UCHWAŁA NR XXV/218/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji przekazywanych publicznym i niepublicznym podmiotom oświatowym

Dz. Urz. Woj. Zachpom. 2017 r. poz. 71

Uchwała Nr XXV/218/2016
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji przekazywanych publicznym i niepublicznym podmiotom oświatowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579.) i art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.)) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczania dotacji, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, dla zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec:

1) publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego;

2) niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę i Miasto Mirosławiec,

2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1943 z późn. zm.),

3) innych formach wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć prowadzone przez osoby prawne lub fizyczne inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14 a ust. 7 ustawy,

4) podstawowej kwocie dotacji - należy przez to rozumieć kwoty dotacji ustalone na podstawie art. 78 b ustawy.

§ 2. 1. Przedszkola publiczne prowadzone przez inne podmioty niż Gmina otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli z tym, że na ucznia niepełnosprawnego udziela się dotacji w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

2. Przedszkola niepubliczne, spełniające warunki określone w art. 90 ust. 1b, ust. 1d-1o ustawy, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego udziela się dotacji w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

3. Przedszkola niepubliczne, które nie spełniają warunków określonych w ust. 2, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy dotację w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli z tym, że na ucznia niepełnosprawnego udziela się dotacji w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

4. Osoby prowadzące inne publiczne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu Gminy w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego udziela się dotacji w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

5. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, spełniające warunki określone w art. 90 ust. 1c-1o ustawy, otrzymują dotację z budżetu Gminy na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego udziela się dotacji w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

6. Osoby prowadzące inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, niespełniające warunków określonych w ust. 5, otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego z budżetu Gminy dotację w wysokości równej 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego udziela się dotacji w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

7. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

8. Szkoły publiczne, o których mowa w art. 80 ust. 3 ustawy, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy dotację w wysokości określonej w art. 80 ust. 3 ustawy.

§ 3. 1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej przedszkole, inne formy wychowania przedszkolnego, szkołę.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, osoba prowadząca składa do Burmistrza Mirosławca corocznie w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, chyba, że Burmistrz wyrazi zgodę na odstąpienie od wyżej określonego terminu, zgodnie z art. 80 ust. 2f oraz 90 ust. 2 g ustawy o systemie oświaty.

3. Wniosek o udzielenie dotacji zawiera następujący zakres danych:

1) nazwę i adres siedziby podmiotu prowadzącego, w przypadku, gdy organem prowadzącym jest osoba fizyczna -adres jej miejsca zamieszkania;

2) nazwę i adres szkoły/placówki;

3) adres do korespondencji;

4) dane kontaktowe: numer telefonu, adres poczty elektronicznej;

5) typ i rodzaj szkoły/placówki;

6) nazwę banku i numer rachunku bankowego placówki/szkoły, na który będzie przekazywana dotacja;

7) planowaną liczbę uczniów, których dotyczy wniosek o dotacje, w tym: planowaną liczbę uczniów niepełnosprawnych oraz planowaną liczbę uczniów nie będących mieszkańcami Gminy i Miasta Mirosławiec.

4. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Organ prowadzący przedszkole, inne formy wychowania przedszkolnego, szkołę zobowiązany jest do przekazywania informacji o faktycznej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca na który udzielana jest dotacja, wraz z informacją o liczbie uczniów będących mieszkańcami innych Gmin, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w terminie do 10- go dnia każdego miesiąca, z tym że za grudzień do 5 grudnia.

2. Podmiot dotowany jest zobowiązany do bieżącego zgłaszania korekt błędnie podanej liczby uczniów będącej podstawą do naliczenia dotacji. W korekcie wskazuje się, którego miesiąca dotyczy oraz różnicę pomiędzy stanem wskazanym w poprzednich oświadczeniach.

3. Do wyliczenia dotacji przyjmuje się za końcowy termin uczęszczania do szkoły:

1) dzień 31 sierpnia, gdy uczeń uzyskuje promocję do wyższej klasy lub kończy naukę,

2) ostatni dzień miesiąca, w którym następuje skreślenie ucznia z listy uczniów lub przeniesienia ucznia do innej placówki.

