Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok

Uchwała Nr XXVII/    /2017
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579.) i art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870, zm. poz. 1984 i 2260.) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2017 o kwotę 896.354,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2017 o kwotę 217.354,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 11.000,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr3.

§ 4. Traci moc załącznik nr 3 do uchwały nr XXV/210/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2016r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2017 r. stanowiący załącznik nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 24.859.328,42 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 6.487.850,42 zł,

b) wydatkami w kwocie 30.053.375,54 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 6.487.850,42 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 5.194.047,12 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVII/ /2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 lutego 2017 r.

Zmniejszenie dochodów.

Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie ogółem 896.354,00w związku:

- z informacją Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2017 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, a także o planowanych na 2017 r. dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  (rozdział 75801 § 2920 w kwocie 204.989,00 zł i rozdział 75621 § 0010 w kwocie 1.365,00 zł) ogółem w kwocie 206.354,00 zł,

- zmniejszeniem planowanej kwoty dotacji celowej na 2017 r. w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (rozdział 80101 § 6207) w kwocie 679.000,00 zł,

- ze zmniejszoną kwotą ustalonych na 2017 r. wielkości dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jst na podstawie pisma FB-1.3111.28.2.2017.MR z dnia 07 lutego 2017r. (zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 35/2017 z dnia 6 lutego 2017r. w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na 2017r.) (rozdział 85502 § 2360) w kwocie 11.000,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zmniejszenie wydatków.

Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie ogółem 217.354,00na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2017 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, a także o planowanych na 2017 r. dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz na podstawie pisma FB-1.3111.28.2.2017.MR z dnia 07 lutego 2017r. (zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 35/2017 z dnia 6 lutego 2017r. w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na 2017r.) z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Mirosławcu (rozdział 71004 § 4308 - 11.000,00 zł, rozdział 75023 § 4210 - 1.365,00 zł) ogółem w kwocie 12.365,00 zł,

- wydatki bieżące Zespołu Szkół w Mirosławcu (rozdział 80101 §§ 4010, 4260, 4300) ogółem w kwocie 157.063,00 zł,

- wydatki bieżące Zespołu Szkół w Piecniku (rozdział 80101 §§ 4010, 4260, 4270) ogółem w kwocie 47.926,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 28 lutego 2017 r. w kwocie 11.000,00 na:

- wydatki związane z realizacja projektu pn. "Dobra przestrzeń - plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024 (rozdział 71004 § 43008) w kwocie 11.000,00 zł,

 zgodnie z treścią załącznika nr 3.

 zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał. 4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 15-02-2017 10:02:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 15-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 14:50:27