Protokół z XXVII posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXVII/2017

z XXVII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

która odbyła się 27 lutego 2017r. w godz. 1000- 1315

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

Obecni na sali radni Rady Miejskiej, sołtysi oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności (zał. nr 1, 2, 3).

 1. Otwarcie XXVII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Miejskiej.
 5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności
   i informacja gości.
 6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXV Sesji Rady Miejskiej.
 • przyjęcie sprawozdania.
 1. Informacja na temat realizacji Uchwały Nr XVIII/157/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Mirosławiec na lata 2012-2016” oraz realizacja przeprowadzonych remontów mieszkań komunalnych w 2016 roku:
 • informacja Dyrektora ZECWiK sp. z o.o. w Mirosławcu;
 • stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;
 • dyskusja;
 • przyjęcie informacji.
 1. Informacja na temat realizacji Uchwały Nr XXXIII/197/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej na terenie Gminy  i Miasta Mirosławiec w 2016 r.:
 • informacja Dyrektora ZECWiK sp. z o.o. w Mirosławcu;
 • stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;
 • dyskusja;
 • przyjęcie informacji.
 1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec:
 • przyjęcie sprawozdania.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkolii oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminęi Miasto Mirosławiec.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych miasta Mirosławiec.
 4. Podjęcie uchwały w sprawieprzyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2017 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Mirosławiec.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie
 11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami i sprawy bieżące.
 14. Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Ad.1

Otwarcie XXVII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

O godz. 10.00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu Piotr Czech otworzył XXVII Sesję Rady Miejskiej, witając zaproszonych gości, radnych i sołtysów.

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 12  radnych, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i  podejmowanie prawomocnych decyzji.

Nieobecny: radna Urszula Stanisławska, radny Józef Ryźlak, radny Marcin Karczewski.

Ad.3

Przedstawienie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem dotyczącym propozycji zmiany porządku obrad?

W związku z brakiem propozycji zmian porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z wnioskiem o zmianę porządku obrad poprzez dodanie po pkt. 19 nowego punktu 20 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Programu Rewitalizacji w ramach projektu p.n. „Dobra Przestrzeń- Plan Rewitalizacji dla Gminy
 i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024”. Następne punkty otrzymałyby numerację kolejną,

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie złożony wniosek.

Głosowanie:

Za-12

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła złożony wniosek.

W związku z brakiem innych zmian Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie porządek obrad po zmianach.

Głosowanie:

Za-12

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła porządek obrad po zmianach.

Ad.4

Przyjęcie protokołu z  XXVI  Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

W związku z brakiem zastrzeżeń do protokołu z XXVI  Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie w/w protokół.

Głosowanie:

Za- 12

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z XXVI  sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Ad.5

Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności  i informacja gości.

Na posiedzenie Rady Miejskiej przybyli: Marek Borowski- Członek Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Koszalinie i Prezes Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Wałczu oraz działkowcy, którzy od 50 lat prowadzą ROD w Mirosławcu w osobach: Romana Łuczak, Stanisław Kaczorowski oraz członek Komisji Rewizyjnej Stanisława Tadeusiak.

Burmistrz Mirosławca tytułem wstępu poinformował, iż ROD w Mirosławcu w 2017 roku obchodzić będą 50-lecie swojego istnienia.

Radny Janusz Beer poinformował, iż 28 lutego 1967 r. Prezydium Rady Narodowej w Wałczu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego przekazało dla Wojewódzkiego Zarządu Pracowniczych Ogrodów Działkowych w Koszalinie teren w Mirosławcu z przeznaczeniem pod pracowniczy ogród działkowy.

Marek Borkowski poinformował, iż coraz rzadziej ma styczność z osobami z długoletnim stażem, które uprawiają ogrody działkowe. Dodał, iż jest to przykład sumiennej pracy z miłości i zaangażowaniem, ponieważ trzeba kochać to, co się robi.

Następnie w imieniu swoim oraz Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Koszalinie podziękował za wykonywaną  pracę wręczając kwiaty oraz drobne upominki.

Po wręczeniu kwiatów Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech podziękował zaproszonym gościom za przybycie, a następnie ogłosił przerwę w obradach.

Przerwa:

1015-1020

Po przerwie wznowiono obrady. Obecnych na posiedzeniu 10 radnych. Nieobecni: radny Józef Ryźlak, radny Marcin Karczewski, radna Urszula Stanisławska, radny Wasilij Głuscow oraz radny Mirosław Jaskulski.

Na posiedzenie Rady Miejskiej przybył Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Białas, Dyrektorzy Placówek Oświatowych: Dyrektor Zespołu Szkół w Mirosławcu Krystyna Górniak, Dyrektor Zespołu Szkół w Piecniku Katarzyna Pierzchała, Dyrektor Przedszkola Samorządowego Halina Rogowska.

O godz. 1023 na posiedzenie Rady Miejskiej przybyli: radny Mirosław Jaskulski, radny Wasilij Głuscow. Obecnych na posiedzeniu 12 radnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poprosił Przewodniczącego Rady Powiatu o zabranie głosu i przedstawienie najważniejszych informacji dotyczących  Powiatu Wałeckiego.

Bogdan Białas nawiązując do pytań zadanych podczas jego ostatniej obecności na posiedzeniu RM w Mirosławcu poinformował, iż spotkanie, które zostało zorganizowane  z przedsiębiorcami w siedzibie PWSZ odbyło się w ramach „Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości”. Ponadto w dniu 25 stycznia br. podpisane zostało porozumienie mające na celu  powstanie na Uczelni nowych kierunków: pielęgniarstwo i położnictwo, a także budowa Akademickiego Domu Opieki nad Osobami Starszymi „ADOOS”.  

W dalszych słowach Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż budżet Powiatu Wałeckiego na 2017 rok wynosi 54 mln zł. Ponadto Powiat otrzymał dotację na uruchomienie Zakładu Aktywizacji Zawodowej na aktywizację osób niepełnosprawnych. Następnie poinformował, iż początek roku jest okresem sprawozdawczym jednostek z działalności w poprzednim roku.

