Protokół z XXVIII posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 marca 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXVIII/2017

z XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

która odbyła się 30 marca 2017r. w godz. 1100- 1310

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

Obecni na sali radni Rady Miejskiej, sołtysi oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności (zał. nr 1, 2, 3).

 1. Otwarcie XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Miejskiej.
 5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności  i informacja gości.
 6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXVI Sesji Rady Miejskiej.
 • przyjęcie sprawozdania.
 1. Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Budżetu z działalności w 2016 roku:
 • przyjęcie sprawozdania.
 1. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej z działalności w 2016 roku:
 • przyjęcie sprawozdania.
 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w 2016 roku:
 • przyjęcie sprawozdania.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/ niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasto Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawiedostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic administracyjnych miasta Mirosławiec.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy 40-lecia PRL na Spacerową w Mirosławcu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Osiedla XXX -lecia LLP na Lotnictwa Polskiego w Mirosławcu Górnym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.
 12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami i sprawy bieżące.
 15. Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Ad.1

Otwarcie XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

O godz. 11.00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu Piotr Czech otworzył XXVIII Sesję Rady Miejskiej, witając zaproszonych gości, radnych i sołtysów.

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 13  radnych, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i  podejmowanie prawomocnych decyzji.

Nieobecny: radna Urszula Stanisławska, radny Stanisław Wiese.

Ad.3

Przedstawienie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem dotyczącym propozycji zmiany porządku obrad?

W związku z brakiem propozycji zmian porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z wnioskiem o zmianę porządku obrad poprzez dodanie po pkt. 20 nowego punktu 21 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia  i prowadzenia ośrodka rehabilitacji zwierząt”. Następne punkty otrzymałyby numerację kolejną,

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie złożony wniosek.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła złożony wniosek.

W związku z brakiem innych zmian Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie porządek obrad po zmianach.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła porządek obrad po zmianach.

Ad.4

Przyjęcie protokołu z  XXVII  Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

W związku z brakiem zastrzeżeń do protokołu z XXVII  Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie w/w protokół.

Głosowanie:

Za- 13

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z XXVII  sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Ad.5

Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w okresie między sesyjnym miały miejsce następujące wydarzenia:

- 28.02.2017 r. – odbyło się posiedzenie Powiatowego  Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca.

- 02.03.2017 r. – odbyły się zebrania sprawozdawcze OSP z terenu Gminy Mirosławiec, w których  uczestniczył Burmistrz Mirosławca.

-03.03.2017 r. – odbyło się posiedzenie Zarządu Spółki ZECWiK w Mirosławcu.

-06.03.2017 r. -  odbyło się spotkanie z dyrektorem firmy Żywiec Zdrój; podczas spotkania potwierdzona została informacja dotycząca planowanego dofinansowania przez firmę modernizacji ujęcia wody w Mirosławcu;  planowana  kwota dofinansowania to 200 tys. zł.

- 07.03.2017 r. – odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Euroregionu Pomerania, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca.

- 08.03.2017 r. – odbyło się spotkanie z Jarosławem Leszczełowskim w sprawie wydania III tomu książki o historii Mirosławca.

 – 09.03.2017 r. – w siedzibie stowarzyszenia UKŻ KEJA odbyło się spotkanie sprawozdawcze, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca.

- 10.03.2017 r. – w świetlicy wiejskiej w Hankach zorganizowane zostały obchody z okazji Dnia Sołtysa.

- 14.03.2017 r. – w Bronikowie odbyło się spotkanie sprawozdawcze OSP Bronikowo, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca.

- 15.03.2017 r. – w Okonku odbyło się spotkanie  w sprawie programu Senior Vigor. Od 2017 r. w Okonku w zagospodarowanych pomieszczeniach Przedszkola  działa program Senior +. W ramach programu prowadzone są zajęcia sportowe i manualne dla seniorów.

