Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok

Uchwała Nr XXVIII/    /2017
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948.) i art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870, zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191.) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2017 o kwotę 21.978,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2017 o kwotę 355.888,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 2.096.914,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr3.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XXVII/238/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2017 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2017 r. stanowiący załącznik nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 24.881.306,42 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 6.487.850,42 zł,

b) wydatkami w kwocie 30.409.263,54 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 6.487.850,42 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 5.527.957,12 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wolnych środków.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVIII/ /2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 marca 2017 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem 21.978,00z tytułu:

- końcowego rozliczenia projektu pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wałeckiego"  (rozdział 75023 § 6627) w kwocie 14.473,00 zł,

- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym Samorządowego Przedszkola „Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 §§ 0960, 0970) ogółem w kwocie 7.505,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie ogółem 355.888,00z przeznaczeniem na:

- aktualizację dokumentacji projektowej, wykonanie robót i nadzór na zadanie pn. „Przebudowa chodnika na ul. Jeziornej w Mirosławcu  (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 150.000,00 zł,

- aktualizację dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa chodnika na ul. Mickiewicza w Mirosławcu  (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 1.230,00 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi na ul. Mickiewicza w Mirosławcu  (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 1.845,00 zł,

- wykonanie robót i nadzór w ramach II etapu zadania pn. „Przebudowa ul. Wąskiej w Mirosławcu  (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 150.000,00 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa przepustu drogowego we wsi Łowicz Wałecki  (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 8.610,00 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa ul. Jaskółczej, Jastrzębiej, Żurawiej i Skowronkowej w Mirosławcu przy użyciu płyt drogowych (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 2.460,00 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa ul. Zamkowej w Mirosławcu (ostatni odcinek)  (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 4.920,00 zł,

- nowy serwis internetowy www.miroslawiec.pl (wykonanie i uruchomienie strony) (rozdział 75075 § 4300) w kwocie 12.792,00 zł,

- dofinansowanie usług doradztwa podatkowego (rozdział 75095 § 4300) w kwocie 347,00 zł,

- modernizację monitoringu wizyjnego na terenie Mirosławca (wykonanie robót) (rozdział 75495 § 6050) w kwocie 13.000,00 zł,

- zwiększenie wydatków Samorządowego Przedszkola „Słoneczko" w Mirosławcu dotyczących wpłat na PFRON (rozdział 80104 § 4140) w kwocie 7.505,00 zł,

- zwiększenie wydatków Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mirosławiec o kwotę nie wydatkowaną w 2016 r. (rozdział 85154 § 4300) w kwocie 184,00 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Mickiewicza w Mirosławcu  (rozdział 90001 § 6050) w kwocie 1.845,00 zł,

- zwiększenie wydatków na przedsięwzięcia związane z ochroną ziemi (art.400a Ustawy prawo ochrony środowiska). Środki finansowe w ramach wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska nie wydatkowane w 2016 r. (rozdział 90004 § 4300) w kwocie 1.150,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 31 marca 2017 r. w kwocie 2.096.914,00 z tego na:

- bieżący remont dróg gminnych (rozdział 60016 § 4270) w kwocie 127.000,00 zł,

- zakup usługi kruszenia gruzu do naprawy dróg gminnych wewnętrznych (rozdział 60017 § 4300) w kwocie 19.000,00 zł,

- zadania w ramach projektów pn. "Metalowa dźwignia regionu" - rozwój gospodarczy obszaru powiatu wałeckiego poprzez Kontrakt Samorządowy w ramach działań Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 do realizacji przez Urząd Miejski w Mirosławcu, w tym;

1.  "Nowoczesna szkoła - przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych" (rozdział 80001 § 605) ogółem w kwocie 1.200.000,00 zł,

2.  "Cyfrowy Mirosł@wiec - nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec  (rozdział 80001 §§ 417, 421, 430, 606) ogółem w kwocie 693.568,00 zł,

- realizację zadań MGOPS (zmiany w planie finansowym między działami 852, 855) w kwocie 20.146,00 zł,

- dofinansowanie usług sprzątania (drogi, chodniki, kosze) (rozdział 90003 § 4300) w kwocie 26.200,00 zł,

- dofinansowanie usług utrzymania zieleni - zabiegi pielęgnacyjne drzew (rozdział 90004 § 4300) w kwocie 11.000,00 zł,

- zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Przychody i rozchody

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 333.910,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 4.

zał. nr 1

zał, nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 20-03-2017 12:23:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 20-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 14:46:17