UCHWAŁA NR XXV/216/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2018"

Uchwała Nr XXV/216/2016
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2018"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.  z 2016 r. poz.446, 1579) w związku z  art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.  o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015, poz. 139) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2018" będących w posiadaniu Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mirosławcu, stanowiący załącznik  do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Czech

 Załącznik do Uchwały Nr XXV/216/2016
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych

WIADOMOŚCI OGÓLNE.

   Działalność w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec  realizuje Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Mirosławcu  prowadzący swoją działalność na podstawie zezwolenia udzielonego na czas nieokreślony przez Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec decyzją z dnia 2 stycznia 2003r.

Spółka świadczy usługi wodociągowo-kanalizacyjne  na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  z dnia 7 czerwca 2001roku (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) oraz Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  obowiązującego  na terenie Gminy Mirosławiec.

   Majątek spółki stanowią urządzenia  wodociągowe i kanalizacyjne przekazane przez Gminę Mirosławiec.

1. Zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

1.1 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

   Gmina i Miasto Mirosławiec zwodociągowana jest w ponad 90%. Poza miastem Mirosławiec  przez spółkę zaopatrywanych  w wodę  jest 7 sołectw, tj. Bronikowo, Hanki wraz z Kol. Hanki, Jabłonowo, Jabłonkowo, Piecnik, Łowicz Wałecki, Orle oraz na podstawie umowy użyczenia Mirosławiec Górny,  co stanowi około  90% ludności Gminy.

   Mieszkańcy miejscowości Próchnowo zaopatrywani są w wodę z ujęcia zakładowego przedsiębiorstwa rolnego funkcjonującego na terenie miejscowości, natomiast pozostali mieszkańcy Gminy w wodę zaopatrują się z własnych ujęć.

Obecnie długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami obsługiwanymi przez spółkę wynosi  ponad  44 km. Zaopatrywanych z niej  jest   około 4.990 mieszkańców poprzez ok. 590 sztuk  przyłączy wodociągowych.

   Budowa sieci wodociągowej miasta Mirosławiec jest bardzo rozłożona w czasie i sięga od okresu przedwojennego  – stara część miasta, poprzez przełom lat 70/80, na co przypada budowa sieci wodociągowej wzdłuż ul. Wolności, docelowo do ul. Orlej dawna baza POM, poprzez początek lat dziewięćdziesiątych, na który przypada budowa  tzw. "nowej sieci", która  powstała wraz z rozwojem miasta, tj. od ul. Ogrodowej, części ul. Sprzymierzonych, ul. Jaśminową, ul. 40 – lecia do ul. Wolności.

Najnowszymi inwestycjami w zakresie budowy  sieci wodociągowych są inwestycje z lat 2006-2007 polegające na zwodociągowaniu rejonu ul. Leśnej, Jaskółczej, Żurawiej, Jastrzębiej, Skowronkowej oraz inwestycje z roku 2014 w postaci budowy sieci wodno -kanalizacyjnej w rejonie ulic Akacjowej, Polnej i Lipowej oraz wymiana odcinka sieci wraz z uzbrojeniem części ul. Sprzymierzonych na odcinku około 350mb.

   Natomiast odnośnie planowanych inwestycji  dotyczących działu wodociągów jako zadanie na najbliższy rok  przyjmuje się montaż zestawu pompowego na ul. Słonecznej,  który ma za zadanie podniesienie ciśnienia wody w sieci na odcinku ul. Słoneczna  do ul. Orlej powyżej przejazdu kolejowego poprzez Osiedle „Ptasie”.

Realizacja zadania jest wynikiem skarg mieszkańców osiedla  na zbyt niskie ciśnienie wody uniemożliwiające bieżące korzystanie  z urządzeń domowych, co potwierdzono weryfikując skargę.

   Montaż tego urządzenia winien zapewnić podniesienie ciśnienia w istniejącej sieci jak również pozwoli na rozbudowę sieci o inne ulice w przyszłości.

Spółka ponadto planuje w zależności od uzyskania dofinansowania przeprowadzenie zadania pn. „Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Mirosławiec”.

Inwestycja ta ma za zadanie dostosowanie jakości wody do norm fizyko- chemicznych przewidzianych przy jej spożyciu przez ludność poprzez obniżenie zawartości w wodzie surowej związków żelaza i manganu

Inwestycja ta przewiduje swoim zakresem prace dotyczące:

1) ujęć wody,

2) technologi uzdatniania  i gospodarki wodami popłucznymi,

3) remontu budynku SUW:

a) hali filtrów,

b) pomieszczenia chlorowni i agregatu prądotwórczego,

c) prac zewnętrzne,

4) zagospodarowania terenu,

5) prac elektrycznych z automatyką,

         Zadaniem planowanym na rok 2018 jest wybudowanie sieci wodociągowej na ul. Sprzymierzonych od rzeki Korytnicy w kierunku jeziora Kosiakowo. Realizacja tego zadania pozwoli na uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w obszarze ujęć wody należących do miasta jak i Zakładu „Żywiec Zdrój”co winno przełożyć się na podniesienie bezpieczeństwa ww. ujęć.