Bogdan Białas odnosząc się do reformy oświaty poinformował, iż dla Powiatu Wałeckiego jej wdrażanie nie będzie stanowić problemu, ponieważ w chwili obecnej jest niż demograficzny, a zwiększenie klas w poszczególnych szkołach nie stanowi problemu. W dalszych słowach poinformował, iż w 2017 roku Powiat Wałecki planuje remont drogi powiatowej na odcinku Rzeczyca-Wrzosy. Dodał, iż liczy na to, iż w 2018 roku uda się przeprowadzić remont kolejnej drogi powiatowej na odcinku Bronikowo-Próchnowo, ponieważ droga jest w złym stanie technicznym.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem o przedstawienie informacji na temat spotkania zorganizowanego w dniu 07.02.2017 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż spotkanie zostało zorganizowane  dla osób zarządzających Ośrodkami Pomocy Społecznej.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem o planowaną organizację Festiwalu Młodzieży Euroregionu Pomerania?

Radny Piotr Suchojad poinformował, iż uczestniczył w spotkaniu dotyczącym organizacji Festiwalu  i jest w stanie udzielić większej ilości informacji. Otóż w dniu 23.02. br. odbyło się spotkanie w Starostwie Powiatowym w Wałczu w sprawie wspólnej organizacji Festiwalu Młodzieży przez Powiat Wałecki, Miasto Strasburg i klub sportowy PSV Stralsund e.V. w dniach 9-11 czerwca br. w Wałczu. W czasie Festiwalu planuje się przeprowadzenie rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży pochodzących z terenu województwa zachodniopomorskiego, powiatów Vorpommern - Rügen, Vorpommern-Greifswald  i Mecklenburgische Seenplatte w Kraju Związkowym Meklemburgia -Pomorze Przednie oraz powiatów Barnim, Uckermark i Märkisch-Oderland w Kraju Związkowym Brandenburgia w piłce nożnej, siatkowej, koszykowej, ręcznej, pływaniu, boksie, karate i lekkoatletyce, którym towarzyszyć będą prezentacje artystyczne młodych artystów. O współfinansowanie zadania Powiat Wałecki ubiega się ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania) oraz ze środków Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Sołtys Sołectwa Toporzyk Katarzyna Chrobak zwróciła się z zapytaniem, kiedy nastąpi łatanie dziur na drogach powiatowych po okresie zimowym?

Bogdan Białas poinformował, iż w pierwszej kolejności musi zostać przeprowadzona inwentaryzacja dziur. Dodał, iż będzie się ubiegał o przeprowadzenie remontów w jak najszybszym czasie, jednak należy uzbroić się w cierpliwość.

Radny Paweł Krawczyk poinformował, iż na terenie Gminy Mirosławiec znajduje się 5 dróg powiatowych.

Burmistrz Mirosławca nawiązując do planowanego remontu drogi powiatowej na odcinku Bronikowo-Próchnowo poinformował, iż całkowita kwota kosztorysowa remontu oszacowana została na kwotę 5-6 mln zł. Trwają negocjacje z przedsiębiorcą z Próchnowa w sprawie partycypacji w kosztach remontu drogi. W 2017 roku planowana jest inwestycja wod-kan w m. Próchnowo, więc dobrze byłoby, gdyby remont drogi został przeprowadzony po przeprowadzeniu tej inwestycji.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem o budowę obwodnicy, czy wszystkie prace prowadzone są zgodnie z planem?

Bogdan Białas poinformował, iż Powiat Wałecki nie zajmuje się realizacją zadania budowy obwodnicy natomiast  z dochodzących informacji wynika, że są 2 wersje-  jedna wersja mówi, że budowa zakończy się w terminie, natomiast druga z wersji mówi, że firma ma duże opóźnienia przy budowie. Prowadzone prace w chwili obecnej są mało widoczne z drogi krajowej nr 10, ponieważ większość prac prowadzonych jest na obszarach leśnych.

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Miejskiej  podziękował Przewodniczącemu Rady Powiatu Bogdanowi Białasowi za przybycie na posiedzenie Rady Miejskiej i przedstawienie najważniejszych informacji.

O godz. 1040 Przewodniczący Rady Powiatu opuścił posiedzenie Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu poprosił o zabranie głosu przez Dyrektorów Placówek Oświatowych w temacie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Radna Anna Turska odnosząc się do przedstawionego sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zwróciła uwagę, iż kwota bazowa nie uległa zmianie, lecz zmianie uległa struktura zatrudnienia.

Krystyna Górniak poinformowała, iż struktura zatrudnienia uległa zmianie z uwagi na przejście na emeryturę nauczycieli dyplomowanych i mianowanych. Ponadto nauczyciele mają możliwość skorzystania z tzw. urlopów na poratowanie zdrowia. Arkusz organizacyjny planowany jest w kwietniu, natomiast w trakcie roku szkolnego okazuje się, że zachodzi potrzeba zatrudnienia dodatkowego nauczyciela i arkusz organizacyjny ulega zmianie. Niekiedy dochodzi nawet  do sytuacji, kiedy to nauczyciel potrzebny jest z dnia na dzień.

Radny Piotr Suchojad zwrócił się z zapytaniem dotyczącym zatrudnienia nauczycieli w związku z planowaną reformą edukacji?

Krystyna Górniak poinformowała, iż na chwilę obecną brak jest przepisów dotyczących zajęć specjalistyczno-psychologicznych. Dodała, iż należy w przyszłości spodziewać się, że część nauczycieli będzie chciała przejść na emeryturę.

Radny Piotr Suchojad poinformował, iż z zapewnień Ministerstwa Oświaty wynika, że w związku z prowadzoną reformą oświaty żaden nauczyciel nie straci pracy.

Krystyna Górniak poinformowała, iż jej zdaniem dopóki funkcjonować będą gimnazja, to żaden nauczyciel nie straci pracy.

Radny Piotr Suchojad zwrócił się z zapytaniem czy pojawił się pomysł dotyczący utworzenia  klasy sportowej po likwidacji gimnazjum?

Krystyna Górniak poinformowała, iż wszystko zależy od woli rodziców, musi zostać przeprowadzone rozeznanie czy będzie zainteresowanie. Ponadto nowy projekt rozporządzenia o klasach sportowych  zakłada, że po zakończeniu reformy oświaty klasa sportowa zostanie utworzona na bazie klasy VII. Jednak nie wiadomo jak to będzie wyglądało w praktyce.

Radny Piotr Suchojad zwrócił się z zapytaniem o postępowanie rekrutacyjne uczniów z ościennej Gminy do ZS w Piecniku?

Katarzyna Pierzchała poinformowała, iż podczas zebrania wiejskiego w Lubnie przeprowadzonego w dniu 20.02 br. Wójt Gminy Wałcz poinformował, iż planuje w Lubnie w siedzibie istniejącej szkoły otworzyć klasy I, IV i VII.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem o minimalną liczbę uczniów niezbędną do otwarcie oddziału?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż minimum do otwarcia oddziału do 7 uczniów.

