Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 27.01.2017 r.

Protokół nr 24/2017

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

które odbyło się w dniu 27.01. 2017 r. w godz. 1100- 1205
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. Nr 1 i nr 2).

 1. Otwarcie 24 posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad.1

Otwarcie 24  posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

O godz. 1100 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Pilc otworzył 24  posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 3 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji.

Ad.3

Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4

Przyjęcie protokołów  z poprzednich posiedzeń Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 22 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 22  posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji stałych.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji stałych.

Ad.5
Zaopiniowanie projektów uchwał.
 • w sprawie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mirosławiec dla Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mirosławcu.

Na posiedzenie Komisji przybył Dyrektor spółki ZECWiK  w Mirosławcu  Roman Stefaniak.

Wniosek w sprawie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mirosławiec dla Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mirosławcu stanowi załącznik nr 4  do niniejszego protokołu.

Radny Janusz Beer poinformował, iż w tabeli „H” na str. nr 12 przedłożonego wniosku wzrost przychodów wynosi „- 0,72%”.  Dodał, iż jego zdaniem wzrost nie pokryje roku obrachunkowego do roku obowiązującego.

Roman Stefaniak poinformował, iż wzrost taryf wody na okres od 01.03.2017 r. do 28.02.2018 r. wynosi 0,13 gr., natomiast wzrost opłat za odprowadzanie ścieków wynosi 0,20 gr. Następnie przedstawił Komisji stawki taryf za wodę i ścieki w gminach ościennych. Poinformował również, iż w przyszłości spółka ZECWiK przejmie wywóz nieczystości z m. Orle i Próchnowo, co może spowodować znaczny wzrost opłat w 2018 roku. W chwili obecnej roczny koszt wywozu nieczystości z m. Jabłonkowo wynosi około 40 tys. zł.

Radny Marcin Karczewski  zwrócił się z zapytaniem, czy istniałaby możliwość aby podwyżka opłat została podzielona, tak aby w 2018 roku nie nastąpiła zbyt duża podwyżka?

Roman Stefaniak poinformował, iż  na podstawie kosztów ponoszonych, w związku z wywozem nieczystości z Jabłonkowa nie będzie możliwości tańszego wywozu nieczystości ciekłych. Szansą na zminimalizowanie kosztów jest wywóz nieczystości z wiosek przez jednego przewoźnika.

Radny Marcin Karczewski poinformował, iż jego zdaniem mieszkańcy nie zrozumieją dlaczego nastąpi duża podwyżka.

Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem, czy łączna kwota opłat za wodę i ścieki na 2018 rok może przekroczyć 10 zł?

Roman Stefaniak poinformował, iż może dojść do sytuacji, że stawki mogą przekroczyć 10 zł. Dodał, iż pojawiły się próby wprowadzenia opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, jednak temat na chwilę obecną został zawieszony.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mirosławiec dla Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mirosławcu.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mirosławiec dla Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mirosławcu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
  o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie  działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mirosławiec.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zgodnie z zapisami ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego określa wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. W wyniku nowelizacji w/cyt. ustawy zmianie uległa treść art. 7 ust.3a i w obecnym brzmieniu artykuł ten upoważnia rady gmin do określania wymagań wyłącznie dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Szczegółowy sposób określania w/w wymagań określony został w rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 14 marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z którego wynika, że powinny być one określone w sposób precyzyjny, zrozumiały, niedyskryminujący konkurencji oraz nieutrudniający dostępu do rynku przedsiębiorców świadczących usługi
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz zapewniający należytą ochronę zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.
Niniejsza uchwała określa przedmiotowe wymagania zgodnie z w/w rozporządzeniem.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem od kogo przedsiębiorcy uzyskują pozwolenie na prowadzenie działalności- od Gminy czy od spółki ZECWiK?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w Gminie znajduje się rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem, czy istnieje możliwość monitorowania przywozu ilości ścieków z terenu wiosek? Chodzi bowiem o to, aby było porównanie ilości wody pobranej do odebranych ścieków.

Roman Stefaniak poinformował, iż każdy z przedsiębiorców  zajmujący się odbiorem nieczystości ciekłych posiada rejestr osób od których odbierane są nieczystości.

Radny Marcin Karczewski poinformował, iż pojawiają się  informacje, że wystawiane są „lewe faktury”.

Roman Stefaniak poinformował, iż może jedynie udzielić informacji na temat ilości pobranej wody przez dane gospodarstwo.

Radny Marcin Karczewski zasugerował, aby Straż Miejska dokonywała kontroli wystawianych przez przedsiębiorców  dokumentów odbioru nieczystości.

Roman Stefaniak poinformował, iż osoby posiadające koncesję zobowiązane są do prowadzenie rejestru wywozu nieczystości ciekłych od mieszkańców.

Na posiedzenie Komisji przybyła Kamila Chałupczak Inspektor UM w Mirosławcu ds. gospodarki odpadami.

Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem, czy przed podpisaniem umowy na odbiór nieczystości ciekłych sprawdzane jest czy dany przedsiębiorca spełnia wymogi do prowadzenia działalności?

Kamila Chałupczak poinformowała, iż w momencie ubiegania się o uzyskanie koncesji Gmina nie ma możliwości sprawdzenia wymogów. Przedsiębiorca składa oświadczenie, że spełnia wszelkie wymogi. Dopiero w momencie wywozu nieczystości jest możliwość przeprowadzenia kontroli.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem, czy inne podmioty również mogą dokonywać wywozu nieczystości?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż jeśli podmioty znajdują się w rejestrze, to mogą świadczyć usługi.

