Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej w dniu 26.01.2017 r.

Protokół nr 24/2017

z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej

które odbyło się w dniu 26.01. 2017 r. w godz. 1100- 1200

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. Nr 1 i nr 2).

 1. Otwarcie 24  posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów  z poprzednich  posiedzeń Komisji.
 5. Informacja na temat kalendarza imprez Ośrodka Kultury w Mirosławcu na 2017 rok.
 6. Propozycja organizacji ferii zimowych i wakacji letnich.
 7. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
Ad.1
Otwarcie 24  posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.
O godz. 1100 Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Anna Turska otworzyła 24  posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

Przewodnicząca Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformowała, iż w posiedzeniu uczestniczy 3 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji.

Nieobecni: radna Urszula Stanisławska, radny Stanisław Wiese.

Ad.3

Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian do porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Przyjęcie protokołów  z poprzednich  posiedzeń Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 22 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 22  posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji stałych.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji stałych.

Ad.5
Informacja na temat kalendarza imprez Ośrodka Kultury w Mirosławcu na 2017 rok.

Na posiedzenie Komisji przybyła Dyrektor Ośrodka Kultury Anna Dzida.

Informacja na temat kalendarza imprez kulturalnych stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Anna Dzida poinformowała, iż  przedstawiony został wstępny plan imprez. Wszelkie dodatkowe imprezy kulturalne organizowane będą w zależności od wysokości posiadanych środków finansowych.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem o planowaną organizację festiwalu kolorów?

Anna Dzida poinformowała, iż festiwal kolorów został zaplanowany na 03.06 Będzie to impreza biegowa skierowana zarówno do dzieci, jak i dorosłych z profesjonalnym pomiarem czasu.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem dotyczącym zaświadczeń uprawniających do udziału w biegu?

Anna Dzida poinformowała, iż zaświadczenia udostępnione zostaną  na stronie internetowej.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem  czy znane jest nazwisko osoby, dla której w bieżącym roku organizowany będzie bieg charytatywny?

Anna Dzida poinformowała, iż prowadzone są wstępne rozmowy z rodzicem dziecka, dla którego ma być zorganizowany bieg.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem o plany dotyczące organizacji Dnia Seniora?

Anna Dzida poinformowała, iż organizacja obchodów Dnia Seniora zaplanowana została na listopad. Seniorzy planują także zorganizować bal karnawałowy.

Przewodnicząca Komisji Anna Turska zwróciła się z zapytaniem o termin imprezy „Polska Biega”?

Anna Dzida poinformowała, iż impreza odbędzie się w maju, jednak konkretna data nie została jeszcze ustalona.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem o coroczną akcję „Zielone Lato”?

Dyrektor Ośrodka Kultury poinformowała, iż „Zielone Lato” odbywać się będzie tym razem w lipcu, ponieważ ze strony rodziców pojawiały się takie wnioski. Zajęcia odbywać się będą w godzinach dopołudniowych, program zajęć uzależniony będzie jednak od wysokości  posiadanych środków finansowych.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem o termin zapisów dzieci na „Zielone Lato”

Anna Dzida poinformowała, iż termin zapisów  zostanie podany z wyprzedzeniem.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do przyjęcia informacji na temat kalendarza imprez Ośrodka Kultury w Mirosławcu na 2017 rok.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie przyjęła w/w informację.

Ad.6

Propozycja organizacji ferii zimowych i wakacji letnich.
W/w informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem dotyczącym terminu zapisów na zajęcia podczas ferii zimowych?
Anna Dzida poinformowała, iż informacja o możliwości zapisów pojawi się na początku lutego.
Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem o ilość miejsc?
Anna Dzida poinformowała, iż  ilość dzieci  związana jest z ilością opiekunów, którzy zajmować się będą dziećmi. Opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie 10 dzieci do 10 lat, natomiast nad dziećmi w wieku od 11 do 15 lat opiekun  może mieć pod  opieką maksymalnie 15 dzieci. 
Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem, czy istnieje zapotrzebowanie na większą ilość miejsc?
Anna Dzida poinformowała, iż każdego roku przed feriami, bądź okresem wakacyjnym przeprowadzane jest zapotrzebowanie związane z ilością osób chętnych.
Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem czy dzieci z wiosek, które nie uczęszczają sukcesywnie na zajęcia w świetlicy mogą się również dopisywać na organizowane zajęcia?
Anna Dzida poinformowała, iż dzieci mogą się zapisywać, jednak w momencie wyjazdu, pierwszeństwo mają dzieci, które sukcesywnie uczęszczają na zajęcia.
Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem o godziny otwarcia świetlic podczas ferii zimowych.
Anna Dzida poinformowała, iż świetlice w Łowiczu Wałeckim, Orlu, Jadwiżynie, Bronikowie, Hankach, Próchnowie, Jabłonowie i w Piecniku czynne będą od godz. 9.00 do godz. 15.00. Zajęcia na świetlicy w Mirosławcu Górnym organizowane będą według grup wiekowych tj. zajęcia dla dzieci w wieku od 6-10 lat  odbywać się będą w godzinach 09.00-12.00, natomiast zajęcia dla dzieci w wieku od 11 do 17 lat w godz. 12.30-15.00.
Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem o zajęcia prowadzone  na strzelnicy?
Anna Dzida poinformowała, iż strzelnica znajduje się w pomieszczeniach piwnicznych Ośrodka Kultury i działa już od 20 lat.
Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem, kto prowadzi zajęcia na strzelnicy?
Anna Dzida poinformowała, iż zajęcia na strzelnicy prowadzi Pan Sławomir Dziadosz.
Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem o planowane wyjazdy dla dzieci podczas ferii zimowych?
Anna Dzida poinformowała, iż planowane są wyjazdy na lodowisko, kręgle, lub do kina. Wszystko zależy jednak od wysokości posiadanych środków finansowych.
Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem o miejsce wyjazdu na kręgle?
Anna Dzida poinformowała, iż wyjazd na kręgle planowany jest do Piły, z uwagi na dostępność większej ilości torów do grania.
 Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem o wyjazdy do dzikiej zagrody w Jabłonowie?
Anna Dzida poinformowała, iż wyjazdy do dzikiej zagrody organizowane są co roku w okresie wiosennym i letnim.
W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do przyjęcia informacji na temat propozycji organizacji ferii zimowych i wakacji letnich.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie przyjęła w/w informację.