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż z Kuratorium Oświaty nadesłana została pozytywna opinia dotyczącą projektu dostosowania sieci szkół podstawowych  do nowego ustroju szkolnego w Gminie Mirosławiec. Dodała, iż na posiedzenia Komisji i RM w marcu br. przedłożony zostanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sieci szkół podstawowych do nowego ustroju szkolnego.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem dotyczącym nadania nowych aktów założycielskich dla szkół?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż do listopada br. Kuratorium Oświaty ma przedstawić swoje stanowisko w sprawie aktów założycielskich i statutów szkół. Wówczas rady gminy  będą podejmować stosowne uchwały.

Krystyna Górniak w uzupełnieniu poinformowała, iż na mocy ustawy Zespoły Szkół z dniem 1 września br. staną się Szkołami Podstawowymi.

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech podziękował Dyrektorom Placówek Oświatowych za przybycie na posiedzenie Rady Miejskiej
w Mirosławcu i udział w dyskusji.

O godz. 1100 posiedzenie Rady Miejskiej opuściły: Krystyna Górniak, Katarzyna Pierzchała
 i Halina Rogowska.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o zabranie głosu przez Burmistrza Mirosławca.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w okresie między sesyjnym miały miejsce następujące wydarzenia:

- 01.02.2017 r. – w Człopie odbył się Konwent Władz Samorządowych Powiatu Wałeckiego, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca.

- 02.02.2017 r. – odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych w sprawie zasad i warunków korzystania z pomieszczeń w Centrum Aktywności Lokalnej w Mirosławcu.

 - 03.02.2017 r. - na terenie koszar 100 Batalionu Łączności odbyła się uroczystość z okazji Złożenia Przysięgi Wojskowej Żołnierzy I turnusu Służby Przygotowawczej 2017 do Narodowych Sił Rezerwowych, w której uczestniczył Burmistrz Mirosławca.

-03.02.2017 r. - w Centralnym Ośrodku Sportu w Wałczu odbyła się roczna odprawa podsumowująca działalność policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wałczu w roku 2016, w której uczestniczył Burmistrz Mirosławca.

-03.02.2017 r. – odbył się Gminny Zarząd OSP, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca.

- 07.02.2017 r.- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu odbyło się spotkanie w sprawie projektu dotyczącego niwelowania problemów w rodzinach przy współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej.

- 08.02.2017 r. – w siedzibie Oddziału Przedszkolnego w Mirosławcu Górnym odbyło się spotkanie osób, które w formie finansowej wspierają przedszkole. Zwrócił się
z podziękowaniami do radnego Stanisława Pilca oraz Sołtysa Mirosławca Górnego Stanisława Orawca za zaangażowanie w działalność Oddziału Przedszkolnego w Mirosławcu Górnym.

- 10.02.2017 r. -  na Placu Lotników odbyły się uroczystości 72 rocznicy walk o Mirosławiec. 

- 20.02-24.02.2017 r. – w siedzibie Urzędu Miejskiego odbyły się posiedzenia Komisji stałych Rady Miejskiej.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w okresie międzysesyjnym zakończyły się prace związane z budową oświetlenia ulicznego na ulicy Tęczowej i Słonecznej w Mirosławcu oraz prace związane z modernizacją łazienek w Przedszkolu Samorządowym w Mirosławcu. Poinformował, iż w niedługim czasie mają rozpocząć się prace związane z odwodnieniem  i przebudową chodnika na ulicy Wąskiej w Mirosławcu oraz prace związane z poprawą stanu dróg i ulic po sezonie zimowym.

Piotr Pawlik poinformował, iż w okresie międzysesyjnym nastąpiła sprzedaż mienia: lokal mieszkalny za kwotę w wysokości 12 200 zł, działka rolna w wysokości 16 300 zł, działka uzupełniająca w Mirosławcu za kwotę 13 500 zł, trzy działki uzupełniające w Drzewoszewie, działka z budynkiem na ulicy Dworcowej w Mirosławcu. Ponadto do sprzedaży przygotowywanych jest 5 działek budowlanych na ulicy Akacjowej i Lipowej w Mirosławcu. W dalszych słowach poinformował, iż w wyniku przeprowadzonych w dniach 03.02.2017 r. -24.02.2017 r. konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazw ulic na nową nazwę  ulicy 40-lecia PRL zgłoszono najwięcej propozycji z nazwą  „ulica Spacerowa”, natomiast na nową nazwę ulicy Osiedla XXX-lecia LLP w Mirosławcu Górnym zaproponowano ulicę „Lotnictwa Polskiego”.

O godz. 1100 na posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu przybył radnych Marcin Karczewski. Obecnych na posiedzeniu 13 radnych.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego  ogłosił premierową edycję konkursu pn. „Granty sołeckie 2017”. Celem konkursu jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej. W konkursie mogą uczestniczyć gminy reprezentujące sołectwa działające na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego. Nagrodą w konkursie jest  możliwość otrzymania pomocy finansowej w maksymalnej wysokości 10.000 zł na sfinansowanie zgłoszonego do realizacji projektu. Dodał, iż pracownik Urzędu Miejskiego ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych służy pomocą przy sporządzaniu wniosków.

Poinformował również, iż otrzymał odpowiedź w sprawie wsparcia finansowego przez firmę Żywiec Zdrój na modernizację ujęcia wody w Mirosławcu. Firma zadeklarowała pomoc w wysokości 200.000 zł, natomiast możliwość otrzymania dofinansowania z funduszy unijnych jest w maksymalnej wysokości 85% całości zadania.

Ad.6

Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXV Sesji Rady Miejskiej.

 • przyjęcie sprawozdania.

W/w sprawozdanie  Radni otrzymali w materiałach  na posiedzenie Rady Miejskiej. 

W związku z brakiem pytań do powyższego  Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Głosowanie

Za – 13

Przeciw - 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 5  do niniejszego protokołu.

Ad.7

Informacja na temat realizacji Uchwały Nr XVIII/157/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Mirosławiec na lata 2012-2016” oraz realizacja przeprowadzonych remontów mieszkań komunalnych w 2016 roku:

 • informacja Dyrektora ZECWiK Sp. z o.o.  w Mirosławcu;

Informację Dyrektora ZECWiK radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Informacja stanowi załącznik nr 6  do niniejszego protokołu.

 • stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;

Stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu przedstawił Przewodniczący Komisji Piotr Suchojad.

Pisemne stanowisko stanowi załącznik nr 7  do niniejszego protokołu.

