Protokół z XXIX posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 kwietnia 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXIX/2017

z XXIX Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

która odbyła się 26 kwietnia 2017r. w godz. 1100- 1250

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

Obecni na sali radni Rady Miejskiej, sołtysi oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności (zał. nr 1, 2, 3).

 1. Otwarcie XXIX Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Miejskiej.
 5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności  i informacja gości.
 6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXVII Sesji Rady Miejskiej.
 1. przyjęcie sprawozdania.
 1. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Mirosławcu w 2016  roku:
 1. sprawozdanie Kierownika MGOPS;
 2. stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
 3. dyskusja;
 4. przyjęcie sprawozdania.
 1. Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej:
 1. informacja Kierownika MGOPS;
 2. stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
 3. dyskusja;
 4. przyjęcie informacji.
 1. Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku Uchwały Nr XXXVII/312/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy  w rodzinie w Gminie Mirosławiec na lata 2014-2016:
 1. sprawozdanie Kierownika MGOPS:
 2. stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
 3. dyskusja;
 4. przyjęcia sprawozdania.
 1. Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku Uchwały Nr XV/138/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2016-2018:
 1. sprawozdanie Kierownika MGOPS:
 2. stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
 3. dyskusja;
 4. przyjęcie sprawozdania.
 1. Informacja na temat realizacji w 2016 r. Uchwały Nr III/13/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną:
 1. informacja Burmistrza Mirosławca;
 2. stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;
 3. dyskusja;
 4. przyjęcie informacji.
 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, którzy mogą być zatrudnieni w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania na rzecz ENEA Oświetlenie sp. z o.o. w Szczecinie urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec oraz dokumentacji technicznej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.
 5. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami  i sprawy bieżące.
 8. Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Ad.1

Otwarcie XXIX Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

O godz. 11.00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu Piotr Czech otworzył XXIX Sesję Rady Miejskiej, witając zaproszonych gości, radnych i sołtysów.

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 14  radnych, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i  podejmowanie prawomocnych decyzji.

Nieobecna: radna Urszula Stanisławska.

Ad.3

Przedstawienie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem dotyczącym propozycji zmiany porządku obrad?

W związku z brakiem propozycji zmian przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4

Przyjęcie protokołu z  XXVIII  Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

W związku z brakiem zastrzeżeń do protokołu z XXVIII  Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie w/w protokół.

Głosowanie:

Za- 14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z XXVIII  sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Ad.5

Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w okresie między sesyjnym miały miejsce następujące wydarzenia:

- 01.04.2017 r.- w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Mirosławcu odbyły się XI Mistrzostwa Mirosławca na Ergometrze Wioślarskim. Udział w zawodach wzięły 92 osoby - uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz osoby dorosłe. Głównym celem imprezy było popularyzowanie wioślarstwa oraz zachęcenie do aktywnego spędzania wolnego czasu.

- 01-02.04.2017 r.- na terenie Mirosławca odbyły się koncerty góralskie zespołu z Węgierskiej Górki.

- 04.04.2017 r. – w Drawsku Pomorskim odbyła się Gala Talentów, w której udział wzięły dzieci z Mirosławca.

- 04.04.2017 r.- w siedzibie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Wałczu odbyło się szkolenie dla organizacji pozarządowych.

- 06.04.2017 r. -  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu odbyło się spotkanie ze wspólnotami mieszkaniowymi z ulicy Wałeckiej i Placu Wolności dotyczące remontu dachu
 i elewacji budynków.

- 07.04.2017 r. - w Zespole Szkół w Mirosławcu odbyło się spotkanie z autorem książki o historii  Mirosławca-  Jarosławem Leszczełowskim.

- 07.04.2017 r. - w Hali Sportowej Zespołu Szkół Miejskich nr 2 odbyły się VII Targi Pracy organizowane przez  Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie.

- 08.04.2017 r. – zorganizowany został Dzień Otwarty Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, który cieszył się dość dużym zainteresowaniem; Burmistrz zapowiedział kontynuację organizowania dni otwartych UM w przyszłości.

- 11.04.2017 r. – odbyło się spotkanie z Dyrektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu. Spotkanie dotyczyło uruchomienia kierunku studiów „Pielęgniarstwo”
i prowadzenie praktyki w zawodzie poprzez uruchomienie programu skierowanego do osób starszych. Jeśli zaś chodzi o Mirosławiec i dzienny Dom opieki dla osób starszych trwają poszukiwania obiektu, w którym mogłyby odbywać się zajęcia z seniorami.

