Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej w dniu 28.12.2016 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu, Komisji Polityki Społecznej i Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 28 grudnia 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w godz. 13.00- 14.50.

Obecni na sali członkowie Komisji oraz zaproszeni goście według załączonych do protokołu list obecności (zał. nr 1 i 2)

 1. Otwarcie wspólnego posiedzenia komisji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3.  Przyjęcie porządku obrad komisji.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Praca w ramach poszczególnych komisji:
 • Komisja Rewizyjna:
  • opracowanie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.
 • Komisja Gospodarki i Budżetu:
  • podsumowanie pracy Komisji w 2016 roku;
  • opracowanie planu pracy Komisji na 2017rok.
 • Komisja Polityki Społecznej:
  • podsumowanie pracy Komisji w 2016 roku;
  • opracowanie planu pracy Komisji na rok 2017;
 1. Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji.

Ad.1

Otwarcie wspólnego posiedzenia komisji.

Wspólne posiedzenie komisji otworzył prowadzący wspólne obrady Piotr Suchojad, witając członków poszczególnych komisji stałych oraz zaproszonych gości.

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji poinformował, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy  13 radnych ( Komisja Polityki Społecznej -4 członków, nieobecna: Anna Turska; Komisja Gospodarki i Budżetu – 6 członków, Komisja Rewizyjna – 3 członków), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Ad.3

Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3  do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian do przedłożonego porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

O godz. 1306 na posiedzenie Komisji przybyła radna Anna Turska. Obecnych na posiedzeniu  5 członków Komisji Polityki Społecznej.

Ad.4

Zaopiniowanie projektów uchwał.

 • w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok;

Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji poinformował, iż projekt budżetu Gminy  i Miasta Mirosławiec na 2017 rok został szczegółowo omówiony podczas posiedzeń Komisji stałych w listopadzie  br.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

Głosowanie Komisja Gospodarki i Budżetu:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

Głosowanie Komisja Polityki Społecznej:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

Głosowanie Komisja Rewizyjna:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4  do niniejszego protokołu.

 

 • w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026;

Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji poinformował, iż projekt uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026 został szczegółowo omówiony podczas posiedzeń Komisji stałych w listopadzie  br.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.

Głosowanie Komisja Gospodarki i Budżetu:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.

Głosowanie Komisja Polityki Społecznej:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.

Głosowanie Komisja Rewizyjna:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok;

Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformowała, iż zwiększenia dochodów budżetowych wynoszą 47.024,25 zł z przeznaczeniem na: zwiększenie subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Rozwoju i  Finansów z dnia 29.11.2016 r. w sprawie przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela w kwocie 31.617,00 zł, zrealizowane dochody nie ujęte w planie finansowym ZS w Mirosławcu w kwocie 7.096,00 zł, zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym ZS w Piecniku w kwocie 2.409,00 zł, zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu  w kwocie 5.500,00 zł.  Przemieszczenia wydatków  wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2016 r. w kwocie 110.317,48 zł z przeznaczeniem na:  zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług w kwocie 22.422,00 zł, wykonanie materiałów promocyjnych w kwocie 3.600,00 zł, zakup usług- zabiegi pielęgnacyjne drzew w kwocie 11.549,98 zł, w tym ze środków ochrony środowiska w kwocie 5.549,98 zł,  zakup energii- oświetlenie uliczne w kwocie 21.298,50 zł,  przeniesienie dwóch lamp wraz z wymianą akumulatorów do lamp- zmiana klasyfikacji w kwocie 9.300,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 30.000,00 zł, zadanie pn. „ termomodernizacja budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i wykonaniem instalacji fotowoltaicznej” na opłatę za przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej w kwocie 3.302,00 zł.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem o wskazanie na jakich ulicach dokonano zabiegów pielęgnacyjnych drzew?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w chwili obecnej nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na zadane pytanie. Dodał, iż  odpowiedzi udzieli podczas  posiedzenia Rady Miejskiej w dniu 29.12.2016 r.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały  w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok.

Głosowanie Komisja Gospodarki i Budżetu:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok.

Głosowanie Komisja Polityki Społecznej:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok.

