Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 stycznia 2017 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i 6a, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm.1579) oraz art. 2 ust. 2 i art. 4 ust. 2 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz.1860) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/153/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z  27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu , wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 po pkt 16 dodaje się pkt 16a w brzmieniu: "16a) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",

2) w  § 9 w pkt 10 kropkę zastepuje się przecinkiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:"11) realizuje zadania z zakresu wsparcia dla kobiet w ciązy i ich rodzin, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".-  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r., poz. 1860). W myśl art. 2 ust.2 ustawy wsparcie z zakresu instrumentów polityki na rzecz rodziny, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 6 tejże  ustawy tj. zapewnienie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu oraz wsparcie w formie pomocy asystenta rodziny jest realizowane przez jednostki organizacyjne realizujące wspieranie rodziny, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.). Ponieważ w dniu 29 grudnia 2011 r. Rada Miejska w Mirosławcu  uchwałą Nr XIV/113/11 powierzyła Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mirosławcu zadanie z zakresu wspierania rodziny tj. „pracę z rodziną”,  podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 20-01-2017 08:55:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 20-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 14:51:13