UCHWAŁA NR XXV/214/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla gminy Mirosławiec na lata 2017 - 2020.

Uchwała Nr XXV/214/2016
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia  Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla gminy Mirosławiec na lata  2017 - 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446, 1579), art. 6 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla gminy Mirosławiec na lata 2017 - 2020” w brzmieniu załącznika nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie  1 stycznia 2017 r.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Czech

 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/214/2016
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 grudnia 2016 r.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY MIROSŁAWIEC NA LATA 2017-2020

Rozdział 1.
Wstęp

   Przemoc w rodzinie rozumiana jako przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna lub ekonomiczna jest istotnym problemem społecznym występującym we wszystkich grupach społecznych. Przemoc jest często problemem ukrytym, któremu towarzyszą inne dysfunkcje w rodzinie. Skutki przemocy u dorosłych oraz dzieci są wielowymiarowe, często na całe życie, począwszy od charakteryzującego pokrzywdzonego zespołu stresu pourazowego, poprzez choroby psychosomatyczne i psychiczne, nerwice lękowo-depresyjne, po różnego rodzaju zaburzenia zachowania, a także uzależnienia.

               Zgodnie z Preambułą ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j.Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności. Natomiast ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j.Dz. U. z 2016 r., poz. 1137) określa czyny zabronione, które mogą stanowić akt przemocy domowej, za które przewiduje karę pozbawienia wolności. Skuteczne przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wymaga współpracy i współdziałania instytucji zajmujących się pomocą rodzinie oraz służb odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo. Art. 6 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wśród zadań własnych gminy wymienia m.in. opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Rozdział 2.
Informacje ogólne

   Przemoc w rodzinie jest poważnym zaburzeniem funkcjonowania rodziny prowadzącym do naruszeń norm moralnych  i prawnych. Osobami doznającymi przemocy domowej najczęściej są kobiety, dzieci, osoby chore  i niepełnosprawne.

   Przemoc w rodzinie została zdefiniowana w art. 2 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zgodnie z tą definicją przez przemoc w rodzinie należy rozumieć wszelkie jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób w rodzinie, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

               Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że:

1) jest intencjonalna czyli jest zamierzonym działaniem osoby stosującej przemoc i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie sobie ofiary,

2) siły są nierównomierne czyli jedna ze stron ma przewagę nad drugą (osoba doznająca przemocy jest słabsza, a osoba stosująca przemoc jest silniejsza),

3) narusza prawa i dobra osobiste czyli osoba stosująca przemoc wykorzystuje przewagę sił i narusza podstawowe prawa osoby doznającej przemocy np. prawo do wolności, nietykalności osobistej, godności, szacunku, itp.,

4) powoduje cierpienie i ból czyli osoba stosująca przemoc naraża zdrowie i życie osoby doznającej przemocy na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że osoba doznająca przemocy ma mniejszą zdolność do samoobrony.

         Specjaliści wyróżniają pięć podstawowych form przemocy w rodzinie:

1) przemoc fizyczna (naruszenie nietykalności fizycznej): to wszelkiego rodzaju działania bezpośrednie z użyciem siły, których rezultatem jest nieprzypadkowe zranienie np. popychanie, odpychanie, policzkowanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, drapanie, szarpanie za włosy, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką, pięścią, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, oblewanie wrzątkiem lub substancjami żrącymi, użycie broni, a także jakakolwiek sugestia możliwości zastosowania przemocy (gest, aluzja, charakterystyczna mina, poza lub wyraźna zapowiedź) itp.,

2) przemoc psychiczna (naruszenie godności osobistej): prowadzi do zniszczenia pozytywnego obrazu własnej osoby, wykorzystuje mechanizmy psychologiczne, np.: wyśmiewanie  poglądów, zainteresowań, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, ciągłe krytykowanie, szantażowanie, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, stosowanie gróźb, śledzenie, ograniczanie kontaktów z dzieckiem, grożenie rozwodem, przeglądanie zawartości komputera, szuflad, toreb i innych rzeczy osobistych, wywoływanie poczucia winy, itp.,