 • dyskusja

Na posiedzenie Rady Miejskiej przybyli: Dyrektor spółki ZECWiK w Mirosławcu Roman Stefaniak oraz Kierownik działu gospodarki mieszkaniowej Grzegorz Małecki.

Grzegorz Małecki poinformował, iż uchwała w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Mirosławiec podjęta została w 2012 roku i zakładała przeprowadzenie dużej ilości remontów. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż plan remontów przyjęty na 2016 rok został zrealizowany częściowo. Z uwagi na konieczność zapobiegania dalszej degradacji budynku przy ulicy Wolności 5  powodującej trwałe uszkodzenie, Spółka wykonała wzmocnienie budynku za kwotę 44.070,00 zł., którego nie było w planie na 2016 rok.  Ponadto znaczny wpływ na niewykonanie planu remontów miał również fakt, iż w ciągu roku zgłosił się współwłaściciel budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Wałeckiej 9 w Mirosławcu z chęcią partycypacji w kosztach remontu dachu, który pierwotnie spółka zamierzała zrealizować w 2013 roku. Mając na uwadze zapisy zawarte w protokole z przeglądu budowlanego, jak również brak ciągłości w dysponowaniu przez współwłaściciela środkami finansowymi Spółka zdecydowała się na przystąpienie do w/w remontu zmieniając plan na 2016 rok.

Roman Stefaniak poinformował, iż Spółka ZECWiK jako współudziałowiec w budynku przy ulicy Wolności 5 w Mirosławcu zdecydowała się wyłożyć całość środków finansowych na wykonanie wzmocnienia budynku. Pozostali współwłaściciele będą musieli proporcjonalnie do posiadanych udziałów dokonać na rzecz spółki zwrotu kosztów. Dokonane wzmocnienie budynku jest rozwiązaniem doraźnym i  powinno zabezpieczyć budynek na okres kilkunastu lat.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem, czy istnieje technologia budowlana, dzięki której będzie można utrzymać budynki nie dokonując rozbiórki?

Roman Stefanik poinformował, iż na wszystko jest metoda. Dodał, iż jednak z czasem pojawi się pytanie co dalej  z budynkami, które wymagają remontu. Nowe technologie przy budowie budynku są tańsze i bardziej dostępne, niż przy  remoncie starego budynku.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż plan i realizacja remontów powiązana i uzależniona jest od posiadanych środków finansowych przez Spółkę ZECWiK. Dochody spółki to również wpływy z tytułu najmu lokali.  

Radny Grzegorz Plewa poinformował, iż na zabezpieczenie budynku przy ul. Wolności 5 wydatkowane zostały środki finansowe, jednak nie wiadomo co stanie się z budynkiem za parę lat.

Roman Stefaniak poinformował, iż  poprzez wzmocnienie budynku została przedłużona jego żywotność. Wzmocnienie nie jest jednak definitywnym załatwieniem sprawy.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem o koszt wymiany pokrycia dachowego na budynku wspólnoty przy ul. Wałeckiej 9 w Mirosławcu?

Grzegorz Małecki poinformował, iż koszt wymiany pokrycia dachowego wyniósł 59 940 zł, z czego na funduszu remontowym wspólnoty znajdowała się kwota 10 tys. zł.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem o remonty, które zaplanowane były  w latach poprzednich, czy zostaną one zrealizowane? Co z innymi remontami i środkami finansowymi, które są na nie przeznaczone?

Roman Stefaniak poinformował, iż w momencie pilnego wykonania remontu, kiedy najemcy nie są w stanie wyłożyć pełniej kwoty na remont Spółka ZECWiK niekiedy zakłada pieniądze i później je odzyskuje.

Radna Anna Turska  poinformowała, iż remonty mieszkań finansowane są z budżetu oraz z opłat czynszowych. Zaległości z tytułu najmu wynoszą około 300 tys. zł. Podczas posiedzenia Komisji Polityki Społecznej omawiany był temat wypłaty świadczeń z MGOPS. Kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych jest w wysokości około 3 mln zł. W związku z tym zwróciła się z zapytaniem, czy zwiększeniu ulegają płatności z tytułu czynszu?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż  kwota z tytułu czynszów uległa zwiększeniu.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem o łączną wysokość środków finansowych przeznaczonych na remonty, ponieważ w przedstawionym sprawozdaniu pokazane są środki finansowe z budżetu Gminy oraz ile środków finansowych na remonty mieszkań przeznaczanych jest z opłat czynszowych?

Roman Stefaniak poinformował, iż przygotuje stosowną informację.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Różycki poinformował, iż ściągalność opłat wzrasta. Dodał, iż jako radny został oddelegowany do prac w Komisji Mieszkaniowej i doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że  Gmina musi zapewnić lokale socjalne.

Sołtys Mirosławca Górnego Stanisław Orawiec poinformował, iż w Mirosławcu Górnym 7 rodzin nie ma podpisanych umowy najmu mieszkania z Agencją Mienia Wojskowego. Zwrócił się z zapytaniem, co dalej w takiej sytuacji?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż brak jest rozwiązania na osoby nie płacące za czynsz.

Roman Stefaniak poinformował, iż w takiej sytuacji sąd może zasądzić eksmisję, ale Gmina musi zabezpieczyć lokal socjalny.

Radna Anna Turska  poinformowała, iż 2016 rok, był ostatnim rokiem realizacji programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy i jest to trzeci rok, kiedy większość planów nie zostało zrealizowanych.

Grzegorz Małecki poinformował, iż w zamian za niewykonane prace z planu , wykonywane są inne remonty, których przeprowadzenie było bądź niezbędne, bądź wspólnoty wyasygnowały wkład pieniężny na ich realizację. Te czynniki spowodowały zmianę planu.

Radna Anna Turska poinformowała, iż niewykonanie remontu może spowodować, że budynek traci na wartości. Zwróciła się z zapytaniem, czy w takim wypadku stawki czynszu ulegają zmniejszeniu?

Roman Stefaniak poinformował, iż stawki czynszu ustalane są na podstawie standardów lokalu, a nie ze względu na stan techniczny budynku.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem czy spółce zależy na powstawaniu wspólnot mieszkaniowych? Dodała, iż Agencja Mienia Wojskowego  wyraża chęć zarządzania wspólnotami.

