PROTOKÓŁ NR I/2014 z I Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu

PROTOKÓŁ NR I/2014

z I  Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu

która odbyła się 7 listopada  2014 r. w godz. 12.00- 12.50

w sali sesyjnej Urzędu Miejskim w Mirosławcu

Obecni na sali radni Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności (zał. nr 1, 2).

Porządek obrad I  Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu w brzmieniu jak poniżej:

 1. Otwarcie I sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Złożenie ślubowania przez Radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 1. powołanie Komisji Skrutacyjnej,
 2. zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady,
 3. przeprowadzenie głosowania tajnego,
 4. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 1. powołanie Komisji Skrutacyjnej,
 2. zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady,
 3. przeprowadzenie głosowania tajnego,
 4. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej    w Mirosławcu.
 1. powołanie Komisji Skrutacyjnej,
 2. zgłaszanie kandydatów na Sekretarza Rady,
 3. przeprowadzenie głosowania tajnego,
 4. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Rady.
 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie I sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Ad.1

Otwarcie I sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Pierwszą sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu zgodnie z § 18 ust. 7 Uchwały Nr XXX/258/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2013 r.
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu i nadania jej statutu nowo wybranej Rady zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej  i prowadzi ją do czasu wyboru Przewodniczącego  Młodzieżowej Rady Miejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli: Zastępca Burmistrza Mirosławca Dariusz Bartosik, Sekretarz Gminy i Miasta Mirosławiec Monika Stąporek, Dyrektor Zespołu Szkół
w Mirosławcu Krystyna Górniak, opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej Aneta Jasnowska, Radna Rady Miejskiej Elżbieta Nuszkiewicz.

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 11  radnych, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie
i  podejmowanie prawomocnych decyzji.

Ad.3

Przedstawienie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian do przedłożonego porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu.

Ad.4

Złożenie ślubowania przez Radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech odczytał akt ślubowania w brzmieniu: „Ślubuję uroczyście obowiązki radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie dla dobra dzieci i młodzieży”.

Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej kolejno wypowiadając  słowa „Ślubuję” dopełnili aktu ślubowania.

Akty ślubowania stanowią załączniki nr 4-14 do niniejszego protokołu.

Ad.5

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 1. powołanie Komisji Skrutacyjnej

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. Dodał, iż do składu Komisji mogą zgłaszać się tylko osoby, które  nie będą kandydować do składu Prezydium Rady.

Do Komisji Skrutacyjnej zostały zgłoszone następujące kandydatury: Monika Citok, Ewa Baryłowicz, Daria Nuszkiewicz.

W związku z brakiem dalszych kandydatur do składu komisji Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej.

Głosowanie:

Za-11

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Młodzieżowa Rada Miejska w Mirosławcu jednogłośnie zatwierdziła skład Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech złożył wniosek o pozostawienie składu komisji Skrutacyjnej w niezmienionym składzie zarówno do przeprowadzenia głosowania na Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej jak i do głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Głosowanie:

Za-11

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Młodzieżowa Rada Miejska jednogłośnie wyraziła zgodę na pozostawienie składu Komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia trzech tur głosowań. Po czym Komisja Skrutacyjna wybrała ze swojego składu Przewodniczącego Komisji którą została Monika Citok.

 1. zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady,

Piotr Czech poprosił o zgłaszanie kandydatur na pełnienie funkcji Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z powyższym zostały zgłoszone 3 kandydatury na funkcję Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej: Szymon Starzewski, Milena Kaszeń, Aleksandra Sabadasz.

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

W związku z brakiem dalszych kandydatur Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął listę kandydatur na Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Lista kandydatur na Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej została zamknięta.

 1. przeprowadzenie głosowania tajnego,

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poinformowała o sposobie głosowania na Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „x” przy nazwisku kandydata w kratce z prawej strony karty. Karty, które nie będą posiadały znaku „x” przy nazwisku kandydata, bądź będą posiadały znaki „x” przy nazwiskach dwóch kandydatów  będą nieważne.

Następnie przystąpiono do głosowania.

Po zebraniu głosów Komisji Skrutacyjna przystąpiła do przeliczenia głosów.

