Protokół z XXXI posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXXI/2017

z XXXI Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

która odbyła się 28 czerwca 2017r. w godz. 1100- 1330

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

Obecni na sali radni Rady Miejskiej, sołtysi oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności (zał. nr 1, 2, 3).

 1. Otwarcie XXXI Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Miejskiej.
 5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności  i informacja gości.
 6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXIX Sesji Rady Miejskiej.
 1. przyjęcie sprawozdania.
 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2016  rok:
 1. odczytanie opinii RIO w sprawie wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2016 rok;
 2. opinia Komisji Rewizyjnej na temat informacji o stanie mienia gminy;
 3. opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2016 rok;
 4. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2016 rok.
 1. Absolutorium dla Burmistrza Mirosławca:
 1. wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2016 rok;
 2. opinia RIO dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej;
 3. opinie Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji Gospodarki i Budżetu o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2016 rok;
 4. dyskusja;
 5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2016 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2016 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec a Gminą Miejską Wałcz  w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Wałcz zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec usługami realizowanymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałczu dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.
 4. Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu nieruchomości gminnej położonej przy ul. Polnej 23 w Mirosławcu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla 107 Szpitala Wojskowego
  z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
 8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami  i sprawy bieżące.
 11. Zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Ad.1

Otwarcie XXXI Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

O godz. 11.00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu Piotr Czech otworzył XXXI Sesję Rady Miejskiej, witając zaproszonych gości, radnych i sołtysów.

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 13  radnych, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i  podejmowanie prawomocnych decyzji.

Nieobecna: radna Urszula Stanisławska, radny Józef Ryźlak.

Ad.3

Przedstawienie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem dotyczącym propozycji zmiany porządku obrad?

W związku z brakiem propozycji zmian porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4

Przyjęcie protokołu z  XXX Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

W związku z brakiem zastrzeżeń do protokołu z XXX  Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie w/w protokół.

Głosowanie:

Za- 13

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z XXX  sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Ad.5

Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności  i informacja gości.

Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik  poinformował, iż w okresie międzysesyjnym miały miejsce następujące wydarzenia:

- 01.06.2017 r.- na Stadionie Miejskim w Mirosławcu  zorganizowany został Gminny Dzień Dziecka. Burmistrz Mirosławca podziękował radnym za udział i wsparcie imprezy.

- 02.06.2017 r. – w siedzibie spółki ZECWiK odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca.

- 02.06.2017 r. – w Gospodarstwie Agroturystycznym 7 Ogrodów w Łowiczu Wałeckim dla organizacji pozarządowych działających na terenie  Gminy Mirosławiec zorganizowane zostało przez stowarzyszenie Pogodna Jesień spotkanie, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca.

- 03.06.2017 r. – na Stadionie Miejskim w Mirosławcu zorganizowany został Biegowy Festiwal Kolorów, w którym wzięła  udział bardzo duża liczba zawodników.

-04.06.2017 r. – w Człopie odbyły się powiatowe zawody Ochotniczych Straży Pożarnych.

-06.06.2017 r. – odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy Żywiec Zdrój w sprawie udzielenia przez firmę dofinansowania modernizacji ujęcia wody w Mirosławcu.

-06.06.2017 r. – w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Mirosławcu odbyło się przedstawienie pt. „Jaś i Małgosia”  dla dzieci z Przedszkola Samorządowego zorganizowane przez rodziców dzieci z grupy „Muchomorki”.

- 06.06.2017 r. – została podpisana umowa kredytowa  na realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych.

-08.06.2017 r. – na terenie Cmentarza Żydowskiego w Mirosławcu zostały przeprowadzone działania obronne w ramach akcji  „Zabezpieczenie zabytków przed działaniami wojennymi”, w której uczestniczyli przedstawiciele Gminy Żydowskiej i Konserwatora Zabytków.

-08.06.2017 r. – w siedzibie CAL odbyło się spotkanie ze stowarzyszeniem Cztery  Pory Roku, podczas którego wręczone zostały karty seniora.

