Protokół z XXVI posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXVI/2017

z XXVI Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

która odbyła się 30 stycznia 2017r. w godz. 1100- 1310

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

Obecni na sali radni Rady Miejskiej, sołtysi oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności (zał. nr 1, 2, 3).

 1. Otwarcie XXVI Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Miejskiej.
 5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności  i informacja gości.
 6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXIV Sesji Rady Miejskiej.
 • przyjęcie sprawozdania.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mirosławiec dla Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mirosławcu.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie  działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mirosławiec.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mirosławiec.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.
 8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami i sprawy bieżące.
 11. Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Ad.1

Otwarcie XXVI Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

O godz. 11.00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu Piotr Czech otworzył XXVI Sesję Rady Miejskiej, witając zaproszonych gości, radnych i sołtysów.

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 13  radnych, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i  podejmowanie prawomocnych decyzji.

Nieobecny: radna Urszula Stanisławska, radny Stanisław Wiese.

Ad.3

Przedstawienie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem dotyczącym propozycji zmiany porządku obrad?

W związku z brakiem propozycji zmian porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z wnioskiem o zmianę porządku obrad poprzez dodanie po pkt. 13 nowego pkt. 14 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej”. Następne punkty otrzymałyby numerację kolejną,

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie złożony wniosek.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła złożony wniosek.

W związku z brakiem innych zmian Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie porządek obrad po zmianach.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła porządek obrad po zmianach.

Ad.4

Przyjęcie protokołu z  XXV  Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

W związku z brakiem zastrzeżeń do protokołu z XXV  Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie w/w protokół.

Głosowanie:

Za- 13

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z XXV  sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Ad.5

Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.

Na posiedzenie Rady Miejskiej przybył Dowódca 12 Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych Łukasz Andrzejewski – Popow.

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o zabranie głosu przez Dowódcę 12 Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych.

Łukasz Andrzejewski -Popow tytułem wstępu podziękował za zaproszenie na posiedzenie Rady Miejskiej, przypominając jednocześnie, iż od ostatniego spotkania
z Radą minął rok. W dalszych słowach poinformował, iż  prowadzone na terenie 12 Bazy remonty i modernizacje realizowane są zgodnie z założonym planem. W chwili obecnej wyremontowanych zostało około 50% budynków koszarowych. Nowe budynki spełniają ponad normatywnie obecne  standardy. W planach jest również modernizacja wieży przy lotnisku oraz strażnicy przeciwpożarowej. Ponadto w stosunku do roku poprzedniego zmianie uległ plan modernizacji technicznej. Dodał, iż ma nadzieję, iż w 2018 roku w 12 Bazie BSP pojawią się bezzałogowe statki lotnicze. W dalszych słowach podziękował za bardzo dobrą współpracę pomiędzy Gminą a 12 Bazą. Nadmienił, iż z inicjatywy mieszkańców Mirosławca Górnego powstanie tablica pamiątkowa upamiętniająca żołnierzy, którzy zginęli w wypadkach lotniczych pełniąc służbę w jednostce. Odsłonięcie pamiątkowej tablicy zaplanowane zostało na 12 maja br. Tablica zostanie umieszczona na postumencie istniejącego pomnika samolotu w Mirosławcu Górnym. W planach jest również przeprowadzenie remontu w/w pomnika. Poinformował, iż na 1 czerwca br. na Stadionie Miejskim w Mirosławcu zaplanowany został dzień dziecka, organizowanego przez 12 Bazę podczas którego dzieci będą miały między innymi możliwość obejrzenia sprzętu wojskowego. Z kolei na dzień 2 września br. zaplanowane zostało święto jednostki i festyn lotniczy. Niestety w ostatni weekend sierpnia odbywać się będzie air show w Radomiu, co może spowodować problem z dostępnością do sprzętu latającego. Dodał, iż postara się, aby mimo to podczas planowanego  festynu sprzętu latającego było jak najwięcej. Poinformował, iż mieszkańcy Mirosławca Górnego  podejmują coraz więcej działań na rzecz społeczności lokalnej, czują potrzebę integracji, dzięki czemu mają poczucie bezpieczeństwa i to jest dla niego jako dowódcy ważne. Poinformował również, iż w ostatnim czasie pojawiły się plotki dotyczące włączenia  jednostki wojskowej pod jednostkę amerykańską. Jest to informacja nieprawdziwa, nie ma bowiem takich podstaw prawnych oraz nie ma mowy o przenoszeniu 12 Bazy BSP pod inną jednostkę. Dowódca nawiązując do prowadzonej  reformy edukacji poinformował, iż w momencie rozwoju jednostki, zwróci się do Starostwa Powiatowego w Wałczu z zapytaniem o ewentualne uruchomienie  szkoły średniej kształcącej kandydatów do pracy w jednostce.