Ad.7
Zaopiniowanie projektów uchwał.
O godz. 1122 na posiedzenie Komisji przybył radny Stanisław Wiese. Obecnych na posiedzeniu 4 członków Komisji.

Na posiedzenie Komisji przybył Dyrektor ZECWiK w Mirosławcu Roman Stefaniak.

 • w sprawie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mirosławiec dla Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp.  z o.o. w Mirosławcu.

Wniosek o zatwierdzenie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż na str. 3 pkt.  4 przedłożonego wniosku znajduje się zapis w brzmieniu:” W związku z brakiem w dalszym ciągu w b. dużej mierze formalnych Wspólnot Mieszkaniowych, a co za tym idzie wodomierzy głównych oraz faktem  iż urządzenia  pomiaru utrzymują odbiorcy brak jest podstaw do pobierania opłat abonamentowych w związku z powyższym obowiązuję taryfa jednoczłonowa”. Z kolei na str. 6 w pkt. 5 zawarty został zapis w brzmieniu: „W dalszym ciągu ilość dostarczanej wody do nieruchomości ustala się zarówno na podstawie wskazań wodomierzy głównych, jak i podwodomierzy, czyli wodomierzach lokalowych”. Poinformowała, iż jej zdaniem pojawia się niezgodność w przedstawionych zapisach.

Roman Stefaniak poinformował, iż odczyty z wodomierzy głównych dokonywane są w formalnych wspólnotach.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem ile jest formalnie zarejestrowanych wspólnot?

Roman Stefaniak poinformował, iż zarejestrowanych jest kilkanaście wspólnot.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż jej zdaniem zapis zawarty w złożonym wniosku jest niezrozumiały.  Zwróciła się następnie z zapytaniem o ilość przyłączeń do odprowadzania ścieków na terenie miasta?

Roman Stefaniak poinformował, iż na terenie miasta znajduje się  kilkanaście przyłączy.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż w tabeli „C” na stronie nr 7 wniosku  w przychodach wykazana została różnica tj. koszty wykazane w roku obrachunkowym  poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf są wyższe od kwot  podanych w przychodach w roku obowiązywania nowych taryf.

Roman Stefaniak poinformował, iż w tabeli „C” nie została wykazana marża zysku.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż w tabeli „D” usługi obce w  roku obowiązywania nowych taryf zostały zmniejszone. Ponadto w tabeli „H”  wzrost przychodów z tytułu odprowadzania ścieków jest w wartości ujemnej. Poinformowała, iż jej zdaniem ścieki powinny być na tym samym poziomie.

Roman Stefaniak poinformował, iż w chwili obecnej w ciągu roku przywożonych jest z Jabłonkowa  około 4 tys. m3 ścieków.  W przyszłości nastąpi przejęcie  sieci kanalizacyjnej w m. Orle i Próchnowo. W związku z tym być może trzeba  będzie spodziewać się  podwyżki opłat z tytułu odprowadzania ścieków. Następnie przedstawił członkom Komisji zestawienie stawek za wodę i ścieki, które obowiązywać będą w ościennych gminach.  

Radny Stanisław Wiese poinformował, iż jego zdaniem spółka musi się rozwijać.

Roman Stefaniak poinformował, iż spółka w 2017 roku planuje montaż zestawu pompowego na ulicy Słonecznej, który  będzie mieć za zadanie podniesienie ciśnienia wody w sieci na odcinku ul. Słoneczna do ul. Orlej powyżej przejazdu kolejowego  poprzez „Osiedle Ptasie”.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w m. Jabłonkowo pomimo zamontowania zbiornika bezodpływowego obowiązują takie same stawki jak we wszystkich miejscowościach z terenu Gminy Mirosławiec.

Przewodnicząca Komisji odnosząc się do rachunku zysków i strat zwróciła się z zapytaniem  dotyczącym wzrostu kosztów wynagrodzeń za 2015 rok, które w stosunku do 2014 roku znacznie  wzrosły.

