Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej w dniu 24.11.2016 r.

Protokół nr 22/2016

z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej

które odbyło się w dniu 24.11. 2016 r. w godz. 1100- 1233

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. Nr 1 i nr 2).

 1. Otwarcie 22 posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.

 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 5. Informacja Burmistrza Mirosławca o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016.
 6. Zaopiniowanie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok.
 7. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec  na 2017 rok.
 8. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad.1

Otwarcie 22  posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.

O godz. 1100 Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Anna Turska otworzyła 22  posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

Przewodnicząca Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformowała, iż w posiedzeniu uczestniczy 3 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji.

Nieobecni: radna Urszula Stanisławska, radny Mirosław Jaskulski.

Ad.3

Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian do porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzeń Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 21 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 21  posiedzenia Komisji.

 

Ad.5

Informacja Burmistrza Mirosławca o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016.

W/w informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Komisji Anna Turska poinformowała, iż w przedstawionej informacji z Zespołu Szkół w Mirosławcu nie zostały podane kwoty z otrzymanych dofinansowań. Ponadto w informacji z Zespołu Szkół w Piecniku nie podana została informacja
o wykonanych zaleceniach pokontrolnych.  

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła w/w informację.

 

Ad.6

Zaopiniowanie rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok.

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż zgodnie z art. 5a ust. 1 ww. ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do uchwalenia rocznego programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Realizując zobowiązania ustawowe oraz biorąc pod uwagę znaczenie współpracy z tymi organizacjami, opracowano niniejszy program, który ma charakter otwarty i zakłada możliwość uwzględnienia nowych form współpracy. W ramach konsultacji społecznych nie zgłoszono uwag ani opinii do przedstawionego projektu współpracy
 z organizacjami pozarządowymi. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż w rozdziale 6 „Priorytetowe zadania publiczne” do paragrafu 10 dodany został pkt. 5 w brzmieniu „ochrony i promocji zdrowia”. Dodała, iż ponadto zwiększona została kwota dotacji na realizację programu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż dla organizacji pozarządowych zmienił się sposób rozliczania z  otrzymanych dotacji , pojawiły się nowe wzory  formularzy.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż sprawozdanie z realizacji programu Burmistrz ma złożyć Radzie Miejskiej w terminie do 31 maja 2018 r.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż zmienił się przepis dotyczący terminów sporządzania sprawozdań.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem, czy w programie zagwarantowane zostały środki finansowe dla nowych stowarzyszeń?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż środki zostały zabezpieczone, jednak warunkiem ich otrzymania jest złożenie przez stowarzyszenie oferty.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się- 0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr  5   do niniejszego protokołu.

Ad.7

Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

Projekt budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformowała, iż prognozowane dochody do  budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok ustalone zostały w kwocie 25.683.467,00 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 24.595.242,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1.088.225,00 zł. Źródłem prognozowanych dochodów są wpływy związane z realizacją zadań własnych zaplanowane w kwocie 19.647.693,00 zł i związane z realizacją zadań z zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowane w kwocie 6.035.774,00 zł. Natomiast planowane wydatki ustalone zostały na podstawie jednostkowych planów sporządzonych przez pracowników UM w Mirosławcu oraz jednostek budżetowych. Wydatki zaplanowane zostały w ogólnej kwocie 30.198.514,12 zł : związane
z realizacją zadań własnych w wysokości 24.138.362,12 zł, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 6.035.774,00 zł, związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 24.378,00 zł.  Dodała, iż  deficyt budżetu pokryty zostanie przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 5.180.600,00 zł oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 679.000,00 zł.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż przedłożony projekt budżetu jest budżetem inwestycyjnym. Przez ostatnich 6 lat Gmina nie miała potrzeby zaciągania kredytów, wszelkie zadania realizowane były z wolnych środków. Jednak zaplanowanych na 2017 rok zadań nie będzie można zrealizować bez dodatkowych środków.  Dodał, iż kiedy pojawią się zwroty z przeprowadzonych inwestycji do radnych skierowane zostanie pytanie czy ze zwrotu kosztów realizować kolejne inwestycje, czy też może dokonać spłaty kredytów.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem dotyczącym maksymalnego zadłużenia Gminy?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż wysokość planowanych kredytów  jest zbliżona do budżetu z lat 2008-2009 i 2010, w których realizowane były zadania w ramach termomodernizacji.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem jak zaciągnięcie kredytów wpłynie na planowaną budowę mieszkań komunalnych?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż część dokumentacji związanej z zadaniem budowy mieszkań sporządzona zostanie w 2017 roku. 