W dalszych słowach Dowódca 12 Bazy poinformował, iż w ubiegłym tygodniu uczestniczył w posiedzeniu Rady Miejskiej Wierzchowa, która zainteresowana jest współpracą z Gminą Mirosławiec między innymi w sprawie wspólnych stref bezpieczeństwa. Podczas posiedzenia Rady Miejskiej Wierzchowa obecny był również przedstawiciel Rejonowego Zarządu Infrastruktury. Podczas posiedzenia pojawiały się pytania dotyczące ewentualnego powiększenia istniejącej strefy ochronnej, jednak przedstawiciel RZI nie był w stanie udzielić odpowiedzi na zadane pytanie. Najważniejszą strefą jest strefa strzelnicy znajdująca się na terenie Gminy Wierzchowo.  Są plany, aby strzelnica ponownie została uruchomiona, aby żołnierze nie musieli korzystać ze strzelnicy w Świdiwnie. Poinformował, iż dwu lub trzykrotnie do Mirosławca torami dojechała drezyna. Dodał, iż jednostka dąży do tego, aby paliwo do jednostki dowożone było  cysterną kolejową, co również może ograniczyć zagrożenia wynikające z obecnego drogowego transportu paliwa.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż z informacji uzyskanych od  PKP dokumentacja kosztorysowa modernizacji linii kolejowej Złocieniec-Choszczno została przekazana do Ministerstwa Obrony Narodowej.  Modernizacja linii podzielona  została na trzy etapy, a koszt prac został oszacowany na kwotę około 50 mln zł.  A propos kształcenia kadry poinformował, iż zaproponował dyrektorom szkół lekcje, podczas  których dokonywane będą prezentacje zawodów wojskowych.

Radny Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem dotyczącym naboru etatów?

Dowódca 12 Bazy poinformował, iż MON uruchomiło dodatkowych 3,5 tys.- 4,5 tys. etatów. Wyraził nadzieję, że etaty zostaną rozdysponowane  również do 12 Bazy BSP.

Radny Stanisław Pilc przypomniał, iż podczas zeszłorocznego spotkania, była mowa, że etaty zostaną zwiększone o 100 osób.

Dowódca 12 Bazy poinformował, iż w pierwotnej wersji liczył na taką liczbę nowych pracowników, ale niestety tak się nie stało.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem o powrót do odbywania  służby zasadniczej.

Dowódca 12 Bazy poinformował, iż powrót do tego rozwiązania to  kwestia nie kilku miesięcy, lecz kilku lat. Dodał, iż pojawiły się również informacje o tym, że wojsko ma nie być chronione przez SUFO, a przez żołnierzy.

Radny Paweł Krawczyk zwrócił się z zapytaniem dotyczącym planowanej budowy sali sportowej w Mirosławcu Górnym?

Dowódca 12 Bazy poinformował, iż jest to jeden z ostatnich obiektów wpisany na listę planowanych inwestycji. Dodał, iż w chwili obecnej najważniejsze jest dokonanie modernizacji linii kolejowej.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej nawiązując do pojawiających się ofert sprzedaży mieszkań w Mirosławcu Górnym zwrócił się z zapytaniem o mieszkania dla nowych osób, które przybywać będą do Mirosławca Górnego w momencie rozwoju jednostki.

Dowódca 12 Bazy BSP poinformował, iż na dzień dzisiejszy  lepszym wyjściem jest sprzedać mieszkania, niż utrzymywać pustostany, których jest jeszcze sporo.  Dodał, iż blok nr 16 ma zostać poddany generalnemu remontowi z przeznaczeniem dla nowych mieszkańców, ponieważ mieszkania przydzielone pracownikom wojska muszą mieć określony standard, którego obecnie oferowane przez WAM mieszkania nie mają.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym przekazania wojskowego  wozu pożarniczego dla OSP?