Roman Stefaniak poinformował, iż  Agencja zainteresowana jest zarządzaniem dużymi wspólnotami i o dobrym stanie technicznym.  Dodał, iż jeśli Gmina sprzedaje lokale, to  mieszkańcy sami mogą zarządzać budynkiem, a tym samym Gmina pozbywa się udziałów w budynku, a spółka nie musi zarządzać wspólnotą. Dodał, że w wspólnotach mieszkaniowych do 7 lokali, musi zostać wyrażona zgoda wszystkich najemców na dokonanie remontu- są to tzw. „małe wspólnoty”, przy dużych wspólnotach powyżej 7 lokali decyzje podejmowane są przez zarządy wspólnot.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Różycki  poinformował, iż w momencie remontu, tam gdzie spółka posiada mniejszość udziałów, musi znaleźć odpowiedni sposób porozumienia się z najemcami i wspólnotą.

 • przyjęcie informacji

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do przyjęcia przedmiotowej informacji. 

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła informację na temat realizacji Uchwały Nr XVIII/157/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Mirosławiec na lata 2012-2016” oraz realizacja przeprowadzonych remontów mieszkań komunalnych w 2016 roku.

Ad.8

Informacja na temat realizacji Uchwały Nr XXXIII/197/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej na terenie Gminy  i Miasta Mirosławiec w 2016 r.:

 • informacja Dyrektora ZECWiK sp. z o.o. w Mirosławcu;

Informację Dyrektora ZECWiK radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Informacja stanowi załącznik nr 8  do niniejszego protokołu.

 • stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;

Stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu przedstawił Przewodniczący Komisji Piotr Suchojad.

Pisemne stanowisko stanowi załącznik nr 9  do niniejszego protokołu.

O godz. 1200 posiedzenie Rady Miejskiej opuścił radny Grzegorz Plewa. Obecnych na posiedzeniu 12 radnych.

 • dyskusja;

W dyskusji nie zabrano głosu.

 • przyjęcie informacji.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia przedmiotowej informacji.

Głosowanie:

Za-12

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła informację na temat realizacji Uchwały Nr XXXIII/197/2012 Rady Miejskiej
w Mirosławcu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w 2016 r.

Ad.9

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Sprawozdanie Burmistrza Mirosławca radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 10  do niniejszego protokołu.

 • przyjęcie sprawozdania

Dyskusja została przeprowadzona w punkcie 5 porządku obrad, wobec powyższego w niniejszym punkcie nikt z obecnych na posiedzeniu Rady nie zabrał głosu.

Głosowanie:

Za-12

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  przyjęła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Ad.10

Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem o  poprawność  zapisu tytułu uchwały wskazanej w § 3 niniejszego projektu uchwały.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż została wprowadzona poprawka mająca na celu wpisanie poprawnej nazwy uchwały, która traci moc.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-12

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXVI/232/2017  w sprawie kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Przedmiotowa  Uchwała stanowi załącznik nr 11  do niniejszego protokołu.

Ad.11

Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę  i Miasto Mirosławiec.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Radny Paweł Krawczyk zwrócił  się z zapytaniem dotyczącym treści zapisu uzasadnienia do przedłożonego projektu uchwały?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż jeden z zapisów uzasadnienia dotyczył poprzedniego projektu uchwały tj. uchwały w sprawie postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych i został skorygowany o właściwą  jednostkę.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Różycki  odnosząc się do przeprowadzonej w 2016 roku rekrutacji do przedszkoli poinformował, iż miała nastąpić zmiana punktacji. Chodziło przede wszystkim o pierwszeństwo przyjęć  dzieci z przedszkola w Mirosławcu Górnym do przedszkola w Mirosławcu w momencie zwolnienia się miejsca w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż tego rodzaju zapis nie może być przedmiotem omawianej uchwały, bowiem w niej ustalane są kryteria. Postępowanie w sprawie przyjęć dzieci w momencie zwolnienia miejsca określi komisja rekrutacyjna wspólnie z dyrektorem Przedszkola.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę  i Miasto Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-12

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXVI/233/2017  w sprawie kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę  i Miasto Mirosławiec.

Przedmiotowa  Uchwała stanowi załącznik nr 12  do niniejszego protokołu.

Ad.12

Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych miasta Mirosławiec.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Różycki poinformował, iż w momencie dokonania zmiany granic administracyjnych miasta Gmina będzie musiała realizować na tym obszarze  zadania własne takie jak dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w momencie sprzedaży pozostałych działek na ulicy Tęczowej w Mirosławcu podejmowane będą działania mające na celu podłączenie wody i ścieków. Pytanie o zainteresowanie podłączenia do wody i ścieków zostanie także skierowane do mieszkańców na ul. Tęczowej i właścicieli działek położonych w tym obszarze.

Radna Anna Turska odnosząc się do przedstawionej informacji o wynikach przeprowadzonych konsultacji poinformowała, iż informacje w niej zawarte są nieprawdziwe. Dodała, iż  w informacji zawarty został zapis, że nikt nie uczestniczył w konsultacjach, co jest nieprawdą ponieważ sama osobiście pojawiła się na konsultacjach. Zwróciła się następnie z zapytaniem, czy i jaki wpływ na podjęcie uchwały ma przedstawiona informacja?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż przedstawiona informacja o wynikach konsultacji nie stanowi załącznika do Uchwały. Ilość obecnych osób na konsultacjach społecznych nie ma wpływu na podejmowaną Uchwałę. Konsultacje muszą być przeprowadzone, bo tak stanowią przepisy. Wyjaśniła, że w dniu, kiedy odbywało się spotkanie w sprawie konsultacji Pani Radna była w Urzędzie 6 minut i w tym czasie zdążyła wyjść i wejść do niego z powrotem. Poinformowała, iż są to dane z monitoringu urzędowego i że z nagrania monitoringu widać również, że Sekretarz była w Urzędzie w tym czasie, wiec mówienie o tym, że nikogo, kto mógłby udzielić informacji w tym czasie nie było, jest nieprawdą. Dodała, że jeśli ktoś chciał określić swoje zdanie w konsultacjach, to mógł je zgłosić nie tylko na spotkaniu, ale
w godzinach pracy Urzędu oraz poprzez pocztę elektroniczną.

Radna Anna Turska poinformowała, iż zapisy znajdujące się w informacji w dalszym ciągu są nieprawdziwe.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż nikt inny poza radną nie przybył na konsultacje. Dodał, iż jeśli pojawi się wniosek o skorygowanie informacji zostanie ona zmieniona  zgodnie z wolą wnioskującego.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż podczas konsultacji społecznych mieszkańcy nie otrzymali żadnych nowych dokumentów, niż te które otrzymali radni w dokumentach  na jedno z poprzednich posiedzeń RM i wszystkie one były dostępne w BIP-ie. Podkreśliła, że do zakresu zmiany granic miasta nie wpłynęła podczas całego cyklu konsultacji żadna uwaga.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do podjęcia Uchwały w sprawie opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych miasta Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-12

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXVI/234/2017 w sprawie opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych miasta Mirosławiec.

