Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA NR XXXVI/310/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec przez osoby fizyczne i prawne oraz ustalenia trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 2018-01-04 10:33:10
UCHWAŁA NR XXXVI/309/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok 2018-01-04 10:30:00
UCHWAŁA NR XXXVI/308/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2018 rok. 2018-01-04 10:27:00
UCHWAŁA NR XXXVI/307/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2018 rok. 2018-01-04 10:20:52
UCHWAŁA NR XXXVI/306/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości między Gminą i Miastem Mirosławiec a Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Mirosławiec 2018-01-04 10:07:23
UCHWAŁA NR XXXVI/305/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi Prokuratora Rejonowego w Wałczu na uchwałę nr XLI/223/2006 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz udzielenia odpowiedzi na skargę. 2018-01-04 10:06:03
UCHWAŁA NR XXXVI/304/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026 2018-01-04 09:59:13
UCHWAŁA NR XXXVI/303/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu wydatków, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018-01-04 09:46:10
UCHWAŁA NR XXXVI/302/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 r. 2018-01-04 09:44:40
UCHWAŁA NR XXXVI/301/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026. 2018-01-04 09:42:19
UCHWAŁA NR XXXVI/300/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2018 rok. 2018-01-04 09:30:10
UCHWAŁA NR XXXV/299/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec instrumentem płatniczym 2017-12-05 12:11:53
UCHWAŁA NR XXXV/298/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SP ZOZ "Leśna Ustroń" w Tucznie 2017-12-05 12:10:09
UCHWAŁA NR XXXV/297/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026 2017-12-05 12:08:58
UCHWAŁA NR XXXV/296/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 r. 2017-11-30 12:48:27
UCHWAŁA NR XXXV/295/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec 2017-11-30 12:44:40
UCHWAŁA NR XXXV/294/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Mirosławca". 2017-11-30 12:38:17
UCHWAŁA NR XXXV/293/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2017-11-30 12:19:37
UCHWAŁA NR XXXIV/292/2017 Rady miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026. 2017-11-09 11:42:09
UCHWAŁA NR XXXIV/291/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017r. 2017-11-09 11:20:42
UCHWAŁA NR XXXIV/290/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec 2017-11-09 11:17:11
UCHWAŁA NR XXXIV/289/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy działce wewnętrznej 2017-11-09 11:15:31
UCHWAŁA NR XXXIV/288/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkól w Piecniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Piecniku. 2017-11-09 11:14:26
UCHWAŁA NR XXXIV/287/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkól w Mirosławcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Lotników Polskich w Mirosławcu. 2017-11-09 11:13:33
UCHWAŁA NR XXXIV/286/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie opłaty miejscowej 2017-11-09 11:12:34
UCHWAŁA NR XXXIV/285/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie opłaty targowej 2017-11-09 11:10:35
UCHWAŁA NR XXXIV/284/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok 2017-11-09 11:08:08
UCHWAŁA NR XXXIII/283/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brusy 2017-11-09 11:05:10
Uchwała Nr XXXIII/282/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026 2017-11-09 11:03:18
UCHWAŁA NR XXXIII/281/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017r. 2017-10-03 08:38:19
UCHWAŁA NR XXXIII/280/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. 2017-10-03 08:29:09
UCHWAŁA NR XXXIII/279/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uregulowania zasad wydawania przez Gminę i Miasto Mirosławiec czasopisma pod nazwą "Mirosławiecki Informator Miejsko-Gminny" oraz serwisu internetowego www.miroslawiec.pl. 2017-10-03 08:27:19
UCHWAŁA NR XXXIII/278/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji w ramach projektu p.n. "Dobra Przestrzeń - Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024" 2017-10-02 14:16:46
UCHWAŁA NR XXXII/277/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026. 2017-09-05 08:16:08
UCHWAŁA NR XXXII/276/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017r. 2017-08-31 09:17:58
UCHWAŁA NR XXXII/275/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Tuczno w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2017/2018 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Mirosławiec - Ośrodek Szkolno?Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku. 2017-08-31 09:10:20
UCHWAŁA NR XXXII/274/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Kalisz Pomorski w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2017/2018 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Biały Zdrój - Ośrodek Szkolno?Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku. 2017-08-31 09:08:10
UCHWAŁA NR XXXII/273/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec 2017-08-31 09:04:55
UCHWAŁA NR XXXII/272/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 sierpnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie nazw ulic 2017-08-31 08:59:13
UCHWAŁA NR XXXI/271/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 2017-07-03 10:38:59
UCHWAŁA NR XXXI/270/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026 2017-07-03 10:24:50
UCHWAŁA NR XXXI/269/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017r. 2017-06-29 15:30:45