Dowódca 12 Bazy BSP poinformował, iż w powyższej sprawie prowadzone są rozmowy z szefem inspektoratu wsparcia Bydgoszczy. Wyraził nadzieję, że temat zostanie załatwiony pozytywnie.

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech podziękował Dowódcy 12 Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych za przybycie na posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu i przedstawienie  informacji dotyczących współpracy  12 BBSP z Gmina Mirosławiec.

O godz. 1135 Łukasz Andrzejewski -Popow  opuścił posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o zabranie głosu przez Burmistrza Mirosławca.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w okresie między sesyjnym miały miejsce następujące wydarzenia:

- 02.01.2017 r. – w 16 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Olesznie odbyło się przyjęcie obowiązków Komendanta 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego przez dotychczasowego Zastępcę Komendanta ppłk Artura Prabuckiego, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca.

- 03.01.2017 r. -  odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi w sprawie wykorzystania pomieszczeń w Centrum Aktywności Lokalnej w Mirosławcu.

- 04.01.2017 r. – w siedzibie Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie  dotyczące remontu elewacji 3 budynków, w których Gmina posiada udziały  tj. na ulicy Wałeckiej 10 i 16 oraz budynku przy Placu Wolności przy współpracy ze spółką ZECWiK. Burmistrz dodał, że tam gdzie są wspólnoty samodzielne mogłyby one spróbować uzyskać wpis a później dofinansowanie od konserwatora zabytków na ten cel. Gmina nie może na dzień dzisiejszy sfinansować remontu, tam gdzie jest prywatne mienie.  

- 05.01.2017 r. – w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca jako członek Rady.

-05.01.2017 r. – odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy ENEA w sprawie wymiany opraw oświetleniowych na ulicy Wałeckiej i Wolności w Mirosławcu. Na wymienionych ulicach przy przejściach dla pieszych zamontowane zostaną oprawy ledowe. Ponadto zaplanowana została również przebudowa oświetlenia na ulicy Parkowej w Mirosławcu, w kierunku Cmentarza Żydowskiego, budowa oświetlenia od zjazdu z drogi krajowej nr 10 do m. Jabłonkowo oraz postawienie lampy oświetleniowej w m. Toporzyk.

- 09.01.2017 r. – odbyło się spotkanie w sprawie  planowanej  organizacji Festiwalu Kolorów, który połączony zostanie z gminnym dniem dziecka.

- 10.01.2017 r. – w Koszalinie w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej Burmistrz Mirosławca uczestniczył w spotkaniu opłatkowym.

- 12.01.2017 r. – w Wałczu w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się uroczyste pożegnanie komendanta bryg. Kazimierza Maciejewskiego, który z dniem 12 stycznia br. po 32 latach pracy przeszedł na emeryturę.

- 13.01.2017 r. – w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Mirosławcu odbyło się spotkanie noworoczne Burmistrza Mirosławca.

-15.01.2017 r. – odbył się 25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Gmina Mirosławiec zebrała kwotę w wysokości 25 tys. zł, czyli kwotę  dwa razy większą niż w 2016 roku.

- 17.01.2017 r.- w Wałczu w siedzibie stowarzyszenia „Amazonki” odbyło się spotkanie noworoczne, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca.

- 19.01.2017 r. – w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu odbyło się spotkanie z przedstawicielami ratownictwa medycznego. Pojawił się pomysł, aby OSP w Piecniku i w Mirosławcu oraz Przychodnia Zdrowia w Mirosławcu wyposażone zostały w defibrylator.

-19.01.2017 r. – w Mirosławcu odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Aktywności Lokalnej. Pomieszczenia uzupełnione będą w szafy, które dostarczone zostaną za 4-5 tygodni.

- 20.01.2017 r. – w Przedszkolu Samorządowym „Słoneczko” w Mirosławcu odbyły się uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka.

- 20.01.2017 r. – w siedzibie Zespołu Szkół w Piecniku zorganizowany został dzień Seniora.