W wyniku przeprowadzonego głosowania kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

Szymon Starzewski- 5

Milena  Kaszeń -5

Aleksandra Sabadasz-1

W związku z zaistniałą sytuacją Przewodnicząca Komisji zarządziła powtórne głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej.

W wyniku przeprowadzenia ponownego  głosowania tajnego Komisji Skrutacyjna stwierdziła, iż Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej wybrany  został Szymon Starzewski.

Protokół z głosowania tajnego wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

 1. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech odczytał Uchwałę Nr I/1/2014 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej która w § 1 otrzymała brzmienie: „Stwierdza się, że w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu wybrany został Szymon Starzewski”.

W/w uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Dalszą część obrad Młodzieżowej Rady Miejskiej prowadził Przewodniczący Szymon Starzewski.

Ad.6

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 1. powołanie Komisji Skrutacyjnej,

Skład Komisji Skrutacyjnej pozostał bez zmian.

 1. zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady

W związku z powyższym zostały zgłoszone 3 kandydatury na funkcję Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej: Hanna Wesołowska, Joanna Sałahub, Filip Orłowski.

W związku z brakiem dalszych kandydatur Przewodnicząca zamknęła listę kandydatur.

 1. przeprowadzenie głosowania tajnego,

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poinformowała o sposobie głosowania na Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „x” przy nazwisku kandydata w kratce z prawej strony karty. Karty, które nie będą posiadały znaku „x” przy nazwisku kandydata, bądź będą posiadały znaki „x” przy nazwiskach dwóch kandydatów  będą nieważne.

Następnie przystąpiono do głosowania.

Po zebraniu głosów Komisji Skrutacyjna przystąpiła do przeliczenia głosów.

W wyniku przeprowadzonego głosowania kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

Hanna Wesołowska-5

Joanna Sałahub-5

Filip Orłowski-1

W związku z zaistniałą sytuacją Przewodnicząca Komisji zarządziła powtórne głosowanie w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej.

W wyniku przeprowadzenia ponownego  głosowania tajnego Komisji Skrutacyjna stwierdziła, iż Wiceprzewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej wybrana  została Hanna Wesołowska.

Protokół z głosowania tajnego wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

 1. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady.

W związku z powyższym Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej Szymon Starzewski odczytał Uchwałę Nr I/2/2014 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej która w § 1 otrzymała brzmienie: „ Stwierdza się, że w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego Wiceprzewodniczącą Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu wybrana została Hanna Wesołowska”.

W/w uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Ad.7

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej    w Mirosławcu.

 1. powołanie Komisji Skrutacyjnej,

Skład Komisji Skrutacyjnej pozostał bez zmian.

 1. zgłaszanie kandydatów na Sekretarza Rady,

W związku z powyższym zostały zgłoszone 2 kandydatury na funkcję Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej: Aleksandra Podsiadło, Aleksandra Sabadasz.

W związku z brakiem dalszych kandydatur Przewodnicząca zamknęła listę kandydatur.

 1. przeprowadzenie głosowania tajnego

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej ponownie poinformowała o sposobie głosowania na Sekretarza  Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Następnie przystąpiono do głosowania.

Po zebraniu głosów Komisji Skrutacyjna przystąpiła do przeliczenia głosów.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Monika Citok odczytała protokół z głosowania tajnego w sprawie wyboru Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej.

W wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego Komisji Skrutacyjna stwierdziła, iż Sekretarzem  Młodzieżowej Rady Miejskiej wybrana została Aleksandra Sabadasz.

Protokół z głosowania tajnego wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

 1. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Rady.

W związku z powyższym Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej Szymon Starzewski odczytał Uchwałę Nr I/3/2014 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej która w § 1 otrzymała brzmienie: „Stwierdza się, że w wyniku przeprowadzenia tajnego Sekretarzem Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu wybrana została Aleksandra Sabadasz”.

W/w uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Ad.8

Wolne wnioski i zapytania.

Nie zostały złożone żadne wnioski i zapytania.

Ad.9

Zamknięcie I sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Młodzieżowej  Rady Miejskiej o godz. 12.50 zamknął I   sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Na tym protokół zakończono.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 22-06-2017 10:00:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 07-11-2014
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 10:00:11