- 12.04.2017 r.na terenie Gminy odbyły się koncerty i spotkania wielkanocne, w których uczestniczył Burmistrz Mirosławca.

- 13.04.2017 r. – odbyła się akcja sadzenia drzew wspólnie z Nadleśnictwem i firmą Żywiec Zdrój.

- 13.04.2017 r. -  na Placu Lotników w Mirosławcu odbyła się kolejna akcja poboru krwi,
w której brała udział bardzo duża liczba uczestników. W 2017 r. autobus do poboru krwi przyjeżdżać będzie jeden raz na kwartał. Trwają również rozmowy na temat częstotliwości poboru krwi w Mirosławcu w 2018 roku.

- 19.04.2017 r. – w Szczecinie odbyło się walne zebranie delegatów stowarzyszenia Euroregionu Pomerania.

- 21.04.2017 r. – w Wałeckim Centrum Kultury w Wałczu odbyła się uroczystość wręczenia nagród Laur Powiatu Wałeckiego. Firma Żywiec Zdrój S.A. Zakład w Mirosławcu otrzymał nagrodę w kategorii działalność gospodarcza, zespół taneczny z Mirosławca otrzymał nagrodę za działalność kulturalną i edukacyjną. Wyróżnienie otrzymał również Rodzinny Ogród Działkowy RELAX w Mirosławcu.

- 21.04.- 25.04.2017 r. – w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu odbyły się posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu.

-25.04.2017 r. – Burmistrz Mirosławca wraz ze Starostą Wałeckim uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielem firmy Henryka Stokłosy. Spotkanie dotyczyło dofinansowania remontu drogi powiatowej na odcinku Bronikowo-Próchnowo. Planowana wysokość dofinansowania to około 1 mln zł.

W dalszych słowach Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zakończone zostało zadanie modernizacji  odwodnienia i chodnika na ulicy Wąskiej w Mirosławcu. Ponadto rozpoczęły się remonty dróg gruntowych na terenie Gminy Mirosławiec. Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zostało wysłanych 5 zapytań ofertowych do firm w sprawie zadania utrzymania zieleni. Wpłynęły 2 oferty, jedna od lokalnej firmy i druga od firmy z Człopy. Wybrana została droższa oferta, ponieważ lokalna firma, która złożyła niższą ofertę odmówiła podpisania umowy.

Piotr Pawlik poinformował, iż po weekendzie majowym rozpoczną się rozmowy z biurem nieruchomości z Wałcza na temat zakupu lokalu po byłym sklepie w Jabłonkowie
 z przeznaczeniem na świetlicę. Wyraził nadzieję, że cena oferowana przez Biuro będzie adekwatna do wartości nieruchomości i nie będzie przekraczała wartości hipoteki tej nieruchomości.

Burmistrz Mirosławca zaprosił zebranych na spotkanie organizowane w dniu 27.04.2017 r. o godz. 17.00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Mirosławcu w sprawie Planu Rewitalizacji dla Gminy Mirosławiec.

Burmistrz Mirosławca zaprosił zebranych na uroczystości 65 Rocznicy Obecności Lotnictwa na Ziemi Mirosławieckiej, podczas których obchodzone będą uroczystości związane ze świętem Zespołu Szkół w Mirosławcu oraz uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej poległym lotnikom służącym w Mirosławcu.

Piotr Pawlik poinformował, iż w okresie międzysesyjnym została sprzedana działka uzupełniająca za kwotę około 8 tys. zł. Ponadto ogłoszony został przetarg na przebudowę ul. Sprzymierzonych w m. Mirosławiec, odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 177 do istniejącego przepustu. Termin składania ofert to 08.05.2017 r. Z kolei przetargi na budowę sieci wod-kan w Próchnowie i w Orlu ogłoszone zostaną po podpisaniu umowy na dofinansowanie inwestycji.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem o plany związane z budynkiem przy ulicy Dworcowej, ponieważ uważa, że budynek mógłby zostać przeznaczony na prowadzenie zajęć dla seniorów.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż budynek znajdujący się przy ulicy Dworcowej został sprzedany.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż pod działalność związaną z seniorami potrzebnych jest około 240 m powierzchni, najlepiej na jednym poziomie, a ten budynek nie spełniał tego wymogu.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.6

Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXVII Sesji Rady Miejskiej.