3) przemoc seksualna (naruszenie intymności): to wymuszanie różnego rodzaju niechcianych zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych osoby stosującej przemoc np.: nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, seks z osobami trzecimi, sadystycznych form współżycia, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych, uprawianie seksu z osobami poniżej 15 roku życia, podglądanie osób w sytuacjach intymnych, zmuszanie do prostytucji, zmuszanie do seksu w obecności dzieci, wykorzystywanie stanowiska służbowego do wymuszania czynności seksualnych itp.,

4) przemoc ekonomiczna (naruszenie własności): prowadzi do całkowitego uzależnienia finansowego od osoby stosującej przemoc np. poprzez odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwienie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych materialnych potrzeb rodziny, okradanie, zaciąganie kredytów i zmuszanie do zaciągania pożyczek wbrew woli współmałżonka, przekupywanie dzieci itp.,

5) zaniedbanie (naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich): to ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych.

         Sytuację przemocy w rodzinie często opisuje się także w innych kategoriach nazywanych przemocą „gorącą”  lub „chłodną”. Przemoc „gorąca” to gwałtowne wybuchy tłumionych uczuć złości, frustracji, wściekłości, powodujące agresywne zachowania wobec najbliższych. Przemoc „chłodna” przyjmuje najczęściej postać bardzo rygorystycznego stylu wychowania czy też autorytarnego traktowania dorosłych członków rodziny. Osoba stosująca przemoc jest zawsze przekonana o słuszności swoich czynów, zawsze znajduje dla nich usprawiedliwienie. Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem złożonym, rozpatrywanym w czterech aspektach: prawnym, psychologicznym, moralnym i społecznym, dlatego też  przeciwdziałanie przemocy wymaga podejścia interdyscyplinarnego.

         Z punktu widzenia prawa przemoc uznawana jest za przestępstwo, co zobowiązuje służby policyjne i wymiar sprawiedliwości do interweniowania, podejmowania działań na rzecz ochrony ofiar, ścigania i karania sprawców. Aspekt psychologiczny zwraca uwagę na mechanizmy przemocy w rodzinie, relacje między osobą doznającą przemocy a osobą stosującą przemoc, na odczuwane przez doświadczających skutki przemocy, a także na możliwości wyjścia z przemocy. Spojrzenie od strony moralnej odwołuje się do wartości takich jak: poszanowanie życia ludzkiego, zdrowia i godności ludzkiej, a z punktu widzenia społecznego zwracają uwagę funkcjonujące mity i stereotypy usprawiedliwiając zachowania przemocowe.

                     W bezpośrednim kontakcie z osobami doznającymi przemocy czy stosującymi przemoc w rodzinie ważne jest rozumienie przemocy w każdym aspekcie. Każda osoba podejmująca się pracy z osobami doznającymi przemocy czy osobami stosującymi przemoc powinna robić to zgodnie ze swoim przygotowaniem zawodowym i możliwościami instytucji jaką reprezentuje, a także mieć świadomość swoich kompetencji.

Rozdział 3.
Diagnoza problemu przemocy w rodzinie w gminie Mirosławiec

   Skalę problemu przemocy w rodzinie najlepiej obrazują statystyki opracowane na podstawie danych zebranych w ramach procedury „Niebieskiej Karty”. Wynika z nich, że w roku 2015 do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego wpłynęło 15 „Niebieskich Kart” (14 zostało przekazanych przez przedstawicieli Policji i jedna przez przedstawiciela pomocy społecznej), z czego w 6 przypadkach rozstrzygnięto o braku zasadności podejmowania działań. Procedura „Niebieskiej Karty” była realizowana w 16 rodzinach (w 7 przypadkach była kontynuacją procedury wszczętej w latach poprzednich). W ciągu roku w 11 przypadkach procedura „Niebieskiej Karty” została zakończona z powodu ustania przemocy i zrealizowania indywidualnego planu pomocy. Skalę przemocy w rodzinie obrazują także dane otrzymane od kuratorów sądowych. W 2015 roku z powodu nienależytego wykonywania władzy rodzicielskiej nadzór kuratora sądowego sprawowany był w 10 rodzinach.

