Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2016 rok.

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1047, zm. poz. 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245 i 791.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie  finansowe Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2016 rok  stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Sprawozdanie finansowe składa się z:

- wprowadzenia do sprawozdania,

- rachunku zysków i strat,

- bilansu,

- dodatkowej informacji i objaśnień,

- załącznika nr 1 do dodatkowej informacji  i objaśnień,

- zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.
Organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej jest w tym przypadku Rada Miejska w Mirosławcu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 14-06-2017 09:07:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 14-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 14:40:22