Przedmiotowa  Uchwała stanowi załącznik nr 13  do niniejszego protokołu.

Ad. 13

Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2017 r.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca zwrócił się z informacją do radnego Stanisława Wiese, iż z gabinetu weterynarii zostanie użyczony Straży Miejskiej czytnik do czipowania zwierząt.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w kolejnym wydaniu lokalnej gazety zamieszczona zostanie informacja dotycząca procedury postępowania w sytuacji zdarzeń drogowych  z udziałem zwierząt. Podane zostaną również numery telefonów,  pod które należy zgłaszać w/w sytuacje.

Radna Anna Turska poinformowała, iż zgodnie z zapisami ustawy  o ochronie zwierząt zwrócono się o opinię o przedłożonym Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2017 roku do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wałczu, oraz dwóch Kół Łowieckich. Dodała, iż opinie otrzymane od Kół Łowieckich są napisane odręcznie, na kartce bez daty, miejsca. Z kolei opinia Powiatowego Lekarza Weterynarii zawiera  wszystkie niezbędne elementy. Następnie opinię Kół Łowieckich  przedstawiła radcy prawnemu z zapytaniem, czy na podstawie tak sporządzonych  opinii można podjąć uchwałę?

Sekretarz Gminy odnosząc się do powyższego poinformowała, iż Powiatowy Lekarz Weterynarii jest urzędnikiem dlatego też jego opinia zawiera wszystkie niezbędne elementy pisma. Z kolei jeśli chodzi o opinię Kół Łowieckich, to pracownik UM  jedzie do przedstawicieli Kół, którzy po zapoznaniu się z programem odręcznie wystawiają opinię. Zgodnie z art. 11 a ust. 8 ustawy o ochronie zwierząt termin na wydanie opinii to 21 dni.  Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się jako akceptacje programu. Wobec powyższego nawet gdyby koła nie dały tych opinii, Rada mogłaby przyjąć program.

Radna Anna Turska dodała, iż do tej pory opinia Kół Łowieckich sporządzona była na projekcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

Radca Prawny Krzysztof Chełkowski poinformował, iż opinia kół nie jest wiążąca. Dodał, iż nie widzi przeciwwskazań związanych z podjęciem niniejszej uchwały. Dodał, że oczywiście mogłyby niniejsze opinie mieć bardziej urzędowy charakter, ale to ich nie dyskwalifikuje.

Sołtys Hanek Janusz Suberlak, który jest jednym z przedstawicieli Kół Łowieckich opiniujących program poinformował, iż każdego roku otrzymuje do zaopiniowania program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i w tym roku też tak było.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Różycki zwrócił się z zapytaniem dotyczącym ilości odłowień bezdomnych zwierząt w 2016 roku?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w 2016 roku do schroniska oddane zostały 4 psy, natomiast jeden został adoptowany.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Różycki zwrócił się z zapytaniem dotyczącym umowy z lekarzem w związku z incydentami na drogach?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zarządcy dróg mają zawarte umowy z wykonawcą na sprzątanie dróg w związku z wypadkami z udziałem zwierząt.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do podjęcia Uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2017 r.

Głosowanie:

Za-12

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXVI/235/2017 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2017 r.

Przedmiotowa  Uchwała stanowi załącznik nr 14  do niniejszego protokołu.

Ad.14

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Mirosławiec.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej radny Marcin Karczewski złożył poprawki do niniejszego projektu uchwały. Pierwsza zmiana dotyczyła zastąpienia w § 7ust. 1 lit. „g” wyrażenia „chowaniu” na „pochówek”. Druga poprawka dotyczyła zmiany w  § 18 ust. 1 lit „a” poprzez dodanie po wyrażeniu „utwardzenie należy dostosować do” wyrażenia „poziomu utwardzenia”.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do podjęcia Uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-12

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXVI/236/2017 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Mirosławiec.

Przedmiotowa  Uchwała stanowi załącznik nr 15  do niniejszego protokołu.

Ad.15

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych gminy.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż w stosunku do poprzednich opłat, nowe stawki wzrosły o około 50 zł.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż podczas posiedzeń Komisji stałych przedstawione zostały również  stawki opłat obowiązujące w sąsiednich gminach.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej wyraził opinię, iż niekiedy wysokość zasiłku pogrzebowego nie pokrywa w pełni wszystkich kosztów związanych z pochówkiem. Dodał, iż koszty utrzymania cmentarzy nie należą do niskich.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż  w chwili obecnej Gmina do utrzymania cmentarza dopłaca około 28% całości kosztów.

Radna Anna Turska poinformowała, iż jej zdaniem Gmina nie może porównywać stawek opłat, które obowiązują w sąsiednich gminach. Przychody z cmentarzy wiążą się z ilością pochówków. Zwróciła się z zapytaniem co w sytuacji kiedy przychodów będzie mniej, ponieważ nie można zagwarantować, że przychody będą zawsze na jednakowym poziomie.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zawsze należy dostosować dochody do wydatków
 i stosować ich szacowanie.

Radna Anna Turska poinformowała, iż dla niej nie ma podstaw do podniesienia opłat z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż do tej pory zachodziła konieczność ponoszenia kosztów w związku z odnową rezerwacji po upływie określonego czasu. W chwili obecnej opłata za dokonanie rezerwacji ponoszona będzie jednorazowo.

Radna Anna Turska poinformowała, iż podczas posiedzenia Komisji Polityki Społecznej poruszony został temat poprzedniej opłaty jednorazowej z tytułu  wjazdu na cmentarz.
W przedstawionym projekcie  opłata została ustalona w wysokości 150 zł, natomiast podczas posiedzenia Komisji Polityki Społecznej stwierdziła, że ta stawka wynosiła wcześniej 180 zł. Dodała, iż Sekretarz Gminy podczas posiedzenia Komisji próbowała udowodnić celowość obniżenia stawki za wjazd na cmentarz, tak aby w ten sposób wykonawcy pomników zgłaszali wszelkie wjazd i wejście na cmentarz. Dodała, iż uznała całą sytuację za zabawną.

Radny Janusz Beer zapytał radną Annę Turską co w tym takiego jest zabawnego, ponieważ on nie widzi w tym nic takiego.