   Odnosząc się do problemu przemocy w rodzinie analizie zostały poddane także statystyki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu. Z danych tych wynika, że z powodu przemocy w rodzinie nie objęto wsparciem żadnej rodziny.  W 9 przypadkach udzielono wsparcia rodzinom, w których został zdiagnozowany problem alkoholowy.

Tabela 1. Rodziny objęte pomocą społeczną w 2015 r. i z powodu uzależnień od alkoholu

Wyszczególnienie

Liczba rodzin

rodziny ogółem

257

w tym z powodu uzależnień od alkoholu

9

Źródło: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu

Gmina Mirosławiec nie prowadzi Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ale bezpłatną pomoc można uzyskać w:

1) Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie w Wałczu,

2) Punkcie Konsultacyjnym i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.

Dane statystyczne dotyczące udzielanej pomocy przez ww. punkty obrazuje tabela 2 i 3.

Tabela 2. Korzystanie w 2015 r. z usług Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie w Wałczu.

Wyszczególnienie

Liczba porad

poradnictwo dla osób uzależnionych od alkoholu

33 (w tym 5 dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych)

poradnictwo dla członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu

 

13

poradnictwo w związku z trudnościami życiowymi, gdzie w większości przypadków „w tle” były współistniejące własne problemy alkoholowe lub problemy w rodzinie

 

 

14

Źródło: Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mirosławcu

Tabela 3. Korzystanie w 2015 r. z usług Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.

Wyszczególnienie

Liczba konsultacji i porad

pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i ich rodzin

23

pomoc terapeutyczna dla ofiar przemocy i sprawców przemocy w rodzinie

 

27

pomoc prawna dla ofiar przemocy w rodzinie

32

Źródło: Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mirosławcu

Jak wynika ze statystyk Posterunku Policji w Mirosławcu alkohol jest powodem wielu negatywnych zdarzeń zarejestrowanych w 2015 r. Jest to zjawisko bardzo niepokojące, bowiem  problem alkoholowy jest czynnikiem ryzyka pojawienia się przemocy w rodzinie.

Tabela 4. Negatywne zdarzenia w 2015 r. spowodowane użyciem alkoholu zarejestrowane przez Posterunek Policji w Mirosławcu

Wyszczególnienie

Liczba zdarzeń

interwencje związane z nadużywaniem alkoholu

139

prowadzenie pojazdów na drodze publicznej w stanie nietrzeźwości

 

11

prowadzenie pojazdów na drodze publicznej po użyciu alkoholu

 

6

zakłócanie porządku publicznego

43

podejmowanie czynności zawodowych pod wpływem alkoholu

 

1

osoby zatrzymane do wytrzeźwienia

22

Źródło: Posterunek Policji w Mirosławcu

Tabela 5. Ujawnione przestępstwa w 2015 roku

Wyszczególnienie

Liczba przestępstw

kradzież z włamaniem

8

fizyczne i psychiczne znęcanie się nad rodziną

3

pobicia

1

uszkodzenie mienia

1

kradzież pieniędzy wraz z dokumentami

1

kradzież mienia

11

inne

54

Ogółem

79

Źródło: Posterunek Policji w Mirosławcu

   Z powyższych danych wynika, że fizyczne i psychiczne znęcanie się nad rodziną to ok. 4% ujawnionych przestępstw.

Tabela 6. Zdarzenia związane z przemocą w rodzinie w 2015 r.

Wyszczególnienie

Liczba interwencji

interwencje związane z przemocą w rodzinie

24

liczba ofiar przemocy

w tym:

kobiety

mężczyźni

dzieci

16

 

12

2

2

liczba sprawców przemocy

w tym:

kobiety

mężczyźni

13

 

1

12

liczba sprawców przemocy pod wpływem alkoholu

w tym:

mężczyźni

11

 

11

liczba dzieci obecnych podczas interwencji

15

Źródło: Posterunek Policji w Mirosławcu

   Ww. dane wskazują, że ofiarami przemocy w rodzinie są najczęściej kobiety (75%), natomiast sprawcami przemocy są głównie mężczyźni (92,3%), będący często pod wpływem alkoholu (91,67%).