- 22.01.2017 r. – w świetlicy wiejskiej w Bronikowie zorganizowana została zabawa choinkowa, w której uczestniczył Burmistrz Mirosławca.

 - 23.01.2017 r.- w 12. Bazie Bezzałogowych Statków Powietrznych   w Mirosławcu, odbyły się obchody 9. rocznicy katastrofy samolotu  CASA- C295M.

- 25.01.2017 r. – w Złocieńcu odbyło się posiedzenie Lokalnej Grupy Działania, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca. Na przełomie miesięcy marzec/kwiecień  br. będzie możliwość uzyskania przez przedsiębiorców środków finansowych na  rozwijanie działalności gospodarczej. Ponadto dokonano podziału funduszy Lokalnej Grupy Działania  na poszczególne samorządy  należące do stowarzyszenia.   Wszystkie Gminy otrzymać mogą  środki finansowe w wysokości po 309 tys. zł. W ramach tych  środków Gmina Mirosławiec planuje złożyć wniosek o dofinansowanie  modernizacji świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim oraz budowy pomostu nad jeziorem Gniewosz. Ponadto w 2018 roku będzie można składać wnioski o dofinansowanie zadań z programu „PO RYBY”.

- 25.01.2017 r.- odbyło się spotkanie Komitetu Organizacyjnego powołanego dla ufundowania tablicy pamiątkowej żołnierzy z mirosławieckiej jednostki, którzy zginęli
w wypadkach lotniczych pełniąc służbę w jednostce. Burmistrz Mirosławca poprosił radnego Stanisława Pilca, który obecny był na spotkaniu o przybliżenie tematyki spotkania.

Radny Stanisław Pilc poinformował, iż podczas spotkania ustalone zostały konkretne nazwiska żołnierzy, które znajdą się na tablicy. Będą to nazwiska  żołnierzy służących w Jednostce Wojskowej od 1952 roku- łącznie będzie 15.

Kontynuując Burmistrz Mirosławca nawiązał ponownie do informacji dotyczącej posiedzenia stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania i możliwości pozyskiwania środków.  Otóż na przełomie miesięcy maj/czerwiec br. organizacje pozarządowe będą mogły ubiegać się o środki finansowe na promowanie lokalnej grupy działania oraz na ochronę dziedzictwa lokalnego na zadania do kwoty 20 tys. zł. Dofinansowanie, które można otrzymać będzie wynosiło nawet 80% całości zadania.

W dalszych słowach Burmistrz Mirosławca poinformował, iż:

- 26.01.2017 r. – w Zespole Szkół w Piecniku oraz w Zespole Szkół w Mirosławcu odbyły się posiedzenia Rad Pedagogicznych, w których uczestniczył Burmistrz Mirosławca. Na terenie Gminy Mirosławiec nie ma osobnych budynków szkół podstawowych i gimnazjów, w związku z tym realizując reformę edukacji wprowadzoną przez Rząd zespoły szkół w Mirosławcu i w Piecniku zostaną przekształcone w szkoły podstawowe.

- 27.01.2017 r. – w Człopie odbyło się spotkanie noworoczne Burmistrza Człopy, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca.

- 28.01.2017 r. – w świetlicy wiejskiej w Hankach odbyła się zabawa choinkowa, w której uczestniczył Burmistrz Mirosławca.

W dalszych słowach Piotr Pawlik poinformował, iż prace związane z montażem urządzeń oświetleniowych na ulicy Tęczowej w Mirosławcu zakończą się w połowie lutego.

Następnie Burmistrz Mirosławca zaprosił zebranych na następujące wydarzenie:

- 10.02.2017 r.- na Placu Lotników o godz. 17.00 odbędą się obchody 72 rocznicy walk o Mirosławiec.