- 16.03.2017 r. -w Mirosławcu Górnym nastąpił demontaż pomnika samolotu, który w ramach planowanej  renowacji trafił do Wojskowych Zakładów Lotniczych w Bydgoszczy. Wyremontowany samolot powróci około 20 kwietnia br; Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w dalszym ciągu trwa zbiórka pieniędzy  na ufundowanie pamiątkowej tablicy, która zostanie umieszczona przy pomniku samolotu.

- 17.03.2017 r. – w ZS w Mirosławcu odbył się gminny turniej wiedzy pożarniczej.

- 23.03.2017 r. – w Strącznie odbył się powiatowy turniej wiedzy pożarniczej.

- 17.03.2017 r. -  w siedzibie UM w Mirosławcu odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

- 20.03.2017 r. – w siedzibie UM w Mirosławcu odbyło się spotkanie Komitetu Organizacyjnego powołanego dla ufundowania tablicy pamiątkowej żołnierzy w Mirosławcu Górnym.

- 21.03.2017 r. – w Debrznie odbyło się spotkanie w sprawie programu rewitalizacji, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca.

- 22.03.2017 r. – w siedzibie UM w Mirosławcu odbyło się spotkanie  z dyrektorem firmy ENEA Oświetlenie w sprawie budowy oświetlenia od drogi krajowej nr 10 do m. Jabłonkowo oraz modernizacji oświetlenia przy ulicy Parkowej w Mirosławcu i cmentarzu w Jabłonowie.

- 22.03.2017 r. – odbyło się spotkanie z przedstawicielem Klubu Kolarskiego w sprawie planowanej imprezy kolarskiej pn. „Od Świnoujścia do Świnoujścia”; jednym z miast, przez które przejeżdżać i w którym planowany jest postój  kolarzy jest Mirosławiec.

- 23.03.2017 r. – w Złocieńcu odbyło się posiedzenie Lokalnej Grupy Działania; Gmina będzie składać wnioski na uzyskanie  dofinansowania  na modernizację świetlicy w Łowiczu Wałeckim oraz na budowę pomostu nad jeziorem Harcerskim; wnioski o dofinansowanie składane będą w czerwcu; następnie musi nastąpić ocena wniosków, tak więc realizacja zadania rozpoczęłaby się na przełomie zimy 2017 r. i wiosny 2018 r., jeśli gmina otrzyma dofinansowanie.

- 24.03.2017 r. – w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Mirosławcu  odbyło się przedstawienie „Czerwony Kapturek” w wykonaniu rodziców dzieci z Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu; według opinii Burmistrza był to bardzo udany spektakl.

- 24.03.-28.03.2017 r. – w siedzibie UM w Mirosławcu odbyły się posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu.

- 30.03.2017 r. – Burmistrz Mirosławca wraz z Sekretarzem Gminy uczestniczyli w Kaliszu Pomorskim w spotkaniu w sprawie dowozu uczniów z terenu Mirosławca do szkół w Kaliszu Pomorskim; na chwilę obecną do Kalisza Pomorskiego uczęszcza 12 uczniów z terenu Gminy Mirosławiec; niestety nie ma zainteresowania ze strony Powiatu Wałeckiego  na dofinansowanie kursów autobusów; pojawiła się propozycja, aby PKS Złocieniec  od września uruchomił kursy autobusów do Szczecina przez Złocieniec- Wierzchowo-Mirosławiec- Kalisz Pomorski. Jeśli przez dwa miesiące nie byłoby zainteresowania, linia nie zostałaby przedłużona. Jednak w tej sprawie decyzję ostateczną podejmie PKS Złocieniec.

W dalszych słowach Burmistrz Mirosławca poinformował, iż trwają prace związane z odwodnieniem i budową chodnika na ulicy Wąskiej w Mirosławcu. Poinformował, iż ubytki w jezdniach po okresie zimowym poza m. Orle i Mirosławiec Górny zostały uzupełnione. Do 7 kwietnia br. trwa składanie ofert na naprawę ubytków na drogach gminnych.