Z analizy przedstawionych danych wynika, że przemoc w rodzinie na terenie naszej gminy jest marginalnym problemem społecznym. Należy jednak przypuszczać, że rzeczywista liczba osób i rodzin dotkniętych przemocą jest znacznie wyższa niż wskazują na to przywołane statystyki. Osoby doznające przemocy domowej często przez wiele lat ukrywają swój problem, dlatego trudno jest określić faktyczną skalę problemu przemocy. Mimo to należy wzmocnić dotychczasowe działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które powinny mieć charakter współpracy interdyscyplinarnej poszczególnych instytucji lokalnych. Efektem takiej współpracy będzie skuteczne zapobieganie, rozpoznawanie oraz przeciwdziałanie przemocy i jej skutkom.

Rozdział 4.
Cele i założenia Programu

§ 1. Celem Programu jest:

1) diagnozowanie i monitorowanie problemu przemocy w rodzinie.

2) podnoszenie  świadomości mieszkańców gminy na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

3) zwiększenie dostępności i efektywności działań profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie skierowanych do różnych grup odbiorców.

4) zapewnienie pomocy osobom i rodzinom, w których występuje problem przemocy.

5) podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników służb i instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

§ 2. Założenia Programu:

1) uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem przemocy w rodzinie;

2) powszechne i permanentne działania na rzecz profilaktyki przemocy w rodzinie;

3) spadek liczby rodzin, w których interwencje Policji i innych służb zajmujących się przemocą w rodzinie podejmowane są wielokrotnie;

4) promowanie postaw wolnych od przemocy;

5) dostosowana do potrzeb profesjonalna kadra wspierająca osoby uwikłane w przemoc.

Rozdział 5.
Adresaci Programu

§ 3. Program skierowany jest do:

społeczności lokalnej gminy Mirosławiec, w tym osób zagrożonych przemocą,

osób dotkniętych przemocą w rodzinie;

osób stosujących przemoc w rodzinie;

świadków przemocy w rodzinie;

służb i instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Rozdział 6.
Akty prawne, w oparciu o które będzie realizowany Program

§ 4. Program realizowany będzie w oparciu o następujące przepisy:

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1390);

ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 930);

ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487);

ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1782);

ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.);

ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1137);

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (MP. z 2014 r., poz. 445).

Rozdział 7.
Zasoby w zakresie realizacji Programu

§ 5. Zasobami w zakresie realizacji Programu są zasoby gminy Mirosławiec i zasoby spoza gminy Mirosławiec działające na rzecz mieszkańców gminy Mirosławiec dotkniętych przemocą.

1. Zasoby gminy Mirosławiec:

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

Posterunek Policji w Mirosławcu;

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu;

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mirosławcu;

Zespół Szkół w Mirosławcu;

Zespół Szkół w Piecniku;

Samorządowe Przedszkole „Słoneczko” w Mirosławcu, Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym;

Zakłady Opieki Zdrowotnej w Mirosławcu;

Ośrodek Kultury w Mirosławcu;

Biblioteka Publiczna w Mirosławcu;

Straż Miejska w Mirosławcu;

Kościół;

Świetlice środowiskowe;

Świetlice wiejskie;

Organizacje pozarządowe.

2. Zasoby spoza gminy Mirosławiec działające na rzecz mieszkańców gminy Mirosławiec dotkniętych przemocą:

1) Sąd Rejonowy w Wałczu;

2) Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie w Wałczu;

3) Punkt Konsultacyjny i Interwencji Kryzysowej w Wałczu;

4) Bezpłatny Punkt Porad Prawnych w Mirosławcu.

Rozdział 8.
Czynniki gwarantujące właściwą realizację Programu

§ 6. Czynnikami gwarantującymi właściwą realizację Programu są:

1) obwiązujące przepisy prawa;

2) aktywny samorząd gminny;

3) szkolenia pracowników instytucji działających w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

4) aktywnie działające placówki oświatowe;

5) znajomość środowiska lokalnego przez pracowników socjalnych;

6) dobra współpraca służb i instytucji działających w gminie;

7) silne więzi rodzinne.

