Projekt uchwały w sprawie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mirosławiec dla Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Mirosławcu

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mirosławiec dla Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Mirosławcu

Na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. 2015 r.  poz. 139 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 127, poz. 886 ze zm.) Rada Miejska w Mirosławcu  uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków wg następującego wyszczególnienia:

1) Opłata za wodę pobraną z urządzeń wodociągowych stanowiących własność Spółki i Gminy i Miasta Mirosławiec dla jednej taryfowej grupy odbiorców wynosi 3,45 zł/m3 netto (+VAT) na terenie Gminy Mirosławiec.

2) Opłata za odprowadzane ścieki do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Spółki i Gminy i Miasta Mirosławiec dla jednej taryfowej grupy odbiorców wynosi 5,53 zł/m3 netto (+VAT) na terenie Gminy Mirosławiec.

§ 2. Powyższe taryfy obowiązują przez 1  rok, tj. od 1  marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 r., poz. 139 ze zm.) Burmistrz Mirosławca przeprowadził weryfikację złożonego przez Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Mirosławcu w dniu 20.12.2016 r. wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mirosławiec na okres od dnia 01.03.2017 r. do dnia 28.02.2018 r. Po przeprowadzeniu weryfikacji ustalono, iż taryfa została opracowana zgodnie z przepisami ustawy, a koszty, o których mowa w art. 20 ust.4 pkt 1 w/w ustawy są celowe pod katem ich ponoszenia. Natomiast zgodnie z art. 24 ust. 1 taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 20-01-2017 08:57:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 20-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 14:51:03