Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic administracyjnych miasta Mirosławiec

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic administracyjnych miasta Mirosławiec

Na podstawie art.  4 b ust. 1, art. 5 a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2016  r. poz. 446, zm. poz.1579, 1948) oraz § 1 ust. 1 i  § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 310) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Wystąpić z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego o zmianę granic administracyjnych miasta Mirosławiec polegającej na włączeniu w granice administracyjne miasta części obszaru Gminy Mirosławiec, obejmującej fragmenty obrębu Mirosławiec 34 (0034) o pow. 9,0408 ha.

§ 2. Treść wniosku, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 marca 2017 r.

Wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

za pośrednictwem

Wojewody Zachodniopomorskiego

Wnioskodawca:

Rada Miejska w Mirosławcu

Działając na podstawie uchwały Nr XXV/220/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Mirosławiec wnosi się o dokonanie zmiany granic administracyjnych miasta Mirosławiec polegającej na włączeniu w granice administracyjne miasta części obszaru Gminy Mirosławiec, obejmującej fragmenty obrębu Mirosławiec 34 (0034) o pow. 9,0408 ha.

Do wniosku dołącza się dokumenty i informacje zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 310).

1. Treść proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem

Rada Miejska w Mirosławcu wnioskuje za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic administracyjnych miasta Mirosławiec, polegającą na włączeniu w granice administracyjne miasta części obszaru Gminy Mirosławiec, obejmującej fragmenty obrębu Mirosławiec 34 (0034) o pow. 9,0408 ha. Propozycja zmiany granic administracyjnych Miasta Mirosławiec dotyczy  jego północnej części (od ul. Tęczowej w kierunku zachodniej części obrębu 0035 Łowicz Wałecki). Zmiana granic nastąpiłaby w granicach administracyjnych Gminy i Miasta Mirosławiec i nie dotyczy wyłączenia obszaru z żadnej z jednostek pomocniczych gminy, ponieważ nie narusza granic tych jednostek.

Nieruchomości prognozowane do włączenia w granice miasta Mirosławiec stanowią następujące działki ewidencyjne obrębu Mirosławiec 34 (0034): Nr 558/23 o pow. 0,0976, Nr 558/22 o pow. 0,0933 ha, Nr 558/21 o pow. 0,0930 ha, Nr 558/20 o pow. 0,0866 ha, Nr 558/19 o pow. 0,1427 ha, Nr 558/18 o pow. 0,0963 ha, Nr 558/17 o pow. 0,1185 ha, Nr 558/32 o pow. 0,4086 ha, Nr 558/27 o pow. 0,0775 ha, Nr 558/26 o pow. 0,0835 ha, Nr 558/25 o pow. 0,0836 ha, Nr 558/24 o pow. 0,0920 ha, Nr 558/16 o pow. 0,0845 ha, Nr 558/28 o pow. 0,0732 ha, Nr 558/29 o pow. 0,0811 ha, Nr 558/30 o pow. 0,0810 ha, Nr 558/31 o pow. 0,0809 ha, Nr 558/15 o pow. 0,1111 ha, Nr 558/14 o pow. 0,1006 ha, Nr 558/13 o pow. 0,1032 ha, Nr 558/12 o pow. 0,1029 ha, Nr 558/11 o pow. 0,0986 ha, Nr 558/1 o pow. 0,1756 ha, Nr 558/2 o pow. 0,1546 ha, Nr 558/4 o pow. 0,1545 ha, Nr 558/5 o pow. 0,1545 ha, Nr 558/8 o pow. 0,0620 ha, Nr 558/10 o pow. 0,0938 ha, Nr 558/9 o pow. 0,0844 ha, Nr 561/2 o pow. 0,1321 ha, Nr 694/21 o pow. 0,2673 ha, Nr 21/5 o pow. 0,1259 ha, Nr 21/8 o pow. 0,1336 ha, Nr 21/9 o pow. 0,0666 ha, Nr 21/11 o pow. 0,0177 ha, Nr 694/1 o pow. 0,0920 ha, Nr 694/2 o pow. 0,0978 ha, Nr 694/19 o pow. 0,0535 ha, Nr 694/3 o pow. 0,0941 ha, Nr 694/4 o pow. 0,1069 ha, Nr 694/10 o pow. 0,7279 ha, Nr 694/5 o pow. 0,0901 ha, Nr 694/6 o pow. 0,1049 ha, Nr 694/7 o pow. 0,0929 ha, Nr 694/8 o pow. 0,1099, Nr 694/9 o pow. 0,1650 ha, Nr 694/20 o pow. 0,1601 ha, Nr 694/11 o pow. 0,0802 ha, Nr 694/24 o pow. 0,1098 ha, Nr 696 o pow. 0,0913 ha, Nr 694/27 o pow. 0,0877 ha, Nr 694/15 o pow. 0,1232 ha, Nr 694/23 o pow. 0,0882 ha, Nr 694/29 o pow. 0,0441 ha, Nr 694/28 o pow. 0,0441 ha, Nr 694/12 o pow. 0,0784 ha, Nr 694/17 o pow. 0,1407 ha, Nr 694/16 o pow. 0,1390 ha, Nr 694/18 o pow. 0,1515 ha, Nr 21/27 o pow. 0,0964 ha, Nr 21/28 o pow. 0,0963 ha, Nr 21/29 o pow. 0,0963 ha, Nr 21/30 o pow. 0,0963 ha, Nr 21/31 o pow. 0,0965 ha, Nr 21/41 o pow. 0,1983 ha, Nr 21/32 o pow. 0,0955 ha, Nr 21/33 o pow. 0,1225 ha, Nr 21/40 o pow. 0,1083 ha, Nr 21/39 o pow. 0,1083 ha, Nr 21/38 o pow. 0,1084 ha, Nr 21/37 o pow. 0,1081 ha, Nr 21/36 o pow. 0,1080 ha, Nr 21/35 o pow. 0,0951 ha, Nr 21/34 o pow. 0,1203 ha, Nr 23 o pow. 0,2574 ha, Nr 560 o pow. 0,0234 ha, Nr 559 o pow. 0,0192 ha.

