Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Uchwała Nr XXVII/   /2017
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579.) i art. 89 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870, zm. poz. 1984 i 2260.) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 679.000,00 zł, (słownie; sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy zł 00/100) na realizację operacji pn. "Przebudowa ulicy Sprzymierzonych, w m. Mirosławiec, odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 177 do istniejącego przepustu„ - zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy Nr 00102-65151-UM1600040/16 z dnia 31 maja 2016 r.

§ 2.  Spłata pożyczki, określonej w § 1, nastąpi po otrzymaniu środków zagwarantowanych w umowie w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

§ 3.  Zabezpieczeniem zobowiązania wynikającego z pożyczki będzie weksel „in blanco" wraz z deklaracją wekslową.

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVII/   /2017
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 lutego 2017 r.

W dniu 31 maja 2016 r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy Nr 00102-65151-UM1600040/16 ze środków EFRROW w formie refundacji 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Przedkładany projekt uchwały jest niezbędny do wystąpienia z wnioskiem do BGK w Szczecinie o udzielenie pożyczki w 2017 roku na wyprzedzające finansowanie operacji pn. "Przebudowa ulicy Sprzymierzonych, w m. Mirosławiec, odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 177 do istniejącego przepustu„ typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" dla poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz o wydanie opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie o możliwości spłaty przez Gminę pożyczki.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 16-02-2017 10:12:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 16-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 14:47:23