Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2017 roku- WYCOFANY

Uchwała Nr XXVI/   /2017
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579.) i art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870, zm. poz. 1984 i 2260.) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zaciągnąć kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 5.180.600,00 zł, (słownie; pięć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy sześćset zł 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 4.515.047,12 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 665.552,88 zł.

§ 2.  Wybór banku nastąpi w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 3.  Kredyt będzie spłacany z dochodów własnych gminy.

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVI/   /2017
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 stycznia 2017 r.

Ustawa o finansach publicznych w art. 89 w formie katalogu zamkniętego wymienia cele na jakie Gmina może zaciągnąć zobowiązanie, w tym również długoterminowe, tj:

"art. 89

1.  Jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na:

1)  pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

2)  finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

3)  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;

4)  wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej."

W wyniku takich zapisów w ustawie w treści uchwały przewidziano zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Jednakże należy zaznaczyć, że wszystkie zobowiązania wynikające z wymagalnych rat kredytowych spłacane są terminowo z bieżących dochodów gminy.

Poza sfinansowaniem deficytu budżetowego planowany kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie zaplanowanych w budżecie Gminy na 2017 r. zadań inwestycyjnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 23-01-2017 11:04:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 23-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 14:50:53