Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XII/99/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2015r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku.

Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XII/99/2015

Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2015r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku.

 

W 2016 roku dotacje z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec dla organizacji pozarządowych były udzielone:

- po przeprowadzeniu konkursu ofert zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- zgodnie z art 19a ww. ustawy z pominięciem procedury konkursu ofert,

- zgodnie z uchwałą Nr XI/79/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 września 2011r. w sprawie warunków i trybu finansowego wspierania sportu w Gminie Mirosławiec.

Dotacje otrzymane przez organizacje pozarządowe w 2016 roku zostały wydatkowane celowo i zgodnie z zawartymi umowami:

Dotacje otrzymane przez organizacje pozarządowe na zadania z zakresu:

1. Turystyki i krajoznawstwa :

a) Komenda Hufca ZHP Czaplinek nazwa zadania: „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w zakresie organizacji obozów, rajdów i zlotów”, wysokość udzielonej dotacji 5.000 zł. Realizatorem zadania były Drużyny „ Żwirki i Wigury” z Mirosławca i „Włóczykije i Tropiciele Tajemnic” z Zespołu Szkół w Piecniku. Dotację rozliczono na kwotę 4.703,67 zł.

2. Sportu i kultury fizycznej:

a) Uczniowski Klub Żeglarski „KEJA”, nazwa zadania: „ Organizacja zajęć sportowych z zakresu żeglarstwa dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec”, wysokość udzielonej dotacji 15.000 zł. Dotację rozliczono w całości.

b) Ludowy Klub Sportowy „MIRSTAL”, nazwa zadania: „Organizacja zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej oraz dofinansowanie trenera” , wysokość udzielonej  dotacji 73.000 zł. Dotację rozliczono w całości.

c) Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile, nazwa zadania

Organizacja imprez popularyzujących wędkarstwo wśród dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec poprzez organizację konkursów, zabaw, turniejów i zawodów, wysokość udzielonej dotacji 2.000 zł. Dotację rozliczono w całości.

3. Kultury:

a) Stowarzyszenie Miłośników Lotnictwa w Mirosławcu, nazwa zadania „Organizacja imprez kulturalnych popularyzujących tradycje lotnictwa wśród mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec między innymi w formie: występów, konkursów, zabaw, turniejów i zawodów”, wysokość udzielonej dotacji 10.000 zł. Dotację rozliczono w całości.

b) Stowarzyszenie Rekreacyjne „Cztery Pory Roku” w Mirosławcu, nazwa zadania :

Upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec”, wysokość udzielonej dotacji 3.000 zł. Dotację rozliczono na kwotę 2.985 zł.

c) Stowarzyszenie EKOQULTURKA w Mirosławcu, nazwa zadania „ Zdrowo i aktywnie”, wysokość udzielonej dotacji 2000 zł. Dotację rozliczono na kwotę 1.747,25 zł.

Uzyskane wskaźniki realizacji programu:

1. Liczba ogłoszonych otwartych konkursów – 1, na 5 zadań publicznych,

2. Liczba złożonych w otwartych konkursach ofert – 5, w tym liczba organizacji – 5,

3. Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego w ramach konkursów -5, w tym liczba organizacji – 5 ,

4. Liczba ofert złożonych zgodnie z Uchwałą Nr XI/79/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Mirosławiec – 1, w tym zawartych umów -1,

5. Liczba zawartych umów w ramach oferty z własnej inicjatywy organizacji pożytku publicznego – 1, w tym zawartych umów – 1,

6. Wysokość środków finansowych zaangażowanych na realizację Programu przez Gminę 110.000,00 zł., wydatkowanych 109.435,92 zł.

7. Liczba osób, które były adresatami różnych działań publicznych – część zadań była adresowana do wszystkich mieszkańców gminy Mirosławiec,

8. Łączna wysokość środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców –  22.941,47 zł.

9. Liczba zadań zrealizowanych w ramach Programu – 7.

Pozafinansowe formy współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi realizowane w 2016 r.:

a) Udostępnienie na preferencyjnych warunkach lokalu z przeznaczeniem na siedzibę  organizacji ( KEJA),

b) Udostępnianie na preferencyjnych warunkach pomieszczeń, terenów z przeznaczeniem na realizację zadań przez organizację Mirstal – Lotnik Mirosławiec,

c) Udostępnianie lokali na spotkania organizacji (m. in. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, Rodzinne Ogrody Działkowe „RELAX” w Mirosławcu, Polski Związek Wędkarski: Koło „SUM” i „LIN” , Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Wałeckiej Amazonka”, Stowarzyszenie „Pogodna Jesień”, Stowarzyszenie „Cztery Pory Roku”, Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Koło Mirosławiec),

d) Przekazywanie informacji o możliwościach pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł,

e) Umieszczanie informacji na temat działalności organizacji na stronach internetowych Gminy oraz w wydawanym Mirosławieckim Informatorze Miejsko – Gminnym,

f) Współpraca ze stowarzyszeniami przy realizacji sportowo – rekreacyjnych imprez organizowanych przez Urząd Miejski w Mirosławcu i Ośrodek Kultury w Mirosławcu.

 

 

Mirosławiec, dnia 28.04.2017r.

Sporządził: Alicja Dybaczewska

Inspektor ds. przedsiębiorczości, organizacji pozarządowych i sportu.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Borowiec 29-05-2017 08:11:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 28-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Kamila Borowiec 29-05-2017 08:11:19