UCHWAŁA NR XXXI/268/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu nieruchomości gminnej położonej przy ul. Polnej 23 w Mirosławcu. 2017-06-29 15:25:52
UCHWAŁA NR XXXI/267/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec a Gminą Miejską Wałcz w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Wałcz zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec usługami realizowanymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałczu dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 2017-06-29 15:24:40
UCHWAŁA NR XXXI/266/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca 2017-06-29 15:23:31
UCHWAŁA NR XXXI/265/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2016 rok. 2017-06-29 15:22:20
UCHWAŁA NR XXX/264/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi Mirosławca 2017-06-05 11:56:20
UCHWAŁA NR XXX/263/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania publicznego 2017-06-05 11:55:06
UCHWAŁA NR XXX/262/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026 2017-06-05 11:50:25
UCHWAŁA NR XXX/261/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 r. 2017-06-05 11:19:32
UCHWAŁA NR XXX/260/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy działce wewnętrznej 2017-06-05 11:17:38
UCHWAŁA NR XXX/259/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany przebiegu ulicy Sprzymierzonych w miejscowości Mirosławiec 2017-06-05 11:14:44
UCHWAŁA NR XXIX/258/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026 2017-05-22 14:38:21
UCHWAŁA NR XXIX/257/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 r. 2017-05-22 14:13:34
UCHWAŁA NR XXIX/256/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przekazania na rzecz ENEA Oświetlenie sp. z o.o. w Szczecinie urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec oraz dokumentacji technicznej 2017-05-22 14:10:16
UCHWAŁA NR XXIX/255/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, którzy mogą być zatrudnieni w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec 2017-05-22 14:06:46
UCHWAŁA NR XXVIII/254/2017 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji zwierząt 2017-04-07 08:48:17
UCHWAŁA NR XXVIII/253/2017 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026 2017-04-07 08:46:58
UCHWAŁA NR XXVIII/252/2017 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 r. 2017-04-07 08:32:54
UCHWAŁA NR XXVIII/251/2017 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu 2017-04-07 08:12:00
UCHWAŁA NR XXVIII/250/2017 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu. 2017-04-07 08:10:50
UCHWAŁA NR XXVIII/249/2017 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Osiedle XXX - lecia LLP na Lotnictwa Polskiego w Mirosławcu Górnym 2017-04-07 08:08:33
UCHWAŁA NR XXVIII/248/2017 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 40-lecia PRL na Spacerową w Mirosławcu 2017-04-07 08:01:58
UCHWAŁA NR XXVIII/247/2017 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic administracyjnych miasta Mirosławiec 2017-04-07 07:59:05
UCHWAŁA NR XXVIII/246/2017 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 2017-04-07 07:53:32
UCHWAŁA NR XXVIII/245/2017 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Miejsko ? Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mirosławiec na 2017 rok 2017-04-07 07:51:35
UCHWAŁA NR XXVIII/244/2017 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki 2017-04-07 07:45:25
UCHWAŁA NR XXVIII/243/2017 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu 2017-04-07 07:43:34
UCHWAŁA NR XXVII/242/2017 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Programu Rewitalizacji w ramach projektu p.n. "Dobra Przestrzeń - Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024" 2017-03-02 15:36:14
UCHWAŁA NR XXVII/241/2017 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego. 2017-03-02 15:33:12
UCHWAŁA NR XXVII/240/2017 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2017-03-02 15:31:54
Uchwała Nr XXVII/239/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026 2017-03-02 15:27:59
UCHWAŁA NR XXVII/238/2017 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 r. 2017-02-28 14:40:26
UCHWAŁA NR XXVII/237/2017 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych gminy 2017-02-28 14:38:10
UCHWAŁA NR XXVII/236/2017 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Mirosławiec 2017-02-28 14:36:34
UCHWAŁA NR XXVII/235/2017 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2017 r. 2017-02-28 14:32:45
UCHWAŁA NR XXVII/234/2017 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych miasta Mirosławiec 2017-02-28 14:26:22
UCHWAŁA NR XXVII/233/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec 2017-02-28 14:23:19
UCHWAŁA NR XXVII/232/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec 2017-02-28 14:21:28
UCHWAŁA NR XXVI/231/2017 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej 2017-01-31 13:29:56
UCHWAŁA NR XXVI/230/2017 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 r. 2017-01-31 13:28:29
UCHWAŁA NR XXVI/229/2017 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mirosławiec. 2017-01-31 13:25:13
UCHWAŁA NR XXVI/228/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko ? Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu 2017-01-31 13:23:22
UCHWAŁA NR XXVI/227/2017 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-01-31 13:21:52
UCHWAŁA NR XXVI/226/2017 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 2017-01-31 13:16:56
UCHWAŁA NR XXVI/225/2017 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mirosławiec 2017-01-31 13:12:21
UCHWAŁA NR XXVI/224/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mirosławiec dla Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Mirosławcu 2017-01-31 13:04:58