Rozdział 9.
Zagrożenia w realizacji zadań Programu

§ 7. W realizacji niniejszego Programu mogą wystąpić poniższe zagrożenia:

1) stereotypy na temat przemocy w rodzinie;

2) przyzwolenie na przemoc;

3) bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych;

4) brak współpracy osób doznających przemocy i osób stosujących przemoc z instytucjami pomocowymi w zakresie przezwyciężania kryzysu w rodzinie;

5) problem uzależnienia od alkoholu;

6) ubóstwo.

Rozdział 10.
Realizacja celów Programu

§ 8. Cel 1. Diagnozowanie i monitorowanie problemu przemocy w rodzinie.

1. Zbieranie i uaktualnianie informacji na temat rozmiarów problemu przemocy w rodzinie  (dane policyjne, ośrodka pomocy społecznej, kuratorów sądowych, MGKRPA, placówek oświatowych);

2. Monitorowanie problematyki przemocy w rodzinie (Policja, ośrodek pomocy społecznej, kuratorzy sądowi, MGKRPA, placówki oświatowe, świetlice środowiskowe).

§ 9. Cel 2. Podnoszenie  świadomości mieszkańców gminy na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

1.   Edukacja dorosłych, dzieci i młodzieży na temat zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości jej przeciwdziałania:

1) wprowadzanie w szkołach i w przedszkolu treści propagujących zachowania sprzyjające pozytywnym postawom w rodzinie, w szczególności poprzez realizację programów edukacyjnych;

2) wspieranie różnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież, promujących zachowania nieagresywne;

3) uświadamianie zagrożeń związanych z przemocą w rodzinie;

4) organizowanie spotkań edukacyjnych dla mieszkańców (szkoły, przedszkole, ośrodek kultury, biblioteka, świetlice środowiskowe i wiejskie);

5) wprowadzenie elementów edukacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie do programów nauk przedmałżeńskich;

6) rozpowszechnianie materiałów informacyjnych: ulotek, broszur, plakatów, itp. o zjawisku przemocy w rodzinie.

2.   Rozpowszechnianie informacji o instytucjach oraz możliwościach uzyskania pomocy.

§ 10. Cel 3. Zwiększenie dostępności i efektywności działań profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie skierowanych do różnych grup odbiorców.

1. Realizacja programów adresowanych do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli dotyczących porozumiewania się bez przemocy i agresji oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów bez przemocy.

2. Realizacja programów profilaktycznych ukierunkowanych na rozwój umiejętności wychowawczych rodziców, ze szczególnym uwzględnieniem wychowania bez przemocy (warsztaty umiejętności wychowawczych).

§ 11. Cel 4. Zapewnienie pomocy osobom i rodzinom, w których występuje problem przemocy.

1. Dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu oraz Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie w Wałczu (poradnictwo psychologiczne i prawne).

2. Zapewnienie bezpieczeństwa krzywdzonym dzieciom.

3. Udzielanie pomocy socjalnej.

4. Poradnictwo służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych, alternatywnych wobec stosowania przemocy metod i kompetencji rodziców zagrożonych przemocą w rodzinie oraz w stosunku do grup ryzyka np. małoletnich w ciąży.

5. Realizacja procedury Niebieskiej Karty.

6. Udzielanie informacji na temat programów korekcyjno-edukacyjnych i kierowanie do udziału w tych programach.

7. Udzielanie informacji na temat bezpiecznego schronienia osób dotkniętych przemocą w rodzinie i zapewnienie miejsc czasowego pobytu dla tych osób.

8. Kierowanie wniosków do MGKRPA i prokuratury o podjęcie leczenia odwykowego przez osoby nadużywające alkoholu.

§ 12. Cel 5. Podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników służb, instytucji, zajmujących się pomocą rodzinie i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

1.   Szkolenia grup zawodowych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2. Szkolenia  grup roboczych z zakresu procedury Niebieskiej Karty.

Rozdział 11.
Postanowienia końcowe

§ 13. Monitorowanie realizacji Programu odbywać się będzie w oparciu o sprawozdawczość podmiotów zaangażowanych w jego realizację. Sprawozdania z realizacji Programu podmioty składają do 31 marca każdego roku do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

§ 14. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu każdego roku przedłoży Radzie Miejskiej w Mirosławcu sprawozdanie z realizacji Programu.

