Projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579.) i art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. „a” i pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.)) oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 296, zm. poz. 1579.) Rada Miejska w Mirosławcu  uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Gmina i Miasto Mirosławiec zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę świadczone przez przedszkola publiczne w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka, o których mowa w ust. 1, obejmują realizację programu wychowania przedszkolnego określonego w odrębnych przepisach.

§ 2. 1. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 wysokość opłaty wynosi 1 zł za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego, w czasie przekraczającym wymiar określony w § 1 ust. 1.

2. Miesięczna wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego stanowi iloczyn opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 liczby godzin korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego przekraczających wymiar, o którym mowa w § 1 ust 1 oraz liczby dni obecności dziecka w przedszkolu w danym miesiącu

3. Opłata za każda godzinę zajęć, o której mowa w ust. 1, podlega waloryzacji zgodnie z art. 14 ust.5b - 5e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

§ 3. Zwalnia się w całości z opłaty określonej w § 2 trzecie i kolejne dziecko z tej samej rodziny, pod warunkiem, że pozostałe dzieci objęte są nauczaniem przedszkolnym lub pobierają naukę, jednak nie dłużej niż do 25 roku życia.

§ 4. Zakres świadczeń oraz zasady pobierania opłat, o których mowa w § 2 określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLII/362/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 czerwca 2014 r., w sprawie wysokości opłat za wychowanie i opiekę w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Uzasadnienie

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1985),  która weszła w życie 9 grudnia 2016 r.  wymusza wydanie przez rady gminy nowych uchwał w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

W wyniku zmiany art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty otrzymał brzmienie: Rada gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez gminę (...).

W związku ze zmianą zakresu spraw przekazanych do uregulowania aktem wykonawczym ma zastosowanie § 32 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej". (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283). W takiej sytuacji akt wykonawczy wydany na podstawie tego przepisu upoważniającego traci moc obowiązującą z dniem wejścia w życie przepisu zmieniającego treść przepisu upoważniającego.

Z powyższego wynika, iż podjęcie uchwały jest zasadne.

Zm. z 2013 r. poz. 827 oraz z 2016 r. poz. 35, 1010 i 1954.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 27-12-2016 14:36:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 27-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 14:54:54