Protokół z XXX posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 maja 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXX/2017

z XXX Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

która odbyła się 30 maja 2017r. w godz. 1300- 1515

w Dzikiej Zagrodzie Żubrowej w Jabłonowie

Obecni na sali radni Rady Miejskiej, sołtysi oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności (zał. nr 1, 2, 3).

 1. Otwarcie XXX Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Miejskiej.
 5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności
   i informacja gości.
 6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXVIII Sesji Rady Miejskiej.
 1. przyjęcie sprawozdania.
 1. Informacja na temat funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec za 2016 rok:
 1. informacja Burmistrza Mirosławca;
 2. stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
 3. dyskusja;
 4. przyjęcie informacji.
 1. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XII/99/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2015 r. w sprawie rocznego programu współpracy
  z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku:
 1. sprawozdanie Burmistrza Mirosławca;
 2. stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
 3. dyskusja;
 4. przyjęcie sprawozdania.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu ulicy Sprzymierzonych w miejscowości Mirosławiec.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy działce wewnętrznej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania publicznego.
 6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami  i sprawy bieżące.
 9. Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Ad.1

Otwarcie XXX Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

O godz. 13.00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu Piotr Czech otworzył XXX Sesję Rady Miejskiej, witając zaproszonych gości, radnych i sołtysów.

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 14  radnych, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i  podejmowanie prawomocnych decyzji.

Nieobecna: radna Urszula Stanisławska.

Ad.3

Przedstawienie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem dotyczącym propozycji zmiany porządku obrad?

W związku z brakiem propozycji zmian porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z wnioskiem o zmianę porządku obrad poprzez dodanie po pkt. 13  nowego punktu 14 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi Mirosławca”. Następne punkty otrzymałyby numerację kolejną.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie złożony wniosek.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła złożony wniosek.

W związku z brakiem innych zmian Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie porządek obrad po zmianach.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła porządek obrad po zmianach.

Ad.4

Przyjęcie protokołu z  XXIX Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

W związku z brakiem zastrzeżeń do protokołu z XXIX  Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie w/w protokół.

Głosowanie:

Za- 14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z XXIX  sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Ad.5

Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.

Na posiedzenie Rady Miejskiej przybył Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Białas.

Bogdan Białas poinformował, iż jeśli chodzi o Powiat Wałecki, to w najbliższym czasie mają zostać ogłoszone przetargi  w związku z realizacją Kontraktu Samorządowego.  W dalszym ciągu trwają również remonty pozimowe dróg powiatowych. Najtrudniejsza sytuacja jeśli chodzi o stan techniczny drogi po okresie zimowym jest na odcinku drogi powiatowej Bronikowo-Próchnowo. Droga na wskazanym odcinku ma zostać gruntownie zmodernizowana w 2018 rok. Jednak do tego czasu muszą zostać załatane ubytki.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż całkowity koszt modernizacji nawietrzni drogi według kosztorysu wynosi około 5 mln zł. Na chwilę obecną  na w/w zadanie zagwarantowana została  kwota w wysokości 4 mln zł.

Bogdan Białas  poinformował, iż na temat wykonania bieżącej naprawy wskazanej powyżej drogi prowadzić będzie rozmowy ze Starostą Wałeckim. Ponadto droga na odcinku Toporzyk –Lipie w przeciągu kilku dni ma zostać utwardzona.

Sołtys Sołectwa Orle Jolanta Barszcz poinformowała, iż firma realizująca zadanie dla Powiatu  dokonała załatania ubytków po okresie zimowym na drodze Mirosławiec- Orle. Niestety załatane zostały tylko większe ubytki, mniejsze zostały pominięte. Zwróciła się również  z prośbą o utwardzenie pobocza drogi na odcinku Mirosławiec –Orle.

Bogdan Białas poprosił, aby  wszelkie pojawiające się wnioski i zapytania  w okresie międzysesyjnym składać do jego osoby.