 1. przyjęcie sprawozdania.

W/w sprawozdanie Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Głosowanie

Za – 14

Przeciw - 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 5  do niniejszego protokołu.

 

Ad.7

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Mirosławcu w 2016  roku:

 1. sprawozdanie Kierownika MGOPS;

W/w informację radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Informacja  stanowi załącznik nr 6  do niniejszego protokołu.

 1. stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

Stanowisko Komisji odczytała Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Anna Turska.

Pisemne stanowisko stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 1. dyskusja;

Kierownik MGOPS poinformowała, iż podczas posiedzenia Komisji Polityki Społecznej pojawiło się kilka wątpliwości dotyczących przedłożonego sprawozdania. W tabeli nr 4 „Wydatki poniesione na wypłatę świadczeń w ramach zadań własnych”  w pozycji „Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej” pojawiła się niższa kwota, niż w sprawozdaniu za 2015 rok. Zostało to spowodowane tym, że  osoba została umieszczona w domu pomocy społecznej  pod koniec roku. Ponadto w pkt. IV.5 dochód w przypadku osoby samotnie gospodarującej powinien być w wysokości 1902 zł, a nie jak zostało to podane 1625 zł oraz w przypadku osoby w rodzinie dochód winien być w wysokości 1522 zł, natomiast podany został w wysokości 1368 zł.  Podczas posiedzenia komisji zadane zostało pytanie do tabeli nr 37 tj. „Wydatki poniesione na wypłatę świadczenia wychowawczego”, ponieważ pojawiła się różnica  pomiędzy liczbą złożonych wniosków a liczbą decyzji w sprawie wypłaty świadczeń. Otóż po weryfikacji okazało się, że osoby po kilka razy złożyły wniosek: tj. zarówno elektronicznie, jak i w wersji papierowej, czy też mąż jak i żona złożyły wniosek dotyczący tego samego dziecka. W dalszych słowach Kierownik MGOPS odniosła się do tabeli nr 38, tj. „Wydatki poniesione na sfinansowanie pracy z rodziną prowadzoną przez asystenta rodziny”. Poinformowała, iż tytuł tabeli został niewłaściwie sformułowany, ponieważ wydatki dotyczyły również otrzymanego przez MGOPS dofinansowania. Dodała, iż jeśli chodzi o usługi opiekuńcze to informacja została podana na stronie internetowej Mirosławca i MGOPS w Mirosławcu

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem, czy środki wypłacane w ramach programu 500+ są kontrolowane?

Danuta Czerniawska poinformowała, iż co miesiąc przeprowadzane są zapotrzebowania co do wielkości środków finansowych. Ponadto bardzo często na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego czy Ministerstwa sporządzane są sprawozdania nt. realizacji programu.

Wyniki ankiety dotyczącej programu 500+ stanowią załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
   d)   przyjęcie sprawozdania.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu w 2016  roku.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła w/w sprawozdanie.

Ad.8

Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej:

 1. informacja Kierownika MGOPS;

W/w informację radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Informacja  stanowi załącznik nr 9  do niniejszego protokołu.

 1. stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

Stanowisko Komisji odczytała Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Anna Turska.

Pisemne stanowisko stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 1. dyskusja;

W dyskusji nie zabrano głosu.

 1. przyjęcie informacji.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia informacji na temat oceny zasobów pomocy społecznej.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła w/w informację.

Ad.9

Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku Uchwały Nr XXXVII/312/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy  w rodzinie
w Gminie Mirosławiec na lata 2014-2016:

 1. sprawozdanie Kierownika MGOPS:

W/w sprawozdanie radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 11  do niniejszego protokołu.

 1. stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

Stanowisko Komisji odczytała Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Anna Turska.

Pisemne stanowisko stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 1. dyskusja;

W dyskusji nie zabrano głosu.

 1. przyjęcia sprawozdania.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2016 roku Uchwały Nr XXXVII/312/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Mirosławiec na lata 2014-2016.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła w/w sprawozdanie.

Ad.10

Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku Uchwały Nr XV/138/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2016-2018:

 1. sprawozdanie Kierownika MGOPS:

W/w sprawozdanie radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 13  do niniejszego protokołu.

 1. stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

Stanowisko Komisji odczytała Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Anna Turska.