-09.06.2017 r. – przeprowadzone zostały uzgodnienia związane z planowaną organizacją obchodów 50-lecia istnienia Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

- 11.06.2017 r.-  Burmistrz Mirosławca uczestniczył w Warszawie w zorganizowanym przez firmę Żywiec Zdrój pikniku podsumowującym ogólnopolską akcję sadzenia drzew.

- 12.06.2017 r. w ramach projektu „Dobra Przestrzeń – Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017 – 2024” została zorganizowana wizyta studyjna do Połczyna Zdroju. Połczyn Zdrój jest miastem ujętym w katalogu dobrych praktyk w rewitalizacji polskich miast. W wycieczce uczestniczyli członkowie zespołu wykonawczego ds. realizacji projektu, przedstawiciele mieszkańców Jabłonkowa, Mirosławca i Mirosławca Górnego oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Uczestnicy wizyty studyjnej mieli możliwość  wysłuchania informacji a także obejrzenia przykładów przedsięwzięć zrealizowanych w ramach rewitalizacji. Wizyta studyjna pokazała efekty rewitalizacji przeprowadzonej w Połczynie., Zrealizowane inwestycje wzmocniły potencjał Połczyna Zdroju jako uzdrowiska, pobudziły rozwój aktywności mieszkańców w sferze kultury i sportu. Działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży mogą przełożyć się w przyszłości na zmniejszenie problemów społecznych  w gminie.

-13.06.2017 r. – zorganizowany został spacer studyjny po mieście Mirosławiec  w ramach opracowania  planu rewitalizacji dla Gminy Mirosławiec. Burmistrz Mirosławca poinformował, iż podczas spaceru pojawiły się ciekawe propozycje związane z rewitalizacją terenów.

- 14.06.2017 r. – w siedzibie Zespołu szkół w Piecniku zorganizowano szkolne obchody Dnia Rodziny, w których uczestniczył Burmistrz Mirosławca. Podczas obchodów Dnia Rodziny grono pedagogiczne ZS w Piecniku przygotowało dla uczniów spektakl pt. „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”.  Dodał, iż ponadto z dniem  1 września 2019 roku gimnazjum w Lubnie zostanie wygaszone, w związku z tym być może w szkole w Piecniku przybędzie większa ilość nowych uczniów.

- 17.06.2017 r. – w Bronikowie zorganizowane zostały obchody 70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronikowie, w których uczestniczył Burmistrz Mirosławca. Burmistrz Mirosławca zwrócił się z podziękowaniami do Sołtysa Sołectwa Bronikowo Małgorzaty Cebuli za udział w organizacji  uroczystości.

- 19.06-20.06.2017 r.- Burmistrz Mirosławca wraz z Zastępcą Burmistrza uczestniczył w Kongresie Regionów.

- 22.06.2017 r. – w Szczecinie w Urzędzie Marszałkowskim podpisana została umowa na dofinansowanie prac na terenie Stadionu Miejskiego w Mirosławcu w ramach działań mających na celu poprawę infrastruktury sportowej.

- 24.06.26.06.2017 r. - w Mieroszowie odbyło się XXII  spotkanie Miast Frydlandzkich. Wzięło w nim udział 9 delegacji, które kiedyś w swojej nazwie miały lub obecnie  mają nazwę Friedland: Friedland Niedersachsen, Friedland Niederlausitz, Friedland Mecklenburg Vorpommern, Prawdinsk, Frydlant nad Ostravici, Debrzno, Mirosławiec, Korfantów oraz gospodarze spotkania Friedland Mieroszów.

- 27.06.2017 r. – w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu odbyły się posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż 29 czerwca 2017 r. rozpoczną się prace związane z remontem ulicy Sprzymierzonych w Mirosławcu od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 177 do przepustu drogowego. Ponadto został już wyłoniony wykonawca prac I piętra ZS w Mirosławca. Planowane zakończenie prac ma nastąpić pod koniec września br. Na ukończeniu znajdują się również prace związane z modernizacją ulicy Wąskiej w Mirosławcu.