Głosowanie Komisja Rewizyjna:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie wykazu wydatków, które w 2016 r.  nie wygasają z upływem roku budżetowego;

Przewodniczący wspólnego posiedzenia  Komisji zwrócił się z zapytaniem o przedłożoną autopoprawkę powyższego  projektu uchwały.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż autopoprawka związana jest z innymi kwotami, które wcześniej zostały zaangażowane z przeznaczeniem na inwestycje.

Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformowała, iż w załączniku nr 1  w pozycjach nr 9, 15,16,17 kwoty są wyższe, niż w pierwotnym projekcie uchwały.

Radny Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem o zadanie zawarte w pozycji nr 22 tj. sporządzenie projektu przyłącza zewnętrznego energii elektrycznej do zasilania Automatu do sprzedaży usług  pocztowych na ul. Dworcowej w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zadanie dotyczy ustawienia przy skrzyżowaniu ulic Wolności/Dworcowa paczkomatu Inpost.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem o kwotę w wysokości 50 tys. zł z przeznaczeniem na świetlice.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż kwota  przeznaczona jest na modernizację ogrzewania świetlicy w Jabłonowie.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały  w sprawie wykazu wydatków, które w 2016 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Głosowanie Komisja Gospodarki i Budżetu:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które w 2016 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Głosowanie Komisja Polityki Społecznej:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które w 2016 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Głosowanie Komisja Rewizyjna:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które w 2016 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Mirosławiec na lata 2017-2020;

Na wspólne posiedzenie Komisji przybyła Kierownik MGOPS w Mirosławcu  Danuta Czerniawska.

Danuta Czerniawska poinformowała, iż zgodnie z zapisami ustawy  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań własnych  gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar  przemocy w rodzinie. Dodała, iż w związku z tym, że dotychczasowy Program przyjęty Uchwałą Nr XXXVII/312/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. obejmuje lata 2014-2016, istnieje konieczność podjęcia uchwały na kolejne lata. Przedstawiony projekt jest kontynuacją działań  na rzecz ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Mirosławiec.

 Radny Stanisław Pilc poinformował, iż jego zdaniem tabela nr 1 „Rodziny objęte pomocą społeczną w 2015 r. z powodu uzależnień od alkoholu” jest nieadekwatna do danych zawartych w tabeli.

Radny Marcin Karczewski poinformował, iż jego zdaniem w rozdziale 6 „Akty prawne, w oparciu o które będzie realizowany Program”  należy  wpisać pozostałe akty prawne, na podstawie których realizowany jest program, między innymi rozporządzenia.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w przedmiotowym projekcie uchwały zawarte zostały przepisy ustaw. Dodała, iż rozporządzenia są przepisami wykonawczymi do ustaw.

Danuta Czerniawska poinformowała, iż nie widzi potrzeby dopisywania innych niż wymienione aktów prawnych.

Radny Marcin Karczewski zwrócił uwagę na zapis zawarty pod tabelą nr 6 tj. ”  Należy jednak przypuszczać, że rzeczywista liczba osób i rodzin dotkniętych przemocą jest znacznie wyższa niż wskazują na to przywołane statystyki”.

Danuta Czerniawska poinformowała, iż nie wszystkie sytuacje związane z przemocą są udokumentowane.

Radny Marcin Karczewski poinformował, iż jego zdaniem nie należy  wpisywać, że statystyki są  wyższe od przedstawionych, skoro nie zostały one udokumentowane. Zwrócił się z zapytaniem, w jaki sposób należy dotrzeć do osób potrzebujących pomocy?

Danuta Czerniawska poinformowała, iż w rozdziale 5 zawarci zostali adresaci do których adresowany jest program. Dodała, iż każde zawiadomienie jest weryfikowane.

Radny Grzegorz Różycki zwrócił się z zapytaniem, czy znany jest zakres wskaźników, które zostały wymienione w załączniku nr 2 do programu?

Danuta Czerniawska poinformowała, iż wskaźniki zawarte są w programie po raz pierwszy.

Radna Anna Turska poinformowała, iż wskaźniki weryfikowane będą w kolejnych latach podczas przedkładanych sprawozdań z realizacji programu.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem, czy wyznaczone zostały czasowe  miejsce dla rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie?

