Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, którzy mogą być zatrudnieni w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, którzy mogą być zatrudnieni w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948.) i art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/174/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z  27 czerwca 2012 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, którzy mogą być zatrudnieni w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec (Dz. Urz. Woj. Zach.Pom. z 2012 r. poz. 1772), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1 Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych na stanowisku pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego w wymiarze 20 godzin.

2. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczyciela wspomagającego w wymiarze 22 godzin”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

 

Zm. z 2014 r. poz. 1198 oraz z 2016 r. poz. 668 i 1010.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 42 ust.7 ustawy Karta Nauczyciela, organ prowadzący określa w drodze uchwały tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na stanowiskach wymienionych w tym przepisie, m.in. na stanowiskach pedagogów, logopedów, psychologów i doradców zawodowych.

Uchwałą z dnia 27 czerwca 2012 r. Nr XX/174/2012 Rada Miejska w Mirosławcu określiła tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla pedagoga, psychologa i logopedy.

1. Uchwała nie objęła nauczycieli wspomagających ze względu na obowiązujące w tym czasie orzecznictwo, zgodnie z którym samorząd nie mógł określić pensum nauczycieli wspomagających, gdyż ich pracę traktowano jako tożsamą z pracą nauczycieli przedmiotów edukacyjnych.

Powyższa sytuacja uległa zmianie w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 października 2013 r. sygnatura akt I OSK 1300/13. Sąd stwierdził, że nauczyciele wspomagający: „to nauczyciele, którzy jak to wynika z rozporządzenia, są zatrudnieni dodatkowo i nazywani nauczycielamiwspomagającymi”, bo też taki jest charakter ich pracy. (...) ich praca nie jest tożsama z pracą nauczycieli zajęć edukacyjnych. Są to specjaliści w zakresie pedagogiki specjalnej, a więc posiadają wiedzę teoretyczną i metodyczną w zakresie procesów rewalidacji oraz resocjalizacji, czyli usprawniania i korekty pedagogicznej w procesie dydaktycznym i wychowawczym m.in. osób niepełnosprawnych. Ich zadanie to nie dydaktyka i przekazywanie uczniom określonej wiedzy z danej dziedziny (fizyki, biologii, języka polskiego itd.), ale takie współdziałanie z nauczycielami edukacyjnymi i innymi specjalistami, które usprawni i skoryguje proces dydaktyczny, a także wychowawczy w stosunku do uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie czy też zagrożonych takim niedostosowaniem. Nie powinno więc budzić wątpliwości, że inny jest charakter, rodzaj ale też cel pracy nauczyciela edukacyjnego i nauczycielawspomagającego. Ponadto, co ma zasadnicze znaczenie w niniejszej sprawie, z samego założenia zatrudnienia takiego nauczyciela i jego zadań określonych w rozporządzeniu, wynika, że swoje obowiązki wykonuje współpracując z nauczycielem na stanowiskach o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. Nauczyciel wspomagający” realizuje bowiem swoje obowiązki w danej szkole lub przedszkolu współpracując ze wszystkimi nauczycielami, tak z nauczycielami edukacyjnymi danych przedmiotów, przedmiotów teoretycznych, ale także z nauczycielami praktycznej nauki zawodu, czy bibliotekarzami. (...). A zgodnie z art. 42 ust. 3 ww. ustawy Karta Nauczyciela, nauczyciele ci mają różną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć. Jednocześnie (...), nauczyciel wspomagający” współpracuje tak z pedagogiem jak i psychologiem szkolnym, czy doradcą zawodowym, bowiem ich cele i zadania wzajemnie się uzupełniają. W związku z tym uznać należy, że nauczyciel wspomagający” realizuje swoje obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. Sytuację taką przewiduje delegacja ustawowa zawarta w powołanym art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela.”

Proponowany w projekcie uchwały wymiar pensum dla nauczyciela wspomagającego w wymiarze 22 godzin pozwoli na realizację niezbędnej ilości godzin pomocy dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach jednego etatu.

2. Uchwała z dnia 27 czerwca 2012 r. Nr XX/174/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu nie ustala również wysokości pensum nauczycieli zatrudnionych na stanowisku doradcy zawodowego z uwagi na to, że do chwili obecnej na terenie naszej gminy nie było potrzeby zatrudnienia doradcy zawodowego.

W związku z projektem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 stycznia 2017r.  w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, w klasach VII i VIII szkoły podstawowej doradztwo zawodowe wchodzi w zakres  obowiązkowych zajęć edukacyjnych, toteż zasadnym jest ustalenie wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla doradcy zawodowego.

Projekt uchwały został przedstawiony do opinii związków zawodowych.

Wobec powyższego, przyjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 18-04-2017 14:57:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 18-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 14:42:40