Projekt uchwały w sprawie zmiany przebiegu ulicy Sprzymierzonych w miejscowości Mirosławiec

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie  zmiany przebiegu ulicy Sprzymierzonych w miejscowości Mirosławiec


Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730.) art. 7 ust. 3  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1440, zm. poz. 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zmienia się przebieg ulicy Sprzymierzonych w miejscowości Mirosławiec o nowo wydzieloną działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 371/4, obręb m.Mirosławiec (0001).
2. Szczegółowy przebieg ulicy przedstawia szkic sytuacyjny stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały, powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

UZASADNIENIE

W związku z napływającymi wnioskami o nadanie numerów porządkowych nieruchomości, a tym samym powstającą nową zabudową w miejscowości Mirosławiec przy działce przylegającej do drogi  gminnej (ul. Sprzymierzonych) zasadne jest nadanie nazwy tej drodze.

Załącznik do uchwały

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 16-05-2017 11:08:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 16-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 14:42:16