Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej w dniu 27.03.2017 r.

Protokół nr 26/2017

z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej

które odbyło się w dniu 27.03. 2017 r. w godz. 1100- 1315

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

 

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. Nr 1 i nr 2).

 1. Otwarcie 26  posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu  z poprzedniego  posiedzenia Komisji.
 5. Rozpatrzenie skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.
 6. Informacja na temat działań wykonywanych w 2016 roku przez Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 7. Zaopiniowanie Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.
 8. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej z działalności w 2016 roku.
 9. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
Ad.1
Otwarcie 26  posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.
O godz. 1100 Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Anna Turska otworzyła 26  posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

Przewodnicząca Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformowała, iż w posiedzeniu uczestniczy 3 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji.

Nieobecni: radna Urszula Stanisławska, radny Stanisław Wiese.

Ad.3

Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian do porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4

Przyjęcie protokołu  z poprzedniego  posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 25 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 25  posiedzenia Komisji.

Ad.5

Rozpatrzenie skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

Skarga stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

W związku z ochroną danych osobowych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie  danych osobowych t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922.)  w/w punkt porządku obrad został wyłączony z jawności.

Ad.6

Informacja na temat działań wykonywanych w 2016 roku przez Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W/w informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Na posiedzenie Komisji przybyła Alicja Dybaczewska Inspektor UM w Mirosławcu ds. przedsiębiorczości, organizacji pozarządowych i sportu.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem dotyczącym ilości osób kierowanych na leczenie w 2016 roku?

Alicja Dybaczewska poinformowała, iż w 2016 roku nie było osób, które zostały skierowane na leczenie.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem dotyczącym realizacji ustawowych zadań Komisji tj. wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Alicja Dybaczewska poinformowała, iż w 2016 roku nie było wniosków o wydanie  stałego zaświadczenia na sprzedaż alkoholu, natomiast jednorazowych wniosków komisja nie rozpatruje.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż w 2016 roku Punkt Konsultacyjny czynny był dwa razy w tygodniu, natomiast w chwili obecnej punkt czynny jest jeden raz w tygodniu.

Alicja Dybaczewska poinformowała, iż nie pojawiły się żadne uwagi z powodu zmniejszenia częstotliwości otwarcia Punktu Konsultacyjnego.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do przyjęcia informacji na temat działań wykonywanych w 2016 roku przez Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, pozytywnie przyjęła w/w informację.

Ad.7

Zaopiniowanie Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

Alicja Dybaczewska  poinformowała, iż realizacja działań związanych z  profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych  prowadzona jest w postaci gminnego programu uchwalanego corocznie przez radę gminy. W związku z powyższym w celu umożliwienia realizacji zadań wynikających z mocy przytoczonych ustaw niezbędne jest podjęcie opracowanej uchwały zawierającej katalog zadań własnych gminy. Środki finansowe na realizację gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii są zabezpieczone w budżecie gminy Mirosławiec na 2017 r.

Przewodnicząca Komisji w jaki sposób realizowane jest zadanie dotyczące przeciwdziałania picia alkoholu przez kobiety w ciąży?

 Alicja Dybaczewska poinformowała, iż realizowane są kampanie medialne, ulotki dotyczące zagrożeń związane z piciem alkoholu przez kobiety w ciąży kierowane są do Przychodni Zdrowia, zamieszczane na stronach internetowych.

 Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych są w dość znacznej wysokości. Zwróciła się z zapytaniem o możliwość przedstawienia środków finansowych z podziałem na profilaktykę, rehabilitację.

Alicja Dybaczewska poinformowała, że w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok została przedstawiona analiza zbiorcza. Dodała, iż najwięcej środków finansowych przeznaczanych jest na profilaktykę dziecięcą.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w art. 12 ust. 3 jest zapis w brzmieniu:
„W miejscowościach, w których rozmieszczone są jednostki wojskowe, liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz usytuowanie miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych są ustalane przez radę gminy po zasięgnięciu opinii właściwych dowódców garnizonów”. Zwróciła się z zapytaniem, czy uchwały Rady Miejskiej są również opiniowane?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż Jednostka Wojskowa w Mirosławcu Górnym nie jest położona w granicach miasta, w związku z tym nie ma potrzeby zasięgania opinii.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowanie Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.
Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Korzystając z obecności na posiedzeniu Komisji Alicji Dybaczewskiej przystąpiono do omówienia projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.

Alicja Dybaczewska poinformowała, iż Gmina Mirosławiec uwzględniając zapisy w aktach prawnych dotyczących wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii realizuje zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Jednym z tych zadań jest zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz udzielanie rodzinom z problemem alkoholowym i narkotykowym pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie. Działanie to jest kontynuacją współpracy z lat poprzednich z Powiatem Wałeckim poprzez dofinansowanie do prowadzenia Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu, z którego poradnictwa korzystają mieszkańcy Gminy Mirosławiec

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8  do niniejszego protokołu.