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował Przewodniczącemu Rady Powiatu Bogdanowi Białasowi za przedstawienie najważniejszych informacji. Następnie poprosił o zabranie głosu przez Dyrektora 107 Szpitala Wojskowego
w Wałczu Marka Korneta.

Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu Marek Kornet poinformował, iż od ostatniego spotkania z Radą Miejską w Mirosławcu  wiele się zmieniło jeśli chodzi o Szpital Wojskowy. Od 1 października br. szpital w Wałczu stanie się szpitalem sieciowym. Wprowadzenie sieci szpitali według nowych reguł ustawowych ma na celu m.in. zagwarantowanie stabilnych reguł funkcjonowania w systemie opieki zdrowotnej oraz zapewnienie właściwego poziomu finansowania szpitalom, które już w obecnych warunkach pełnią podstawową rolę dla zabezpieczenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Od 2011 roku szpital znajduje się na podobnym poziomie finansowania  i w takim samym układzie realizowanych świadczeń. Dzięki renegocjacji umów udało się z NFZ uzyskać kwotę w wysokości 800 tys. zł.  Zagrożeniem dla szpitala, jeśli nie ulegnie zmianie,  jest poziom finansowania umów. Ponadto problemem jest pogarszająca się z miesiąca na miesiąc sytuacja ekonomiczna szpitala. Ogłoszony został przetarg na usługi sprzątające. Po otwarciu ofert okazało się, że najniższa oferta jest o 2 mln wyższa od kwoty, którą na ten cel miał w budżecie  zaplanowany szpital. Na ukończeniu znajduje budowa bloku operacyjnego. Prace budowlane mają zakończyć się pod koniec czerwca br. Dodał, iż liczy na to, że pod koniec października br. możliwa będzie przeprowadzka do nowego obiektu, co znacznie poprawi komfort pracy i świadczonych usług. Poinformował, iż liczy również na to, że poprawa warunków pracy sprawi, że pojawi się więcej osób chętnych do pracy. Marek Kornet poinformował, iż oprócz budowy nowego bloku operacyjnego, planowana jest  także modernizacja części oddziału chirurgicznego, ponieważ musi powstać łącznik pomiędzy budynkiem szpitala a nowobudowaną częścią szpitala. Ponadto planowane jest pozyskanie środków finansowych na przeprowadzenie termomodernizacji budynku szpitala.  Chodzi przede wszystkim o zmianę wizerunku szpitala. W planach jest także zmodernizowanie lądowiska dla samolotów. W  2018 roku planowana jest również rozbudowa oddziału psychiatrii, musi zostać zamontowany szyb windowy, z uwagi na obowiązujące wymogi. Dyrektor 107 Szpitala poinformował, iż wzorem lat ubiegłych 1 lipca br. planowane jest przeprowadzenie w Mirosławcu  akcji pn. „Biała sobota”.  Poinformował również, iż zwrócił się do niego lekarz okulista w prośbą o zakup przenośnego urządzenia do badania wzroku, dzięki czemu badania pacjentów poza Szpitalem wykonywane byłyby w bardziej profesjonalny  sposób.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem, czy istniałaby możliwość organizowania akcji „Białej soboty” częściej np. również w dniu 4 lutego podczas obchodów Dnia Walki z Rakiem?

Marek Kornet poinformował, iż częstotliwość organizowania tego typu akcji zależy przede wszystkim od środków finansowych, które na ten cel zaplanowane ma szpital.  Zaproponował, iż akcje można przeprowadzać częściej, lecz w węższym zakresie. Zaproponował także, iż podczas akcji można przeprowadzić szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Radny Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem, czy istnieje możliwość, aby nie było kolejek do lekarzy?

Marek Kornet poinformował, iż kolejki do lekarzy spowodowane są między innymi brakiem większej liczby lekarzy specjalistów. Ponadto lekarze nie mogą przekraczać godzin pracy. Poinformował, iż są poradnie w których są krótkie terminy oczekiwania na wizytę i są poradnie, do których jest długi czas oczekiwania. Zależy to również od wysokości kontraktu  z NFZ.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem o plany remontów pomieszczeń i oddziałów szpitala  w najbliższym czasie?