Piotr Pawlik poinformował, iż odbyły się rozmowy z Biurem Nieruchomości na temat ewentualnego zakupu budynku po byłym sklepie w Jabłonkowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Rzeczoznawca dokonał na rzecz Gminy wyceny budynku, którego wartość została oszacowana na kwotę 74 tys. zł. Zadłużenie budynku w banku wynosi 106 tys. zł, natomiast właściciel wycenił wartość budynku na  kwotę 130 tys. zł. Ponadto należy również doliczyć prace remontowe w budynku, które  wyniosłyby dodatkowo około 70 tys. zł. Jeśli negocjacje w sprawie  zakupu nie powiodą się pojawił się pomysł, aby na części boiska w Jabłonkowie postawić świetlicę w formie kontenerowej.

W dalszych słowach Burmistrz Mirosławca poinformował, iż ogłoszone będą w lipcu również przetargi na  wyłonienie wykonawców  prac wodno-kanalizacyjnych w miejscowościach Orle i Próchnowo.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Różycki zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wielkości kontenerów, które miałyby służyć jako świetlica?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż powierzchnia świetlicy zostanie dostosowana do ilości mieszkańców Jabłonkowa oraz do  planowanej częstotliwości korzystania ze świetlicy.

Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z zapytaniem, czy w związku z planowanym  rozpoczęciem prac wod-kan  zostaną wywieszone informacje dla mieszkańców?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w momencie podpisania umowy z wykonawcą zadania zorganizowane zostaną zebrania z mieszkańcami.  Jeśli  uda się  podpisać umowę pod koniec lipca br., to w sierpniu rozpoczną się prace związane z wykopami pod kanalizację.

W dalszych słowach Burmistrz Mirosławca zaprosił zebranych na następujące wydarzenia:

- 01.07.-02.07.2017 r. – na Festiwal Żubra,

- 14.07.2017 r. – na turniej piłki siatkowej nad jeziorem w Piecniku.

Piotr Pawlik poinformował, iż pojawiła się propozycja, aby podczas organizowanego we wrześniu br. biegu charytatywnego, trasa biegu zabezpieczona została przez radnych Rady Miejskiej oraz pracowników Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem związanym z terminem rozpoczęcia prac remontowych na ulicy Sprzymierzonych w Mirosławcu?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w pierwszej kolejności prowadzone będą prace związane z kanalizacją deszczową, które nie będą powodować komplikacji jeśli chodzi o ruch samochodów.

Radny Marcin Karczewski nawiązując do wypowiedzi Burmistrza Mirosławca o wygaszeniu funkcjonowania gimnazjum w Lubnie, zwrócił się z propozycją, aby poczynić kroki w celu zachęcenia uczniów z terenu Gminy Wałcz do kontynuowania nauki w szkole w Piecniku np. poprzez zapewnienie transportu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż autobus szkolny jeździ po trasie pomiędzy Piecnikiem, a okolicznymi wioskami z terenu Gminy Wałcz.

Radny Marcin Karczewski zaproponował bezpłatne dożywianie dzieci.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż dożywianie jest realizowane w ZS w Piecniku dla osób kwalifikujących się według wysokości dochodu.

Sołtys Sołectwa Toporzyk Katarzyna Chrobak zwróciła się z wnioskiem o wydłużenie godzin pracy świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Piecniku, ponieważ rodzice, którzy pracują do późniejszych godzin popołudniowych mają często problem  z odbiorem dzieci ze świetlicy.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.6

Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXIX Sesji Rady Miejskiej.

 1. przyjęcie sprawozdania.

W/w sprawozdanie Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Głosowanie

Za – 13

Przeciw - 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 5  do niniejszego protokołu.

Ad.7

Rozpatrzenie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2016  rok:

 1. odczytanie opinii RIO w sprawie wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2016 rok;

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech odczytał Uchwałę Nr XLVIII.216.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Mirosławca sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2016 rok – opinia pozytywna.

Niniejsza uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 1. opinia Komisji Rewizyjnej na temat informacji o stanie mienia gminy;

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Pilc odczytał opinię Komisji Rewizyjnej.
W/w opinię Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Opinia stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 1. opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2016 rok;

W/w opinię Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

W/w opinię odczytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Pilc.

Opinia stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

 1. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem
   z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2016 rok.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do głosowania nad przyjęciem projektu uchwaływ sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2016 rok.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXI/265/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2016 rok.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 9  do niniejszego protokołu.

