Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2016 rok.

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia .................... 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.[1]) ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1047, zm. poz. 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245 i 791.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2016 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

[1]) Zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933 i 935.

 

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów państwa, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, na sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego składa się:
1) bilans z wykonania budżetu państwa i jednostki samorządu terytorialnego;
2) bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego;
3) rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy);
4) łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 14-06-2017 09:09:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 14-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 14:39:58