  Piotr Pawlik poinformował, iż w okresie międzysesyjnym została sprzedana działka budowlana w Bronikowie za kwotę 30 tys. zł oraz prawo własności za kwotę 4712 zł. Ponadto w okresie międzysesyjnym przeprowadzone zostały rozmowy z firmą w sprawie przeprowadzenia badania jakości powietrza. Gmina planuje zakup stacji monitorującej jakość powietrza. Dodatkowo w czterech wybranych punktach w mieście zostaną zamontowane punkty monitorujące jakość powietrza.  Następnie Piotr Pawlik poinformował, iż ze strony Zarządu Dróg Wojewódzkich pojawiła się propozycja przekazania Gminie Mirosławiec do utrzymania porządku  dróg wojewódzkich w Hankach i w Bronikowie łącznie ze środkami finansowymi na w/w zadanie. Zwrócił się z zapytaniem do radnych czy mają zostać podjęte działania zmierzające do przejęcia zadania od Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Radni Rady Miejskiej wyrazili zgodę na podjęcie dalszych czynności mających na celu przejęcie od Zarządu Dróg Wojewódzkich zadania utrzymania porządku dróg wojewódzkich w Hankach i Bronikowie poprzez aklamację.

Radny Janusz Beer zwrócił uwagę, aby wykoszenia poboczy przy drodze wojewódzkiej przy ogrodach działkowych dokonywane były również do istniejącego ogrodzenia ROD.

Burmistrz Mirosławca zwrócił się do sołtysów z zapytaniem o organizację obchodów dnia Sołtysa, proponując termin 10 marca br.

Sołtysi z terenu Gminy Mirosławiec przystali za zaproponowany termin obchodów dnia sołtysa.

Radny Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem, czy na terenie miasta przeprowadzane były wcześniej badania jakości powietrza?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż do tej pory nie były prowadzone badania dotyczące jakości powietrza. Planowane obecnie badania obejmowałyby okres jesienny i zimowy.

Radny Stanisław Pilc poinformował, iż podczas spotkania Komitetu Organizacyjnego dot. Ufundowania pamiątkowej tablicy wybrany został wstępny projekt tablicy. Otóż w górnej części tablicy znajdować się będzie wieniec, w środku którego umieszczone zostaną nazwiska żołnierzy, natomiast w dolnej części zawarte zostanie motto.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem o środki finansowe, które są  możliwe do uzyskania z PROW na zadania wodno-kanalizacyjne?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż projekty o dofinansowanie zostały złożone. W chwili obecnej trwa weryfikacja  złożonych wniosków.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem, czy MGOPS składał wniosek o dofinansowanie w ramach projektu przeciw wykluczeniu społecznemu?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż MGOPS przygotowuje się do złożenia wniosku. Do 10.02.2017 r. trwa zbieranie informacji niezbędnych do złożenia wniosku.

Następnie wobec braku innych pytań i wyczerpania punktu 5  Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił przerwę w obradach.

Przerwa:

1203-1225

Po przerwie wznowiono obrady. Obecnych na posiedzeniu 13 radnych.

Ad.6

Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na   XXIV Sesji Rady Miejskiej.

 • przyjęcie sprawozdania.

W/w sprawozdanie  Radni otrzymali w materiałach  na posiedzenie Rady Miejskiej. 

W związku z brakiem pytań do powyższego  Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Głosowanie

Za – 13

Przeciw - 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 5  do niniejszego protokołu.

Ad.7

Podjęcie uchwały w sprawie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mirosławiec dla Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mirosławcu.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Wniosek o zatwierdzenie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Burmistrz Mirosławca zwrócił się z informacją do sołtysa sołectwa Próchnowa z informacją, iż od 01.03.2017 r. liczniki wody spisywane będą przez zarządcę czyli przez Gminę.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków przedstawiają się następująco: opłata za wodę pobraną z urządzeń wodociągowych wynosi 3,45 zł/m3 netto (+VAT), opłata za odprowadzane ścieki do urządzeń kanalizacyjnych wynosi 5,53 zł/m3 (+VAT).

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mirosławiec dla Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mirosławcu.

Głosowanie:

Za-11

Przeciw-0

Wstrzymało się-2

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, większością głosów, przy 11 głosach „za”, brakiem głosów „przeciw” oraz 2 głosami „wstrzymującymi się” podjęła Uchwałę Nr XXVI/224/2017  w sprawie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mirosławiec dla Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mirosławcu.

Przedmiotowa  Uchwała stanowi załącznik nr 7  do niniejszego protokołu.

Ad.8

Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie  działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mirosławiec.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie  działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXVI/225/2017 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie  działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mirosławiec.