Pisemne stanowisko stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 1. dyskusja;

Kierownik MGOPS poinformowała, iż podczas posiedzenia Komisji Polityki Społecznej radna Anna Turska zadała pytanie o rodzaj zatrudnienia 40 osób, które dotychczas  korzystało ze wsparcia MGOPS. Otóż osoby te podjęły różnego rodzaju zatrudnienie, jednak MGOPS nie posiada informacji na temat rodzaju zatrudnienia.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem czy Gmina bierze udział w organizowanym przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego konkursie „Samorząd Przyjazny Rodzinie”. Konkurs jest skierowany do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa zachodniopomorskiego. Celem konkursu jest wzmocnienie kondycji Rodziny w województwie zachodniopomorskim poprzez wspieranie i upowszechnianie działań samorządów lokalnych podejmujących szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz Rodziny.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż Gmina Mirosławiec nie bierze udziału w tym konkursie.

 1. przyjęcie sprawozdania.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2016 roku Uchwały Nr XV/138/2016 Rady Miejskiej  w Mirosławcu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2016-2018.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła w/w sprawozdanie.

Ad.11

Informacja na temat realizacji w 2016 r. Uchwały Nr III/13/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną:

 1. informacja Burmistrza Mirosławca;

W/w informację radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Informacja stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

 1. stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;

Stanowisko Komisji odczytał Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad.

Pisemne stanowisko stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

 1. dyskusja;

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w informacji pojawiły się  umorzenia w Zespole Szkół w Mirosławcu na kwotę 25,32 zł oraz w Przedszkolu Samorządowym „Słoneczko” w Mirosławcu na kwotę 47,20 zł. Umorzenia w ZS w Mirosławcu dotyczą firmy, która świadczyła usługę dożywiania dzieci i na chwilą obecną z firmą brak jest jakiegokolwiek kontaktu. Z kolei umorzenia w Przedszkolu Samorządowym związane są z nieuregulowaniem płatności za przedszkole rodziny, która wyprowadziła się za granicę.

 1. przyjęcie informacji.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do przyjęcia informacji na temat realizacji w 2016 r. Uchwały Nr III/13/10 Rady Miejskiej  w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2010 r.w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła w/w informację.

Ad.12

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, którzy mogą być zatrudnieni
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, którzy mogą być zatrudnieni w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się- 0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXIX/255/2017 zmieniającą Uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, którzy mogą być zatrudnieni w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Ad.13

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania na rzecz ENEA Oświetlenie sp. z o.o. w Szczecinie urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec oraz dokumentacji technicznej.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w zamian za przekazywany majątek firma ENEA Oświetlenie poprawi jakość i efektywność systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec poprzez wybudowanie nowych urządzeń oświetleniowych. Wartość księgowa brutto na dzień 27.03.2017 r. planowanych do przekazania urządzeń stanowi 339 201,07 zł. W ramach za przekazanie urządzeń planowana jest budowa oświetlenia od drogi na 10 w kierunku m. Jabłonkowo, modernizacja i rozbudowa oświetlenia na ulicy Parkowej w kierunku cmentarza oraz wymiana opraw na ledowe na ulicy Wałeckiej  i Wolności w Mirosławcu.

Poinformował ponadto, iż przygotowywany jest projekt przebudowy alejek na cmentarzu komunalnym. Poprosił o zgłaszanie pomysłów dotyczących modernizacji alejek, oświetlenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem o miejsce na urny na Cmentarzu Komunalnym?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż wyznaczone zostanie miejsce za Kaplicą Cmentarną.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem o plany dotyczące ewentualnego poszerzenia cmentarza.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w pierwszej kolejności musiałoby zostać dokonane odwodnienie terenu. Dodał, iż w starej części cmentarza zwalniane są miejsca, jednak brak jest na dzień dzisiejszy osób zainteresowanych wykupem miejsca w starej części.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem co w sytuacji, kiedy zajdzie potrzeba zaprojektowania dodatkowego oświetlenia.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w takiej sytuacji Gmina starać się będzie aby dobudowanie kolejnych urządzeń oświetleniowych było z kolejnego majątku, który miałby zostać przekazany w kolejnych etapach. Chodzi przede wszystkim o to, aby wartość budowanego i modernizowanego oświetlenia odpowiadała kwocie przekazywanego majątku.