Radna Anna Turska poinformowała, iż za zabawne uznała fakt,  iż Sekretarz uzasadniała, że obniżenie kwoty zmobilizuje wykonawców do dokonywania wpłat za wjazd i wejście na cmentarz.

Sekretarz Gminy odnosząc się do powyższego poinformowała, iż podczas posiedzenia Komisji Polityki Społecznej nie potwierdziła, że poprzednia opłata za wjazd wynosiła 180 zł. to Pani Radna tak powiedziała. Dyskusja nad stawkami wywiązała się na Komisji i była hipotetyczna co może potwierdzić radny Stanisław Wiese. Poprzednia stawka wynosiła 100 zł i tak było przedstawione radnym w arkuszu. Pani Radna zaś stwierdziła, że tam jest błąd.   Poprosiła radną, aby swoją wypowiedzią nie wprowadzała pozostałych radnych w błąd.

Radna Anna Turska poinformowała, iż jej zdaniem w pierwszej kolejności należałoby wprowadzić w życie regulamin korzystania z cmentarzy, a dopiero później ewentualnie podnieść opłaty. Dodała, iż chodzi przede wszystkim o respektowanie zapisów regulaminu.

Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem czy Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała omawiany projekt uchwały?

Radna Anna Turska poinformowała, iż Komisja zaopiniowała projekt, jednak sama wstrzymała się od jego zaopiniowania.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż trzy razy w tygodniu część robót, między innymi sprzątanie śmieci wykonywana jest przez pracowników interwencyjnych. Dodał, iż być może po modernizacji alejek i oświetlenia uda się zamontować przynajmniej dwie kamery na terenie cmentarza.

Radna Anna Turska poinformowała, iż jej zdaniem zaproponowane stawki są zbyt wysokie w stosunku do poprzednich stawek. Poinformowała, iż należy obniżyć zaproponowane stawki o połowę.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż jeśli stawki zostaną obniżone, to różnica pomiędzy dochodami a wydatkami będzie musiała zostać pokryta z budżetu Gminy.

Radna Anna Turska poinformowała, iż nie wiadomo jaką kwotą dochodów zakończy się 2017 rok, ponieważ nie można przewidzieć ilości pochówków.

Radny Janusz Beer zapytał się czy Przewodnicząca Komisji ma inne propozycje stawek, bo jeśli nie, to poprosił Przewodniczącego o poddanie uchwały pod głosowanie.

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy są propozycje zmian do przedmiotowej uchwały?

Wobec tego, że nikt z radnych nie złożył propozycji zmian do uchwały i nie było innych głosów w dyskusji  Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych gminy.

Głosowanie:

Za-10

Przeciw-0

Wstrzymało się-2

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, większością głosów, przy 10 głosach „za”, brakiem głosów „przeciw” oraz 2 głosami „wstrzymującymi się” podjęła Uchwałę Nr XXVI/237/2017 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie  z cmentarzy i urządzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych gminy.

Przedmiotowa  Uchwała stanowi załącznik nr 16  do niniejszego protokołu.

Ad.16

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformowała, iż zmniejszeniu ulegają dochody budżetowe w kwocie ogółem 896.354,00 zł w związku: z informacją Ministra Rozwoju
 i Finansów nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2017 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, a także o planowanych na 2017 r. dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ogółem w kwocie 206.354,00 zł, ze zmniejszeniem planowanej kwoty dotacji celowej na 2017 r. w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (rozdział 80101 § 6207) w kwocie 679.000,00 zł, ze zmniejszoną kwotą ustalonych na 2017 r. wielkości dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jst na podstawie pisma FB-1.3111.28.2.2017.MR z dnia 07 lutego 2017r. w kwocie 11.000,00 zł.

Radna Anna Turska poinformowała, iż 1 marca br. rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu rewitalizacji. W związku z tym zwróciła się 
z zapytaniem czy Gmina będzie składała wnioski o dofinansowanie?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż Gmina musi posiadać sporządzony plan rewitalizacji by móc składać wnioski o dofinansowanie. W związku z tym Gmina złoży wnioski w kolejnym  terminie naboru.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do podjęcia Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

 Głosowanie:

Za-12

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXVI/238/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

Przedmiotowa  Uchwała stanowi załącznik nr 17  do niniejszego protokołu.

Ad.17

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.

Głosowanie:

Za-12

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXVI/239/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.

Przedmiotowa  Uchwała stanowi załącznik nr 18  do niniejszego protokołu.

Ad.18

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zaciągnięty kredyt przeznaczony zostanie między innymi na sfinansowanie zaplanowanych w budżecie Gminy na 2017 r. zadań inwestycyjnych i deficytu. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Różycki zwrócił się z zapytaniem, w jakim banku zostanie zaciągnięty kredyt?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż bank, w którym zaciągnięty zostanie kredyt nie został jeszcze wybrany. Dopiero po podjęciu niniejszej Uchwały rozpoczęta zostanie procedura wyłonienia banku w drodze przetargu publicznego w procedurze unijnej.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Głosowanie:

Za-12

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXVI/240/2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Przedmiotowa  Uchwała stanowi załącznik nr 19  do niniejszego protokołu.

Ad.19

Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem czy remont ulicy Sprzymierzonych zostanie przeprowadzony do istniejącego przepustu, czy też może za przepustem?

Skarbnik Gminy poinformowała, iż podpisana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego umowa dotyczy remontu drogi na ulicy Sprzymierzonych w Mirosławcu do istniejącego przepustu drogowego. Planowana pożyczka ma na celu zabezpieczenie środków na sfinansowanie tego zadania.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do podjęcia Uchwały w sprawie  zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Głosowanie:

Za-12

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXVI/241/2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Przedmiotowa  Uchwała stanowi załącznik nr 20  do niniejszego protokołu.

Ad.20

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Programu Rewitalizacji w ramach projektu p.n. „Dobra Przestrzeń- Plan Rewitalizacji dla Gminy  i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024”.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Programu Rewitalizacji w ramach projektu p.n. „Dobra Przestrzeń- Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024”

Głosowanie:

Za-12

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXVI/242/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Programu Rewitalizacji w ramach projektu p.n. „Dobra Przestrzeń- Plan Rewitalizacji dla Gminy  i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024”.

Przedmiotowa  Uchwała stanowi załącznik nr 21  do niniejszego protokołu.

Ad.21

Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

Odpowiedzi na wnioski i zapytania stanowią załącznik nr 22  do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem pytań do powyższego przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.22

Wolne wnioski i zapytania.