Ad.8

Absolutorium dla Burmistrza Mirosławca.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu Piotr Czech przytoczył definicję absolutorium. Przedstawił procedury i etapy podejmowania uchwały absolutoryjnej. Przedstawił również funkcję i rolę Komisji Rewizyjnej w toku procedury absolutoryjnej. Następnie przystąpił do realizacji pkt. 8 porządku obrad.

 1. wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2016 rok;

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Pilc odczytał wniosek Komisji w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2016 rok, który stanowi załącznik nr  10 do niniejszego protokołu.

 1. opinia RIO dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej;

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech odczytał uchwałę Nr LXX.310.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 maja 2017 roku w przedmiocie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie  udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Opinia RIO  stanowi załącznik nr 11  do niniejszego  protokołu.

 1. opinie Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji Gospodarki i Budżetu

           o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2016 rok;

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Anna Turska odczytała pozytywną opinię Komisji Polityki Społecznej o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2016 r.

Opinia Komisji Polityki Społecznej  stanowi załącznik nr 12  do niniejszego  protokołu.

Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad odczytał pozytywną opinię Komisji Gospodarki i Budżetu o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2016 r.

Opinia Komisji Gospodarki i Budżetu  stanowi załącznik nr 13  do niniejszego  protokołu.

 1. dyskusja;

Burmistrz Mirosławca zwrócił uwagę, iż w 2016 roku wykonanych zostało więcej dochodów oraz mniej wydatków, niż zakładał  plan. Około 12% budżetu stanowiły wydatki inwestycyjne.  Dodał, iż Gmina nie ma jednak w 100%  wpływu na wszystkie wydatki, między innymi na ponoszone wydatki oświatowe. Subwencja, którą otrzymuje Gmina jest niewystarczająca na pokrycie wszystkich kosztów oświatowych. Dotyczy to również wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które są niedoszacowane.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Różycki wyraził zdanie, iż jest wiele opracowanych dokumentacji technicznych, jednak nie mają one ze sobą powiązań. Dodał, iż jego zdaniem należy znaleźć elementy poszczególnych zadań, które można byłoby ze sobą powiązać, np. zająć się tematem kanalizacji.

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż nie można realizować tylko i wyłącznie zadań z jednego zakresu, ponieważ musi zostać zachowany tzw. zrównoważony rozwój gminy. Ponadto ważną kwestią są również środki finansowe, które są możliwe do pozyskania z zewnątrz.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem związanym z możliwościami pozyskania dotacji do 2020 roku?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż mając opracowaną dokumentację w przypadku ogłoszeń o konkursach na dofinansowanie zadań gmina jest gotowa do opracowania i złożenia wniosku, dzięki któremu może pozyskać środki finansowe z zewnątrz.  Proces opracowywania dokumentacji jest procesem długotrwałym i Gmina mogłaby nie zdążyć ze złożeniem wniosku w określonym terminie.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem ile w chwili obecnej Gmina posiada gotowych projektów do realizacji?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż gotowych jest kilka projektów np. związanych z budową i modernizacją chodników, czy na przebudowę świetlicy w Łowiczu Wałeckim.

Radny Piotr Suchojad określił, iż każdy z radnych może mieć wiele pomysłów do zrealizowania- potrzeba jednak do tego pełnego procesu przygotowawczego zarówno pod względem finansowym, jak i dokumentacyjnym.

Wobec braku innych głosów Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję.

 1.  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca radni otrzymali w materiałach na sesję.

W związku z brakiem pytań do przedłożonego projektu uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca.

Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca.

Ilość radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu wynosi 15, obecnych na posiedzeniu 13 radnych.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXI/266/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 14   do niniejszego protokołu

Burmistrz Mirosławca  zwrócił się z podziękowaniami do Skarbnika Gminy, który sprawował nadzór nad prawidłowym wykonaniem budżetu za 2016 rok.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech ogłosił przerwę w obradach.