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem dotyczącym przeprowadzania remontów w budynkach przy ulicy Akacjowej w Mirosławcu?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż remonty budynków muszą być przeprowadzane.  Dodał, iż na przełomie miesięcy luty/marzec 2017 r. mają pojawić się informacje dotyczące programu Mieszkanie 500+ i być może uda się pozyskać dofinansowanie.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż z projektu budżetu wynika, iż wzrosła wysokość rezerwy budżetowej.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż kwoty z programu 500+ podniosły wskaźniki rezerwy.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem dotyczącym zaplanowania zbyt niskich dochodów w gospodarce mieszkaniowej.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż dochody pochodzą głównie za sprzedaży majątku. Jeśli nie ma sprzedaży, to nie można  do projektu budżetu zaplanować więcej.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem o rozdział 70004 tj. obsługa gospodarki mieszkaniowej?

Skarbnik Gminy poinformowała, iż rozdział dotyczy sprzedaży mieszkań.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem dotyczącym subwencji wyrównawczej  i równoważącej.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż subwencję równoważącą otrzymują gminy i powiaty z wpłat, jakie są zobowiązane wnosić do budżetu państwa te jednostki, które osiągają ponadprzeciętne dochody.  Jest to więc dofinansowanie JST o niższych dochodach ze środków pozyskanych od jednostek osiągających wyższe dochody. Celem subwencji wyrównawczej  jest wyrównywanie dysproporcji dochodów finansowych między JST.

Przewodnicząca Komisji zwrócił się z zapytaniem o zmniejszenie dochodów w rozdziale 75621 tj. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż zmniejszenie dochodów ma związek z korektami deklaracji, które składają firmy. Na dzień 30.09.2016 r. dochody stanowiły 67% planu dochodów.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem o wychowanie przedszkole tj. dożywianie dzieci, ponieważ kwoty na dożywianie wzrosły o około 50 tys.

 Skarbnik Gminy poinformowała, iż wzrost opłat jest wynikiem przeprowadzonej kalkulacji przez księgowość przedszkola.

Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na klasyfikację w rozdziale pomoc społeczna.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż zmianie uległa klasyfikacja środków finansowych.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż wzrosły wydatki w ramach funduszu alimentacyjnego. Zwróciła się również z zapytaniem dotyczącym dotacji celowej na zakup stacji meteorologicznej do systemu monitoringu w kwocie 10.000,00 zł.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż na terenie Gminy Tuczno ma powstać stacja do monitoringu suszy rolniczej. Gminy z Powiatu Wałeckiego przekazują na w/w cel dotację w wysokości 10 tys. zł.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem czy wszystkie Gminy mają przekazać po 10 tys. zł?

Skarbnik Gminy poinformowała, iż kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty 10 tys. zł. Środki finansowe musiały jednak zostać zabezpieczone w budżecie Gminy.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem jakich dróg w 2016 roku dotyczył projekt stałej organizacji ruchu?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w 2016 roku opracowany został projekt stałej organizacji ruchu dla ulicy Szkolnej i Zamkowej.

Przewodnicząca Komisji Anna Turska zwróciła się z zapytaniem dla jakich ulic w 2017 roku sporządzony zostanie projekt organizacji ruchu?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w 2017 roku dokonana zostanie aktualizacja projektu organizacji ruchu w Mirosławcu Górnym i na ulicy Polnej.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem o wzrost wydatków w rozdziale 75023 tj. urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Skarbnik Gminy poinformowała, iż wzrost wydatków spowodowany jest zmianą klasyfikacji kosztów z innych paragrafów.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem dotyczącym zwiększenia wydatków w obronie narodowej? Dodała, iż w budżecie na 2016 rok zarezerwowana była kwota w wysokości 4 tys. zł, natomiast w przedłożonym projekcie uchwały zaplanowanych zostało 12 tys. zł.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż  są to środki finansowe przeznaczone na wypłatę świadczeń rekompensujących  utratę wynagrodzenia w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż w trakcie 2016 roku wydatki na obronę narodową były zwiększane. Plan wydatków na 2017 rok sporządzany był zgodnie ze stanem na dzień 30.09.2016 r.