W związku z brakiem dalszych  pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przekazania na rzecz ENEA Oświetlenie sp. z o.o. w Szczecinie urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec oraz dokumentacji technicznej.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się- 0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXIX/256/2017 w sprawie przekazania na rzecz ENEA Oświetlenie sp. z o.o. w Szczecinie urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec oraz dokumentacji technicznej.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Ad.14

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zadania inwestycyjne zaplanowane w projekcie budżetu dotyczą prac remontowych w siedzibie Ośrodka Kultury w Mirosławcu. Zaplanowane zadania muszą zostać wykonane, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom budynku.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę, iż na organizację Festiwalu Żubra przeznaczonych jest 150.000,00 zł, natomiast na remonty w OK przeznaczonych jest 119.100,00 zł. Zapytał czy ta relacja jest właściwa?

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż część remontów w OK. przeprowadzanych było dzięki uzyskanemu dofinansowaniu. Jednak na dzień dzisiejszy nie ma programów zewnętrznych  z których byłaby możliwość pozyskania środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania. Jeśli chodzi o finansowanie Festiwalu Żubra wyraził zdanie, że jest to impreza kulturalna, która zdobyła już pewną markę. Dodał, iż można byłoby się zastanowić nad wprowadzeniem biletów na organizowane imprezy. Pojawiła się również propozycja, aby Festiwal Żubra był imprezą jednodniową, jednak wówczas sprzedawcom usług gastronomicznych nie opłacałoby się przyjeżdżać na jeden dzień i z pewnością nie wyłożyliby na Festiwal takich środków jak dziś.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem, jakie korzyści finansowe  Gmina uzyskała  w związku z organizacją festiwalu?

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż w momencie organizacji festiwalu wszystkie okoliczne gospodarstwa agroturystyczne są zajęte. Poza tym społeczeństwu również należą się takie imprezy w ciągu roku.

Radny Piotr Suchojad wyraził zdanie, iż w momencie wprowadzenia biletów na imprezy społeczeństwo będzie podzielone. Dodał, że mieszkańcy czekają na festiwal, czują się dowartościowani że o Mirosławcu się mówi.

Sekretarz Gminy dodała, iż  zdarzyła się sytuacja, kiedy to w Gminie odebrano telefon z zapytaniem, kiedy organizowany będzie festiwal, ponieważ osoba ta planowała sobie w tym terminie urlop i chciała uczestniczyć w imprezie.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż były już  próby wprowadzenia biletów na inne organizowane imprezy, jednak nic z tego nie wyszło, bo w większości osoby nie chcą wówczas przychodzić i uczestniczyć w nich.

Radny Piotr Suchojad wyraził zdanie iż należałoby się zastanowić, czy kwota uzyskana z tytułu biletów byłaby porównywalna z kwotą uzyskaną z tytułu usług gastronomicznych.

W związku z brakiem dalszych pytań i innych głosów w dyskusji przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

Głosowanie:

Za-12

Przeciw-0

Wstrzymało się-2

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym większością głosów, przy 12 głosach „za”, brakiem głosów „przeciw” oraz 2 głosami „wstrzymującymi się” podjęła Uchwałę Nr XXIX/257/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Ad.15

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej Uchwałę  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.

Głosowanie:

Za-12

Przeciw-0

Wstrzymało się- 2

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym większością głosów, przy 12 głosach „za”, brakiem głosów „przeciw” oraz 2 głosami „wstrzymującymi się” podjęła Uchwałę Nr XXIX/258/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.                                                                                                              

Ad.16

Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

Odpowiedzi na wnioski stanowią załącznik nr 21  do niniejszego protokołu.

Radny Marcin Karczewski  poinformował, iż nie otrzymał odpowiedzi na wnioski w sprawie dokonania melioracji rowów znajdujących się po prawej stronie drogi od wyjazdu z Mirosławca w kierunku m. Wałcz oraz w sprawie podania wysokości środków finansowych znajdujących się na funduszu rekultywacyjnym firmy zarządzającej składowiskiem odpadów.