Dyrektor ZECWiK poinformował, iż w powyższej sprawie składał do Burmistrza Mirosławca pisemne wyjaśnienia. Spółka zatrudnia małą liczbę pracowników, a każda nagroda jubileuszowa, czy też odprawy emerytalne powodują wzrost kosztów wynagrodzeń.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem dlaczego stworzony został plan wieloletni, skoro planowane przez spółkę  inwestycje rozłożone są tylko na dwa lata?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż nazwa planu wynika z przepisów ustawy i nazwa nie może zostać zmieniona.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem czy w  wieloletnim planie nie powinien zostać ujęty sposób rozliczenia inwestycji?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż sposoby dotyczące rozliczeń inwestycji nie mogą być ujęte. Przepisy ustawy  formułują co ma zostać ujęte w wieloletnim planie.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mirosławiec dla Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp.  z o.o. w Mirosławcu.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-1

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej, w głosowaniu jawnym, większością głosów, przy 3 głosach „za”, brakiem głosów przeciw oraz 1 głosem „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mirosławiec dla Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp.  z o.o. w Mirosławcu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 • w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie  działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mirosławiec.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż rada gminy w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego określa wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych. Szczegółowy sposób określania w/w wymagań określony został w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z którego wynika, że powinny być one określone w sposób precyzyjny, zrozumiały, niedyskryminujący konkurencji oraz nieutrudniający dostępu do rynku przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz zapewniający należytą ochronę zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie  działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie  działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mirosławiec.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż rada gminy w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego określa wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Radny Stanisław Wiese zwrócił się z zapytaniem o sprawowanie opieki nad bezdomnymi  zwierzętami gospodarskimi?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż bezdomne zwierzęta gospodarskie umieszczane są w gospodarstwie  rolnym, wyznaczonym w uchwale w sprawie  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały  w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 • o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż z dniem 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
W myśl zapisów ustawy wsparcie z zakresu instrumentów polityki na rzecz rodziny jest zapewnienie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie  i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu oraz wsparcie w formie pomocy asystenta rodziny jest realizowane przez jednostki organizacyjne realizujące wspieranie rodziny.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mirosławiec.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż Uchwała Nr XXI/131/2008 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mirosławiec w § 9 upoważnia Burmistrza Mirosławca do zawierania umów na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, natomiast nie przewiduje upoważnienia do zawierania kolejnych umów dotyczących tej samej nieruchomości. W związku z powyższym na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy  z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wymagana jest zgoda Rady Miejskiej. Zgodnie z przepisem art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy wymaga zgody Rady Miejskiej.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mirosławiec.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 • w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformowała, iż w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 70.139,00 zł z tytułu:  ustalonych na 2017 rok wielkości dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jst w kwocie 38.400,00 zł, końcowego rozliczenia projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wałeckiego” w kwocie 25.739,00 zł, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz
z odsetkami wypłaconych przez MGOPS i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja w kwocie 6.000,00 zł. Zwiększenie wydatków następuje w kwocie 70.139,00 zł z przeznaczeniem na: zwiększenie planu finansowego wydatków na realizację projektu pn. „Dobra przestrzeń- plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024” w kwocie 64.139,00 zł, przekazanie do budżetu wojewody należnych zwrotów dotacji wraz z odsetkami
z tytułu świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 6.000,00 zł.  Przemieszczenia wydatków wynikają
z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 31 stycznia  2017 r. w kwocie 72.569,00 zł na:  zadanie pod nazwą „Budowa sieci oświetlenia ulicznego ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu w stronę j. Kosiakowo- ostatni odcinek” (zabezpieczenie środków) w kwocie 51.000,00 zł, uregulowanie stanu prawnego drogi
w Mirosławcu- zamiana działek w kwocie 5.700,00 zł, dofinansowanie usług wyłapywania i przekazywania  bezdomnych zwierząt do schroniska w kwocie 3.000,00 zł, realizację projektu pn. „Dobra przestrzeń- plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024” w kwocie 12.869,00 zł.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem, czy istnieje możliwość zapoznania się z planem rewitalizacji?

Skarbnik Gminy poinformowała, iż w chwili obecnej została dopiero podpisana umowa dotycząca sporządzenia planu.

Sekretarz Gminy dodała, iż musi również zostać wyłoniony wykonawca planu rewitalizacji.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż program  rewitalizacji przed przyjęciem podlegać będzie konsultacjom społecznym.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  w sprawie zmian w budżecie Gminy
i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad.8

Wolne wnioski i zapytania.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z ponowną  prośbą o udostępnienie korespondencji  prowadzonej pomiędzy MGOPS-em a spółką ZECWiK w sprawie odcięcia dostawy wody lokatorom mieszkania przy ulicy Sprzymierzonych 34.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż korespondencja zostanie przygotowana na najbliższe posiedzenie RM w Mirosławcu.

Ad.9

Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Anna Turska o godz. 1200   zamknęła 24 posiedzenie Komisji Polityki Społecznej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 07-06-2017 13:04:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 26-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 07-06-2017 13:04:54