenia środków dotyczących oświetlenia w Mirosławcu Górnym?

Skarbnik Gminy poinformowała, iż we wrześniu zostały przemieszczone  zbyt duże kwoty związane z oświetleniem w Mirosławcu Górnym. W chwili obecnej zachodzi potrzeba skorygowania kwoty.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem o zakup dekoracji świątecznych, ponieważ przez ostatnie dwa lata nie było dokupowanych i wymienianych elementów dekoracyjnych.

Zastępca Burmistrza poinformował, iż do tej pory zakupywane były elementy niezbędne do naprawy posiadanych elementów dekoracyjnych.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem o składane wnioski o dofinansowanie.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż zadania, na które składane będą wnioski  o dofinansowanie zawarte zostały w załączniku nr 2 projektu uchwały zmieniającego wieloletnią prognozę finansową GiM Mirosławiec.

Zastępca Burmistrza poinformował, iż do złożenia wniosków niezbędne jest sporządzenie analizy efektywności, która musi zostać opracowana.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż jej zdaniem zaplanowane zostały zbyt wysokie koszty przeznaczone  na opracowanie dokumentacji dotyczącej  przebudowy ulicy Kościuszki, Kościelnej, Młyńskiej w Mirosławcu.

Zastępca Burmistrza Mirosławca poinformował, iż podczas  sporządzania dokumentacji na zadania brane są również pod uwagę inne prace, które są niezbędne i które można wykonać podczas planowanego remontu np. odwodnienie, kanalizacja.

Radny Mirosław Jaskulski zwrócił się z zapytaniem o przebudowę ulicy Wąskiej w Mirosławcu?

Zastępca Burmistrza poinformował, iż we wcześniejszych uchwałach Rady Miejskiej  zabezpieczane były środki finansowe na opracowanie dokumentacji. W przedłożonym projekcie uchwały zabezpieczone zostały środki finansowe na wykonanie zadania i nadzór nad jego wykonaniem.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok.

Głosowanie:

Za-1

Przeciw-0

Wstrzymało się-2

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, 1 głosem „za”, brakiem głosów „przeciw” oraz 2 głosami „wstrzymującymi się” nie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 13  do niniejszego protokołu.

 

 • zmieniający wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2019.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż w załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć zawarte zostały nowe zadania tj. budowa kanalizacji sanitarnej  wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Orle, budowa sieci  wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  wraz ze zbiornikiem  na ścieki we wsi Próchnowo oraz sieci wodociągowej z Bronikowa do Próchnowa, termomodernizacja budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową  pomieszczeń  i przystosowaniem  budynku dla osób niepełnosprawnych.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającego wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2019.

Głosowanie:

Za-1

Przeciw-0

Wstrzymało się-2

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, 1 głosem „za”, brakiem głosów „przeciw” oraz 2 głosami „wstrzymującymi się” nie zaopiniowała projektu uchwały zmieniającego wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2019.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 14  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Zastępca Burmistrza Mirosławca poinformował, iż wskazane w uchwale prace konserwatorskie przy Kościele filialnym  pw. Św. Jadwigi w Jabłonowie  mają charakter prac zmierzających do zachowania  wewnętrznego stanu zabytku a także poprawy jego wizerunku estetycznego oraz waloru zabytkowego.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 15  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Mirosławca

Zastępca Burmistrza poinformował, iż w dniu 30 września br. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska ponownie wpłynęła skarga na działalność Burmistrza Mirosławca  w sprawie wycięcia połowy koron drzew prawdopodobnie bez zezwolenia. WIOŚ przesłał skargę do Rady miejskiej w Mirosławcu celem rozpatrzenia według właściwości. W związku z tym, że skarżący nie wniósł nowych okoliczności mających wpływ na  zmianę wcześniejszej uchwały proponuje się podtrzymać stanowisko zawarte w Uchwale Nr XVII/159/2016 uznając skargę za bezzasadną.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie  rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Mirosławca.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Mirosławca.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 16  do niniejszego protokołu.

Ad.7

Wolne wnioski i zapytania.

Nie zostały złożone żadne wnioski i zapytania.

Ad.8

Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca  Komisji Polityki Społecznej Anna Turska   o godz. 1220  zamknęła  21  posiedzenie Komisji.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 01-12-2016 14:02:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 01-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 01-12-2016 14:02:07