Uzasadnieniem przeprowadzania procedury zmiany granic są:

1) uwarunkowania społeczne, osadnicze, gospodarcze i administracyjne

Powodem zmiany granic Miasta Mirosławiec są występujące na terenie planowanym do włączenia w granice miasta ukończone procesy przygotowania działek budowlanych pod zabudowę mieszkalną, trwający rozwój oraz istniejąca zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Powstająca i powstała już zabudowa sprawiają, iż dotychczasowy niezabudowany charakter terenu ( grunty rolne) przekształca się w teren zabudowany ( osiedle mieszkaniowe) i stanowi naturalne przedłużenie zabudowy miejskiej. Z powyższych przyczyn wynikają również potrzeby nadawania numerów adresowych powstającym zabudowaniom i dokonywania meldunków osobom zasiedlającym się w nowo wybudowanych domach.

Projekt uwzględnia oczekiwania mieszkańców i właścicieli nieruchomości, którzy ukończywszy budowę nieruchomości planują w niej zamieszkać lub prowadzić działalność gospodarczą lub też już zasiedlili się w wybudowanych domach. W konsekwencji osoby te występują do Gminy o nadanie numerów adresowych i zameldowanie. Bez zmiany granic administracyjnych miasta utrudniona jest procedura nadawania adresów, a to w konsekwencji prowadzi do sytuacji, że w nowo wybudowanych domach nie mogą zameldować się i zamieszkać nowi mieszkańcy. Zmiana granic pozwoli więc przeprowadzać procedurę administracyjną, dzięki której możliwe będzie osiedlenie się nowych mieszkańców bez barier administracyjnych. Będzie również zachętą dla inwestorów do budowy domów na tym terenie.

2) uwarunkowania przestrzenne i infrastrukturalne

Włączenie wnioskowanego obszaru w granice miasta Mirosławiec zapewni jednorodną strukturę przestrzenną z zabudową miejską Mirosławca, ponieważ powstające osiedle mieszkaniowe bezpośrednio sąsiaduje z zabudowaniami w granicach miasta. Obsługa komunikacyjna i inżynieryjna (sieć wodno-kanalizacyjna, droga , oświetlenie) odbywać się będzie z naturalnego przedłużenia ulicy Tęczowej w Mirosławcu. Włączenie wymienionych we wniosku działek oraz wybudowanych posesji w granice miasta pozwoli na ich prawidłowe funkcjonowanie i zagospodarowanie.