Następnie Burmistrz Mirosławca zaprosił zebranych na następujące wydarzenia:

- 01.04.2017 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Mirosławcu odbędą się XI Mistrzostwa Mirosławca na Ergonometrze Wioślarskim;

- 01.04.2017 r. – w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Mirosławcu odbędzie się  koncert zespołu góralskiego z Węgierskiej Górki;

- 08.04.2017 r. – odbędzie się Dzień Otwarty UM w Mirosławcu;

-09.04.2017 r. – w Kościele w Mirosławcu odbędzie się msza góralska;

- 13.04.2017 r. w godz. 1200-1600 na Placu Lotników w Mirosławcu odbędzie się Akcja Oddawania Krwi.

Piotr Pawlik poinformował, iż w okresie międzysesyjnym sprzedane zostały: budynek mieszkalny za kwotę 9300 zł, działka rolna w Jabłonowie za kwotę w wysokości 3500 zł oraz działka uzupełniająca w Mirosławcu za kwotę 12 000 zł.

Ponadto w okresie międzysesyjnym wysłane zostało pismo do Agencji Mienia Wojskowego z prośbą o podział działki w Mirosławcu Górnym  i przeznaczenie jednej z powstałych części pod boisko. Chodzi o działkę znajdującą się po lewej stronie drogi od placu zabaw. Niestety AMW nie wyraża zgody na zmniejszenie działki, proponując tym samym zakup działki za kwotę 250 000 zł. Zostanie wysłane ponownie pismo w powyższej sprawie, lecz tym razem do Prezesa AMW ze wskazaniem, że boisko służyć będzie nie tylko mieszkańcom ale również  i żołnierzom, więc być może zmieni zdanie w sprawie podziału działki i ceny.

W dalszych słowach Burmistrz Mirosławca odniósł się do ewentualnego utworzenia Dziennego Domu Wsparcia dla Osób Starszych. Podczas spotkania w Debrznie okazało się, że  jest możliwość utworzenia takiego ośrodka w ramach rozszerzenia działań  programu rewitalizacji. Musi jednak zostać znaleziony obiekt o powierzchni około 200 m2 w którym mogłyby być prowadzone zajęcia. Pojawił się pomysł wykorzystania jednego z budynków na ulicy Parkowej (po byłej restauracji), Szkolnej (po byłym sklepie spożywczym), lub też na ulicy Młyńskiej (po przetwórni ryb). Poprosił radnych o zgłaszanie propozycji pomieszczeń,
w którym można byłoby uruchomić dom wsparcia.

Radny Piotr Suchojad zwrócił się z zapytaniem, czy własność budynku w którym miałby zostać utworzony Dzienny Dom Wsparcia ma znaczenie?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż wszelkie pytania kierowane będą do Urzędu Marszałkowskiego.

Radny Janusz Beer zaproponował budynek na ulicy Sprzymierzonych po byłym sklepie rowerowym.

Burmistrz Mirosławca dodał, iż pojawiła się również propozycja uruchomienia ośrodka w pomieszczeniach po byłej rozlewni przy ulicy Wolności. Ważnym elementem jest to, aby pomieszczenia znajdowały się na jednym poziomie.

Ponadto poinformował, iż ze strony stowarzyszenia Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego  pojawiło się zaproszenie, aby jedno z kolejnych posiedzeń Rady Miejskiej  odbyło się w „Dzikiej Zagrodzie” w Jabłonowie.

