Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec przez osoby fizyczne i prawne oraz ustalenia trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 2017-12-28 15:55:56
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości między Gminą i Miastem Mirosławiec a Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Mirosławiec 2017-12-28 08:10:16
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026 2017-12-27 12:16:52
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026. 2017-12-27 12:16:24
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017r. 2017-12-27 12:04:19
Projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017-12-27 12:02:04
Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2018 rok. 2017-12-27 11:50:01
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2018 rok. 2017-12-27 11:47:51
Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec instrumentem płatniczym 2017-11-29 14:22:45
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ "Leśna Ustron" w Tucznie- Korekta 2017-11-29 13:30:16
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok- Korekta 2017-11-29 10:31:27
Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Mirosławca". 2017-11-22 08:11:33
Projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2017-11-22 08:04:57
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ "Leśna Ustron" w Tucznie 2017-11-22 07:57:20
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok. 2017-11-22 07:54:01
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosłąwiec na lata 2017-2026 2017-10-25 09:22:49
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok 2017-10-23 12:01:43
Projekt uchwały w sprawie opłaty miejscowej 2017-10-18 11:34:43
Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej 2017-10-18 11:32:58
Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok 2017-10-18 11:29:52
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy działce wewnętrznej 2017-10-17 09:45:09
Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec 2017-10-17 08:00:09
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026. 2017-09-21 12:07:17
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok 2017-09-21 07:48:10
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brusy 2017-09-20 10:23:51
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. 2017-09-20 10:17:45
Projekt uchwały w sprawie uregulowania zasad wydawania przez Gminę i Miasto Mirosławiec czasopisma pod nazwą "Mirosławiecki Informator Miejsko-Gminny" oraz serwisu internetowego www.miroslawiec.pl. 2017-09-20 10:15:00
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji w ramach projektu p.n. "Dobra Przestrzeń - Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024" 2017-09-20 10:13:01
Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec 2017-08-24 09:11:17
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026. 2017-08-24 08:28:35
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Tuczno w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2017/2018 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Mirosławiec - Ośrodek Szkolno?Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku. 2017-08-23 15:12:34
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Kalisz Pomorski w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2017/2018 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Biały Zdrój - Ośrodek Szkolno?Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku. 2017-08-23 15:09:56
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok. 2017-08-23 08:42:56
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie nazw ulic 2017-08-23 08:33:32
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok 2017-06-21 09:04:46
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2016 rok. 2017-06-14 09:09:59
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2016 rok 2017-06-14 09:08:34
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2016 rok. 2017-06-14 09:07:02
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi Mirosławca 2017-05-24 13:09:38
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok 2017-05-17 11:09:56
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania publicznego 2017-05-16 11:21:14
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy działce wewnętrznej 2017-05-16 11:16:05
Projekt uchwały w sprawie zmiany przebiegu ulicy Sprzymierzonych w miejscowości Mirosławiec 2017-05-16 11:08:18
Projekt uchwały w sprawie przekazania na rzecz ENEA Oświetlenie sp. z o.o. w Szczecinie urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec oraz dokumentacji technicznej 2017-04-18 15:01:15
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, którzy mogą być zatrudnieni w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec 2017-04-18 14:57:47
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026 2017-04-18 12:07:12
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok 2017-04-18 12:02:04
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji zwierząt 2017-03-29 14:59:02
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026 2017-03-21 14:22:57
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko ? Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mirosławiec na 2017 rok 2017-03-21 13:19:57
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Osiedle XXX - lecia LLP na Lotnictwa Polskiego w Mirosławcu Górnym 2017-03-21 13:16:10
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy 40-lecia PRL na Spacerową w Mirosławcu 2017-03-21 13:12:54
Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic administracyjnych miasta Mirosławiec 2017-03-21 13:09:14
Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 2017-03-21 08:18:29
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu 2017-03-20 13:35:10
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu. 2017-03-20 12:25:26
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok 2017-03-20 12:23:32
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu 2017-03-09 07:40:15
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia/ niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki 2017-03-09 07:36:08
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Programu Rewitalizacji w ramach projektu p.n. "Dobra Przestrzeń - Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024" 2017-02-28 11:12:30
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego. 2017-02-16 10:12:55
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2017-02-16 10:10:41
Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych miasta Mirosławiec 2017-02-16 09:05:56
Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Mirosławiec 2017-02-16 09:03:50
Projekt uchwały w sprawie kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec 2017-02-15 15:01:05
Projekt uchwały w sprawie kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec 2017-02-15 14:59:11
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych gminy 2017-02-15 14:57:18
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2017 r. 2017-02-15 10:07:21
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok 2017-02-15 10:02:42
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego- WYCOFANY 2017-01-23 11:06:36
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2017 roku- WYCOFANY 2017-01-23 11:04:25
Projekt uchwały w sprawie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mirosławiec dla Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Mirosławcu 2017-01-20 08:57:48
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu 2017-01-20 08:55:16
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok 2017-01-19 08:14:40
Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 2017-01-18 09:48:11
Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mirosławiec 2017-01-12 11:14:24
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mirosławiec. 2017-01-12 11:10:20