Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2017 rok.

UCHWAŁA NR XXV/   /2016
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2017 rok.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 25.683.467,00 z ł, zgodnie z załącznikiem nr1, z tego:
- dochody bieżące 24.595.242,00 zł,
- dochody majątkowe 1.088.225,00 zł.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 30.198.514,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr2, z tego:
- wydatki bieżące 23.498.248,12 zł,
- wydatki majątkowe 6.700.266,00 zł.
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 4.515.047,12 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z;
- zaciągniętych kredytów w kwocie 5.180.600,00 zł.
- zaciągniętych pożyczek w kwocie 679.000,00 zł.
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 w kwotach:
- przychody 5.859.600,00 zł,
- rozchody 1.344.552,88 zł.
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- ogólną w wysokości 171.984,44 zł,
- celową w wysokości 72.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:
-  zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 6, w ramach pozostałych wydatków w wysokości 24.700,00 zł.
§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 600.000,00 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 4.515.047,12 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, do kwoty 665.552,88 zł,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty 679.000,00 zł.
§ 9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 8, do wysokości kwot w nim określonych.
§ 10. Ustala się dotacje:
1. dla jednostek sektora finansów publicznych:
- podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 7, w wysokości 899.224,00 zł,
- celowe na pomoc innym j.s.t., zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 12.500,00 zł,
2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
- celowe, zgodnie z załącznikiem nr 9, w wysokości 124.000,00 zł,
  - podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 10, w wysokości 59.861,00 zł.

§ 11. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 11;
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 91.000,00 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem tych środków na ochronę środowiska w wysokości 91.000,00 zł.
§ 12. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 12;
- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 460.077,00 zł,
- wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 460.077,00 zł.
§ 13. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 13;
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 115.550,00 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 113.825,00 zł ,
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.725,00 zł .
§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:
1. Dokonywania zmian w planie wydatków:
- na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UM w Mirosławcu www.bip.miroslawiec.pl oraz do wglądu w Biurze Rady.

Uzasadnienie

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 22-12-2016 09:29:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 22-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 15:02:19