Danuta Czerniawska poinformował, iż utworzenie miejsca dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie jest zadaniem własnym Gminy. Do tej pory nie było takiej potrzeby, co jednak nie oznacza, że nie należało realizować zadania. Gmina wyznaczyła miejsce w jednym  z gospodarstw na terenie Gminy Mirosławiec.

Radna Urszula Stanisławska poinformował, iż w momencie wystąpienia przemocy w rodzinie, należy odizolować od reszty rodziny agresywną osobę.

Danuta Czerniawska poinformowała, iż w pierwszej kolejności musi zostać złożony wniosek do sądu.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały  w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Mirosławiec na lata 2017-2020.

Głosowanie Komisja Gospodarki i Budżetu:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Mirosławiec na lata 2017-2020.

Głosowanie Komisja Polityki Społecznej:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Mirosławiec na lata 2017-2020.

Głosowanie Komisja Rewizyjna:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Mirosławiec na lata 2017-2020.

Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Piotr Suchojad podziękował Kierownikowi MGOPS w Mirosławcu Danucie Czerniawskiej za przybycie na posiedzenie Komisji  i przedstawienie informacji.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mirosławiec na lata 2017-2021”;

Na posiedzenie Komisji przybył Grzegorz Małecki Kierownik Działu Mieszkaniowego Spółki ZECWiK.

Grzegorz Małecki poinformował, iż Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mirosławiec na lata 2017-2021 jest dokumentem określającym podstawowe zasady oraz cele prowadzonej przez gminę polityki mieszkaniowej. Realizacja programu przyczynia się do posiadania przez mieszkańców gminy lokali mieszkalnych, która daje możliwość  większego usamodzielnienia się i rozpoczęcia  samodzielnego życia. Celem programu jest wdrożenie racjonalnej polityki i zasad gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy.

Radny Janusz Beer poinformował, iż  w tabeli nr 3 przedstawiony został plan rozbiórek na lata 2017-2021. Zwrócił się z zapytaniem, czy plan zostanie zrealizowany?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż budynki zawarte w tabeli nr 3 zakwalifikowane zostały do rozbiórki.

Radna Anna Turska poinformowała, iż w chwili obecnej około 24 rodziny oczekują na przydział mieszkania. Zwróciła się z zapytaniem co w takim przypadku może zaoferować Gmina?

Grzegorz Małecki poinformował, iż  osoby wynajmują mieszkania od osób prywatnych, lub mieszkają u rodziny.

Burmistrz Mirosławca dodał, iż Komisja Mieszkaniowa dokonuje weryfikacji  złożonych wniosków o przydział mieszkania. Osoby, które nie dokonały aktualizacji wniosków, są skreślane z listy oczekujących.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym  wymiany pokrycia dachowego w budynku przy ulicy Sprzymierzonych 24 w Mirosławcu.

Grzegorz Małecki poinformował, iż w sytuacji kiedy w budynku  znajduje się 7 lokali wszyscy  lokatorzy muszą wyrazić zgodę na remont. Natomiast w budynku powyżej 7 lokali  podejmowana jest uchwała większością głosów.

Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji zwrócił się z zapytaniem dotyczących środków finansowych przeznaczanych na remonty?

Grzegorz Małecki poinformował, iż lokatorzy, którzy wyrażą zgodę na przeprowadzenie remontu podpisują porozumienie  zobowiązujące ich do uiszczenia wpłaty na remont. Dodał, iż spółka stara się odstępować od wydatkowania środków finansowych za lokatora, ponieważ tym samym blokowane są środki finansowe na przeprowadzenie remontów w innych budynkach.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem o wysokość posiadanych udziałów przez Gminę w budynku przy ulicy Kościuszki 10 w Mirosławcu?

 Burmistrz Mirosławca poinformował, iż Gmina posiada 24,5% udziału w budynku.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym zapisu w §6, pkt. 5, podpunkt 4 „wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym  wielorodzinnym zlokalizowanym przy ulicy Wałeckiej 10 w Wałcz”?

Grzegorz Małecki poinformował, iż wystąpił błąd pisarski, który zostanie poprawiony.