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż jest obowiązek zrekompensowania utraty dochodu w związku z ćwiczeniami wojskowymi.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem, w jaki sposób rozliczany będzie Kontrakt Samorządowy?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż każdy z podmiotów realizujący zadania w ramach Kontraktu Samorządowego rozliczać się będzie indywidualnie.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem dotyczącym dotacji przekazywanych na punkt nauki religii.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż dotacji dotyczy środków finansowych przekazywanych na organizację nauki religii w pozaszkolnym punkcie przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż w rozdziale usługi opiekuńcze nastąpił wzrost wydatków na świadczenia.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż wzrost świadczeń spowodowany jest faktem, iż od 01.01.2017 r. usługi opiekuńcze świadczone będą dla 3 osób, a nie jak to było w bieżącym roku dla dwóch.

Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na duże wydatki zaplanowane na 2017 rok dotyczące odstawienia psów do schroniska.

 Sekretarz Gminy poinformowała, iż w chwili obecnej psy odstawiane są do schroniska w Trzciance  a opłata za psy jest w formie ryczałtowej.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż w rozdziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego nastąpił  wzrost wydatków o kwotę w wysokości 50 tys. zł.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż  wydatki Ośrodka Kultury w porównaniu do budżetu na 2016 rok i tak już zostały zmniejszone. Dodała, iż zdaje sobie sprawę,  że rok 2017 będzie trudnym rokiem jeśli chodzi o wydatki i realizowane zadania.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem, w jaki sposób wygląda odbiór zadań
 w ramach środków inwestycyjnych?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż realizując zadania ze środków inwestycyjnych muszą zostać zachowane wszelkie terminy realizacji zadania. Jeśli wykonawca spóźni się  z wykonaniem zadania a organ nie naliczy kar za zwłokę, w takim wypadku dofinansowanie musi zostać zwrócone.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

 

Ad.8

Zaopiniowanie projektów uchwał.

 • o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia strategii Rozwoju Gminy Mirosławiec na lata 2016-2025.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż po przeprowadzaniu spotkań z mieszkańcami gminy Mirosławiec w roku 2016, które m.in. dotyczyły Strategii Rozwoju Gminy Mirosławiec, proponuje się wprowadzić do jej treści zapisy dotyczące rewitalizacji linii kolejowej na trasie Choszczno -Mirosławiec-Złocieniec oraz zapisy dotyczące profilaktyki zdrowotnej wśród mieszkańców. Dodała, iż odnośnie zmiany treści Rozdziału VII "Zarys zasad wdrażania strategii, kryteria selekcji projektów" proponuje się zmianę treści całego rozdziału poprzez nadanie nowego brzmienia dotyczącego monitoringu realizacji Strategii. Dotychczasowe zapisy w/w rozdziału dotyczyły głównie opracowywania i wdrażania programów operacyjnych, które są odbiciem rozwiązań realizowanych przez Gminę od 2016 r. projektów z formuły budżetu obywatelskiego w innej formie. Wobec powyższego proponuje się pozostanie przy formule budżetu obywatelskiego i odstąpienie od rozwiązań przyjętych w Rozdziale VII Strategii. Wprowadzenie zapisów dotyczących monitoringu Strategii pozwoli na okresową ocenę realizacji zadań zapisanych w niniejszym dokumencie.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż w w/w projekcie uchwały zawarte zadania zawarte z promowaniem profilaktyki zdrowotnej. Dodała, iż ma nadzieję, że w niedługim czasie lekarz ginekolog otworzy praktykę lekarską w Przychodni Zdrowia w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia strategii Rozwoju Gminy Mirosławiec na lata 2016-2025.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się- 0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia strategii Rozwoju Gminy Mirosławiec na lata 2016-2025.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr  7   do niniejszego protokołu.

 • o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Mirosławiec

Sekretarz Gminy poinformowała, iż na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Rada Ministrów ustanowiła Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, w którym określone zostały kierunki działań w zakresie udzielania pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. W związku z tym, że uchwała Nr VIII/47/2007 Rady miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład  mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Mirosławiec nie uwzględnia  wśród kryteriów przyznawania mieszkań socjalnych zapisu dotyczącego osób dotkniętych przemocą w rodzinie, proponuje się podjęcie przedmiotowej uchwały.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Mirosławiec

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się- 0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Mirosławiec.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr  8   do niniejszego protokołu.

 • w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego, dla której organizatorem jest Gmina i Miasto Mirosławiec.

