Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016r.

UCHWAŁA NR XXV/    /2016
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579.) i art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2016 o kwotę 47.024,25 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 1.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2016 o kwotę 47.024,25 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 2.
§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 110.317,48 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 3.
§ 4. Zmniejsza się dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 549,98 zł.
§ 5. Zmniejsza się dotacje celowe na dofinansowanie zakupu i montażu wraz z instalacją urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w systemie c.o. i ciepłej wody (pompy ciepła) o kwotę 5.000,00 zł.
§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie 24.589.265,18 zł, w tym:
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 6.706.543,51 zł,
b) wydatkami w kwocie 26.226.595,30 zł, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 6.706.543,51 zł,
c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 1.637.330,12 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXV/ /2016
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 grudnia 2016 r.


Zwiększenie dochodów.
Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem 47.024,25 zł z tytułu:
- zwiększenia subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów ST5.4750.429.2016.34g z dnia 29.11.2016 r. w sprawie przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela (rozdział 75801 § 2920) w kwocie 31.617,00 zł,
- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym ZS w Mirosławcu (rozdział 80101 §§ 0690, 0750,  0830, 0960) ogółem w kwocie 7.096,00 zł,
- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym ZS w Piecniku (rozdział 80101 §§ 0750, 0970) ogółem w kwocie 2.409,00 zł,
- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym Samorządowego Przedszkola „Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 §§ 0660, 0670) ogółem w kwocie 5.500,00 zł,
- wpłat ustawowych należności z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i odsetek przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie - środki ochrony środowiska (rozdział 90019 §§ 0690, 0920) ogółem w kwocie 402,25 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 1.
Zwiększenie wydatków.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie ogółem 47.024,25 zł z przeznaczeniem na:
- zwiększenie planu finansowego wydatków w zakresie wynagrodzeń ZS w Mirosławcu z tytułu subwencji oświatowej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela (rozdział 80101 § 4010) w kwocie 31.617,00 zł,
- zwiększenie planu finansowego wydatków ZS w Mirosławcu z tytułu zrealizowanych dochodów (rozdział 80101 §§ 4210, 4300, 4700) ogółem w kwocie 7.096,00 zł,
- zwiększenie planu finansowego wydatków ZS w Piecniku z tytułu zrealizowanych dochodów (rozdział 80101 §§ 4010, 4440) ogółem w kwocie 2.409,00 zł,
- zwiększenie planu finansowego wydatków Samorządowego Przedszkola „Słoneczko" w Mirosławcu  z tytułu zrealizowanych dochodów (rozdział 80104 § 4220) w kwocie 5.500,00 zł,
- zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych (środki ochrony środowiska) (rozdział 90004 § 4300) w kwocie 402,25 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 2.
Przemieszczenia wydatków.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2016 r. w kwocie 110.317,48 zł z tego na:
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług (rozdział 75023 §§ 4210, 4300) ogółem w kwocie 22.422,00 zł,
- wykonanie materiałów promocyjnych (rozdział 75075 § 4300) w kwocie 3.600,00 zł,
- zakup usług pozostałych (rozdział 75095 § 4300) w kwocie 5.000,00 zł,
-  bieżące naprawy kanalizacji deszczowej (rozdział 90001 § 4270) w kwocie 1.845,00 zł,
- zakup usług - zabiegi pielęgnacyjne drzew (rozdział 90004 § 4300) ogółem w kwocie 11.549,98 zł, w tym ze środków ochrony środowiska w kwocie 5.549,98 zł,
- zakup energii - oświetlenie uliczne (rozdział 90015 § 4260) w kwocie 21.298,50 zł,
- naprawę oświetlenia ulicznego (rozdział 90015 § 4270) w kwocie 1.000,00 zł,
- przeniesienie dwóch lamp wraz z wymianą akumulatorów do lamp - zmiana klasyfikacji (rozdział 90015 § 4300) w kwocie 9.300,00 zł,
-  podłączenie dekoracji bożonarodzeniowych (rozdział 90095 § 4300) w kwocie 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (rozdział 92109 § 4300) w kwocie 30.000,00 zł,
- zadanie pn."Termomodernizacja budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i wykonaniem instalacji fotowoltaicznej„" na opłatę za przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej (rozdział 92601 § 6050) w kwocie 3.302,00 zł,
- zgodnie z treścią załącznika nr 3.

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 22-12-2016 10:07:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 22-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 15:00:57