Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mirosławiec

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 30 stycznia 2017 r.
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mirosławiec

 

Na podstawie art.7 ust.3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz.250 z późn. zm.) oraz §1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz.U. z 2012 r. poz. 299) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mirosławiec:
1) posiadanie prawa do dysponowania przynajmniej jednym homologowanym pojazdem, zarejestrowanym i dopuszczonym do ruchu, spełniającym w zakresie wyposażenia technicznego wymagania dotyczące pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. Nr 193, poz.1617);
2) posiadanie prawa do dysponowania bazą transportową odpowiednią do ilości posiadanych pojazdów, która:
a) umożliwia ich parkowanie lub garażowanie,
b) jest zlokalizowana na terenie utwardzonym i ogrodzonym,
c) posiada zaplecze techniczne zapewniające utrzymanie pojazdów asenizacyjnych w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym, tj.:
- miejsce postojowe z punktem napraw,
- miejsce do mycia i dezynfekcji,
d) w przypadku, gdy baza nie spełnia wymagań określonych w lit. c przedsiębiorca zobowiązany jest zapewnić i udokumentować możliwość wykonywania napraw i zabiegów w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych w miejscach do tego przeznaczonych,
e) zabezpieczona jest przed dostępem osób nieupoważnionych;
3) w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:
a) świadczenie usług w sposób niepowodujący zanieczyszczenia terenu, uszkodzeń infrastruktury technicznej, nadmiernego hałasu oraz zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt,
b) utrzymanie pojazdu asenizacyjnego w należytym stanie sanitarnym i porządkowym, zgodnie z wymogami rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1.
4) w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych - bezpośrednie wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej musi być dokonywane na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. Nr 188, poz. 1576), wskazanej w wydanym zezwoleniu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Mirosławcu Nr XLVI/227/10 z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Zach. Pom. z 2010 r. nr 21 poz.441).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym  Województwa Zachodniopomorskiego.

 

UZASADNIENIE


Zgodnie z art.7 ust.3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz.250 z późn.zm.) rada gminy w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego określa wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Przed nowelizacją w/cyt. ustawy art. 7 ust. 3a upoważniał rady gmin do określenia, w drodze uchwały, wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. W wyniku nowelizacji w/cyt. ustawy zmianie uległa treść art. 7 ust.3a i w obecnym brzmieniu artykuł ten upoważnia rady gmin do określania wymagań wyłącznie dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Szczegółowy sposób określania w/w wymagań określony został w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz.U. z 2012 r. poz.299) z którego wynika, że powinny być one określone w sposób precyzyjny, zrozumiały, niedyskryminujący konkurencji oraz nieutrudniający dostępu do rynku przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz zapewniający należytą ochronę zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.
Niniejsza uchwała określa przedmiotowe wymagania zgodnie z w/w rozporządzeniem.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 12-01-2017 11:14:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 12-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 14:51:57