Ad.8

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej z działalności w 2016 roku.

Sprawozdanie Komisji stanowi załącznik nr 9  do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Polityki Społecznej w 2016 roku.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, pozytywnie przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji w 2016 roku.

Ad.9

Zaopiniowanie projektów uchwał.
 • w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasto Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż jej zdaniem należy wstrzymać się od głosowania i poczekać na wydanie opinii w przedmiotowej sprawie przez sołtysów z terenu Gminy Mirosławiec.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasto Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki.

Głosowanie:

Za-0

Przeciw-0

Wstrzymało się-3

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie wstrzymała się od zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia/ niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie  dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe z dniem 1 września 2017 r. zespół publicznych szkół, w skład, którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, staje się ośmioletnią szkołą podstawową. W związku z powyższym Zespół Szkół w Mirosławcu oraz Zespół Szkół w Piecniku z dniem 1 września 2017 r. z mocy prawa stają się 8 - klasowymi szkołami podstawowymi. Rada gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, dotyczącej uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, w terminie do dnia 31 marca 2017 r. podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic administracyjnych miasta Mirosławiec.

Sekretarz Gminy Monika Stąporek  poinformowała, iż przedmiotowy projekt  uchwały jest realizacją zapisów uchwały Nr XXV/220/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia  29 grudnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Mirosławiec oraz uchwały Nr XXVII/234/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych miasta Mirosławiec. Wniosek stanowiący załącznik do niniejszej uchwały zostanie złożony za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego do Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji. Rada Miejska występuje z wnioskiem do ministra właściwego do spraw administracji publicznej za pośrednictwem wojewody w terminie do dnia 31 marca, a wojewoda nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku przekazuje go ministrowi. Zmiana granic następuje w drodze rozporządzenia, które  może być wydane na wniosek zainteresowanej rady.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic administracyjnych miasta Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic administracyjnych miasta Mirosławiec.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr  12 do niniejszego protokołu.

 • w sprawie zmiany nazwy ulicy 40-lecia PRL na Spacerową w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu  lub innego ustroju totalitarnego  przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym nazwy dróg, ulic, mostów i placów nie mogą upamiętniać  osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować więc muszą być zmienione. Zgodnie z wynikami konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazwy ulicy 40 - lecia PRL położonej na terenie Mirosławca przeprowadzonych z mieszkańcami miasta Mirosławiec najwięcej wniosków zostało złożonych z propozycją nazwy ul. Spacerowa, stąd zasadność podjęcia przedmiotowej uchwały.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy 40-lecia PRL na Spacerową w Mirosławcu.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy 40-lecia PRL na Spacerową w Mirosławcu.

 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie zmiany nazwy ulicy Osiedla XXX -lecia LLP na Lotnictwa Polskiego  w Mirosławcu Górnym.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu  lub innego ustroju totalitarnego  przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym nazwy dróg, ulic, mostów i placów nie mogą upamiętniać  osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować więc muszą być zmienione. Zgodnie z wynikami konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazwy ulicy Osiedle XXX - lecia LLP położonej na terenie Mirosławca Górnego przeprowadzonych z mieszkańcami powyższej miejscowości  została złożona z propozycja nazwy ul. Lotnictwa Polskiego, stąd zasadność podjęcia przedmiotowej uchwały.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Osiedla XXX -lecia LLP na Lotnictwa Polskiego
 w Mirosławcu Górnym.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Osiedla XXX -lecia LLP na Lotnictwa Polskiego w Mirosławcu Górnym.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14   do niniejszego protokołu.

 • w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż podwyższenia kapitału zakładowego ZECWiK sp. z o.o. w Mirosławcu poprzez wniesienie do spółki z budżetu gminy wkładu pieniężnego w wysokości 467 000,00 zł jest niezbędne ze względu na konieczność spłaty kapitału i odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, od kredytu z Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie Oddział w Mirosławcu zaciągniętych na przeprowadzenie inwestycji pn. "Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłocznego ścieków wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym" oraz kapitału i odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na przeprowadzenie inwestycji pn. „Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki z kanalizacją dla miejscowości Jabłonkowo”. W związku z zabezpieczeniem środków na powyższy cel w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2017, Dyrektor ZECWiK sp. z o.o. pismem z dnia 07.03.2017 r. zwrócił się o podwyższenie kapitału spółki w w/w kwocie.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

