Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXX/    /2017
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730.) i art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.1 ) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2017 o kwotę 36.662,55 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 1.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2017 o kwotę 47.662,55 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 2.
§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 139.132,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 3.
§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XXIX/257/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 kwietnia 2017 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2017 r. stanowiący załącznik nr 4.
§ 5. Zmniejsza się dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji zakupu inwestycyjnego stacji meteorologicznej dla Powiatu Wałeckiego o kwotę 10.000,00 zł.
§ 6. Zwiększa się dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Wałeckiego na dofinansowanie zadania - zakupu wraz z montażem oraz ogrodzeniem automatycznej stacji meteorologicznej przeznaczonej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie powiatu wałeckiego  o kwotę 6.466,00 zł.
§ 7. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie 25.324.571,75 zł, w tym:
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 6.861.513,20 zł,
b) wydatkami w kwocie 31.001.528,87 zł, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 6.861.513,20 zł,
c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 5.676.957,12 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wolnych środków.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXX/    /2017
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 maja 2017 r.


Zwiększenie dochodów.
Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem 36.662,55 zł z tytułu:
- planowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym ZS w Piecniku (rozdział 80101 §§ 0750, 0970) ogółem w kwocie 19.330,00 zł,
- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 §§ 0950, 0960) ogółem w kwocie 3.003,00 zł,
- wpłat ustawowych należności z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz odsetek przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie - środki ochrony środowiska (rozdział 90019 §§ 0690, 0920) w kwocie ogółem 14.329,55 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 1.
Zwiększenie wydatków.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie ogółem 47.662,55 zł z przeznaczeniem na:
- opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 63 położonego w miejscowości Hanki na dwa lokale mieszkalne (rozdział 70005 § 6050) w kwocie 11.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków ZS w Pecniku z tytułu planowanych dochodów jednostki pochodzących z refundacji wynagrodzenia z PUP Wałcz za zatrudnionego pracownika oraz za dzierżawę punktu żywienia uczniów, zgodnie z zawartymi umowami (rozdział 80101 §§ 4010, 4110, i 4260) ogółem w kwocie 19.330,00 zł,
- zwiększenie wydatków Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu z tytułu zrealizowanych dochodów (rozdział 80104 §§ 4210, 4270) ogółem w kwocie 3.003,00 zł,
- zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni w mieście i gminie (rozdział 90004 §§ 4210, 4300) środki ochrony środowiska ogółem w kwocie 14.329,55 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 2.
Przemieszczenia wydatków.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 31 maja 2017 r. w kwocie 139.132,00 zł z tego na:
- dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Wałeckiego na dofinansowanie zakupu wraz z montażem oraz ogrodzeniem automatycznej stacji meteorologicznej przeznaczonej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie powiatu wałeckiego (rozdział 01095 § 6300) w kwocie 6.466,00zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa chodników na terenie Mirosławca Górnego (przy bloku nr 2 i 3) rozdział 60016 § 6050 w kwocie 6.000,00 zł,
- dofinansowanie opłat za administrowanie budynków komunalnych (rozdział 70004 § 4400) w kwocie 100.000,00 zł,
- zabezpieczenie środków na należny podatek VAT z tytułu zamiany nieruchomości (uregulowanie stanu prawnego nieruchomości) pomiędzy Gminą a Nadleśnictwem (rozdział 70005 § 4530) w kwocie 14.666,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 63 położonego w miejscowości Hanki na dwa lokale mieszkalne (rozdział 70005 § 6050) w kwocie 9.000,00 zł,
-  zakup materiałów i wyposażenia dla OSP (rozdział 75412 § 4210) w kwocie 3.000,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 3.
Przychody i rozchody
Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 11.000,00 zł do kwoty 482.910,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 4.

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załacznik 4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 17-05-2017 11:09:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 17-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 14:40:54