Przedmiotowa  Uchwała stanowi załącznik nr 8  do niniejszego protokołu.

 

Ad.9

Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,  a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXVI/226/2017 w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,  a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Przedmiotowa  Uchwała stanowi załącznik nr 9  do niniejszego protokołu.

Ad.10

Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w/w projekt uchwały związany jest ze zmianą ustroju szkolnego od dnia 01.09.2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo oświatowe z dniem 01.09.2017 r. zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, staje się ośmioletnią szkołą podstawową. W związku z powyższym Zespół Szkół w Mirosławcu oraz Zespół Szkół w Piecniku z dniem 01.09.2017 r. z mocy prawa staje się 8-klasową szkołą podstawową. Uchwałę w sprawie projektu sieci należy przedłożyć kuratorowi oświaty w celu uzyskania pozytywnej opinii w zakresie zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych w projekcie uchwały oraz zapewnienia wszystkim dzieciom i młodzieży możliwości realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Kurator oświaty wyda pozytywną  opinię w ciągu 21 dni od dnia otrzymania uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. W dalszych słowach poinformowała, iż opinia Kuratora oświaty jest wiążąca dla jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto przedmiotowa uchwała musi również zostać skierowana do zaopiniowania do organizacji związkowych. Organizacje związkowe mają 21 dni na wyrażenie opinii. Jednak ta opinia nie będzie miała charakteru wiążącego. Po otrzymaniu pozytywnej opinii kuratora oraz po uzyskaniu opinii organizacji związkowych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, do dnia 31 marca 2017 r. podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem, czy zostały wyliczone koszty finansowe w związku z reformą oświaty?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż. wiadomo jest już, że przedmioty ścisłe obowiązywać będą dopiero w klasie 7 i 8 szkoły podstawowej. W związku z tym, nauczyciele pozbawieni zostaną godzin nauczania, a odbicie kosztów finansowych zostanie ujęte w sprawozdaniu z realizacji średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w 2017 r. zwiększona została subwencja oświatowa na dzieci 6-letnie, jednak zmniejszona została subwencja na dzieci niepełnosprawne.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem o szkoły licealne?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż zadaniem z zakresu szkolnictwa zawodowego  i licealnym zajmuje się Powiat. Dodała, iż założeniem reformy oświatowej jest również  to, aby przez kolejne  dwa lata  nie została zlikwidowana żadna szkoła- zapowiedzieli to przedstawiciele Kuratorium Oświaty na spotkaniu w sprawie wprowadzenia niniejszej reformy. Żaden samorząd nie uzyska zgody z KO na likwidację szkoły.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zgodnie z zapisami ustawy z dniem 31 sierpnia 2017 r.  przestają funkcjonować szkoły gimnazjalne.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż akty założycielskie szkół podstawowych podejmowane będą w formie uchwał w okresie jesiennym. Dodała, iż w Gminie Mirosławiec szkoły podstawowe i gimnazja nie znajdują się  w oddzielnych budynkach, co znacznie ułatwi proces wprowadzania reformy.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem o egzaminy końcowe obecnych uczniów gimnazjów?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż uczniowie, którzy uczęszczają w chwili obecnej do gimnazjów, będą kontynuować naukę jako gimnazjaliści, a na koniec zdawać będą egzamin gimnazjalny.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem, czy uczniowie gimnazjum pisać będą egzamin gimnazjalny, czy może egzamin ukończenia szkoły podstawowej?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż będzie to egzamin gimnazjalny, ze świadectwem  podpisanym przez dyrektora szkoły podstawowej, ponieważ od strony formalnej od 1.09.2017 r. gimnazjów nie będzie.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem, czy szkoła podstawowa kończyć się będzie egzaminem?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w chwili obecnej nie wiadomo, czy będzie to egzamin, czy może diagnoza.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem o klasy nauczania początkowego.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż klasami z nauczaniem początkowym wyznaczone zostały klasy I-IV.

