Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "g" i "h" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz.1579, 1948) uchwala się, co następuje:

§ 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu z kwoty 6 846 500,00 zł ( słownie: sześć milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy pięćset złotych 00/100 gr.) do kwoty 7 313 500,00 zł ( słownie: siedem milionów trzysta trzynaście tysięcy pięćset złotych 00/100 gr.) poprzez wniesienie do spółki wkładu pieniężnego w wysokości 467 000,00 zł  ( słownie: czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100 gr.) poprzez utworzenie nowych 934 udziałów o wartości nominalnej 500 zł ( słownie: pięćset złotych ) każdy udział.

§ 2. Nowoutworzone udziały w całości, tj. 934 udziałów po 500 zł każdy, o łącznej wartości określonej w § 1, obejmuje Gmina Mirosławiec.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca, którego upoważnia się do podjęcia wszystkich czynności prawnych niezbędnych do podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit."g" i "h" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy określanie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji poprzez wójta, a także tworzenie, likwidacja i reorganizacja przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.

Podwyższenia kapitału zakładowego ZECWiK sp. z o.o. w Mirosławcu poprzez wniesienie do spółki z budżetu gminy wkładu pieniężnego w wysokości 467 000,00 zł jest niezbędne ze względu na konieczność spłaty kapitału i odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, od kredytu z Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie Oddział w Mirosławcu zaciągniętych na przeprowadzenie inwestycji pn. "Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłocznego ścieków wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym" oraz kapitału i odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na przeprowadzenie inwestycji pn. „Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki z kanalizacją dla miejscowości Jabłonkowo”.

W związku z zabezpieczeniem środków na powyższy cel w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2017, Dyrektor ZECWiK sp. z o.o. pismem z dnia 07.03.2017 r. zwrócił się o podwyższenie kapitału spółki w w/w kwocie.

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 20-03-2017 13:35:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 20-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 14:45:14