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż w związku z podjęciem przez Radę Powiatu w Wałczu „Planu zrównoważonego  rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Wałeckiego na lata 2016-2026”, który  określa  między innymi linie komunikacyjne dotyczące miejscowości na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec, poza linią komunikacyjną: m. Mirosławiec-Orle, g. Mirosławiec Rada Miejska zobowiązana jest do wyznaczenia gminnego przewozu pasażerskiego na ww. linii. W planowanym nowym systemie publicznego transportu zbiorowego Gmina i Miasto Mirosławiec jako organizator przewozów  będzie miała obowiązek wyłonienia operatora realizującego zadanie przewozu.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem dlaczego Powiat Wałecki nie zabezpieczył linii komunikacyjnej?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż Rada Powiatu sama ustaliła linie komunikacyjne, Gmina Mirosławiec nie miała wpływu na ustalenie linii.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego, dla której organizatorem jest Gmina i Miasto Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się- 0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego, dla której organizatorem jest Gmina i Miasto Mirosławiec.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr  9   do niniejszego protokołu.

 

 • w sprawie przekazania na rzecz ENEA Oświetlenie sp. z o.o. w Szczecinie urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Burmistrz Mirosławca  poinformował, iż przedmiotem nieodpłatnego przekazania przez Gminę i Miasto Mirosławiec na rzecz ENEA Oświetlenie są urządzenia oświetlenia ulicznego, których właścicielem jest Gmina i Miasto Mirosławiec. W zamian za przekazywany majątek firma ENEA Oświetlenie poprawi jakość i efektywność systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec poprzez wybudowanie nowych urządzeń oświetleniowych. Wartość księgowa planowanych do przekazania urządzeń wynosi na dzień 10 października br. 163 616,53 zł.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż w ostatnim czasie od torów na ulicy Wolności w kierunku m. Kalisz Pomorski pojawiały się dość często wyłączenia prądu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż przerwy w dostawach prądu mają związek z pracami, które trwały na linii energetycznej tj. montażem przekaźników. Dodał, iż ilość wyłączeń w porównaniu do ubiegłego roku zmalała.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem o punkty, które zostały wyznaczone na ulicy Tęczowej w Mirosławcu?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż są to słupki oznaczają przebieg okablowania planowanego oświetlenia. Jednak nie wszystkie słupki wyznaczają  miejsce postawienia słupów oświetleniowych.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przekazania na rzecz ENEA Oświetlenie sp. z o.o. w Szczecinie urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się- 0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały przekazania na rzecz ENEA Oświetlenie sp. z o.o. w Szczecinie urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

 

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr  10   do niniejszego protokołu.

 • uchylająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji na pracekonserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Burmistrz Mirosławca  poinformował, iż ustawa o ochronie i opiece nad zabytkami określa ścisły katalog prac, na jakie można udzielać dotacji. Z uwagi na to, że w Uchwale Nr XXIII/196/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie zostały uwzględnione prace przy drzwiach wewnętrznych konieczne jest uchylenie przedmiotowej uchwały.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały uchylającego uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace  konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się- 0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace  konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr  11   do niniejszego protokołu.

 

 • w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Burmistrz Mirosławca  poinformował, iż po konsultacji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie ustalono, iż planowane prace tj. odnowienie drewnianych drzwi wewnętrznych w ilości 3 sztuk są zgodne z zapisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Prace mają na celu zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku. Przedmiotowe drzwi są trwale związane z murem zabytku przez co należy  je traktować jako stały element wnętrza obiektu nadającego jemu ogólnego charakteru .

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się- 0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr  12   do niniejszego protokołu.

 • w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok.

Na posiedzenie Komisji przybyła Anna Dzida Dyrektor Ośrodka Kultury w Mirosławcu.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż zwiększenie dochodów następuje w kwocie ogółem 28.510,47 zł z tytułu: zwiększonych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.099,04 zł, zrealizowanych dochodów nie ujętych  w planie finansowych ZS w Piecniku w kwocie 6.521,00 zł, dochodów dotyczących realizacji porozumień na dowóz wraz z opieką dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemieńsku otrzymanych z Gminy Tuczno i z Gminy Kalisz Pomorski w kwocie 9.143,00 zł, wpłat ustawowych należności z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie w kwocie 0,43 zł. W projekcie budżetu zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie ogółem 113.737,47 zł z przeznaczeniem na: zwiększenie planu finansowego wydatków w zakresie wynagrodzeń ZS w Mirosławcu w kwocie 15.664,00 zł, zwiększenie planu finansowego wydatków z tytułu zrealizowanych dochodów  samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu w kwocie 10.747,00 zł, wykonanie robót dotyczących przebudowy pięciu łazienek oraz nadzór inwestorski na zadanie pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej, instalacji oświetleniowej, rozdzielnicy wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz przebudową łazienek i pomieszczeń kuchennych w budynku Samorządowego Przedszkola „Słoneczko”
w Mirosławcu w kwocie 85.227,00 zł, dofinansowanie wydatków związanych z realizacją  zadania przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 2.099,04 zł.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem dotyczącym kwoty 6.000,00 zł przeznaczonej na rozbudowę oświetlenia ulicznego w Mirosławcu Górnym?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż projekt budowy oświetlenia ulicznego w Mirosławcu Górnym nie przewidywał 1 lampy przy wjeździe do Mirosławca Górnego. Ponadto podczas posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu w październiku zgłoszony został wniosek o  rozbudowanie oświetlenia ulicznego o dodatkowe lampy oświetleniowe na ulicy Mickiewicza.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem dotyczącym dotacji podmiotowej przekazowej dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu. Dodała, iż do tej pory dla OK. przekazanych zostało około 70 tys. zł.