Marek Kornet poinformował, iż w najbliższym czasie planowany jest remont poradni medycyny pracy oraz remont bloku operacyjnego na oddziale okulistycznym. Na 2018 rok również planowanych jest wiele remontów, między innymi: remont elewacji budynku, likwidacja parkietu w salach, budowa izolatek.

Radny Józef Ryźlak zwrócił się z zapytaniem, czy oddział chirurgii i ortopedii posiada wspólną salę operacyjną?

Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu poinformował, iż oddział ortopedii i chirurgii posiadają osobną salę operacyjną, z uwagi na to, iż ortopedzi posiadają inny sprzęt do przeprowadzania operacji  niż chirurdzy.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem, czy w momencie oddania do użytku nowej części szpitala zajdzie potrzeba zatrudnienia nowych specjalistów?

Marek Kornet poinformował, iż na pewno zajdzie potrzeba zatrudnienia chirurga oraz ginekologa.

Przewodniczący Rady Miejskiej wyraził opinię, iż budynek szpitala jest dość dużym obiektem. W związku z tym zwrócił się z zapytaniem, czy wszystkie pomieszczenia
w budynku są w pełni wykorzystywane?

Marek Kornet poinformował, iż w chwili obecnej szpital posiada 305 łóżek do hospitalizacji chorych. Gdyby jednak  każda z sal wyposażona była w pełen węzeł sanitarny, łóżek byłaby zdecydowanie mniejsza ilość. Poinformował, iż coraz więcej pacjentów trafia na oddział neurologii, powoli zaczyna więc brakować łóżek. Ponadto w niedługim czasie może pojawić się problem z oddziałem zakaźnym.  W chwili obecnej jest dwóch lekarzy od chorób zakaźnych. Jeżeli jeden z nich postanowi odejść, oddział zostanie zamknięty, ponieważ wymóg jest taki, że musi być 2 lekarzy.

Radna Anna Turska wyraziła opinię, iż nie było dobrą decyzją likwidacja Szpitala Powiatowego.

Marek Kornet poinformował, iż jego zdaniem była to bardzo dobra decyzja, najlepszą jaką można było podjąć. Budynek, w którym znajdował się Szpital Powiatowy nadawał się do przebudowy  między innymi z uwagi na zbyt wąskie korytarze. Dzięki przejęciu pracowników przez 107 Szpital Wojskowy zabezpieczona została kadra pracownicza.

Bogdan Białas włączając się do rozmowy poinformował, iż zadłużenie Szpitala Powiatowego sięga około 16 mln zł i powiat do dziś je spłaca.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem o zadłużenie 107 Szpitala Wojskowego.

Marek Kornet poinformował, iż na chwilę obecną szpital posiada 1 mln 900 tys. wymagalnych zobowiązań.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem dotyczącym średniej wieku pracowników szpitala.

Marek Kornet poinformował, iż średnia wieku wszystkich pracowników szpitala to 52 lata, pielęgniarek -49 lat, lekarzy neurologów- 40 lat.

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech podziękował Dyrektorowi 107 Szpitala Wojskowego Markowi Kornetowi za przybycie na posiedzenie Rady Miejskiej i przedstawienie najważniejszych informacji związanych z funkcjonowaniem służby zdrowia w 2016  roku.

O godz. 1355 posiedzenie Rady Miejskiej opuścili: Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu oraz Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Białas.

Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił przerwę w obradach.

Przerwa:

1357- 1420

Po przerwie wznowiono obrady. Obecnych na posiedzeniu 14 radnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o zabranie głosu przez Burmistrza Mirosławca.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w okresie międzysesyjnym miały miejsca następujące wydarzenia:

- 27.04.2017 r. – w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Mirosławcu odbyło się spotkanie  dotyczące programu rewitalizacji. Do 31 maja br.  wyznaczony został termin zwrotu wypełnionych ankiet nt. programu rewitalizacji, ponieważ do tego czasu wyznaczony został termin konsultacji społecznych.

