Projekt uchwały w sprawie kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579), art.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) oraz art. 133 ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje:

§ 1. W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Mirosławiec, wobec kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły ustala się następujące kryteria oraz ich wartość:

1) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do danej szkoły - 5 punktów;

2) miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych kandydata znajduje się na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec - 5 punktów;

3) zamieszkiwanie na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec bliskich krewnych kandydata (np. babcia, dziadek, rodzeństwo kandydata, rodzeństwo rodziców) wspierających rodziców/opiekunów w zapewnieniu jemu należytej opieki - 5 punktów;

4) posiadanie przez kandydata rodzeństwa będącego absolwentem szkoły - 5 punktów;

5) uczęszczanie przez kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego znajdującego się na terenie Gminy i Miasto Mirosławiec - 5 punktów.

§ 2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów o których mowa w § 1 są oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) kandydata.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI/146/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 lutego 2016 r., w sprawie kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie

 

Niniejszy projekt uchwały zawiera kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych wraz z ich wartością punktową oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym wobec kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Zgodnie z art. 369 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (opublikowana w dniu 11.01.2017 r. DzU. z 2017 r. poz 60) z dniem 26 stycznia 2017 r. zostały uchylone przepisy Rozdziału 2 Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek, ustawy o systemie oświaty.

W związku z uchyleniem przepisów ustawy zawierających upoważnienie do wydania aktów wykonawczych ma zastosowanie § 32 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej". (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283). W takiej sytuacji akt wykonawczy wydany na podstawie tego przepisu upoważniającego traci moc obowiązującą z dniem wejścia w życie przepisu uchylającego upoważnienie do wydania tego aktu.

W dniu 26 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy  Rozdziału 6 Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek, ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (opublikowane w dniu 11.01.2017 r. DzU. z 2017 r. poz 59), upoważniające radę gminy do wydania uchwał w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych wobec kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Z powyższego wynika, iż podjęcie uchwały jest zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 15-02-2017 14:59:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 15-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 14:49:41