Kamila Chałupczak poinformowała, iż w rejestrze znajduje się 8 przedsiębiorców, którzy posiadają pozwolenie Burmistrza na świadczenie usług wywozu nieczystości ciekłych. Ponadto przedsiębiorcy co kwartał przedkładają do Burmistrza sprawozdania w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie  wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie  działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie  działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mirosławiec.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku rada gminy w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego określa wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Zgodnie z art. 7 ust. 6 ww. ustawy zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, udziela w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług.

Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem o wskazane gospodarstwo w Hankach, które ma zajmować się bezdomnymi zwierzętami?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż opieka we wskazanym w uchwale Rady Miejskiej w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi   gospodarstwie  w Hankach dotyczy tylko bezdomnych zwierząt gospodarskich.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem czy pojawią się zainteresowani na prowadzenie działalności w zakresie wskazanym w omawianym projekcie uchwały?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż do tej pory nie było osób zainteresowanych.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7  do niniejszego protokołu.

 • o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż z dniem 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. W myśl zapisów ustawy wsparcie z zakresu instrumentów polityki na rzecz rodziny jest zapewnienie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu oraz wsparcie w formie pomocy asystenta rodziny jest realizowane przez jednostki organizacyjne realizujące wspieranie rodziny.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mirosławiec.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż Uchwała Nr XXI/131/2008 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mirosławiec w § 9 upoważnia Burmistrza Mirosławca do zawierania umów na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, natomiast nie przewiduje upoważnienia do zawierania kolejnych umów dotyczących tej samej nieruchomości. W związku z powyższym na podstawie ustawy o samorządzie gminnym wymagana jest zgoda Rady Miejskiej. Natomiast zgodnie z przepisem ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy wymaga zgody Rady Miejskiej.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym 9-letniego okresu umowy dzierżawy?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż okres 9 –letniej dzierżawy dotyczy programów unijnych z których korzystają  najemcy.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mirosławiec.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformowała, iż w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 70.139,00 zł z tytułu:  ustalonych na 2017 rok wielkości dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jst w kwocie 38.400,00 zł, końcowego rozliczenia projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wałeckiego” w kwocie 25.739,00 zł, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami wypłaconych przez MGOPS i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja w kwocie 6.000,00 zł. Zwiększenie wydatków następuje w kwocie 70.139,00 zł z przeznaczeniem na: zwiększenie planu finansowego wydatków na realizację projektu pn. „Dobra przestrzeń- plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024” w kwocie 64.139,00 zł, przekazanie do budżetu wojewody należnych zwrotów dotacji wraz z odsetkami z tytułu świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 6.000,00 zł.  Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 31 stycznia  2017 r. w kwocie 72.569,00 zł na:  zadanie pod nazwą „Budowa sieci oświetlenia ulicznego ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu w stronę j. Kosiakowo- ostatni odcinek” (zabezpieczenie środków) w kwocie 51.000,00 zł, uregulowanie stanu prawnego drogi w Mirosławcu- zamiana działek w kwocie 5.700,00 zł, dofinansowanie usług wyłapywania i przekazywania  bezdomnych zwierząt do schroniska w kwocie 3.000,00 zł, realizację projektu pn. „Dobra przestrzeń- plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024” w kwocie 12.869,00 zł.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem o zwrot kwoty w wysokości 6 tys. zł?

Skarbnik Gminy poinformowała, iż kwota dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami wypłaconych przez MGOPS.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem, czy są problemy z wypłatą środków z programu 500+?

Skarbnik Gminy poinformowała, iż na tą chwilę nie ma żadnych problemów z wypłatą świadczeń.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż Gmina nie musiała wydatkować własnych środków finansowych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń. Dodał, iż w 2016 r. na obsługę programu 500+ przeznaczonych było 2% całości kwoty, natomiast w 2017 roku przewiduje się 1,5% całości kwoty na obsługę programu.

Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem dotyczącym kwoty  3 tys. zł przeznaczonej na schronisko dla bezdomnych zwierząt.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż jest to opłata na dofinansowanie usług wyłapywania i przekazywania  bezdomnych zwierząt do schroniska w Trzciance.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10  do niniejszego protokołu.

Ad.6

Wolne wnioski i zapytania.

Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem, kiedy planowana jest modernizacja placu pomiędzy blokiem nr 22 na ulicy Wolności a blokiem na ul. Parkowej?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż blok znajdujący się ulicy Parkowej podlega programowi rewitalizacji. Dokumentacja dotycząca programu sporządzana będzie na przełomie miesięcy wrzesień/październik br. Natomiast realizacja programu rewitalizacji nie nastąpi w 2017 roku. W chwili obecnej trwa wyłanianie firmy, która zajmować się będzie opracowaniem planu. Ponadto zaplanowane są również spotkania i konsultacje społeczne z mieszkańcami.

Radny Janusz Beer poinformował, iż zdaje sobie sprawę z tego, że rewitalizacja nie nastąpi w 2017 roku. Poinformował, iż 25 marca br. odbędzie się walne zgromadzenie ogrodów działkowych podczas którego zapadnie decyzja o ewentualnym przekazaniu nieużywanych terenów ogrodów na rzecz Gminy.

Radny Marcin Karczewski nawiązując do  odbioru nieczystości ciekłych od mieszkańców złożył wniosek o dokonywanie przez Straż Miejską w Mirosławcu kontroli  dokumentów wystawianych przez przedsiębiorców dotyczących odbioru nieczystości ciekłych od mieszkańców.

Ad.7

Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej Stanisław Pilc  o godz. 1205  zamknął  24  posiedzenie Komisji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 14-03-2017 12:33:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 27-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 14-03-2017 12:33:18