W dalszych słowach Piotr Pawlik poinformował, iż na ukończeniu znajdują się prace związane z oceną wniosków na  Kontrakt Samorządowy. Umowa na realizację zadań ma zostać podpisana po 14 kwietnia br. Budzi to mały niepokój, ponieważ może się okazać, że termin realizacji zadania - modernizacji piętra w Szkole Podstawowej może zostać przesunięty o kolejny rok, ponieważ firmy mogą mieć zarezerwowane terminy na inne zadania. Poinformował, iż w kwietniu przeprowadzony zostanie także przetarg na przebudowę ulicy Sprzymierzonych w Mirosławcu. Z kolei w maju ogłoszony zostanie przetarg na budowę sieci wodociągowo- kanalizacyjnej w Orlu i w Próchnowie. Od momentu podpisania umowy będzie 12 miesięcy na wykonanie i rozliczenie zadania.  W chwili obecnej trwa weryfikacja wniosków na zadania termomodernizacji budynku na Stadionie Miejskim i termomodernizacji budynku Przychodni Zdrowia. Poinformował, iż od początku II półrocza w ZS w Mirosławcu uruchomiony został dziennik elektroniczny.

Radna Anna Turska przypomniała, iż podczas posiedzenia Rady Miejskiej w grudniu 2016 r. złożyła wniosek o uruchomienie Dziennego Domu Seniora oraz o sukcesywne (przynajmniej jeden raz w tygodniu) prowadzenie zajęć dla seniorów w ramach rządowego programu Senior-Wigor. Dodała, iż cieszy ją wiadomość, że na terenie Gminy może powstać taki ośrodek.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż aby móc rozpocząć jakiekolwiek działania w celu uruchomienia Dziennego Domu Wsparcia musi zostać znaleziony odpowiedni lokal o powierzchni 200 m2 na jednym poziomie.

Radna Anna Turska poinformowała, iż Powiat Wałecki  realizuje nieodpłatnie świadczenie usług opiekuńczych. Zwróciła się z zapytaniem, jak to będzie realizowane na terenie Gminy Mirosławiec?

Kierownik MGOPS Danuta Czerniawska poinformowała, iż MGOPS ma podpisaną umowę z firma pielęgniarską, która świadczy usługi opiekuńcze.

Radny Stanisław Pilc nawiązując do prowadzonej zbiórki pieniężnej na ufundowanie pamiątkowej tablicy poinformował, iż koszt tablicy wynosi 4 750 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem, kiedy nastąpi budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Sprzymierzonych za przepustem drogowym w kierunku Jeziora Kosiakowo?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż budowa oświetlenia realizowana będzie jednocześnie z modernizacją nawierzchni ulicy.

Ad.6

Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXVI Sesji rady Miejskiej.

 • przyjęcie sprawozdania.

W/w sprawozdanie  Radni otrzymali w materiałach  na posiedzenie Rady Miejskiej. 

W związku z brakiem pytań do powyższego  Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Głosowanie

Za – 13

Przeciw - 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 5  do niniejszego protokołu.

Ad.7

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Budżetu z działalności w 2016 r.

W związku z brakiem pytań do powyższego  Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Głosowanie

Za – 13

Przeciw - 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 6  do niniejszego protokołu.

Ad.8

Sprawozdanie  Komisji Polityki Społecznej z działalności w 2016 roku.

W związku z brakiem pytań do powyższego  Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Głosowanie

Za – 13

Przeciw - 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 7  do niniejszego protokołu.

Ad.9

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w 2016 roku.

W związku z brakiem pytań do powyższego  Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Głosowanie

Za – 13

Przeciw - 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 8  do niniejszego protokołu.

Ad.10

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z ochroną danych osobowych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie  danych osobowych t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922.)  w/w punkt porządku obrad został wyłączony z jawności.

W związku z brakiem pytań  oraz uwag do sposobu rozpatrzenia skargi przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu..

Głosowanie:

Za- 13

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXVIII/243/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu..

Przedmiotowa  Uchwała stanowi załącznik nr 9  do niniejszego protokołu.