Ad.17

Wolne wnioski i zapytania.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Różycki poruszył temat przyjęć dzieci między innymi 3-letnich do Przedszkola. Jedna z rodzin  mająca dwójkę dzieci, jest zmuszona jedno z dzieci  zaprowadzać do Przedszkola w Mirosławcu, natomiast drugie zawozić do oddziału Przedszkolnego w Mirosławcu Górnym a  rodzina nie ma możliwości dojazdu do Mirosławca Górnego.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż do Przedszkola w Mirosławcu przyjmowane są dzieci w wieku od 3 lat wzwyż. Jeśli przedszkole posiada miejsce, przyjmowane są również dzieci w wieku od 2,5 lat. Jednak w momencie braku miejsc, dzieci 2,5 letnie przyjmowane są do Oddziału Przedszkolnego w  Mirosławcu Górnym. Zaznaczył, że w przypadku tak małych dzieci nie ma obowiązku wychowania przedszkolnego. Dzieci są przyjmowane do Przedszkola jeśli są miejsca.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem o remont ulicy Wąskiej w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż Gmina przystępować będzie do wykonania II etapu prac związanych z modernizacją ulicy Wąskiej.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem o przetarg i termin rozpoczęcia remontu nawierzchni ulicy Sprzymierzonych w Mirosławcu?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż harmonogram prac zostanie rozpisany po wyłonieniu wykonawcy w wyniku przetargu i podpisaniu umowy. Dodał, iż zarówno mieszkańcy ulicy, jak i lokalne firmy zostaną odpowiednio wcześniej poinformowani o pracach.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem o dofinansowanie remontu ulicy Sprzymierzonych  przez jedną z lokalnych firm, która intensywnie korzysta z tej drogi.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż prowadzone były rozmowy na temat ewentualnego dofinansowania kosztów remontu ulicy, ale w tym przypadku nie zakończyły się one pozytywnie. Dodał, iż pewne jest natomiast otrzymanie dofinansowania na remont drogi na odcinku Bronikowo-Próchnowo od właściciela powstającej  w Próchnowie  fermy kurzej.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zasugerował, aby w przyszłości, w momencie modernizacji chodnika  z Mirosławca do Mirosławca Górnego, chodnik zrobiony został z asfaltu.

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż jeśli kiedyś będzie budowana jakakolwiek ścieżka pieszo-rowerowa, zostanie ona wykonana w technologii asfaltowej, która jest znacznie trwalsza, niż kostka brukowa.

Radny Paweł Krawczyk poinformował, iż na ulicy Polnej w Mirosławcu wykonywane było odwodnienie ulicy. Jednak w dalszym ciągu po opadach deszczu woda znajduje się na jezdni.

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż w momencie wykonania odwodnienia, pojawiła się różnica w wysokości poziomu gruntu, dlatego woda po opadach deszczu na ulicy Polnej nie spływa z drogi. Dodał, iż temat ten zostanie uregulowany w momencie  dokonania odwodnienia ulicy Zamkowej i Nowej w Mirosławcu.

Radny Marcin Karczewski  złożył następujące wnioski: 1) o przedstawienie informacji dotyczących zakresu prac i wydatkowania środków finansowych w kwocie 26.200 zł  przeznaczonych na dofinansowanie usług sprzątania, które zawarte zostały w Uchwale Nr XXVIII/252/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30.03.2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 r. oraz jeśli pieniądze już zostały wydatkowane informacji o procedurze wyboru podmiotu, który realizował w/w zadanie, 2) o umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu wszystkich zapytań ofertowych, 3) o odblokowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu wszystkich postępowań przetargowych, których ważność umów jeszcze trwa (m. in. takich dokumentów jak SIWZ, opisu przedmiotu zamówienia oraz projektów umów), 4) o przedstawienie wpływów do budżetu Gminy z tytułu  zarządzania składowiskiem odpadów w Mirosławcu  przez firmę Eko-Fiuk w 2013 r., 2014 r., 2015 r. i 2016 r.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż z tytułu zarządzania składowiskiem odpadów Gmina nie ma żadnych wpływów, ponieważ Gmina powierzyła firmie zadanie zarządzania składowiskiem.  Natomiast Gmina otrzymuje środki w wysokości określonej w umowie z tytułu dochodów uzyskiwanych przez firmę z eksploatacji składowiska.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem czy umowa zawarta została prawidłowo?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż umowa na zarządzanie składowiskiem zawarta została w 2008 r. w wyniku przetargu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż umowa obowiązuje do 2023 roku.

Radca Prawny Krzysztof Chełkowski poinformował, iż na zarządzanie składowiskiem ogłoszony został przetarg. Warunkiem było wykonanie inwestycji. Każdy zainteresowany przed przystąpieniem do przetargu skalkulował koszty. Dodał, iż czynszu z tytułu korzystania z obiektu nie ma.