-10.05.2017 r. – odbył się Konwent Powiatowy władz Powiatu Wałeckiego, dotyczący między innymi utworzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej nowego kierunku studiów.

- 12.05.2017 r. - w Zespole Szkół w Mirosławcu odbyły się uroczystości związane ze Świętem Szkoły, nawiązujące do nadania szkole imienia Lotników Polskich oraz odsłonięcie pamiątkowej tablicy w Mirosławcu Górnym.

- 13.05.2017 r. – w Wałczu odbył się II Festiwal Organizacji Pozarządowych.

- 13.05.2017 r. – w Wałczu zorganizowane zostały obchody Dnia Strażaka.

- 15.05.2017 r. - z inicjatywy Stowarzyszenia Ekoqulturka, Ośrodka Kultury w Mirosławcu oraz OWES w Wałczu odbyło się spotkanie z lokalnym animatorem ds. projektu „SPOŁECZNIK”.

- 18.05-19.05.2017 r. - w Kołobrzegu odbyła się konferencja Enea Oświetlenie, w której uczestniczył Burmistrz Mirosławca.

- 20.05.2017 r. -  w Chwiramie odbył się festyn rodzinny zorganizowany przez Zarząd Powiatowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wałczu. Spotkanie zostało zorganizowane
z okazji 67 rocznicy istnienia TPD w powiecie wałeckim.

- 22.05.2017 r. – w siedzibie stowarzyszenia LGR w Złocieńcu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia przyjęło sprawozdanie oraz udzieliło Zarządowi absolutorium za rok 2016.

- 23.05.2017 r.-  w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej odbyło się spotkanie ze stowarzyszeniem Amazonki, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca.

- 23.05.2017 r. – Burmistrz Mirosławca oraz Skarbnik Gminy Alicja Michor uczestniczyli w podpisaniu umowy  pożyczki  na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację operacji pn. „Przebudowa ulicy Sprzymierzonych, w m. Mirosławiec, odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 177 do istniejącego przepustu”.

- 24.05.2017 r. -  w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej w Mirosławcu w obecności Anny Mieczkowskiej –Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego odbyło się uroczyste wręczenie Kart Seniora oraz Kart Rodziny.

- 26.05.2017 r. – w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Mirosławcu zorganizowane zostały obchody z okazji 35-lecia Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu.

-26.05.2017 r. – w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu zostały podpisane dwie umowy pomiędzy samorządem Województwa Zachodniopomorskiego a Gminą i Miastem Mirosławiec  o przyznaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie dotyczące budowy sieci wodociągowej i sanitarnej z Bronikowa do Próchnowa wraz z wymianą pompy głębinowej na ujęciu wody w Bronikowie dofinansowane zostanie w kwocie 1,2 mln zł, natomiast zadanie dotyczące budowy kanalizacji wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Orle  dofinansowane zostanie w wysokości 388 tys. zł.

- 27.05.2017 r. – w Mirosławcu po raz kolejny zorganizowana została akcja „Polska Biega”. Udział w imprezie wzięło 360 uczestników.

- 27.05.2017 r. – w Mirosławcu Górnym  zorganizowana została majówka dla mieszkańców. Burmistrz Mirosławca zwrócił się z podziękowaniami za organizację do Sołtysa Stanisława Orawca oraz radnych Rady Miejskiej: Stanisława Pilca oraz Grzegorza Plewy.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż została podpisana umowa z wykonawcą zadania „Przebudowa ulicy Sprzymierzonych od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 177 w kierunku istniejącego przepustu drogowego. W dniu dzisiejszym tj. 30.05.2017 r. nastąpiło przekazanie placu budowy. Poinformował, iż o wszelkich utrudnieniach w związku z przebudową mieszkańcy będą informowani na bieżąco. Ponadto w najbliższym czasie ogłoszony zostanie przetarg na remont kolejnego piętra budynku ZS w Mirosławcu.

