Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Miasta Mirosławiec

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Miasta Mirosławiec


Na podstawie art.  4 b ust. 1, art. 5 a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 446, poz.1579) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się wolę przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Miasta Mirosławiec polegającej na włączeniu w granice administracyjne miasta części obszaru Gminy Mirosławiec, obejmującej fragmenty obrębu Mirosławiec 34 o pow. ok. 9,05 ha.
§ 2. Granice obszaru objętego proponowaną zmianą granic określone są na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały.
§ 3. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Mirosławiec w sprawie zmiany granic administracyjnych Miasta Mirosławiec na zasadach i w trybie  określonym w uchwale Nr XXXVIII/320/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mirosławiec ( Dz. Urz. Woj. Zachpom. z 2014 r. poz. 1601 ze zm. ).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zmiany granic gmin, zgodnie z art. 4 ust. 1 i 4b  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2016 poz. 446, poz.1579), dokonuje Rada Ministrów stosownym rozporządzeniem na wniosek rady gminy poprzedzony przeprowadzeniem właściwej procedury. Nadanie gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalenie jego granic i ich zmiana dokonywane są w sposób uwzględniający infrastrukturę społeczną i techniczną oraz układ urbanistyczny i charakter zabudowy.
Przedłożony projekt uchwały dotyczy propozycji zmiany granic administracyjnych Miasta Mirosławiec w jego północnej części (od ul. Tęczowej w kierunku zachodniej części obrębu 0035 Łowicz Wałecki) polegającej na włączeniu w granice administracyjne miasta części obszaru Gminy Mirosławiec, obejmującej fragmenty obrębu Mirosławiec 34 o pow. ok. 9,05 ha. Zmiana granic nastąpiłaby więc w granicach administracyjnych Gminy i Miasta Mirosławiec i nie dotyczy wyłączenia obszaru z żadnej z jednostek pomocniczych gminy, ponieważ nie narusza granic tych jednostek.
Elementem przeprowadzenia procedury zmiany granic administracyjnych jest również przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami. Rada Miejska w Mirosławcu w uchwale Nr XXXVIII/320/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mirosławiec ( Dz. Urz. Woj. Zachpom. z 2014 r. poz. 1601 ze zm.) określiła zasady i tryb ich przeprowadzania - w związku z czym konsultacje w przedmiotowej sprawie zostaną przeprowadzone na jej podstawie. Jak wyżej napisano planowany do włączenia w granice miasta obszar nie stanowi obszaru żadnej z jednostek pomocniczych gminy, konsultacjami objęci zostaną więc mieszkańcy Miasta Mirosławiec.
Uzasadnieniem przeprowadzania procedury zmiany granic są występujące na terenie planowanym do włączenia w granice Miasta Mirosławiec procesy przygotowania działek budowlanych pod zabudowę mieszkalną oraz trwający rozwój zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Powstająca zabudowa sprawia, iż dotychczasowy charakter terenu ( grunty rolne) przekształca się w teren zabudowany ( osiedle mieszkaniowe) i stanowi naturalne przedłużenie zabudowy miejskiej. Z powyższych przyczyn wynikają również potrzeby nadawania numerów adresowych powstającym zabudowaniom i dokonywania meldunków osobom zasiedlającym się w nowo wybudowanych domach.
Wobec powyższego podjęcie działań w kierunku zmiany granic administracyjnych Miasta Mirosławiec jest zasadne.

Zał. nr 1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 22-12-2016 10:00:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 22-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 15:01:07