Projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla samorządowych jednostek oświatowych Gminy i Miasta Mirosławiec

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla samorządowych jednostek oświatowych Gminy i Miasta Mirosławiec


Na podstawie art. 10 a i art 10 b ust. 1 i ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016 poz. 446, 1579) oraz art. 5 ust. 7 pkt 3 i ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się wspólną obsługe finansowo-księgową dla następujących jednostek organizacynych Gminy i Miasta Mirosławiec, zaliczanych do sektora finansów publicznych:
1. Zespół Szkół w Piecniku.
2. Samorządowe Przedszkole Słoneczko w Mirosławcu Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym.
§ 2. Ustanawia się Zespół Szkół w Mirosławcu jako jednostkę obsługującą, natomiast jednostkami obsługiwanymi będą jednostki organizacyjne Gminy i Miasta Mirosławiec wymienione w  § 1.
§ 3. Do zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi należy:
1) opracowanie projektów uregulowań wewnętrznych jednostek obsługiwanych dotyczących  rachunkowości oraz ich przedłożenie do zatwierdzenia kierownikom jednostek obsługiwanych,
2) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym:
a) realizacja zadań głównego księgowego:
- kontrolę zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
- kontrolę kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
  b) prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych jednostek obsługiwanych, zapisów zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
   c) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
   d) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
 e) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości.    
3) prowadzenie sprawozdawczości budżetowej, sprawozdawczości finansowej i sprawozdawczości z procesów finansowych a także innych sprawozdań wymaganych przepisami prawa oraz przekazywanie sprawozdań odpowiednim jednostkom,
4) prowadzenie obsługi płacowej jednostek obsługiwanych, w tym wypłata wynagrodzeń  i innych świadczeń pieniężnych dla pracowników,
5) ewidencjonowanie danych o wynagrodzeniach,
6) prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
7) prowadzenie obsługi finansowo- księgowej funduszu socjalnego,
8) rozliczanie realizacji projektów oświatowych fonansowanych ze środków zewnętrznych,
9) dokonywanie wstępnej akceptacji dokumentów księgowych pod względem zgodności z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zamówieniach publicznych,
10) wykonywanie dyspozycji środkami  pieniężnymi zleconych przez kierowników jednostek  obsługiwanych,
11) prowadzenie ewidencji środów trwałych oraz wyposażenia jednostek oświatowych,
12) rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych  stanowiących mienie jednostek    obsługiwanych,
13) przygotowywanie analiz wykonania planów finansowych i przedstawianie ich wyników dyrektorom jednostek obsługiwanych,
14) przygotowywanie i opracowywanie danych do sprawozdania o wynagrodzeniu nauczycieli w zakresie wypłaconych kwot wynagrodzeń.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 5. Traci moc uchwała Nr VIII/68/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie obsługi finansowej szkół w Gminie Mirosławiec.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Uzasadnienie:

Nowelizacja ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wprowadziła w art. 10a pkt 1 (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) regulację, zgodnie z którą  ograny stanowiące jednostek samorządu terytorialnego  w odniesieniu do jednostek organizacyjnych gminy zaliczanych  do sektora finansów publicznych, mogą postanowić o zorganizowaniu wspólnej obsługi organizacyjnej, administracyjnej i finansowo - księgowej i w zależności od swoich potrzeb dostosowują zakres wspólnej obsługi.
 Rada Gminy na podstawie art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym określa w drodze uchwały w odniesieniu do jednostek obsługiwanych: jednostkę obsługującą, jednostki obsługiwane i zakres obowiązków powierzonych jednostce obsługiwanej w ramach wspólnej obsługi.
 W celu zapobieżenia powstawaniu wątpliwości co do zakresu kompetencji przekazywanych jednostkom obsługującym – ustawowo zastrzeżono, że zakres wspólnej obsługi nie może obejmować kompetencji kierowników jednostek obsługiwanych do dysponowania środkami publicznymi oraz zaciągania zobowiązań, a także sporządzania i zatwierdzania planu finansowego. Do wspólnego prowadzenia przez jednostkę obsługującą mogą być przekazane obowiązki z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości.
      W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 22-12-2016 09:53:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 22-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 15:01:29