UCHWAŁA NR XXV/222/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2017 rok.

Uchwała Nr XXV/222/2016
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2017 rok.

Na podstawie  art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 446, 1579) oraz § 44 ust. 3 Statutu Gminy Mirosławiec stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXI/177/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 sierpnia 2016 r.  w sprawie Statutu Gminy Mirosławiec (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 3547) Rada Miejska  w Mirosławcu, uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się:

1) plan pracy Komisji Gospodarki i Budżetu na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) plan pracy Komisji Polityki Społecznej na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Przewodniczącym  Komisji stałych Rady.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Czech

 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/222/2016
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan pracy Komisji Gospodarki i Budżetu na 2017 rok

L.p.

Termin

Tematyka

Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów

1.

Styczeń

1) Rozpatrzenie wniosku o zatwierdzenie taryf  zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

ZECWiK w Mirosławcu

2.

Luty

1) Informacja na temat realizacji Uchwały Nr XVIII/157/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Mirosławiec na lata 2012-2016" oraz  realizacja przeprowadzonych remontów mieszkań komunalnych w 2016 roku.
2) Informacja na temat realizacji Uchwały Nr XXIII/197/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w 2016 roku.

ZECWiK w Mirosławcu

ZECWiK w Mirosławcu

3.

Marzec

1)  Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Budżetu z działalności w 2016 roku.

Burmistrz Mirosławca

4.

Kwiecień


1) Informacja na temat realizacji Uchwały Nr III/13/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.


2) Analiza kondycji finansowej spółki ZECWiK w Mirosławcu: rachunek zysków i strat, sprawozdanie finansowe spółki.


Burmistrz Mirosławca
ZECWiK w Mirosławcu

5.

Maj

1) Stan zaawansowania prac inwestycyjnych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Burmistrz Mirosławca

6.

Czerwiec

1) Zapoznanie się:
- ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok;
- z oceną RIO o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec;
- ze sprawozdaniem finansowym;
- z informacją o stanie mienia gminy;
- wypracowanie stanowiska Komisji.

 

Burmistrz Mirosławca

7.

Sierpień

1) Wizja lokalna Gminy Mirosławiec – przegląd prowadzonych inwestycji w 2017 roku.

Burmistrz Mirosławca

8.

Wrzesień

1)  Informacja na temat wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2017 roku.

Burmistrz Mirosławca

9.

Październik

1) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie stawek podatku na 2018 rok.

Burmistrz Mirosławca

10.

Listopad

1) Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok.

Burmistrz Mirosławca

11.

Grudzień

1) Podsumowanie pracy Komisji w 2017 roku.
2) Opracowanie planu pracy Komisji na 2018 rok.


Komisja Gospodarki i Budżetu

 

 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/222/2016
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan pracy Komisji Polityki Społecznej na 2017 rok

L.p.

Termin

Tematyka

Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów

1.

 

Styczeń

 

1) Informacja na temat kalendarza imprez Ośrodka Kultury w Mirosławcu na 2017 rok.

 

2)  Propozycja organizacji ferii zimowych i wakacji letnich.

 

Dyrektor Ośrodka Kultury

2.

 

Luty

1) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

2) Informacja na temat realizacji świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

Burmistrz Mirosławca

 

Kierownik MGOPS w Mirosławcu

 

 

3.

 

Marzec

1) Informacja na temat działań  wykonywanych w 2016 roku przez Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2) Zaopiniowanie Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

3) Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej z działalności w 2016 roku.Burmistrz Mirosławca

4.

 

 

 

 

Kwiecień

1) Sprawozdanie z działalności w 2016 roku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.
2) Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej.
3) Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku Uchwały Nr XV/138/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 stycznia 2016  r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2016-2018 za rok 2016.
4) Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku Uchwały Nr XXXVII/312/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Mirosławiec na lata 2014-2016 za rok 2016.
Kierownik MGOPS w Mirosławcu

5.

 

 

Maj

1) Informacja na temat realizacji Uchwały Nr XII/99/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

- spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych.
2) Informacja na temat funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec za 2016 rok.


Burmistrz Mirosławca

6.

Czerwiec

1) Zapoznanie się:
- ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok;
- z ocena RIO o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec;
- ze sprawozdaniem finansowym;
- z informacją o stanie mienia gminy;
- wypracowanie stanowiska Komisji.


Burmistrz Mirosławca

7.

Sierpień

1) Informacja na temat stanu bezrobocia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2017 roku.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu.

8.

Wrzesień

1) Zapoznanie się z wykonaniem budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2017 roku.

Burmistrz Mirosławca

9.

 

Październik


1) Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku Uchwały Nr XL/344/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirosławiec na lata 2014-2020.


Kierownik MGOPS w Mirosławcu

10.

 

Listopad

1) Zaopiniowanie rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.
2) Informacja Burmistrza o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017
3) Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok.

Burmistrz Mirosławca

11.

Grudzień

1) Podsumowanie pracy Komisji w 2017 roku.
2) Opracowanie planu pracy Komisji na 2018  rok.

Komisja Polityki Społecznej

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Czech

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Czech

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 03-01-2017 08:48:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 29-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 13:20:14