W dalszych słowach Piotr Pawlik poinformował, iż przeprowadzone zostały rozmowy z Biurem Nieruchomości w Wałczu w sprawie ewentualnego zakupu przez Gminę Mirosławiec budynku po byłym sklepie w Jabłonkowie. Oferta cenowa Gminy dotycząca zakupu budynku wynosi 70 tys. zł, jednak zadłużenie nieruchomości w banku jest zdecydowanie większe, niż wartość budynku.

Następnie Burmistrz Mirosławca zaprosił zebranych na następujące wydarzenia:

- 03.06.2017 r. – na Biegowy Festiwal Kolorów, który odbędzie się na Stadionie Miejskim w Mirosławcu. Do 31 maja br. przyjmowane są wpłaty i zapisy.

- 17.06.-18.06.2017 r. – na Wałecki Rajd Samochodowy. Podczas organizowanego rajdu w Próchnowie i w Piecniku prowadzone będą próby czasowe.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w okresie międzysesyjnym sprzedana została działka na ulicy Akacjowej oraz lokal na rzecz najemców na ulicy Wałeckiej.

Piotr Pawlik poinformował również, iż wniosek spółki ZECWiK o dofinansowanie modernizacji ujęcia wody w Mirosławcu został pozytywnie rozpatrzony i tym samym spółka otrzyma dofinansowanie w wysokości 85% całości zadania. Jedna z lokalnych firm zaoferowała wsparcie finansowe na realizację w/w zadania, co stanowić będzie wkład własny spółki. 

Radny Marcin Karczewski zaprosił zebranych na Gminny Dzień Dziecka organizowany w dniu 01 czerwca br. na Stadionie Miejskim w Mirosławcu oraz na zawody strażackie, które odbędą się 4 czerwca br. w Człopie.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem, jakie banki złożyły swoje oferty  na kredyt?

Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformowała, iż swoją ofertę złożył Bank BGK, PKO SA oraz Polski Bank Przedsiębiorczości ze Szczecina, który złożył najkorzystniejszą ofertę na bardzo dobrym poziomie oprocentowania.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.6

Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXVIII Sesji Rady Miejskiej.

 1. przyjęcie sprawozdania.

W/w sprawozdanie Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Głosowanie

Za – 14

Przeciw - 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 5  do niniejszego protokołu.

Ad.7

Informacja na temat funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec za 2016 rok:

 1. informacja Burmistrza Mirosławca;

Na posiedzenie Rady Miejskiej przybył lek. med. Wojciech Sabak z NZOZ w Mirosławcu.

W/w informację radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Informacja  stanowi załącznik nr  6  do niniejszego protokołu.

 1. stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

Stanowisko Komisji odczytała Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Anna Turska.

Pisemne stanowisko stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 1. dyskusja;

Radna Anna Turska poinformowała, iż ubolewa nad faktem, iż w dalszym ciągu uczniowie w ZS w Mirosławcu pozbawieni są opieki stomatologicznej, mimo akcji jaka była przeprowadzona jednorazowo.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Różycki  poinformował, iż wszyscy mają pełną świadomość, że prędzej, czy później na terenie Gminy Mirosławiec będzie brakowało lekarza.

Wojciech Sabak poinformował, iż problem ten nie dotyczy tylko i wyłącznie Gminy Mirosławiec, lecz również całej Polski. Dodał, iż za kilka lat Gmina  będzie musiała zmierzyć się z omawianym problemem.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem o maksymalną  ilość pacjentów jaka przypada na jednego lekarza?

Wojciech Sabak poinformował, iż według normy Narodowego Funduszu Zdrowia na jednego lekarza może maksymalnie przypadać 2,5 tys. pacjentów.

 1. przyjęcie informacji.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do przyjęcia informacji na temat funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec za 2016 rok.

Głosowanie

Za – 14

Przeciw - 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotową informację.