 

Ad.11

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/ niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasto Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Gospodarki i Budżetu oraz Komisję Rewizyjną. Komisja Polityki Społecznej wstrzymała się od zaopiniowania projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż pytanie dotyczące utworzenia, bądź nie utworzenia funduszu sołeckiego kieruje do sołtysów.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż podczas spotkania z sołtysami w dniu 10.03.2017 r., sołtysi wyrazili zdanie, że nie chcą wyodrębniania w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki.  Ponadto pojawiła się propozycja, aby środki z budżetu Gminy, które nie zostaną wykorzystane przez sołectwo w danym roku zabezpieczone zostały w budżecie na kolejny rok. Po rozmowie ze Skarbnikiem Gminy ustalono, że  niewydatkowane środki wpisane zostaną do rezerwy budżetowej.

Sołtys Hanek Janusz Suberlak wyraził zdanie, że skoro Gmina Tuczno prowadzi fundusz sołecki, to może i Gmina Mirosławiec uruchomi fundusz sołecki.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż decyzja o wyodrębnieniu środków stanowiących fundusz sołecki  należy do sołtysów.

Sołtysi poszczególnych sołectw nie byli jednak zgodni co do decyzji o prowadzeniu funduszu sołeckiego bądź nie, wobec czego Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił przerwę w obradach, w celu podjęcia decyzji przez sołtysów.

Przerwa:

1157-1223

Po przerwie wznowiono obrady. Obecnych na posiedzeniu 13 radnych.

Sołtys Próchnowa Irena Czyżewska poinformowała, iż Gmina Tuczno prowadzi fundusz sołecki.

Sekretarz Gminy Monika Stąporek zwróciła się do Sołtys Próchnowa z zapytaniem, czy sołectwa z terenu Gminy Tuczno w ramach funduszu sołeckiego otrzymują  do dyspozycji większą ilość środków finansowych, niż sołectwa z terenu Gminy Mirosławiec?

Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, aby uzyskać informacje z Gminy Tuczno na temat wysokości środków finansowych z funduszu sołeckiego przypadających na poszczególne sołectwa i czy są one wykorzystywane.

Sołtys Próchnowa poinformowała, iż sołectwo Jamienko otrzymuje do dyspozycji kwotę w wysokości 9 000 zł.

Burmistrz Mirosławca zaproponował, aby wspólnie z radnymi i sołtysami odwiedzić wybrane sołectwa z Gminy Tuczno, być może wówczas podjęcie decyzji będzie prostsze.

Radny Marcin Karczewski  zaproponował, aby dokonane zostało przeliczenie środków finansowych, które otrzymałyby sołectwa z Gminy Mirosławiec w momencie podjęcia decyzji o wyodrębnieniu w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż wnioskowana  informacja zostanie przygotowana, ale decyzję trzeba podjąć na obecnej sesji.

Sekretarz Gminy poinformowała, że  środki wyliczane z funduszu sołeckiego obliczane są na podstawie wzoru z ustawy o funduszu sołeckim. Zwrot poniesionych kosztów dla gminy Mirosławiec wynosiłoby  20% całości zadania. Ponadto muszą być prowadzone  poprawne zgodne z ustawą o rachunkowości rozliczenia środków finansowych, ponieważ w ramach kontroli RIO szczególnie sprawdza wydatki funduszu.

Sołtys Próchnowa zapytała więc, czy w takim razie Sekretarz uważa, że sołtysi z Gminy Mirosławiec są gorsi od sołtysów z Tuczna, żeby sobie nie poradzić z prowadzeniem funduszu?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że nikt tak nie mówi, kto jest lepszy czy gorszy, tylko, że wydatkowanie środków z funduszu sołeckiego nie jest takie proste.

Sołtys Jabłonkowa Grzegorz Morzyc wyraził zdanie, że fundusz powinien działać, a każdemu z sołectw należy dać po prostu pieniądze.

Sołtys Mirosławca Górnego Stanisław Orawiec wyraził zdanie, że nie chciałby funduszu.