Przerwa:

1150- 1205

Po przerwie wznowiono obrady. Obecnych na posiedzeniu 13 radnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej przed przystąpieniem do kolejnego punktu porządku obrad poinformował, iż nastąpi zmiana porządku obrad posiedzenia. Zmiana dotyczy zmiany nazwy punktów nr 9 i 10, ponieważ  z uwagi na zmianę przepisów Rada Miejska nie jest już organem uprawnionym do zatwierdzania sprawozdań finansowych Ośrodka Kultury, jak i Biblioteki Publicznej. Sprawozdania te zatwierdzane będą przez Burmistrza w formie zarządzeń.
W związku z tym konieczna jest  zmiana brzmienia w/w  punktów.

Przewodniczący Rady Miejskiej złożył następnie wniosek o zmianę brzmienia pkt. 9 porządku obrad, z  dotychczasowego „Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2016 rok” na    „Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2016 rok”.

W związku z brakiem innych propozycji zmian do przedmiotowego punktu  Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie złożony wniosek.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła wnioskowaną zmianę.

Przewodniczący Rady Miejskiej złożył kolejny  wniosek o zmianę brzmienia pkt. 10  porządku obrad z dotychczasowego „Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2016 rok” na  „Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2016 rok”.

W związku z brakiem innych propozycji zmian do przedmiotowego punktu  Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie złożony wniosek.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła wnioskowaną zmianę.

Następnie pod głosowanie poddany został porządek obrad po zmianach.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła porządek obrad po zmianach.

Ad.9

Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2016 rok.

Sprawozdanie finansowe Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2016 rok radni otrzymali w materiach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2016 rok.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotowe  sprawozdanie.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad.10

Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2016 rok.

Sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2016 rok radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2016 rok.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotowe  sprawozdanie.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Ad.11

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec a Gminą Miejską Wałcz  w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Wałcz zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec usługami realizowanymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałczu dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec a Gminą Miejską Wałcz w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Wałcz zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec usługami realizowanymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałczu dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXI/267/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec a Gminą Miejską Wałcz w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Wałcz zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec usługami realizowanymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałczu dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 17   do niniejszego protokołu

Ad.12

Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu nieruchomości gminnej położonej przy ul. Polnej 23 w Mirosławcu.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż dotychczasowy najemca wystąpił z wnioskiem do Burmistrza Mirosławca o zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony tj. do 30 czerwca 2019 r. Nieruchomość gminna stanowi gabinet lekarski położony na I piętrze budynku byłej Przychodni Zdrowia przy ul. Polnej 23 w Mirosławcu jest wynajmowany na czas oznaczony z przeznaczeniem na świadczenie usługi medycznej (usługi stomatologiczne) dla mieszkańców.

Dodał, iż w rządzie procedowany jest temat  uruchomienia etatu stomatologa w szkołach, jednak nie wiadomo jest czy znajdą się chętni stomatolodzy do realizowania tego zadania.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu nieruchomości gminnej położonej przy ul. Polnej 23 w Mirosławcu.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXI/268/2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu nieruchomości gminnej położonej przy ul. Polnej 23 w Mirosławcu.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 18   do niniejszego protokołu.

Ad.13

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w przedłożonym projekcie uchwały zabezpieczone zostały środki finansowe na zobowiązania wynikające z podpisanych umów związane ze środkami niewygasającymi NW oraz nowe zadania takie jak: roboty i nadzór inwestorski na zadanie kontynuowane pn. „ Budowa chodnika przy drodze gminnej we wsi Jabłonkowo (ostatni odcinek w kierunku gospodarstwa rolnego) w kwocie 28.000,00 zł, wykonanie wewnętrznego wiatrołapu w budynku Samorządowego Przedszkola Słoneczko w Mirosławcu w kwocie 7.200,00 zł, dotacja dla 107 szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej w Wałczu na zakup przenośnego autorefraktometru do Poradni Okulistycznej w kwocie 20.000,00 zł.- urządzenie będzie miało zastosowanie podczas organizowanych akcji „Biała Sobota”, oraz zadanie związane z realizacją kolejnego etapu projektu pn. „Odtworzenie majdanu zamkowego w ramach działania odkrywamy historię- zabezpieczenie śladów historycznych dotyczących początków Mirosławca (opracowanie dokumentacji) w kwocie 6.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem o termin przyjazdu studentów Wydziału Archeologii z Uniwersytetu w Krakowie?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż przyjazd został zaplanowany w II połowie lipca br.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXI/269/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 19   do niniejszego protokołu.