Ad.8

Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XII/99/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 października 2015 r. w sprawie rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku:

 1. sprawozdanie Burmistrza Mirosławca;

W/w sprawozdanie radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej
w Mirosławcu.

Sprawozdanie  stanowi załącznik nr  8  do niniejszego protokołu.

 1. stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

Stanowisko Komisji odczytała Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Anna Turska.

Pisemne stanowisko stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 1. dyskusja;

Radna Anna Turska poinformowała, iż porównując poprzedni rok, sprawozdanie z działalności organizacji pozarządowych jej zdaniem nie  wypadło źle. Kontynuując poinformowała, iż cieszy ją fakt, że organizacje pozarządowe mają miejsce, w którym mogą się spotykać i realizować swoje zadania. Ponadto w ciągu ostatniego roku powstały trzy nowe stowarzyszenia: „Haneczki”, „Pogodna Jesień” oraz „Rodzice w szkole”. Dodała, iż cieszy ją fakt, że stowarzyszenia współpracują ze sobą, integrując się w ten sposób. Wyraziła zdanie, że  Rada Miejska swoimi działaniami również powinna wspomagać działania organizacji.

Przewodniczący Rady Miejskiej wyraził zdanie, iż cieszy go fakt, że stowarzyszenia korzystają z Centrum Aktywności Lokalnej.

Radna Anna Turska poinformowała, iż rusza program „SPOŁECZNIK”, który dąży do wzmocnienia kapitału społecznego, promuje aktywność obywatelską oraz zdolności do współpracy w najbliższym otoczeniu dla osiągania wspólnych celów. Na realizację pomysłów skierowanych do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego np. wydarzeń kulturalnych, charytatywnych, sportowych, akcji sąsiedzkich, a także przygotowania małej infrastruktury można pozyskać środki finansowe w kwocie do 3 tysięcy złotych. Dodała, iż cieszy ją również fakt, iż stowarzyszenie Eqokulturka służy radą innym stowarzyszeniom i  włącza się w działania.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Różycki poinformował, iż jego zdaniem środki finansowe przekazywane każdego roku organizacjom pozarządowym nie są zbyt wysokie.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż początkowo organizacje otrzymywały z budżetu mniejsze kwoty dofinansowania, które praktycznie  każdego roku są zwiększane. Ponadto na modernizację pomieszczeń, w którym znajduje się Centrum Aktywności Lokalnej przeznaczonych zostało około 150 tys. zł.

Radna Anna Turska poinformowała, iż nie wszyscy ubiegają się o środki finansowe, ponieważ później muszą się z nich rozliczyć, co jednak nie jest prostym zadaniem.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż poza wsparciem finansowym dla organizacji pozarządowym, pomoc ze strony UM  dla stowarzyszeń  jest również w formie np. transportu osób.

Radna Anna Turska poinformowała, że żałuje, że na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej nie byli obecni przedstawiciele Uczniowskiego Klubu Sportowego „Keja” oraz Ludowego Klubu Sportowego „Mirstal -Lotnik”. Dodała, iż wiadomo jest, że organizacje pozarządowe nie są w stanie utrzymać się tylko i wyłącznie ze  składek członkowskich.

Radny Janusz Beer poinformował, iż do tej pory Rodzinne Ogrody Działkowe nie ubiegały się o dotacje, jednak nie wykluczone jest, że w przyszłości ROD zwrócą się o środki finansowe do Gminy.

 1. przyjęcie sprawozdania.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały Nr XII/99/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2015 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku.

Głosowanie

Za – 14

Przeciw - 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła w/w sprawozdanie.

Ad.9

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu ulicy Sprzymierzonych w miejscowości Mirosławiec.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany przebiegu ulicy Sprzymierzonych w miejscowości Mirosławiec.

Głosowanie

Za – 14

Przeciw - 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXIX/259/2017 w sprawie zmiany przebiegu ulicy Sprzymierzonych w miejscowości Mirosławiec.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 10  do niniejszego protokołu.

Ad.10

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy działce wewnętrznej.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy działce wewnętrznej.