§ 15. Program będzie finansowany ze środków własnych gminy, dotacji oraz środków zewnętrznych.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Czech

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/214/2016
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 grudnia 2016 r.

HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR  PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE MIROSŁAWIEC NA LATA 2017-2020

Lp.

Cel

Działanie

Termin realizacji

Realizator

Wskaźniki

1.

Diagnozowanie i monitorowanie problemu przemocy w rodzinie

Zbieranie i uaktualnianie informacji na temat rozmiarów problemu przemocy w rodzinie

Na bieżąco

Posterunek Policji,  ośrodek pomocy społecznej, kuratorzy sądowi, MGKRPA, szkoły, przedszkole

-liczba osób oskarżonych o przestępstwo z użyciem przemocy w rodzinie,

-liczba osób stosujących przemoc, wobec których orzeczono karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności,

- liczba orzeczeń w zakresie władzy rodzicielskiej z uwagi na stosowanie przemocy w rodzinie,

- liczba orzeczeń dotyczących nakazu opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z osobą najbliższą,

- liczba eksmisji z uwagi na przemoc w rodzinie,

- liczba złożonych do sądu cywilnego wniosków o zobowiązanie wspólnie zamieszkującego członka rodziny do opuszczenia mieszkania,

-liczba orzeczeń zobowiązujących ww. członka rodziny do opuszczenia mieszkania,

- liczba wniosków kuratorów sądowych o zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności albo o odwołanie warunkowego zwolnienia,

- liczba wniosków prokuratora do sądu o zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności albo o odwołanie warunkowego zwolnienia wobec skazanego za tego rodzaju przemoc, naruszającego ponownie porządek prawny,

- liczba przekazanych  organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości informacji przez pracowników socjalnych o ponownym stosowaniu przemocy w rodzinie przez osoby uprzednio skazane za tego rodzaju przemoc,

-liczba wniosków skierowanych do sądu o wgląd w sytuację dziecka

Monitorowanie problematyki przemocy w rodzinie

Na bieżąco

Posterunek Policji, ośrodek pomocy społecznej, kuratorzy sądowi, MGKRPA, szkoły, przedszkole, służba zdrowia

-liczba osób/rodzin objętych monitoringiem

2.

Podnoszenie świadomości mieszkańców gminy na temat zjawiska przemocy w rodzinie

Edukacja dorosłych, dzieci i młodzieży na temat zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości jej przeciwdziałania poprzez:

 

-wprowadzanie w szkołach i przedszkolu treści propagujących zachowania sprzyjające pozytywnym postawom w rodzinie, w szczególności poprzez realizację programów edukacyjnych,

-wspieranie różnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież, promujących zachowania nieagresywne,

-uświadamianie zagrożeń związanych z przemocą w rodzinie,

-organizowanie spotkań edukacyjnych dla mieszkańców,

-wprowadzenie elementów edukacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie do programów nauk przedmałżeńskich,

-rozpowszechnianie materiałów informacyjnych: ulotek, broszur, plakatów itp. o zjawisku przemocy w rodzinie.

Na bieżąco

Posterunek Policji, szkoły, przedszkole, ośrodek kultury, biblioteka, świetlice środowiskowe i wiejskie, ośrodek pomocy społecznej, kuratorzy sądowi,

MGKRPA, służba zdrowia, kościół, straż miejska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-liczba programów edukacyjnych,

-liczba dzieci uczestniczących w różnych formach spędzania wolnego czasu,

-liczba spotkań edukacyjnych dla mieszkańców,

-liczba osób, którym udzielono informacji podczas nauk przedmałżeńskich na temat przemocy w rodzinie,

-liczba rozpowszechnionych materiałów edukacyjnych

Rozpowszechnianie informacji o instytucjach oraz możliwościach uzyskania pomocy

Corocznie

Posterunek Policji, szkoły, przedszkole, ośrodek kultury, biblioteka, świetlice środowiskowe i wiejskie, ośrodek pomocy społecznej, kuratorzy sądowi,

MGKRPA, służba zdrowia, kościół, organizacje pozarządowe, straż miejska

- liczba placówek świadczących pomoc,

-liczba rozpowszechnionych materiałów o możliwościach uzyskania pomocy

3.

