UCHWAŁA NR XXV/212/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016r.

Dz. Urz. Woj. Zachpom. 2017 poz. 70

Uchwała Nr XXV/212/2016
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579.) i art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2016 o kwotę 47.024,25 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2016 o kwotę 47.024,25 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 110.317,48 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Zmniejsza się dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 549,98 zł.

§ 5. Zmniejsza się dotacje celowe na dofinansowanie zakupu i montażu wraz z instalacją urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w systemie c.o. i ciepłej wody (pompy ciepła) o kwotę 5.000,00 zł.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 24.589.265,18 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 6.706.543,51 zł,

b) wydatkami w kwocie 26.226.595,30 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 6.706.543,51 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 1.637.330,12 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Czech

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXV/212/2016

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem 47.024,25 zł z tytułu:

- zwiększenia subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów ST5.4750.429.2016.34g z dnia 29.11.2016 r. w sprawie przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela (rozdział 75801 § 2920) w kwocie 31.617,00 zł,

- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym ZS w Mirosławcu (rozdział 80101 §§ 0690, 0750,  0830, 0960) ogółem w kwocie 7.096,00 zł,

- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym ZS w Piecniku (rozdział 80101 §§ 0750, 0970) ogółem w kwocie 2.409,00 zł,

- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym Samorządowego Przedszkola „Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 §§ 0660, 0670) ogółem w kwocie 5.500,00 zł,

- wpłat ustawowych należności z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i odsetek przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie - środki ochrony środowiska (rozdział 90019 §§ 0690, 0920) ogółem w kwocie 402,25 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie ogółem 47.024,25 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie planu finansowego wydatków w zakresie wynagrodzeń ZS w Mirosławcu z tytułu subwencji oświatowej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela (rozdział 80101 § 4010) w kwocie 31.617,00 zł,

- zwiększenie planu finansowego wydatków ZS w Mirosławcu z tytułu zrealizowanych dochodów (rozdział 80101 §§ 4210, 4300, 4700) ogółem w kwocie 7.096,00 zł,

- zwiększenie planu finansowego wydatków ZS w Piecniku z tytułu zrealizowanych dochodów (rozdział 80101 §§ 4010, 4440) ogółem w kwocie 2.409,00 zł,

- zwiększenie planu finansowego wydatków Samorządowego Przedszkola „Słoneczko" w Mirosławcu  z tytułu zrealizowanych dochodów (rozdział 80104 § 4220) w kwocie 5.500,00 zł,

- zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych (środki ochrony środowiska) (rozdział 90004 § 4300) w kwocie 402,25 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2016 r. w kwocie 110.317,48 zł z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług (rozdział 75023 §§ 4210, 4300) ogółem w kwocie 22.422,00 zł,

- wykonanie materiałów promocyjnych (rozdział 75075 § 4300) w kwocie 3.600,00 zł,

- zakup usług pozostałych (rozdział 75095 § 4300) w kwocie 5.000,00 zł,

- bieżące naprawy kanalizacji deszczowej (rozdział 90001 § 4270) w kwocie 1.845,00 zł,

- zakup usług - zabiegi pielęgnacyjne drzew (rozdział 90004 § 4300) ogółem w kwocie 11.549,98 zł, w tym ze środków ochrony środowiska w kwocie 5.549,98 zł,

- zakup energii - oświetlenie uliczne (rozdział 90015 § 4260) w kwocie 21.298,50 zł,

- naprawę oświetlenia ulicznego (rozdział 90015 § 4270) w kwocie 1.000,00 zł,

- przeniesienie dwóch lamp wraz z wymianą akumulatorów do lamp - zmiana klasyfikacji (rozdział 90015 § 4300) w kwocie 9.300,00 zł,

- podłączenie dekoracji bożonarodzeniowych (rozdział 90095 § 4300) w kwocie 1.000,00 zł,

- zakup usług pozostałych (rozdział 92109 § 4300) w kwocie 30.000,00 zł,

- zadanie pn."Termomodernizacja budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i wykonaniem instalacji fotowoltaicznej„" na opłatę za przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej (rozdział 92601 § 6050) w kwocie 3.302,00 zł,

- zgodnie z treścią załącznika nr 3.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Czech

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/212/2016

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/212/2016

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/212/2016

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zalacznik3.pdf

 

Załączniki do pobrania

1 Zał. nr 1 do uchwały 29.12.2016 r..pdf (PDF, 21KB) 2017-05-11 09:05:29 50 razy
2 Zał. nr 2 do uchwały 29.12.2016 r..pdf (PDF, 21KB) 2017-05-11 09:05:29 46 razy
3 Zał. nr 3 do uchwały 29.12.2016 r..pdf (PDF, 19KB) 2017-05-11 09:05:29 48 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 02-01-2017 15:00:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 29-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 13:22:17