Radna Urszula Stanisławska zwróciła się z zapytaniem, w jaki sposób znana jest liczba lokatorów, którzy zainteresowani są wykupem lokali?

Grzegorz Małecki poinformował, iż wśród mieszkańców przeprowadzane jest rozeznanie zainteresowania wykupem mieszkania.

Radny Paweł Krawczyk poinformował, iż budynki przy ulicy Akacjowej  1 i 3 zakwalifikowane zostały do rozbiórki.  Natomiast w planach remontów w w/w budynkach  zaplanowane zostało  przeprowadzenie remontów.

Grzegorz Małecki poinformował, iż mieszkańcom muszą zostać zapewnione warunki mieszkaniowe spełniające określone wymogi.

Radna Anna Turska wyraziła zdanie, iż środki finansowe  zawarte w planie z przeznaczeniem na remonty są bardzo niskie. Planowane kwoty są nie adekwatne do wynikających potrzeb remontowych.

Grzegorz Małecki poinformował, iż zaplanowane kwoty są to kwoty zaplanowane jako minimum środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zasobu mieszkaniowego. Docelowo obowiązująca stawka czynszu powinna zapewnić pokrycie kosztów ponoszonych na utrzymanie zasobu. Obecnie zgodnie  z zarządzeniem nr 7 Burmistrza Mirosławca z dnia 2 lutego 2016 r. stawka bazowa czynszu wynosi 1,64 zł/m2. Stawka czynszu za lokal socjalny wynosi 0,82 zł/m2.  Dodał, iż przewiduje się stopniowy wzrost stawki bazowej czynszu o 10% w każdym roku i przeznaczenie uzyskanych z tego tytułu dochodów na wydatki związane
z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego.

Radny Stanisław Pilc zwrócił uwagę na kwoty zawarte w tabeli nr 4 z przeznaczeniem na przeprowadzenie przeglądów rocznych.

Grzegorz Małecki poinformował, iż co 5 lat dokonuje się przeglądu technicznego całego budynku.

Radny Grzegorz Różycki zwrócił się z zapytaniem dotyczącym osób, które posiadały zadłużenie z tytułu najmu lokali w Mirosławcu Górnym?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż Gmina stopniowo, z każdym rokiem wygaszała umowy najmu lokali w Mirosławcu Górnym. Ponadto Gmina musiała do WAM-u uiścić zaległości, które następnie próbowała wyegzekwować od dłużników, lecz bezskutecznie.

Radna Anna Turska zwróciła uwagę, iż w tabeli nr 8 „Prognozowane wydatki na utrzymanie zasobu w latach 2017-2021 w tys. zł”, koszty zarządzania są znacznie wyższe niż koszty remontów.

Grzegorz Małecki poinformował, iż  nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na powyższe, ponieważ wyliczenia związane z kosztami dokonywała księgowa spółki.

Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji poinformował, iż koszty zarządzania, to również wynagrodzenia pracowników.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mirosławiec na lata 2017-2021”.

Głosowanie Komisja Gospodarki i Budżetu:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mirosławiec na lata 2017-2021”.

Głosowanie Komisja Polityki Społecznej:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mirosławiec na lata 2017-2021”.

Głosowanie Komisja Rewizyjna:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mirosławiec na lata 2017-2021”.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2018”;

Na posiedzenie Komisji przybył Dyrektor ZECWiK Roman Stefaniak.

Dyrektor ZECWiK poinformował, iż Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Mirosławcu został opracowany zgodnie z zapisami ustawy o zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Plan obejmuje obecny obszar oraz strukturę działania Spółki i zgodnie z ustawą określa: zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych, przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach, przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków, nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach, sposoby finansowania planowanych inwestycji. W zakresie  inwestycji dotyczących działu wodociągów jako zadanie na najbliższy rok przyjmuje się montaż zestawu pompowego na ul. Słonecznej, który będzie miał za zadanie  podniesienie ciśnienia wody w sieci na odcinku ul. Słoneczna do ul. Orlej powyżej przejazdu kolejowego poprzez „Osiedle Ptasie”. Realizacja  zadania jest wynikiem skarg mieszkańców osiedla na zbyt niskie ciśnienie wody uniemożliwiające bieżące korzystanie z urządzeń domowych, co potwierdzono weryfikując skargę. Montaż tego urządzenia winien zapewnić podniesienie ciśnienia w istniejącej sieci jak również pozwoli na rozbudowę sieci o inne ulice
w przyszłości.