Radny Marcin Karczewski ponownie zapytał o wpływy do budżetu z tytułu przyjmowanych odpadów.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż wpływy do budżetu nie są z tytułu przyjmowanych odpadów komunalnych, a tak jak wcześniej powiedziała z tytułu dochodów uzyskiwanych przez firmę z eksploatacji.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem w jakiej wysokości są wpływy z tytułu opłat?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż jest to określony procent od dochodu firmy- 10%

Radna Marcin Karczewski poinformował, iż jego zdaniem skoro umowa jest niekorzystna to należy ją rozwiązać. Zwrócił się z zapytaniem, czy podejmowane były działania aby umowa została zmieniona?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w przypadku procedury przetargowej rozwiązanie umowy to sprawa bardzo trudna proceduralnie. Obie strony muszą być zgodne.

Radna Iwona Kłos zwróciła się z zapytaniem o koszenie traw na wioskach?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż od 2 maja br. zostaje zwiększona częstotliwość wykoszeń na terenach wiejskich.

Radna Iwona Kłos zwróciła się z zapytaniem o remonty dróg?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż remonty dróg po okresie zimowym zostały już rozpoczęte.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem o termin zakończenia remontów dróg?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż termin zakończenia prac został wyznaczony na 22 maja br.

Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem o osobę z Setnicy, która w niedługim czasie wychodzi z więzienia i nie ma gdzie mieszkać ponieważ jego dom uległ zniszczeniu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż planowany jest zakup domku holenderskiego, który ustawiony zostałby na działce w Setnicy. Jednak na ustawienie domku właściciel działki musi wyrazić zgodę. Zostały wysłane pisma w tej sprawie do więzienia. Jednak do dziś nie wpłynęła odpowiedź. Jeśli nie będzie zgody wówczas rozwiązaniem może być schronisko.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował iż na odcinku drogi Mirosławiec-Mirosławiec Górny po opadach deszczu  pojawiają się zastoiny wody.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż na w/w odcinku drogi są 2-3 miejsca, w których pojawiają się zastoiny wody. Poinformował, iż dokonane będzie odprowadzenie wody do rowu.

Przewodniczący  Rady Miejskiej zgłosił problem z odwodnieniem na ulicy Parkowej w Mirosławcu w kierunku torów  kolejowych.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż jeśli chodzi o ulicę Parkową, to musi w pierwszej kolejności zostać wykonany projekt odwodnienia.

Przewodniczący  Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem o wymianę oświetlenia na ulicy Wolności w Mirosławcu za torami w kierunku m. Kalisz Pomorski?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż do końca czerwca br. oświetlenie zostanie wymienione.

Radny Stanisław Pilc  poinformował, iż na ulicy Krótkiej w Mirosławcu z powodu przejazdu samochodów ciężarowych  pękają ściany budynków.

Sołtys Jadwiżyna Katarzyna Fierkowicz poprosiła o skierowanie raz w miesiącu osoby do sprzątania przystanku i okolicy.

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż osoby zostaną skierowane we wskazane miejsca.

Ad.18

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami  i sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował o zbliżającym się terminie złożenia oświadczeń majątkowych. Poinformował, iż zostały przedłożone radnym i sołtysom ankiety do wypełnienia dotyczące programu rewitalizacji.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż termin wypełnienia i złożenia ankiet to 31 maja br.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej radni otrzymali pismo dotyczące upraw GMO na terenie Gminy. Ponadto w piśmie podany został link do strony- ankiety, którą można wypełnić i wyrazić swoje zdanie na temat GMO. Dodał, iż prowadzone są rozmowy, aby kolejne posiedzenie RM w Mirosławcu odbyło się w Dzikiej Zagrodzie w Jabłonowie.

Radna Anna Turska poinformowała, iż kolejne posiedzenie Komisji Polityki Społecznej  odbędzie się w Centrum Aktywności Lokalnej z uwagi na to, iż w planie pracy Komisji jest sprawozdanie z działalności organizacji pozarządowych w 2016 roku.

Ad.19

Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 12 50 zamknął XXIX sesję Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Na tym protokół zakończono.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 03-07-2017 15:01:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 26-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 03-07-2017 15:01:47