Petycja w sprawie opublikowania na stronie internetowej Gminy informacji o konferencji dot. zapobiegania uciążliwości zapachowej

   
   
   
   

- Instytucja Pożytku Publicznego

Stowarzyszenie [posiadające w zakresie swoich celów statutowych sprawy związane z zagadnieniami ochrony środowiska]

 

- Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2001.142.1591 j.t.)

 

- Organizacja lub Instytucja Społeczna w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

 

- Jednostka Administracji Publicznej

 

- Jednostka Organizacyjna działająca na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2016.1842 t.j. from 2016.11.15)

 

 

Dane wnioskodawcy znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29) oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - Data dostarczenia - zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121 j.t.)

 

Preambuła Petycji:

 

Korespondując z uprzednio dostarczanymi wnioskami i petycjami - do Jednostek Administracji Publicznej, JST i Organizacji Społecznych - w związku z realizacją zadań w obszarze przeciwdziałania uciążliwości zapachowej - pragniemy zwrócić uwagę Decydentów - na nowe narzędzia możliwe sposoby prowadzenia polityki zapobiegania uciążliwości zapachowej.

 

Rzeczona problematyka wydaje nam się - szczególnie istotna z puntu widzenia wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego i interesu społecznego dot. zwiększania bezpieczeństwa, komfortu i jakości życia zbiorowego.

 

 

Staramy się doprowadzić do postrzegania uciążliwości zapachowej również - jako zjawiska informującego nasze zmysły o obecności substancji gazowych lub mikroorganizmów patogennych w bioaerozolach (towarzyszącym odorom) co w sumarycznym ujęciu może wpływać nie tylko na komfort życia mieszkańców ale też i na ich zdrowie ( w szczególności zdrowie Dzieci)

 

Często mówiąc o uciążliwości zapachowej bierze się pod uwagę jedynie dyskomfort Osób narażonych na nieprzyjemne zapachy - tymczasem najnowsze publikacje zagraniczne oraz krajowi eksperci podnoszą, że tego rodzaju substancje - nie tylko stanowią o uciążliwości zapachowej i dyskomforcie psychofizycznym ale także - w wymiarze wieloletniego oddziaływania - mogą stanowić duże, bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia (astma, krążenie, osłabienie kondycji fizycznej)

W sposób pośredni powodują obniżenie odporności, alergie, skłonności do irytacji etc

 

Chcemy wspomagać Instytucje - z przedmiotowego obszaru zadań i kompetencji - w prowadzeniu właściwej polityki informacyjnej przez Organy Administracji Publicznej oraz Organizacje Społeczne - z pewnością przyczyni się do sanacji nieprawidłowości w tym obszarze oraz do zwiększenia poziomu edukacji społecznej.

 

Przedmiot Petycji:

§1) W związku z powyższym, na mocy art. 63 Konstytucji RP, oraz dyspozycji Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - scilicet: "Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. (...)"

- w związku z 221 i 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t) - korespondując z art. 222 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2016.672 z dnia 2016.05.16) - i Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. nr 16 poz. 87) - składamy petycję w przedmiocie - aby Kierownik Jednostki (Adresat Petycji) - opublikował w swojej Oficjalnej Stronie Internetowej - załączony Baner dotyczący zbliżającej się Konferencji związanej z poruszaną wyżej problematyką zapobiegania uciążliwości zapachowej.

 

Pełna nazwa Konferencji: 'Rozwiązywanie problemów odorowych w świetle ostatnich osiągnięć naukowych’

 

Szczegóły pod adresem URL: www.is.pw.edu.pl/iwaodours2017

§2) W trybie wyżej powołanych przepisów - wnosimy również o opublikowanie niniejszej petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata) - ipso iure art. 8 ust. 1 ww Ustawy o petycjach oraz co za tym idzie wyrażamy zgodę na opublikowanie na Oficjalnej Stronie WWW adresata - poniżej zawartych danych dot. Podmiotów Wnoszących niniejszą Petycję.

Osnowa Petycji:

W naszym mniemaniu - Instytucje posiadające odpowiednie kompetencje i wykonujące zadania w tym obszarze mają stać na straży naszych praw wynikających z Konstytucji.

Kiedy więc dochodzi do permanentnego naruszenia praw związanych z bezpiecznym korzystaniem ze środowiska - powinny zostać podjęte kroki zaradcze, a nasza inicjatywa polega na informowaniu Obywateli o tych prawach przy współpracy z wszystkimi, którzy mogą podejmować działania sanacyjne w tym obszarze.

 

Fakultatywnie - prosimy aby Adresat zamieścił również załączony opis idee fixe Konferencji oraz ewentualnie załączoną agendę (w języku angielskim)

 

§4) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) - na adres e-mail uciazliwosc-zapachowa@samorzad.pl

§5) Wnosimy o archiwizację załącznika stosownie do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.)

§6) Wnosimy o to, aby odpowiedź w przedmiocie powyższych petycji złożonych na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art. 221 i 241 KPA, została udzielona - zwrotnie na adres e-mail uciazliwosc-zapachowa@samorzad.pl

§6) Wniosek został sygnowany i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29)

 

 

Podmiot Wnoszący Petycję:

WESTRAND M. Szatkowski. Sp. J

ul. Kłobucka 13

02-699 Warszawa

www.dezodoryzacja.pl

tel. 22 - 847 89 84 tel. kom. 603-856-771

Siedziba:

Blacharska 1/165

02-660 Warszawa

KRS: 0000345672

Sponsor Konferenecji:

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot Wnoszący Petycję:

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

nr KRS: 0000059459

Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln

www.gmina.pl www.samorzad.pl

 

 

Dodatkowe informacje:

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - osobą reprezentująca Podmiot wnoszący petycję - jest Prezes Zarządu Adam Szulc

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: uciazliwosc-zapachowa@samorzad.pl

Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji.

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarz do Wniosku:

 

Art. 241 KPA Ustawodawca zachęca do aktywności obywatelskiej, "Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności."

Pamiętajmy również o przepisach zawartych inter alia: w art. 225 KPA: "§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych. § 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji - do publikacji - o znamionach skargi lub wniosku."

 

Załączniki do pobrania

1 petycja - konferencja czystsze powietrze.pdf (PDF, 4.MB) 2017-07-05 12:00:17 46 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Stąporek 05-07-2017 12:00:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Stąporek 19-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Monika Stąporek 05-07-2017 12:00:41