Głosowanie

Za – 14

Przeciw - 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXIX/260/2017 w sprawie nadania nazwy działce wewnętrznej.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 11  do niniejszego protokołu.

Ad.11

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXIX/262/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 12  do niniejszego protokołu.

Ad.12

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.

Głosowanie

Za – 14

Przeciw - 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXIX/262/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 13  do niniejszego protokołu.

Ad.13

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania publicznego.

O godz. 1450 posiedzenie Rady Miejskiej opuścił Radny Józef Ryźlak. Obecnych na posiedzeniu 13 radnych.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania publicznego.

Głosowanie

Za – 13

Przeciw - 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXIX/263/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania publicznego.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 14  do niniejszego protokołu.

Ad.14

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi Mirosławca.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi Mirosławca.

Głosowanie

Za – 13

Przeciw - 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXIX/264/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi Mirosławca.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 15  do niniejszego protokołu.

O godz. 1455 na posiedzenie Rady Miejskiej powrócił radny Józef Ryźlak. Obecnych na posiedzeniu 14 radnych.

Ad.15

Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

Odpowiedzi na wnioski stanowią załącznik nr 16  do niniejszego protokołu.

Do  powyższego nie zostały złożone żadne wnioski i zapytania.

Ad.16

Wolne wnioski i zapytania.

Radna Anna Turska poinformowała o złym stanie technicznym kostki brukowej, która położona jest  na targowisku miejskim oraz w kierunku ulicy Orlej w Mirosławcu. Poinformowała, iż podobny problem dotyczący stanu technicznego kostki pojawia się na ulicy Polnej i 10-ego Lutego.

Radny Janusz Beer poinformował, iż podobna sytuacja ma również miejsce przy wiacie śmietnikowej pomiędzy blokami przy ulicy Spokojnej i Wolności w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż wskazane powyżej teren  ujęte zostaną w programie Rewitalizacji.

Radna Anna Turska zwróciła się z wnioskiem o poprawę jednego z grobu Państwa Balawejder na Cmentarzu Komunalnym w Mirosławcu oraz  o posprzątanie kortu tenisowego w parku za czołgiem.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż kort znajduje się pomiędzy drzewami, w zacienionym miejscu, w związku z tym jest problem z wyschnięciem nawierzchni kortu.

Radna Anna Turska zwróciła się z wnioskiem o posprzątanie alejek, wykoszenie terenów zielonych w parku za czołgiem przy ulicy Parkowej w Mirosławcu.  Wnioskowała również o  postawienie brakującej  tablicy informacyjnej, kosza na odpady oraz uzupełnienie kostki chodnikowej oraz desek w mostku przy Majdanie Zamkowym w Mirosławcu. Zwróciła się również z zapytaniem dotyczącym przetargu na wykonanie remontu ulicy Wąskiej w Mirosławcu?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż  została już podpisana umowa z wykonawcą.

O godz. 1450 posiedzenie Rady Miejskiej opuściła radna Anna Turska. Obecnych na posiedzeniu 13 radnych.

Radny Piotr Suchojad zwrócił się z wnioskiem o dokładniejsze wykonywanie wykoszeń terenów zielonych przy drogach gminnych  na  terenie miasta przez wykonawcę.

Radny Janusz Beer    zwrócił się również z zapytaniem o częstotliwość opróżniania ulicznych koszy na odpady, ponieważ w sobotę przy przystanku przy  ulicy Szkolnej
w Mirosławcu kosz był zapełniony.

Burmistrz Mirosławca w sprawie przetargu na remont ulicy Wąskiej poinformował, iż zostanie sprawdzone nagranie z monitoringu, ponieważ istnieje podejrzenie, że są to śmieci z gospodarstwa domowego.

Radny Paweł Krawczyk zwrócił się z zapytaniem dotyczącym strony internetowej www.miroslawiec.pl, ponieważ na pierwszej stronie pojawiają się aktualności z 2013 roku.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż problemy, które pojawiły się na stronie www.miroslawiec.pl spowodowane są  tworzeniem nowej wersji strony. Dodał, iż
w najbliższym czasie wszelkie usterki zostaną usunięte.