Skarbnik Gminy Alicja Michor  poinformowała, iż zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem 21.978,00 zł z tytułu: końcowego rozliczenia projektu pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wałeckiego” w kwocie 14.473,00 zł, zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu w kwocie 7.505,00 zł. Zwiększeniu ulegają wydatki budżetowe w kwocie ogółem 355.888,00 zł między innymi  na: aktualizację dokumentacji projektowej, wykonanie robót i nadzór na zadanie pn.  „ Przebudowa  chodnika na ul. Jeziornej w Mirosławcu” w kwocie 150.000,00 zł,  aktualizację dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa chodnika na ul. Mickiewicza w Mirosławcu” w kwocie 1.230,00 zł, aktualizację dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi na ul. Mickiewicza w Mirosławcu” w kwocie 1.845,00 zł, wykonanie robót i nadzór w ramach II etapu zadania pn. „Przebudowa ul. Wąskiej  w Mirosławcu” w kwocie 150.000,00 zł,  opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa przepustu drogowego we wsi Łowicz Wałecki” w kwocie 8.610,00 zł, modernizację monitoringu wizyjnego na terenie Mirosławca kwocie 13.000,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „ Przebudowa ul. Jaskółczej, Jastrzębiej, Żurawiej  i Skowronkowej w Mirosławcu przy użyciu płyt drogowych w kwocie 2.460,00 zł.  Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 31 marca 2017 r. w kwocie 2.096.914,00 zł między innymi na: bieżący remont dróg gminnych w kwocie 127.000,00 zł, realizację zadań MGOPS w kwocie 20.146,00 zł, dofinansowanie usług sprzątania (drogi, chodniki, kosze) w kwocie 26.200,00 zł, dofinansowanie usług utrzymania zieleni – zabiegi pielęgnacyjne drzew w kwocie 11.000,00 zł, zakup usług kruszenia Grazu do naprawy dróg gminnych wewnętrznych  w kwocie 19.000,00 zł, zadania realizowane  przez Urząd Miejski w Mirosławcu w ramach Kontraktu Samorządowego, w tym: „Nowoczesna szkoła- przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych” w kwocie 1.200.000,00 zł,  „Cyfrowy Mirosl@wiec- nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec” ogółem w kwocie 693.568,00 zł.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem o przebudowę chodnika na ulicy Jeziornej w Mirosławcu?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż z uwagi na budowę kolejnego domu musi zostać wykonana przebudowa chodnika.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się  zapytaniem o zakres wykonywanych prac w związku z przebudową ulicy Wąskiej w Mirosławcu?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż  ulica Wąska przebudowywana będzie od ulicy Wolności do ulicy Nowej. Zakres prac to między innymi wymiana kostki brukowej.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem, czy wszystkie wcześniejsze środki finansowe przekazywane na przebudowę ulicy Wąskiej zostały wydatkowane?

Skarbnik Gminy poinformowała, iż wydatkowane środki wykazane zostały w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż z jej wyliczeń wynika, iż II etap zadania jest droższy od I etapu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zadanie dotyczyło również wymiany kanalizacji deszczowej.

Radny Mirosław Jaskulski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wykonawcy  naprawy awarii na ulicy Polnej w Mirosławcu?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż awarię usuwał ZECWiK w Mirosławcu.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem o kwotę przemieszczeń na realizację zadań przez MGOPS?

Skarbnik Gminy poinformowała, iż przemieszczenie dotyczy przesunięcia środków finansowych ze świadczeń rodzinnych na pomoc społeczną.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem o remont dróg gminnych?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż została przeprowadzona inwentaryzacja dziur po okresie zimowym. Na ulicy Tęczowej w okolicach stawów położone zostaną płyty betonowe, na ulicy Polnej i 10-lutego uzupełniona zostanie kostka brukowa oraz uzupełnione ubytki na drodze w Mirosławcu Górnym i w m. Orle.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16  do niniejszego protokołu.

 • zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2017 do zmian wprowadzonych w budżecie Gminy.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem skąd pochodzą wolne środki finansowe?

Skarbnik Gminy poinformowała, iż wolne środki finansowe pochodzą między innymi z oszczędności lat poprzednich.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.

 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji zwierząt.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w dniu 22 marca 2017 r. do Rady Miejskiej w Mirosławcu wpłynął wniosek z Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego
o wydanie opinii w sprawie utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji zwierząt.
Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze planuje utworzyć i prowadzić ośrodek rehabilitacji rysi w Dzikiej Zagrodzie w Jabłonowie pod adresem Jabłonowo 42, 78-650 Mirosławiec przy istniejących zagrodach dla rysi w celu przywrócenia rysia w obszarze dawnego bytowania w północno-zachodniej Polsce oraz zapewnienia odpowiednich warunków dla rozwoju populacji poprzez zapobieganie konfliktom  i rozpowszechnianie informacji oraz zapobieganie spadkowi liczebności i różnorodności genetycznej rysia poprzez ochronę korytarzy migracyjnych i ograniczenie śmiertelności rysi powodowanej przez człowieka.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji zwierząt.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji zwierząt.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18  do niniejszego protokołu.

Ad.10

Wolne wnioski i zapytania.

Nie zostały zgłoszone żadne wnioski i zapytania.

Ad.11

Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca  Komisji Polityki Społecznej Anna Turska  o godz. 1315  zamknęła  26  posiedzenie Komisji.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 03-07-2017 14:36:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 27-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 03-07-2017 14:36:54