Burmistrz Mirosławca dodał, że jeśli wyodrębniony zostałby fundusz sołecki, wiele zadań, które obecnie wykonuje Urząd Miejski spadnie na sołtysów i rady sołeckie. Będzie również inny podział środków i nie łatwo będzie przeprowadzić

Sekretarz Gminy dodała, że jeśli sołtysi zdecydują się na fundusz sołecki trzeba będzie w Urzędzie Miejskim uruchomić 0,5 etatu  na wsparcie sołtysów w realizacji funduszu. Jeśli bowiem środki będą źle wydatkowane to Burmistrza czekać będzie dyscyplina finansowa. Wyraziła zdanie, że nie jest to proste wydatkowanie środków dlatego warto zastanowić czy nie lepiej pozostać przy obecnym rozwiązaniu tj. 10 zł na 1 osobę w sołectwie.

Burmistrz Mirosławca zaproponował, aby decyzja o wyodrębnieniu środków stanowiących fundusz sołecki  została podjęta przez radnych i sołtysów następnej kadencji, ponieważ rok 2018 to ostatni rok kadencji obecnych sołtysów, może więc warto zacząć ten temat przez nowo wybranych sołtysów.

Po przeprowadzeniu dyskusji, w którym między innymi głos zabrał radny Janusz Beer wyrażając zdanie, że skoro sołtysi są podzieleni i niezdecydowani radni sami podejmą decyzję. Na co nie zgodziła się radna Anna Turska.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się do sołtysów o przekazanie swojej decyzji RM.

Sołtys Mirosławca Górnego Stanisław Orawiec poinformował, iż sołtysi nie wyrażają zgody na wyodrębnienie w budżecie środków stanowiących fundusz sołeckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w związku z brakiem innych głosów w dyskusji  poddał pod głosowanie projekt uchwały w brzmieniu w paragrafie 1 „Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy  środków stanowiących fundusz sołecki”.

Głosowanie:

Za-10

Przeciw-0

Wstrzymało się-3

W wyniku głosowania, Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym większością głosów, przy 10 głosach „za”, brakiem głosów „przeciw” oraz 3 głosami „wstrzymującymi się” podjęła Uchwałę Nr XXVIII/244/2017 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasto Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki.

Przedmiotowa  Uchwała stanowi załącznik nr 10  do niniejszego protokołu.

 

Ad.12

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXVIII/245/2017 w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

Przedmiotowa  Uchwała stanowi załącznik nr 11  do niniejszego protokołu.

Ad.13

Podjęcie uchwały w sprawie  dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXVIII/246/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych  i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Przedmiotowa  Uchwała stanowi załącznik nr 12  do niniejszego protokołu.

Ad.14

Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic administracyjnych miasta Mirosławiec.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic administracyjnych miasta Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXVIII/247/2017 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic administracyjnych miasta Mirosławiec.

Przedmiotowa  Uchwała stanowi załącznik nr 13  do niniejszego protokołu.

Ad.15

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy 40-lecia PRL na Spacerową w Mirosławcu.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy 40-lecia PRL na Spacerową  w Mirosławcu.

Głosowanie:

Za-12

Przeciw-0

Wstrzymało się-1

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym większością głosów, przy 12 głosach „za”, brakiem głosów „przeciw” oraz 1 głosem „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr XXVIII/248/2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy 40-lecia PRL na Spacerową  w Mirosławcu.

Przedmiotowa  Uchwała stanowi załącznik nr 14  do niniejszego protokołu.

Ad.16

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Osiedla XXX -lecia LLP na Lotnictwa Polskiego w Mirosławcu Górnym.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Radny Paweł Krawczyk zwrócił się z zapytaniem czy zapis w § 1, ponieważ z obecnego zapisu wynika, że nazwa ulicy nosić będzie nazwę „Lotnictwa Polskiego w Mirosławcu Górnym”.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż wskazanie w § 1 nazwy miejscowości miało na celu wskazanie konkretnej lokalizacji.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Osiedla XXX -lecia LLP na Lotnictwa Polskiego w Mirosławcu Górnym.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXVIII/249/2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy Osiedla XXX -lecia LLP na Lotnictwa Polskiego w Mirosławcu Górnym.