Anna Dzida poinformowała, iż w okresie świątecznym Ośrodek Kultury realizuje wiele zdań, w tym również nieplanowanych. Otrzymane środki przeznaczone zostaną na prace remontowe oraz bieżące utrzymanie OK.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem o zainteresowanie możliwością pozyskania zewnętrznych środków finansowych.

Anna Dzida poinformowała, iż zgłosiły się 3 osoby zainteresowane możliwością pozyskania środków finansowych z zewnętrznych dofinansowań. W dalszych słowach Dyrektor Ośrodka Kultury zaprosiła zebranych na 22 grudnia br. do siedziby Ośrodka Kultury gdzie odbędzie się przegląd kolęd i pastorałek połączony z mini kiermaszem świątecznym.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr  13   do niniejszego protokołu.

 

 • zmieniający wieloletnia prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2019.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającego wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2019.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający wieloletnia prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2019.

 

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr  14   do niniejszego protokołu.

 

 • w sprawie wyrażenia zgody od odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnych umów najmu nieruchomości gminnych położonych przy ul. Polnej 23 w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż przedmiotem najmu są nieruchomości gminne stanowiące gabinety lekarskie oraz pomieszczenia gospodarcze położone na parterze i piętrze budynku byłej Przychodni Zdrowia przy ul. Polnej 23 w Mirosławcu. Pomieszczenia są wynajmowane na czas oznaczony z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych dla mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec. Dotychczasowy najemca wystąpił z wnioskiem do Burmistrza Mirosławca o zawarcie kolejnych umów najmu na czas oznaczony tj. do 31 grudnia 2021 r.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody od odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnych umów najmu nieruchomości gminnych położonych przy ul. Polnej 23
w Mirosławcu.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody od odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnych umów najmu nieruchomości gminnych położonych przy ul. Polnej 23 w Mirosławcu.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr  15   do niniejszego protokołu.

 • w sprawie wyrażenia zgody od odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnych umów najmu nieruchomości gminnych położonych przy ul. Wolności 37w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż przedmiotem umowy najmu są nieruchomości gminne położone przy ul. Wolności 37 w Mirosławcu tj.: lokal użytkowy z przeznaczeniem na działalność Posterunku Policji w Mirosławcu, pomieszczenie użytkowe zlokalizowane na strychu budynku przy ul. Wolności 37 przeznaczone do instalacji urządzeń łączności radiowej oraz pomieszczenie gospodarcze (garaż).

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody od odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnych umów najmu nieruchomości gminnych położonych przy ul. Wolności 37  w Mirosławcu.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody od odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnych umów najmu nieruchomości gminnych położonych przy ul. Wolności 37  w Mirosławcu.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr  16   do niniejszego protokołu.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gminnej

Sekretarz Gminy poinformowała, iż przedmiotem umowy najmu są nieruchomości gminne wykorzystywane na cele rolnicze stanowiące budynek stodoły w m. Bronikowo. Poprzednia umowa najmu zawarta została na czas określony i obowiązuje do 31 grudnia 2016 r. Dotychczasowy najemca wystąpił z wnioskiem do Burmistrza Mirosławca o zawarcie kolejnej umowy najmu na przedmiotową nieruchomość na czas określony tj. do 31 grudnia 2018 r.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gminnej.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gminnej.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr  17   do niniejszego protokołu.

Ad.9

Wolne wnioski i zapytania.

Nie zostały złożone żadne wnioski i zapytania.

Ad.10

Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Anna Turska o godz. 1233 zamknęła 22 posiedzenie Komisji Polityki Społecznej.

 

Protokołowała:                                             Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej:

Lidia Cybulska                                                             Anna Turska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 21-02-2017 13:44:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 21-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 21-02-2017 13:44:59