§ 5. Dotacja o której mowa w:

1) § 2 ust 1, ust. 4, i ust. 8 przekazywana jest na rachunek bankowy przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły w terminach określonych w art. 80 ust. 3c ustawy,

1) § 2 ust 2, ust. 3, ust. 5 - 7 przekazywana jest na rachunek bankowy przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły w terminach określonych w art 90 ust. 3c ustawy.

§ 6. 1. Dotacja o której mowa w:

1) § 2 ust 1, ust. 4, i ust. 8 może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków, o których mowa w art. 80 ust. 3d i 3da ustawy,

2) § 2 ust 2, ust. 3, ust. 5 - 7 może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków, o których mowa w art. 90 ust. 3d i 3da ustawy.

2. Wszystkie dowody księgowe potwierdzające poniesione koszty z tytułu udzielonej dotacji (faktury, rachunki, listy płac, itp.) muszą zawierać opis wskazujący iż dany wydatek został sfinansowano z dotacji z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 7. 1. Podmioty prowadzące szkoły, przedszkola lub inne formy wychowania przedszkolnego przekazują rozliczenie z wykorzystania otrzymanej dotacji do dnia 15 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji, przedstawiając dane określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Podmiot prowadzący szkoły, przedszkola lub inne formy wychowania przedszkolnego , która zakończyła działalność w trakcie roku budżetowego zobowiązany jest do zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Gminy, oraz do złożenia rozliczenia na formularzu określonym w ust. 1, w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności.

3. Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń oraz korekt tych rozliczeń.

4. Dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem oraz dotacja pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 8. 1. W dotowanych jednostkach Burmistrz Mirosławca może przeprowadzić kontrole, o których mowa w art. 80 ust. 3e oraz art. 90 ust. 3e ustawy.

2. O terminie i zakresie planowanej kontroli podmiot kontrolowany zostanie powiadomiony pisemnie na 7 dni przed terminem kontroli.

3. Kontrole, o których mowa w ust. 1 przeprowadza pracownik Urzędu Miejskiego w Mirosławcu upoważniony przez Burmistrza Mirosławca, zwany dalej kontrolującym, na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez Burmistrza.

4. Kontrola obejmuje:

1) zgodność danych wskazanych we wniosku o udzielenie dotacji, miesięcznej informacji o liczbie uczniów i w rozliczeniach dotacji - na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania;

2) prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o których mowa w art. 80 ust. 3d-3da i art. 90 ust. 3d - 3da ustawy - na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej kontrolowanej jednostki oświatowej.

5. W przypadku, gdy księgi finansowe znajdują się poza siedzibą dotowanej jednostki, organ prowadzący zobowiązany jest zapewnić dostępność ksiąg finansowych i dowodów finansowych, na czas kontroli, w siedzibie dotowanej jednostki.

7. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza protokół, którego jeden egzemplarz przekazuje osobie reprezentującej jednostkę kontrolowaną.

8. Jednostce kontrolowanej i organowi ją prowadzącemu przysługuje prawo zgłaszania umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w terminie 14 dni od dnia przedłożenia protokołu do podpisania.

9. W razie zgłoszenia zastrzeżeń o których mowa w ust. 6, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy, a w razie konieczności podjąć dodatkowe czynności kontrolne. W przypadku uznania zasadności zastrzeżeń, kontrolujący dokonuje zmiany lub uzupełnienia protokołu kontroli.

10. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 10. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Mirosławcu nr XIV/130/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji przekazywanych publicznym i niepublicznym podmiotom oświatowym.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie również do dotacji wynikających z art. 90 i art. 80 ustawy o systemie oświaty należnych od dnia 1 stycznia 2017 r.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Czech

 

Zm. z 2013 r. poz. 827 oraz z 2016 r. poz. 35, 1010 i 1954.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 03-01-2017 08:38:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 29-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 13:21:09