2. Stanowisko wnioskodawcy dotyczące spełnienia przesłanek, o których mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2016 r. poz.446 ze zm.)

Rada Miejska w Mirosławcu stwierdza, że proponowana zmiana granic miasta Mirosławiec spełnia przesłanki, o których mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 446 ze zm.), tj. uwzględnia infrastrukturę społeczną i techniczną oraz układ urbanistyczny i charakter zabudowy ukierunkowany na osiedle mieszkaniowe.

3. Podstawowe dane statystyczne dotyczące liczby ludności na terenie objętym wnioskiem, a także powierzchni tego terenu

1) na obszarze objętym wnioskiem zamieszkuje  40 osób ( są to osoby, które zamieszkały w nowo wybudowanych domach na obszarze objętym wnioskiem),

2) obszar wnioskowanej zmiany granic obejmuje działki ewidencyjne o łącznej powierzchni 9, 0408 ha, stanowiące części obrębu ewidencyjnego Mirosławiec 34 (0034) na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

4. Określenie szacunkowych kosztów jednorazowych i stałych wprowadzenia proponowanej zmiany

Określa się  koszty jednorazowe proponowanej zmiany w wysokości 525,00 zł obejmujące koszty związane z procedurą przygotowawczą do sporządzenia wniosku o zmianę granic administracyjnych:   525,00 zł - wypisy i wyrysy z ewidencji Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

W 2012 r. Gmina nabyła nieruchomość w postaci działki gruntowej z przeznaczeniem na drogę: koszt 10 504,00 zł brutto.

W latach 2016 i 2017 Gmina poniosła koszty budowy oświetlenia ulicznego łącznie w wysokości 104 825,64 zł brutto.

Określa się szacunkowe koszty wybudowania w przyszłych latach sieci wodno-kanalizacyjnej -ok. 300 tys. zł.

Określa się szacunkowe koszty stałe w wysokości ok. 29 850,00 zł brutto rocznie obejmujące   koszty związane z konserwacją oświetlenia ulicznego i zużyciem energii -  12 000 zł brutto, zimowym utrzymaniem dróg  - 7000 zł brutto, koszenie poboczy  - 850 zł, remont dróg - 10 000 zł brutto.

5. Wyniki konsultacji społecznych.

Konsultacje społeczne przeprowadzono  na podstawie Zarządzenia Nr 4 Burmistrza Mirosławca z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic administracyjnych Miasta Mirosławiec w przedmiocie projektu zmiany granic administracyjnych Miasta Mirosławiec. Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 17 stycznia 2017 r. do 7 lutego 2017 r. zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/320/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mirosławiec. Jak wyżej napisano planowany do włączenia w granice miasta obszar nie stanowi obszaru żadnej z jednostek pomocniczych gminy, konsultacje obejmowały więc mieszkańców Mirosławca i właścicieli nieruchomości położonych w granicach proponowanej zmiany w obrębie Mirosławiec 34 (0034). Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem zmiany granic administracyjnych Miasta Mirosławiec zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.miroslawiec.pl ), na stronie internetowej www.miroslawiec.pl oraz samo ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu. Uwagi do projektu zmian można było  składać w pokoju nr 2 i 3 w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, poprzez pocztę elektroniczną na adres urzad@miroslawiec.pl oraz bezpośrednio na spotkaniu, które odbyło się w dniu 2 lutego 2017 r. z mieszkańcami Mirosławca i właścicielami nieruchomości położonych w granicach proponowanej zmiany w obrębie Mirosławiec 34 (0034).

Liczbę osób uprawnionych do udziału w konsultacjach stanowi 2628 osób, w tym mieszkańcy Mirosławca (2623 osoby) oraz właściciele nieruchomości  położonych w granicach proponowanej zmiany spoza miasta Mirosławiec (5 osób).

Podczas trwania konsultacji społecznych nikt z mieszkańców ani właścicieli nieruchomości położonych w granicach proponowanej zmiany w obrębie Mirosławiec 34 (0034) nie wziął udziału w konsultacjach jak również nikt nie zgłosił uwag do projektu zmiany granic administracyjnych Mirosławca.

