Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948.) oraz art. 210 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. od dnia 31 sierpnia 2019 r. 

§ 2.  Określa się:

1) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) plan sieci prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych, oraz granice obwodów klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 1 września 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 marca 2017 r.

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Lp.

Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły,

adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Granice obwodu szkoły na:

rok szkolny 2017/2018

rok szkolny 2018/2019

1.

Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Mirosławcu

ul. Wolności 21

78-650 Mirosławiec

Obejmuje następujące miejscowości: Mirosławiec, Mirosławiec Górny, Bronikowo, Hanki, Kolonia Hanki, Jadwiżyn,  Kierpnik, Orle, Łowicz Wałecki, Nieradz, Sadowo, Setnica, Kalinówka, Polne, Zacisze, Gniewosz

Obejmuje następujące miejscowości: Mirosławiec, Mirosławiec Górny, Bronikowo, Hanki, Kolonia Hanki, Jadwiżyn,  Kierpnik, Orle, Łowicz Wałecki, Nieradz, Sadowo, Setnica, Kalinówka, Polne, Zacisze, Gniewosz

2.

Szkoła Podstawowa w Piecniku

Piecnik 8

78-650 Mirosławiec

Obejmuje następujące miejscowości: Piecnik, Jabłonowo, Jabłonkowo, Pilów, Próchnowo, Toporzyk, Drzewoszewo

Obejmuje następujące miejscowości: Piecnik, Jabłonowo, Jabłonkowo, Pilów, Próchnowo, Toporzyk, Drzewoszewo

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 marca 2017 r.

Plan sieci prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych, oraz granice obwodów klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Lp.

Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły,

adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Granice obwodu szkoły na

rok szkolny 2017/2018

rok szkolny 2018/2019

1.

klasy Gimnazjum im. Lotników Polskich w Mirosławcu prowadzone w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Mirosławcu

ul. Wolności 21

78-650 Mirosławiec

Obejmuje następujące miejscowości: Mirosławiec, Mirosławiec Górny, Bronikowo, Hanki, Kolonia Hanki, Jadwiżyn,  Kierpnik, Orle, Łowicz Wałecki, Nieradz, Sadowo, Setnica, Kalinówka, Polne, Zacisze, Gniewosz

Obejmuje następujące miejscowości: Mirosławiec, Mirosławiec Górny, Bronikowo, Hanki, Kolonia Hanki, Jadwiżyn,  Kierpnik, Orle, Łowicz Wałecki, Nieradz, Sadowo, Setnica, Kalinówka, Polne, Zacisze, Gniewosz

2.

klasy Gimnazjum w Piecniku prowadzone w Szkole Podstawowej w Piecniku

Piecnik 8

78-650 Mirosławiec

Obejmuje następujące miejscowości: Piecnik, Jabłonowo, Jabłonkowo, Pilów, Próchnowo, Toporzyk, Drzewoszewo

Obejmuje następujące miejscowości: Piecnik, Jabłonowo, Jabłonkowo, Pilów, Próchnowo, Toporzyk, Drzewoszewo

Uzasadnienie

 

Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. związana jest ze zmianą ustroju szkolnego od dnia 1 września 2017 r.

Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe z dniem 1 września 2017 r. zespół publicznych szkół, w skład, którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, staje się ośmioletnią szkołą podstawową. W związku z powyższym Zespół Szkół w Mirosławcu oraz Zespół Szkół w Piecniku z dniem 1 września 2017 r. z mocy prawa stają się 8 - klasowymi szkołami podstawowymi.

Zgodnie z art. 210 ww. ustawy rada gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, dotyczącej uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, w terminie do dnia 31 marca 2017 r. podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Uchwała nr XXVI/227/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego uzyskała pozytywną opinię Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, jak również opinie organizacji związkowych.

Wobec powyższego, przyjęcie uchwały jest uzasadnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 21-03-2017 08:18:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 21-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 14:44:57