1.2 Zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Okres budowy oczyszczalni ścieków w Mirosławcu jak i pierwszego etapu budowy sieci kanalizacyjnej  przypada na początek lat 90-tych ubiegłego wieku, gdzie przepustowość oczyszczalni założono na poziomie 405m3 /d. Pierwszą modernizację oczyszczalni ścieków przeprowadzono  w roku 1997 podnosząc jej przepustowość do poziomu 510m3 /d., sukcesywnie rozbudowując sieć kanalizacji sanitarnej. Ostatnia modernizacja i rozbudowa oczyszczalni została zakończona w lutym 2013 r.

W wyniku realizacji tego zadania przystosowano oczyszczalnię do przepustowości 1500m3 /d oraz umożliwiono  przyłączenie kolektorem tłocznym ścieków z Mirosławca Górnego  oraz Jednostki Wojskowej.

W ramach realizacji projektu uzyskano następujący układ technologiczny:

a) punkt zlewny ścieków dowożonych,

b) część mechaniczna – kraty z piaskownikem,

c) część biologiczna – dwa bliźniacze reaktory biologicznego usuwania związków węgla,  azotu, fosforu,

d) część osadowa komory wydzielonej tlenowej, stabilizacji osadu i zagęszczania osadu  oraz mechaniczne odwadnianie osadu  na prasie taśmowej z zautomatyzowaną  higienizacją osadu.

Sposób zagospodarowania osadu: wykorzystanie rolnicze.

Głównym zadaniem  poza remontem studni kanalizacyjnych przewidzianych do realizacji w roku 2017 jest wybudowanie w roku 2018 sieci kanalizacyjnej w ul. Sprzymierzonych od rzeki Korytnicy w kierunku jeziora Kosiakowo. Inwestycja ta  ma za zadanie wyeliminowanie zagrożeń dla ujęć wody poprzez wyeliminowanie w ich sąsiedztwie zbiorników bezodpływowych jak i przydomowych oczyszczalni ścieków.

2. Przedsięwzięcia rozwojowo- modernizacyjne w poszczególnych latach.

2.1 W zakresie urządzeń wodociągowych

l.p

Nazwa zadania

2017 rok

 

1

Montaż zestawu pompowego zwiększającego ciśnienie w sieci wodociągowej na ul. Słonecznej – 40.000 zł.- środki własne

2

Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody  w miejscowości Mirosławiec -  1.475.448 zł. - środki zewnętrzne z R.P.O W.Z.  działanie 3.5- możliwa dotacja do 85% oraz środki własne.

2018 rok

 

1

Budowa sieci wodociągowej ul. Sprzymierzonych - 149.836,05zł. - środki Gminy

2.2W zakresie urządzeń kanalizacyjnych

l.p

Nazwa zadania

2017 rok.

 

1

Remont studni kanalizacyjnych Mirosławiec – 10.000zł. - środki własne

2018rok.

 

1

Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Sprzymierzonych - 198.539,32zł. -środki Gminy

3. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody i wprowadzanie ścieków.

3.1. Spółka prowadzi działania zmierzające do racjonalizacji zużycia wody. Zasadniczym działaniem w powyższym względzie jest montaż na koszt spółki wodomierzy  u odbiorców rozliczanych dotychczas w oparciu o ryczałt. Wszystkie nowopowstające przyłącza wodociągowe obowiązkowo „uzbrajane” są  w wodomierze.

3.2 W zakresie racjonalizacji wprowadzania ścieków, działania spółki zmierzają do:

1) wykrycia istniejących podłączeń instalacji deszczowych  ze względu na gwałtowne zmiany ilości przepływów skutkujące zaburzeniem procesów technologicznych,

2) ograniczenia zrzutu odpadów stałych do sieci kanalizacyjnej ze względu na powstające niedrożności sieci kanalizacyjnej, powodujące występowanie szkód szczególnie w budynkach podpiwniczonych,

3) kontroli nad wielkością ładunku w ścieku dowożonym i z zakładów przemysłowych przekładającym się na zwiększenie kosztów rodzajowych w postaci  kosztów energii związanych z potrzebą zwiększonego napowietrzania ścieku oraz materiałów, tj. środków chemicznych służących zachowaniu procesu technologicznego jak i optymalizacji gospodarki osadowej.

4. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.

4.1 W zakresie urządzeń wodociągowych

l.p

Lata

Nakłady w PLN

1

2017

1.515.448zł.

2

2018

149.836,05zł.

4.2 W zakresie urządzeń kanalizacyjnych

l.p

Lata

Nakłady w PLN

1

2017

10.000zł.

2

2018

198.539,32zł.

5. Sposoby  finansowania planowanych inwestycji.

   Planowane inwestycje w zakresie rozwoju urządzeń wodociągowych  oraz urządzeń kanalizacyjnych  finansowane będą głównie ze środków unijnych  w ramach programu  operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Oś priorytetowa 3, działanie 3.5 w ramach konkursu o dotację - 85% kosztów zadania „Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody”; pozostałe 15% - środki własne. Środki Gminy na realizację zadania związanego z uzbrojeniem  ul. Sprzymierzonych oraz środki własne spółki przewidziane na zestaw pompowy przy ul. Słonecznej oraz na remont studni kanalizacyjnych.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Czech

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 03-01-2017 08:36:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 29-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 13:21:31