Ad.14

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXI/270/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 20   do niniejszego protokołu.

Ad.15

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXI/271/2017 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 21   do niniejszego protokołu.

Ad.16

Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

Odpowiedzi na wnioski stanowią załącznik nr 22  do niniejszego protokołu.

Do  powyższego nie zostały złożone żadne wnioski i zapytania.

Ad.17

Wolne wnioski i zapytania.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem, w jakim terminie organizowane będzie spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych w sprawie podziału środków finansowych na 2018 rok.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż spotkanie zaplanowane jest pod koniec miesiąca sierpnia br. Informacja o terminie spotkania zostanie zainteresowanym podana
z wyprzedzeniem.

Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wykoszenia poboczy wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Piecnik-Bronikowo?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż otrzymał informację z PZD, że  na przełomie miesiąca czerwiec/lipiec pobocza zostaną wykoszone.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż w momencie wykoszenia poboczy na odcinku drogi Mirosławiec-Mirosławiec Górny odkryta została duża ilość śmieci.

Radny Paweł Krawczyk zwrócił uwagę, iż w papierowym wydaniu gminnego informatora w nowym harmonogramie wywozu odpadów z terenu miasta  pojawiła się nazwa ulicy „40-lecia PRL”, natomiast obowiązuje już nowa nazwa „ulica Spacerowa”.  

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w wersji papierowej pojawił się błąd, który  w wydaniu elektronicznym informatora zostanie  skorygowany.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż należy powiadomić osoby zameldowane i prowadzące działalność na ulicy Spacerowej  o zmianie nazwy ulicy.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem, czy nowy harmonogram wywozu odpadów z terenu miasta Mirosławiec zostanie wywieszony na słupach ogłoszeniowych?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż nowy harmonogram wywozu odpadów wraz z wydaniem gminnego informatora zostanie dostarczony do skrzynek pocztowych mieszkańców. Jeśli chodzi o poinformowanie mieszkańców o zmianie nazwy ulicy ogłoszenia w tej sprawie były wywieszone na słupach ogłoszeniowych i zamieszczone na stronie www.bip.miroslawiec.pl i www.miroslawiec.pl.

Sołtys Piecnika Anna Kozioł zwróciła się z zapytaniem o naprawę drogi po lewej stronie wjazdu do m. Piecnik.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż droga w przeciągu dwóch tygodni zostanie naprawiona.

Sołtys Piecnika zwróciła się z zapytaniem dotyczącym usunięcia zastoisk wody po opadach deszczu na drodze w Piecniku?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż na początku miesiąca lipca droga zostanie wyrównana.

Anna Kozioł kontynuując poinformowała, iż nikt z mieszkańców sołectwa Piecnik nie wiedział o organizacji w dniach 17-18 maja br. Rajdu Ziemi Wałeckiej. W dalszych słowach złożyła wnioski: o naprawę nawierzchni asfaltowej przy ZS w Piecniku uszkodzonej podczas organizowanego Rajdu Ziemi Wałeckiej oraz o wyczyszczenie plaży nad jeziorem w Piecniku przed organizowanym turniejem piłki siatkowej.

Sołtys Mirosławca Górnego Stanisław Orawiec podziękował za wywiezienie gruzu z okolic ogrodów działkowych w Mirosławcu Górnym. Poinformował, iż w związku z wywozem gruzu zniszczony został zjazd, w związku z tym zwrócił się z wnioskiem o poprawę zjazdu przed ogrodami działowymi w Mirosławcu Górnym, który został uszkodzony przez samochody ciężarowe wywożące gruz.

Ad.18

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami  i sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż w okresie międzysesyjnym nie wpłynęły do Biura Rady Miejskiej żadne informacje.

Ad.19

Zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 13 30 zamknął XXXI sesję Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:                                 Przewodniczący Rady Miejskiej:

Lidia Cybulska                                            Piotr Czech

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 04-09-2017 11:59:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 28-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 04-09-2017 11:59:41