6. Informacja obejmująca dane poświadczające brak wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 4d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)

1) dochody podatkowe na mieszkańca gminy w zmienionych granicach lub gminy utworzonej byłyby niższe od najniższych dochodów podatkowych na mieszkańca ustalonych dla poszczególnych gmin zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - nie dotyczy przedmiotowego wniosku, ponieważ proponowana zmiana granic administracyjnych miasta Mirosławiec mieści się  w dotychczasowych granicach gminy,

2) gmina w zmienionych granicach lub gmina utworzona byłaby mniejsza od najmniejszej pod względem liczby mieszkańców gminy w Polsce według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego ogłoszenie rozporządzenia, o którym mowa w art. 4 -  nie dotyczy przedmiotowego wniosku, ponieważ proponowana zmiana granic administracyjnych miasta Mirosławiec mieści się  w dotychczasowych granicach gminy.

WYKAZ DOKUMENTÓW ZAŁĄCZONYCH DO WNIOSKU:

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 310) do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

1. Uchwała Nr XXV/220/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Mirosławiec

2. Uchwała Nr XXVII/234/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych miasta Mirosławiec.

3. Uchwała Nr XXXVIII/320/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mirosławiec.

4. Zarządzenie Nr 4 Burmistrza Mirosławca z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic administracyjnych Miasta Mirosławiec.

5. Informacja Burmistrza Mirosławca z dnia 10 lutego 2017 r. o wynikach konsultacji społecznych w przedmiocie projektu zmiany granic administracyjnych Miasta Mirosławiec z mieszkańcami Mirosławca i właścicielami nieruchomości położonych w granicach proponowanej zmiany w obrębie Mirosławiec 34.

6. Zaświadczenie Starosty Wałeckiego zn. GN.6621.2.2017.EM z dnia 9 marca 2017 r. potwierdzające zgodność danych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 w/w rozporządzenia z operatem ewidencyjnym gruntów i budynków wraz z informacją z rejestru gruntów.

7. Wypisy i wyrysy z ewidencji Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

8. Mapa topograficzna w skali 1:10 000 z zaznaczeniem proponowanych zmian granic administracyjnych miasta Mirosławiec.

9. Mapa ewidencyjna obszaru planowanego do włączenia w granice Miasta Mirosławiec (licencja nr 6642.1.210.2017_3217_CL0

10. Wypis ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirosławiec zn. GIŚ.6727.21.2017.BS. z dnia 10  marca 2017 r.

11. Opinia Głównego Geodety Kraju zn. KN-PRG.430.21.2017 z dnia 28 lutego 2017 r. potwierdzająca przebieg dotychczasowych granic gminy Mirosławiec  z rejestrem granic i powierzchni jednostek zasadniczego podziału terytorialnego kraju.

W świetle wskazanych powyżej argumentów o charakterze społecznym i infrastrukturalnym oraz biorąc pod uwagę konieczność kształtowania granic w sposób zapewniający miastu jednorodny charakter, uwzględniający układ osadniczy i przestrzenny, Rada Miejska w Mirosławcu wnioskuje za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego o dokonanie zmiany granic administracyjnych miasta Mirosławiec w przedłożonym zakresie.

 

uzasadnienie

Przedmiotowy projekt  uchwały jest realizacją zapisów uchwały Nr XXV/220/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Mirosławiec oraz uchwały Nr XXVII/234/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych miasta Mirosławiec. Wniosek stanowiący załącznik do niniejszej uchwały zostanie złożony za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rada Miejska występuje z wnioskiem do ministra właściwego do spraw administracji publicznej za pośrednictwem wojewody w terminie do dnia 31 marca, a wojewoda nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku przekazuje go ministrowi.

Podstawą do zmiany i ustalenia granic miasta jest art. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.). Zmiany te przeprowadzane są zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 roku w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statutu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach  (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 310). Zmiana granic następuje w drodze rozporządzenia, które  może być wydane na wniosek zainteresowanej rady. Wydanie rozporządzenia wymaga zasięgnięcia przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej opinii zainteresowanej Rady Miejskiej, która poprzedzona jest konsultacjami społecznymi z mieszkańcami z załączeniem do wniosku niezbędnych dokumentów, map i informacji potwierdzających zasadność wniosku.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 21-03-2017 13:09:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 21-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 14:44:39