Radna Anna Turska nawiązując do ostatnich zdarzeń drogowych, które miały miejsce na drodze krajowej nr 10, na ulicy Wolności w Mirosławcu poinformowała, iż jej zdaniem zbyt późno zostało wprowadzone ręczne kierowanie ruchem.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Różycki poinformował, iż jego zdaniem samochody ciężarowe w momencie zdarzenia drogowego powinny pozostać na drodze, ponieważ jadąc objazdem, który zazwyczaj poprowadzony jest przez boczne ulice niszczą  krawężniki i chodniki.

Radna Anna Turska uzupełniając swoją poprzednią wypowiedź poinformowała, iż od chwili zdarzenia do momentu wprowadzenia ręcznego kierowania ruchem minęło 30 min. Kierowcy nie czekając na kierowanie ruchem sami dokonywali objazdu.

Radny Marcin Karczewski poinformował, iż powinna być szybsza reakcja ze strony Policji.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż ruch kierowany był przez Policję przez boczne drogi tj. przez ulicę Dworcową i Słoneczną. W chwili obecnej pozostaje przeprowadzenie inwentaryzacji strat oraz wystąpienie do Policji o udostępnienie danych osobowych sprawcy, a później dochodzenia odszkodowania z polisy sprawcy. Gmina nie ma wpływu na procedurę postępowania Policji w razie wypadków.  Przytoczył przykład Piecnika, gdzie był wypadek na drodze  krajowej nr 10 i Policja kierowała ruch przez m. Piecnik. Policja nie pytała się wówczas nikogo o zgodę.

Radny Janusz Beer poinformował, iż nie można zabronić przejazdu samochodom ciężarowym przez boczne ulice, jeśli nie ma postawionego znaku zakazu wjazdu  samochodom o określonym tonażu to nie można nic zrobić.

Radna Anna Turska poinformowała, iż 20.02. br. w Mirosławcu Górnym ustawiony został nowy przystanek autobusowy. Wiele osób skarżyło się, że nie zostało zastosowane odpowiednie podłoże pod przystankiem, ponieważ w momencie wystąpienia roztopów wokół przystanku zrobiło się bagno. Zwróciła się z zapytaniem dlaczego nie poczekano do okresu wiosennego z wykonaniem całości prac?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż teren wokół przystanku autobusowego w Mirosławcu Górnym zostanie uzupełniony z kostki brukowej po okresie zimowym.

Radna Anna Turska poinformowała, iż podczas ostatnich marznących opadów deszczu droga do m. Orle była nieprzejezdna.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zarówno droga, jak i wzniesienia posypywane były według obowiązującej kategorii dróg. Dodał, iż w sobotę do godz. 1600 był ciągły nieprzerwalny opad marznącego deszczu

Radna Anna Turska poinformowała, iż mieszkańcy zgłaszali problem braku przejezdności drogi.

Burmistrz Mirosławca przypomniał, iż pomimo licznych interwencji do gminy, droga na odcinku Mirosławiec –Orle jest drogą powiatową i to powiat odpowiada za jej utrzymanie. Gmina również interweniowała w powiecie.

Radna Anna Turska poinformowała, iż wzdłuż ulicy Wąskiej w Mirosławcu  znajduje się bardzo dużo psich odchodów. Nikt nie pilnuje porządku, nikt nie sprząta zanieczyszczeń.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż nikt nie jest w stanie upilnować tego co robią, a właściwie czego nie robią  właściciele psów. Dodał, iż sprzątanie miasta następuje po zimie, po okresie odśnieżania. Dodał, iż pojemnik z woreczkami na odchody, który ustawiony jest przy wejściu do parku na ul. Parkowej w Mirosławcu nie spełnia swojej funkcji. Właściciele nie sprzątają po swoich psach.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem, czy zespoły wokalne „Swojacy”  i „Jarzębina” występować będą  podczas organizowanego w dniach 03-05.03.2017 r. na jarmarku w Świdwinie?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż nie potrafi udzielić odpowiedzi na powyższe zapytanie. Odpowiedzi udzieli na piśmie.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem o chór, który funkcjonował w strukturach Ośrodka Kultury w Mirosławcu?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż brak jest osoby chętnej do prowadzenia zajęć chóru. Poprzednia prowadząca zrezygnowała.

Radna Anna Turska nawiązując do organizacji tegorocznych ferii zimowych poinformowała, iż otrzymała wiadomość na prywatny adres mailowy od matki trójki dzieci
 w wieku szkolnym z prośbą o wyjaśnienie kwestii zapisów dzieci na zajęcia organizowane przez Ośrodek Kultury.  Dodała, iż plakaty  dotyczące organizacji zajęć przez OK. nie zostały rozwieszone. Dodała że np. w Szczecinie były zajęcia dla dzieci  w szkołach.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż łącznie około 190 dzieci z terenu Gminy Mirosławiec skorzystało podczas ferii z organizowanych zajęć. Dodał, iż  obowiązek szkolny obejmuje dzieci w wieku od 7 lat, nie wiadomo jak odnieść się do sytuacji kiedy to dziecko 6-letnie uczęszcza do pierwszej klasy. Ośrodek Kultury posiadał swoją ofertę zajęć, ZS w Mirosławcu swoją ofertę, natomiast Gmina przygotowała i udostępniła informację zbiorczą.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że sam na profilu społecznościowym zamieszczał informacje o feriach.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w okresie międzysesyjnym Pani Radna otrzymała informacje z Urzędu, że plakat na temat  ferii w Gminie zamieszczony jest na stronie internetowej www.miroslawiec.pl.

Radny Piotr Suchojad poinformował, iż dyrektor placówki oświatowej nie może żądać od nauczyciela, aby prowadził zajęcia podczas ferii zimowych. Nauczyciele podczas ferii maja urlop wypoczynkowy i prowadzenie zajęć mogą realizować w formie wolontariatu, lub odrębnej umowy.

Burmistrz Mirosławca dodał, iż kwestią do rozstrzygnięcia jest również to, czy dzieci chcą podczas ferii uczęszczać na zajęcia do szkoły.

Radny Paweł Krawczyk złożył wniosek o ustawienie kosza na odpady przy elektronicznym kiosku, który znajduje się  na Placu Lotników w Mirosławcu.

 

Ad.23

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami  i sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż w okresie międzysesyjnym nie wpłynęły żadne informacje do przekazania.

Ad.24

Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 13 15 zamknął  XXVII  sesję Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:                                 Przewodniczący Rady Miejskiej:

Lidia Cybulska                                            Piotr Czech

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 03-04-2017 15:06:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 27-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 03-04-2017 15:06:30