Sekretarz Gminy  dodała, iż plan musi być zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego spółce na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Radna Anna Turska  zwróciła się z zapytaniem o planowane prace kanalizacyjne na ulicy Tęczowej w Mirosławcu?

Roman Stefaniak poinformował, iż plan na 2018 rok nie przewiduje w/w prac.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym perspektywy czasowej budowy  kanalizacji na ulicy Tęczowej?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż gmina ma w obowiązku dostarczyć wodę i odprowadzanie ścieków. Jeśli pozostałe działki budowlane zostaną sprzedane, poczynione zostaną korki zmierzające do podłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Ponadto nie wiadomo jest, czy pojawi się zainteresowanie podłączeniem do sieci ze strony mieszkańców, którzy już mieszkają na ulicy Tęczowej.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem, czy przedłożony plan nie powinien obejmować dłuższego okresu, niż dwa lata?

Dyrektor ZECWiK wyraził zdanie, iż bezpieczniej jest opracować plan, który realnie zostanie zrealizowany.

Sekretarz Gminy dodała, iż w planie należało podać zadania, które przeznaczone są do realizacji oraz źródła finansowania.

Radny Stanisław Pilc poinformował, iż w Mirosławcu Górnym występuje problem z napowietrzaniem wody. Zwrócił się z zapytaniem, czy jest możliwość rozwiązania wskazanego problemu?

Dyrektor ZECWiK poinformował, iż po zamontowaniu na hydroforni zbiorników, problem dotyczący napowietrzania wody przez długi czas nie występował. Dodał, iż zwrócona zostanie uwaga na pojawiający się problem.

Radna Anna Turska poinformowała, iż w okresie wakacyjnym na ulicy Wolności od torów w kierunku m. Kalisz Pomorski występuje problem ze zbyt niskim ciśnieniem wody.

Roman Stefaniak poinformował, iż sprawa zbyt niskiego ciśnienia wody  spowodowana jest zastosowaniem przyłączy pomiędzy domem a ogrodem o mniejszej średnicy. W chwili obecnej przy przyłączeniu do sieci obowiązują inne niż poprzednio wymogi.

Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji poinformował, iż podobne rozwiązanie dotyczące mniejszej średnicy przyłączy zastosowane zostało w starej części miasta Mirosławiec.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym ciśnienia wody na ulicy Sprzymierzonych od rzeczki w kierunku Jeziora Kosiakowo?

Dyrektor ZECWiK poinformował, iż zostały przeprowadzone badania, które wykazały, że ciśnienie wody jest wysokie.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
 i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2018”.

 Głosowanie Komisja Gospodarki i Budżetu:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju  i modernizacji urządzeń wodociągowych  i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2018”.

Głosowanie Komisja Polityki Społecznej:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju  i modernizacji urządzeń wodociągowych  i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2018”.

Głosowanie Komisja Rewizyjna:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju
 i modernizacji urządzeń wodociągowych  i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2018”.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec;

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż nowelizacja ustawy o systemie oświaty z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek  samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 9 grudnia 2016 r. wymusza wydanie przez rady gminy nowych uchwał w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Opłata za przedszkole obejmować będzie dzieci w wieku do lat 5 w wysokości 1 zł  za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem, czy zmiana przepisów nie zmieni planów finansowych?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż na dzieci 6-letnie w przedszkolach Gmina otrzymywać  będzie subwencję oświatową.