Zwiększenie dostępności i efektywności działań profilaktycznych dotyczących  przeciwdziałania przemocy w rodzinie skierowanych do różnych grup odbiorców

Realizacja programów adresowanych do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli dotyczących porozumiewania się bez przemocy i agresji oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów bez przemocy

Corocznie

Szkoły, przedszkole, świetlice środowiskowe

-liczba programów,

-liczba uczestników

Realizacja programów profilaktycznych ukierunkowanych na rozwój umiejętności wychowawczych rodziców, ze szczególnym uwzględnieniem wychowania bez przemocy (warsztaty umiejętności wychowawczych)

Corocznie

Szkoły, przedszkole,świetlice środowiskowe

-liczba programów,

-liczba uczestników

4.

Zapewnienie pomocy osobom i rodzinom, w których występuje problem przemocy

Dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu oraz Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie w Wałczu

Na bieżąco

MGKRPA

-liczba udzielonych porad psychologicznych,

-liczba udzielonych porad prawnych

Zapewnienie bezpieczeństwa krzywdzonym dzieciom

Na bieżąco

Ośrodek pomocy społecznej, Posterunek Policji, służba zdrowia

-liczba dzieci, które zostały odebrane z rodziny w razie  bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia w związku z przemocą w rodzinie

Udzielanie pomocy socjalnej

Na bieżąco

Ośrodek pomocy społecznej

-liczba rodzin objętych wsparciem

Poradnictwo służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych, alternatywnych wobec stosowania przemocy metod i kompetencji rodziców zagrożonych przemocą w rodzinie oraz w stosunku do grup ryzyka np. małoletnich w ciąży

Na bieżąco

Służba zdrowia

-liczba wizyt patronażowych przeprowadzonych przez położną

Realizacja procedury Niebieskiej Karty

Na bieżąco

Szkoły, przedszkole, ośrodek pomocy społecznej, służba zdrowia,  Policja, MGKRPA, Zespół Interdyscyplinarny

-liczba założonych Niebieskich Kart,

-liczba zakończonych Niebieskich Kart,

-liczba rodzin i osób objętych działaniami, -liczba podmiotów realizujących zadanie

Udzielanie informacji na temat programów korekcyjno-edukacyjnych i kierowanie do udziału w tych programach

Na bieżąco

Ośrodek pomocy społecznej, służba zdrowia, Posterunek Policji, MGKRPA, Zespół Interdyscyplinarny,

kuratorzy sądowi

-liczba osób, którym udzielono informacji na temat programów korekcyjno-edukacyjnych,

-liczba osób, które wzięły udział w programie korekcyjno-edukacyjnym

Udzielanie informacji na temat bezpiecznego schronienia osób dotkniętych przemocą w rodzinie i zapewnienie miejsc czasowego pobytu dla tych osób

Na bieżąco

Ośrodek pomocy społecznej

-liczba ofiar przemocy, którym zapewniono bezpieczeństwo w sytuacji kryzysowej

Kierowanie wniosków do MGKRPA i prokuratury o podjęcie leczenia odwykowego przez osoby nadużywające alkoholu

Na bieżąco

Ośrodek pomocy społecznej, Posterunek Policji, Zespół Interdyscyplinarny,

kuratorzy sądowi

-liczba wniosków o podjęcie leczenia odwykowego

5.

Podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników służb i instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

Szkolenia grup zawodowych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Corocznie

Zespół Interdyscyplinarny, ośrodek pomocy społecznej, Posterunek Policji, placówki oświatowe, służba zdrowia, MGKRPA, kuratorzy sądowi

-liczba przeszkolonych osób

Szkolenia  grup roboczych z zakresu procedury Niebieskiej Karty

Corocznie

Zespół Interdyscyplinarny, ośrodek pomocy społecznej, Posterunek Policji, placówki oświatowe, służba zdrowia, MGKRPA, kuratorzy sądowi

-liczba przeszkolonych osób

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 03-01-2017 08:28:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 29-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 13:21:53