Radny Marcin Karczewski  zwrócił się z zapytaniem o obowiązek nauki w szkole podstawowej dzieci 6- letnich?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż decyzja o obowiązku nauki dzieci 6-letnich w szkole należeć będzie do rodziców. Zapis ustawy mówiący o tym, że do I klasy szkoły podstawowej uczęszczać mają tylko 7- latki nie został zmieniony.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Głosowanie:

Za-12

Przeciw-0

Wstrzymało się-1

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, większością głosów przy 12 głosach „za”, brakiem głosów „przeciw” oraz 1 głosem „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr XXVI/227/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Przedmiotowa  Uchwała stanowi załącznik nr 10  do niniejszego protokołu.

Ad.11

Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXVI/228/2017 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

Przedmiotowa  Uchwała stanowi załącznik nr  11  do niniejszego protokołu.

Ad.12

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mirosławiec.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXVI/229/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mirosławiec.

Przedmiotowa  Uchwała stanowi załącznik nr 12  do niniejszego protokołu.

Ad.13

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXVI/230/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

Przedmiotowa  Uchwała stanowi załącznik nr 13  do niniejszego protokołu.

Ad.14

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż konieczność zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej  spowodowana jest złożeniem w dniu 02.01.2017 r.  przez dotychczasowego inkasenta  rezygnacji z pełnienia funkcji.  Proponuje się, aby obowiązki inkasenta powierzone zostały Pani Teresie Olszewskiej, która wyraziła zgodę  na pełnienie funkcji inkasenta.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXVI/231/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie opłaty targowej.

Przedmiotowa  Uchwała stanowi załącznik nr 14  do niniejszego protokołu.

Ad.15

Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

Odpowiedzi na wnioski i zapytania stanowią załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Radny Józef Ryźlak nawiązując do otrzymanej odpowiedzi na wniosek nr Or.0003.21.2016.LC złożony w dniu 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustawienia znaku „śliska droga” poinformował, iż we wniosku zostało mylnie wskazane miejsce ustawienia znaku. Poprawna lokalizacja ustawienia znaku to odcinek drogi wojewódzkiej nr 177 na odcinku od m. Hanki w kierunku m. Mirosławiec- do parkingu leśnego.

Radny Marcin Karczewski  poinformował, iż we wskazanym miejscu problem dotyczący śliskiej drogi występuje przez cały czas.

Ad.16

Wolne wnioski i zapytania.

Radny Janusz Beer zwrócił się z wnioskiem o postawienie lampy oświetleniowej przy istniejącej wiacie śmietnikowej pomiędzy blokami nr 22 a „Korpalem” w momencie planowanego zagospodarowania terenu

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż miejsca parkingowe, które są planowane przy  przebudowie terenu na ulicy Spokojnej będą musiały być oświetlone.

Radny Janusz Beer poinformował, iż 28.02.2017 r. Rodzinne Ogrody Działkowe obchodzić będą 50-lecie istnienia. W związku z tym złożył wniosek o zaproszenie na najbliższe posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu oraz o uhonorowanie osób, które przez ostatnie 50 lat prowadzą ogrody działkowe.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu zaplanowane zostało na 27 lutego.

Radna Anna Turska złożyła wniosek o poprawę stanu nawierzchni drogi na ulicy Tęczowej w Mirosławcu. Zwróciła się z zapytaniem czy Gmina planuje budowę mieszkań w ramach programu „Mieszkanie +?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż aby móc rozpocząć budowę mieszkań Gmina musi posiadać przygotowaną formalnie działkę. Takie działania przygotowawcze   Gmina prowadzi.