Radny Paweł Krawczyk zwrócił się z zapytaniem, kto zajmuje się opróżnianiem pojemników na odzież używaną ustawionych na terenie miasta Mirosławiec?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż opróżnianiem pojemników zajmuje się firma prywatna do której należą pojemniki.

Radny Paweł Krawczyk zwrócił się z wnioskiem o częstsze opróżnianie pojemników na odzież używaną oraz o utrzymanie należytego porządku wokół pojemników ustawionych na terenie miasta Mirosławiec.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem, czy grunt po byłym kiosku przy skrzyżowaniu ulicy Sprzymierzonych z Placem Wolności zostanie wyłożony kostką, czy zostanie posiana trawa?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż teren po byłym kiosku należy do Gminy, jednak umowa dzierżawy terenu, która została zawarta z osobą prywatną w dalszym ciągu jeszcze trwa.

Przewodniczący Rady Miejskiej wyraził nadzieję, że w przyszłości miejsce to zostanie w odpowiedni sposób zagospodarowane.

Ad.17

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami  i sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu wpłynęło pismo w sprawie uruchomienia Akademickiego Domu Opieki nad Osobami Starszymi oraz o wsparcie finansowe na opracowanie dokumentacji. W dalszych słowach poinformował, iż podczas posiedzeń Komisji stałych Rady Miejskiej pojawiły się sceptyczne głosy w sprawie udzielenia dofinansowania, ponieważ w budżecie Gminy brak jest środków finansowych, które można byłoby przekazać na w/w cel.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż z prawnego punktu widzenia brak jest podstaw prawnych do przekazania środków finansowych. Zgodnie z przepisami art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego muszą być przewidziane przepisami ustawy o finansach publicznych, bądź innych ustaw, lub wynikać z ustaleń umów międzynarodowych. Uczelnia może otrzymywać dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na podstawie przepisów art. 94 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Powołany przepis określa, że dotacja celowa może zostać udzielona wyłącznie na zadania, o których mowa w ust. 1, jeżeli dotowane zadanie jest związane z zadaniami własnymi jednostek samorządu terytorialnego. W związku z powyższym musi zostać spełniony warunek wystąpienia związku pomiędzy dotowanym zadaniem uczelni, a jakimikolwiek zadaniami własnymi jednostki samorządu terytorialnego.

Radni Rady Miejskiej po krótkiej dyskusji podjęli decyzję, iż Rada Miejska nie jest w stanie przekazać środków finansowych na w/w zadanie ze względu na brak środków w budżecie.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż wpłynęło również pismo z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie wydania zgody na podział oraz postanowienia o zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości (działki) nr 976 i 211 położonych w rejonie ulic Wolności i Parkowej w Mirosławcu celem wydzielenia gruntu zajętego pod drogą krajową nr 10 i przekazania w efekcie do GDDKiA.

Radny Marcin Karczewski poinformował, iż z uzyskanych informacji wynika, iż Gmina do tej pory nie otrzymała jeszcze żadnej odpowiedzi na pisma z propozycją zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą a GDDKiA.

Radny Paweł Krawczyk określił,  iż jego zdaniem należy wstrzymać się z podejmowaniem jakiejkolwiek decyzji do momentu otrzymania odpowiedzi na złożoną propozycję.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zamiany dotyczyłyby gruntów w m. Piecnik, Jabłonowo oraz w Mirosławcu.

Po przeprowadzeniu dyskusji ustalono, że Rada Miejska w Mirosławcu wstrzyma się od podjęcia decyzji do momentu otrzymania odpowiedzi na wcześniejszą  propozycję dotyczącą zamiany działek.

Ad.18

Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 15 15 zamknął XXX sesję Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Na tym protokół zakończono.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 04-07-2017 07:51:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 30-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 04-07-2017 07:51:55