Uchwała Nr XXVI/227/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XXVI/227/2017
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 206 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się:

1) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) plan sieci prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych, oraz granice obwodów klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec, od dnia 1 września 2019, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zespół Szkół w Mirosławcu w skład, którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Mirosławcu i Gimnazjum im. Lotników Polskich w Mirosławcu, staje się ośmioletnią szkołą podstawową:

1) nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Mirosławcu,

2) siedziba: Mirosławiec, ul. Wolności 21,

3) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Mirosławcu rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018,

4) Gimnazjum im. Lotników Polskich w Mirosławcu zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

§ 3. Zespół Szkół w Piecniku w skład, którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Piecniku i Gimnazjum w Piecniku, staje się ośmioletnią szkołą podstawową:

1) nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Piecniku,

2) siedziba: Piecnik 8, gmina Mirosławiec,

3) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej w Piecniku rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018,

4) Gimnazjum w Piecniku zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 5. Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Czech

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/227/2017
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 stycznia 2017 r.

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Lp.

Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły,

adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Granice obwodu szkoły na:

rok szkolny 2017/2018

rok szkolny 2018/2019

1.

Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Mirosławcu

ul. Wolności 21

78-650 Mirosławiec

Obejmuje następujące miejscowości: Mirosławiec, Mirosławiec Górny, Bronikowo, Hanki, Kolonia Hanki, Jadwiżyn,  Kierpnik, Orle, Łowicz Wałecki, Nieradz, Sadowo, Setnica, Kalinówka, Polne, Zacisze, Gniewosz

Obejmuje następujące miejscowości: Mirosławiec, Mirosławiec Górny, Bronikowo, Hanki, Kolonia Hanki, Jadwiżyn,  Kierpnik, Orle, Łowicz Wałecki, Nieradz, Sadowo, Setnica, Kalinówka, Polne, Zacisze, Gniewosz

2.

Szkoła Podstawowa w Piecniku

Piecnik 8

78-650 Mirosławiec

Obejmuje następujące miejscowości: Piecnik, Jabłonowo, Jabłonkowo, Pilów, Próchnowo, Toporzyk, Drzewoszewo

Obejmuje następujące miejscowości: Piecnik, Jabłonowo, Jabłonkowo, Pilów, Próchnowo, Toporzyk, Drzewoszewo

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Czech

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/227/2017
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 stycznia 2017 r.

Plan sieci prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych, oraz granice obwodów klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Lp.

Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły,

adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Granice obwodu szkoły na

rok szkolny 2017/2018

rok szkolny 2018/2019

1.

klasy Gimnazjum im. Lotników Polskich w Mirosławcu prowadzone w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Mirosławcu

ul. Wolności 21

78-650 Mirosławiec

Obejmuje następujące miejscowości: Mirosławiec, Mirosławiec Górny, Bronikowo, Hanki, Kolonia Hanki, Jadwiżyn,  Kierpnik, Orle, Łowicz Wałecki, Nieradz, Sadowo, Setnica, Kalinówka, Polne, Zacisze, Gniewosz

Obejmuje następujące miejscowości: Mirosławiec, Mirosławiec Górny, Bronikowo, Hanki, Kolonia Hanki, Jadwiżyn,  Kierpnik, Orle, Łowicz Wałecki, Nieradz, Sadowo, Setnica, Kalinówka, Polne, Zacisze, Gniewosz

2.

klasy Gimnazjum w Piecniku prowadzone w Szkole Podstawowej w Piecniku

Piecnik 8

78-650 Mirosławiec

Obejmuje następujące miejscowości: Piecnik, Jabłonowo, Jabłonkowo, Pilów, Próchnowo, Toporzyk, Drzewoszewo

Obejmuje następujące miejscowości: Piecnik, Jabłonowo, Jabłonkowo, Pilów, Próchnowo, Toporzyk, Drzewoszewo

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Czech

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/227/2017
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 stycznia 2017 r.

Projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec, od dnia 1 września 2019

Lp.

Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły,

adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Projekt granic obwodu szkoły od dnia 1 września 2019 r.

1.

Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Mirosławcu

ul. Wolności 21

78-650 Mirosławiec

Obejmuje następujące miejscowości: Mirosławiec, Mirosławiec Górny, Bronikowo, Hanki, Kolonia Hanki, Jadwiżyn,  Kierpnik, Orle, Łowicz Wałecki, Nieradz, Sadowo, Setnica, Kalinówka, Polne, Zacisze, Gniewosz

2.

Szkoła Podstawowa w Piecniku

Piecnik 8

78-650 Mirosławiec

Obejmuje następujące miejscowości: Piecnik, Jabłonowo, Jabłonkowo, Pilów, Próchnowo, Toporzyk, Drzewoszewo

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kędzia 15-03-2017 08:59:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 30-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 15-03-2017 09:09:18