Przedmiotowa  Uchwała stanowi załącznik nr 15  do niniejszego protokołu.

Ad.17

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXVIII/250/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.

Przedmiotowa  Uchwała stanowi załącznik nr 16   do niniejszego protokołu.

Ad.18

Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXVIII/251/2017 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

Przedmiotowa  Uchwała stanowi załącznik nr 17   do niniejszego protokołu.

Ad.19

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w przedmiotowym projekcie uchwały zostały zawarte takie zadania jak: opracowanie dokumentacji projektowej na zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej na ulicy Mickiewicza w Mirosławcu”, wykonanie robót i nadzór w ramach II etapu zadania pn. „Przebudowa ul. Wąskiej w Mirosławcu”, aktualizacja dokumentacji projektowej, wykonanie robót i nadzór na zadanie pn. „Przebudowa chodnika na ulicy Jeziornej w Mirosławcu”.

Radna Anna Turska poinformowała, iż w 2016 r. na zadanie związane z przebudową ulicy Wąskiej w Mirosławcu wydatkowano 60 000 zł, w chwili obecnej przeznaczanych jest 150 000 zł. Zwróciła się z zapytaniem czy jest możliwość wglądu do kosztorysu zadania związanego z ulicą Wąską? Poinformowała również, iż w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2016 rok w załączniku nr 10,w poz. 4 znajduje się błąd w opisie zadania, ponieważ zadanie dotyczy przebudowy chodników na ulicy Wąskiej w Mirosławcu, natomiast część opisowa zadania dotyczy zadania przebudowy ulicy Sprzymierzonych w Mirosławcu.

O godz. 1250 posiedzenie Rady Miejskiej opuścił radny Grzegorz Plewa. Obecnych na posiedzeniu 12 radnych.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż przebudowa ulicy Wąskiej dotyczyła przebudowy chodników i dokonania odwodnienia. Oświadczył, że radna będzie mogła mieć wgląd do kosztorysu zadania.

Radna Anna Turska poprosiła o sprawdzenie poprawności zapisu znajdującego się w załączniku nr 10 dotyczącego przebudowy chodników na ulicy Wąskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

Głosowanie:

Za-11

Przeciw-0

Wstrzymało się-1

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym większością głosów, przy 11 głosach „za”, brakiem głosów „przeciw” oraz 1 głosem „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr XXVIII/252/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

Przedmiotowa  Uchwała stanowi załącznik nr 18  do niniejszego protokołu.

 

Ad.20

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.

Głosowanie:

Za-11

Przeciw-0

Wstrzymało się-1

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym większością głosów, przy 11 głosach „za”, brakiem głosów „przeciw” oraz 1 głosem „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr XXVIII/253/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.

Przedmiotowa  Uchwała stanowi załącznik nr 19  do niniejszego protokołu.

Ad.21

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji zwierząt.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Polityki Społecznej i Komisję Rewizyjną.

O godz. 1250 na posiedzenie Rady Miejskiej powrócił radny Grzegorz Plewa. Obecnych na posiedzeniu 13 radnych.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji zwierząt.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXVIII/254/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia  i prowadzenia ośrodka rehabilitacji zwierząt.

Przedmiotowa  Uchwała stanowi załącznik nr  20   do niniejszego protokołu.

Ad.22

Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

Odpowiedzi na wnioski stanowią załącznik nr 21  do niniejszego protokołu.

Do powyższego nie zostały złożone żadne wnioski i zapytania.