W związku z brakiem  dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci
w wieku do lat 5 w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Głosowanie Komisja Gospodarki i Budżetu:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Głosowanie Komisja Polityki Społecznej:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Głosowanie Komisja Rewizyjna:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania
  i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji przekazywanym publicznym i niepublicznym podmiotom oświatowym;

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w związku z nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2017 r. zostaną zmienione zasady obliczania dotacji dla niepublicznych oraz publicznych placówek oświatowych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego. W związku z powyższym należy dostosować przepisy dotychczasowej Uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji przekazywanych publicznym i niepublicznym podmiotom oświatowym, do zmian ww. ustawy od 01.01.2017 rok.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem czy mogą pojawić się nieprawidłowości związane z  rozliczaniem dotacji.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż wszystko zależy od opinii nadzoru. Dodała, iż do wyliczenia dotacji przyjmuje się za końcowy termin uczęszczania do szkoły: dzień 31 sierpnia, gdy uczeń uzyskuje promocję do wyższej klasy lub kończy naukę oraz ostatni dzień miesiąca, w którym następuje skreślenie ucznia z listy uczniów lub przeniesienia ucznia do innej placówki.

Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji poinformował, iż problem poprawności rozliczenia dotacji nie dotyczy tylko Gminy Mirosławiec, lecz również wszystkich samorządów. Dodał, iż poprzednio dotacja udzielana była w kwocie rocznej, obecnie dwa razy do roku zachodzić będzie potrzeba aktualizacji danych.

W związku z brakiem  dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy
 i Miasta Mirosławiec, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji przekazywanym publicznym
 i niepublicznym podmiotom oświatowym.

Głosowanie Komisja Gospodarki i Budżetu:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji przekazywanym publicznym  i niepublicznym podmiotom oświatowym.

Głosowanie Komisja Polityki Społecznej:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji przekazywanym publicznym  i niepublicznym podmiotom oświatowym.

Głosowanie Komisja Rewizyjna:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji przekazywanym publicznym  i niepublicznym podmiotom oświatowym.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla samorządowych jednostek oświatowych Gminy i Miasta Mirosławiec;

Sekretarz Gminy poinformowała, iż nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym wprowadziła regulację, zgodnie z którą organy  stanowiące jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do jednostek organizacyjnych gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych, mogą postanowić o zorganizowaniu wspólnej obsługi organizacyjnej, administracyjnej i finansowo-księgowej i w zależności od swoich potrzeb dostosowują zakres wspólnej obsługi. Do wspólnego prowadzenia przez jednostkę obsługującą mogą być przekazane obowiązki z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości.  Zespół Szkół w Mirosławcu wskazany został jako jednostka obsługująca Zespół Szkół w Piecniku oraz Przedszkole Samorządowe Słoneczko oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla samorządowych jednostek oświatowych Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie Komisja Gospodarki i Budżetu:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla samorządowych jednostek oświatowych Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie Komisja Polityki Społecznej:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla samorządowych jednostek oświatowych Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie Komisja Rewizyjna:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla samorządowych jednostek oświatowych Gminy i Miasta Mirosławiec.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13  do niniejszego protokołu.

 

 • w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Miasta Mirosławiec;

Sekretarz Gminy poinformowała, iż przedłożony projekt uchwały dotyczy propozycji zmiany granic administracyjnych Miasta Mirosławiec w jego północnej części tj. od ul. Tęczowej w kierunku zachodniej części  zachodniej obrębu 0035 Łowicz Wałecki.  Zmiana granic administracyjnych polegałaby na włączeniu w granice administracyjne miasta części obszaru Gminy Mirosławiec, obejmującej fragmenty  obrębu Mirosławiec 34 o pow. 9,05 ha. Uzasadnieniem przeprowadzenia procedury zmiany granic są występujące na terenie planowanym do włączenia w granice Miasta Mirosławiec procesy przygotowania działek budowlanych pod zabudowę mieszkalną oraz trwający rozwój zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Powstająca zabudowa sprawia, iż dotychczasowy charakter terenu przekształca się w teren zabudowany i stanowi naturalne przedłużenie zabudowy miejskiej.

Radny Janusz Beer  zwrócił się z zapytaniem o przeznaczenie działek znajdujących się za ogrodami działkowymi na ulicy Słonecznej.

Radna Anna Turska poinformowała, iż są to działki gminne, które przygotowane zostaną do podziału, a następnie przeznaczone na sprzedaż. Zwróciła się następnie z zapytaniem, kiedy nastąpi podział działek i czy w budżecie Gminy zostały na powyższy cel zabezpieczone środki finansowe?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż podział gruntów nastąpi w 2017 roku, a środki na podział gruntów są każdego roku zabezpieczane w budżecie Gminy.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Miasta Mirosławiec.