Radna Anna Turska poinformowała, iż w Wałczu powstał Akademicki Dom Opieki nad osobami starszymi.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż Akademicki Dom Opieki powstać ma z inicjatywy   Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem, czy Gmina jako sąsiadująca z miastem Wałcz będzie mogła korzystać z opieki?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż jego zdaniem nie będzie przeciwwskazań, aby Gmina mogła korzystać z ADO. Dodał, że  PWSZ planuje również uruchomić kierunek pielęgniarstwo i jest to jeden z elementów planowanego przez PWSZ projektu dotyczącego powstania Domu Opieki.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem o karty seniorów?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w chwili obecnej Gmina oczekuje na otrzymanie oprogramowania z Urzędu Marszałkowskiego.  Ponadto Burmistrz poinformował, że w najbliższym czasie zmieni się lokalizacja referatów w Urzędzie. Pokoje, które znajdują się na piętrze budynku,  tzn. referat OiPS zostanie przeniesiony na parter do pokoju nr 10. Dodatkowo znajdzie się też tam osoba, która zajmować się będzie projektem rewitalizacji. Straż Miejska zostanie przeniesiona do pokoju nr 2, natomiast do pomieszczeń po SM zostaną przeniesieni pracownicy ds. ochrony środowiska, gospodarki odpadami oraz pracownik ds. gospodarki nieruchomościami. Pracownik zajmujący się pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych zostanie przeniesiony do pokoju nr 109 na I piętrze.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem czy Gmina będzie brała udział w konkursie grantowym „Bank Młodych Mistrzów Sportu” organizowanym przez Fundację Banku Zachodniego WBK? Nabór wniosków trwa do 23 lutego br.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z wnioskiem o zaprojektowanie i postawienie lampy oświetleniowej w m. Kalinówka od strony m. Wałcz.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z wnioskiem o ustawienie przy skrzyżowaniu ulic Orla-Parkowa w Mirosławcu  lustra, ponieważ samochody jadące
z kierunku Mirosławca Górnego mają utrudniony wjazd na w/w skrzyżowanie.

Burmistrz Mirosławca poinformował, aby zarówno ustawienie lustra oraz znaku zakazu zatrzymywania i postoju ująć w projekcie zmiany organizacji ruchu na ul. Orlej
w Mirosławcu.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z wnioskiem o ustawienie lustra poprawiającego widoczność w okolicy budynku przy ulicy Wolności 14 w Mirosławcu.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu spowolnienie ruchu na drodze krajowej nr 10 na ulicy Wolności w Mirosławcu na odcinku od Galerii Republika Wyobraźni do warsztatu samochodowego znajdującego się przy wyjeździe z miasta w kierunku m. Kalisz Pomorski.

Radna Anna Turska dodała, iż przejście przez jezdnię na ulicy Wolności za przejazdem kolejowym jest utrudnione ze względu na zbyt szybko poruszające się samochody. Zwróciła się z zapytaniem dotyczącym etapów  planowanej modernizacji infrastruktury kolejowej za kwotę 50 mln zł.? Czy jest to całkowity koszt modernizacji, czy może koszt jednego z etapów?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż jest to całkowity koszt modernizacji linii. Dodał, iż nie zna niestety szczegółów planowanej modernizacji.

Radny Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem czy istnieje możliwość udzielenia pomocy właścicielom budynków w remoncie elewacji?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż pojawił się pomysł, aby  przy współpracy ze spółką ZECWiK dokonać remontu elewacji trzech budynków w mieście, w których Gmina posiada udziały.

Radny Marcin Karczewski zaproponował, aby po zakończeniu programu rewitalizacji na wyremontowanych budynkach pojawiła się informacja, że budynek objęty był rewitalizacją.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż rewitalizacja dotyczy wyodrębnionego obszaru. Właściciele budynków mogą postarać się o wpisanie budynku do rejestru zabytków, po to aby móc postarać się o otrzymanie dofinansowania. W dalszych słowach poinformował, iż dwa budynki znajdujące się na ulicy Wałeckiej w Mirosławcu  zostaną zasłonięte siatką maskującą, która imitować będzie budynek.

Sekretarz Gminy dodała, iż rewitalizacja to przede wszystkim działania wobec ludzi, skupiające jeden dany obszar, a nie remont danych kamienic jak  się zwyczajowo sądzi.

Burmistrz Mirosławca dodał, iż  chodzi przede wszystkim o działania społeczne, zrzeszające mieszkańców.

Sołtys Sołectwa Toporzyk Katarzyna Chrobak zwróciła się z wnioskiem o przeprowadzenie remontu schodów wejściowych do kościoła w Toporzyku oraz zamontowanie przy nich  barierek.

Ad.17

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami  i sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech podziękował radnym za wsparcie finansowe 25 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Ad.18

Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 13 10 zamknął  XXVI  sesję Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                                 Przewodniczący Rady Miejskiej:

Lidia Cybulska                                            Piotr Czech

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 14-03-2017 11:08:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 30-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 15-03-2017 08:20:49