Ad.23

Wolne wnioski i zapytania.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem o różnice pomiędzy ulgami, które gwarantuje  legitymacja emerytalna,  a profitami wnikającymi z karty seniora.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż wszelkie informacje dotyczące przysługujących ulg, które wynikają z posiadania karty seniora dostępne są na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Radna Anna Turska poinformowała, iż stowarzyszenie Eqokulturka otrzymało dofinansowanie na zadanie pn. „Aktywna pasja”. Zwróciła się z zapytaniem, co w ramach zadania będzie realizowane?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż szczegółowej odpowiedzi udzielić może  Dyrektor Ośrodka Kultury w Mirosławcu, która prowadzi to stowarzyszenie. Nie jest to zadanie realizowane przez Gminę. Dodał, iż najprawdopodobniej  w ramach otrzymanej kwoty będą realizowane zajęcia dla mieszkańców.

Radna Anna Turska poinformowała, iż w ramach podpisanego porozumienia Uniwersytetu III Wieku  w Szczecinie odbywać się mają spotkania integracyjne na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Zwróciła się z zapytaniem, czy w związku z tym  byłaby możliwość skorzystania podczas kolejnych spotkań  z gadżetów promocyjnych Mirosławca?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż jak najbardziej będzie możliwość  skorzystania z materiałów promocyjnych.

Radny Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem o możliwość poszerzenia pasa drogowego wzdłuż nowego chodnika w Mirosławcu Górnym?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż trwają przygotowania do wymiany nawierzchni drogi na odcinku Mirosławiec -Nieradź. Dodał, iż Gmina starać się będzie pozyskać skrawki asfaltu, które przeznaczone zostaną na utwardzenie dróg między innymi na odcinku Drzewoszewo-Jabłonkowo.

Sołtys Mirosławca Górnego Stanisław Orawiec zwrócił się z zapytaniem, kiedy  nastąpi naprawa dróg po okresie zimowym?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż do 7 kwietnia br. jest ustalony termin  składania ofert na wykonanie remontów.

Radna Iwona Kłos zwróciła się z wnioskiem o remont ołtarza i wykonanie zadaszenia na cmentarzu komunalnym w Jabłonowie.

Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem czy istniałaby możliwość pozyskanymi ścinkami utwardzić ulicę Księżycową i Tęczową, ponieważ mieszkańcy skarżą się, że się kurzy oraz położenia spowalniacza mającego na celu ograniczenie prędkości.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w okolicach stawków na ulicy Tęczowej w Mirosławcu położone zostaną płyty betonowe. Dodał, iż powoli  zakazuje się stosowania spowalniaczy, w zamian za to stosowane są podniesione przejścia dla pieszych.

Sołtys Mirosławca Górnego Stanisław Orawiec złożył wniosek o zamieszczenie na słupach ogłoszeniowych informacji, że słupy ogłoszeniowe przeznaczone są tylko i wyłącznie do wywieszania ogłoszeń i informacji z Urzędu Miejskiego.

Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z ponowną prośbą o załatanie ubytków na drodze powiatowej na drodze do Próchnowa i Jadwiżyna.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż  zwrócił się już do Przewodniczącego Rady Powiatu Bogdana Białasa z prośbą o nadzorowanie tematu remontu dróg powiatowych po okresie zimowym.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z wnioskiem o przeprowadzenie rozeznania  mającego na celu zwiększenie zapotrzebowania   na kosze śmietnikowe na terenie miasta Mirosławiec.

Sołtys Toporzyka Katarzyna Chrobak poinformowała, iż  w Toporzyku na słupach oświetleniowych wiszą jeszcze ozdoby świąteczne.

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, że w najbliższym czasie będą one zdjęte.

Ad.24

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami i sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym 30 kwietnia br. upływa termin składania oświadczeń majątkowych. Poinformował również, iż kolejne posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu odbędzie się 26 kwietnia br.

Ad.25

Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 13 10 zamknął  XXVIII  sesję Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Na tym protokół zakończono.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 27-04-2017 13:23:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 30-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 27-04-2017 13:23:15