Głosowanie Komisja Gospodarki i Budżetu:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Miasta Mirosławiec.

Głosowanie Komisja Polityki Społecznej:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Miasta Mirosławiec.

Głosowanie Komisja Rewizyjna:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Miasta Mirosławiec.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2017 rok.

Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Piotr Suchojad  poinformował, iż komisje stałe na podstawie przedstawionego planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2017 rok opracowywać będą plany pracy Komisji.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2017 rok.

Głosowanie Komisja Gospodarki i Budżetu:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2017 rok.

Głosowanie Komisja Polityki Społecznej:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej
w Mirosławcu na 2017 rok.

Głosowanie Komisja Rewizyjna:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2017 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15  do niniejszego protokołu.

Ad.5

Wolne wnioski i zapytania.

Radny Józef Ryźlak zwrócił się z wnioskiem o postawienie w okresie zimowym na drodze wojewódzkiej nr 177  znaku „śliska droga” na odcinku Kolonia Zacisze –Hanki.

Radna Urszula Stanisławska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym budowy oświetlenia na ulicy Parkowej w Mirosławcu w kierunku budynków po byłym PGR?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż Rada Miejska w dniu 29 listopada podjęła uchwałę XXIV/202/2016 w sprawie przekazania na rzecz ENEA Oświetlenie sp. z o.o. w Szczecinie urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec. W zamian za przekazany niniejszą uchwałą majątek firma ENEA dokona budowy nowych urządzeń oświetleniowych.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym złożonego wniosku w sprawie dokonania  melioracji łąk po prawej stronie drogi nr 10  od Mirosławca w kierunku m. Wałcz.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w przedmiotowej sprawie zostało wystosowane pismo do Zarządu melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział Wałcz.

Radny Marcin Karczewski o sprawdzenie  dokonanej przycinki drzew, w szczególności na ulicy Polnej w Mirosławcu, ponieważ drzewa zostały niedokładnie i nierówno przycięte. W dalszych słowach poinformował, iż po dokonanej inwentaryzacji geodezyjnej okazało się, że działki po pomiarach zostały przekształcone z działek rolnych na działki budowlane.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż Powiatowy Ośrodek Geodezji, Kartografii  i Gospodarki Nieruchomościami w Wałczu przeprowadzał modernizację gruntów. Właściciel nieruchomości, który zauważy niejasności w dokumentacji powinien osobiście udać się do POGKIGN w celu wyjaśnienia nieścisłości.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w trakcie przeprowadzania modernizacji gruntów, dokumenty były do wglądu. Nie było jednak zainteresowania ze strony mieszkańców.

Radny Mirosław Jaskulski  zwrócił się z zapytaniem o remont ulicy Wąskiej w Mirosławcu?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zadanie dotyczące przebudowy ulicy Wąskiej zawarte zostało w wykazie wydatków, które w 2016 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. Umowa została już podpisana z wykonawcą, remont zależy jednak od warunków pogodowych.

Radny Stanisław Pilc zwrócił się z wnioskiem o postawienie znaku ograniczenia prędkości do 40 km/h na odcinku drogi Mirosławiec- Mirosławiec Górny, w okolicach składowiska odpadów.

Ad.6

Praca w ramach poszczególnych komisji:

 • Komisja Rewizyjna:

Komisja Rewizyjna przystąpiła do sporządzenia planu kontroli na 2017 rok.

 • Komisja Gospodarki i Budżetu:

Komisja Gospodarki i Budżetu przystąpiła do sporządzenia planu pracy Komisji na 2017 rok.

 • Komisja Polityki Społecznej:

Komisja Polityki Społecznej przystąpiła do sporządzenia planu pracy Komisji na 2017 rok.

Ad.7

Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji.

W związku z wyczerpaniem przedłożonego porządku obrad o godz. 1450 Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Piotr Suchojad zamknął wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 21-02-2017 13:57:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 21-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 21-02-2017 13:57:35