Ogłoszenie o naborze na na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu podinspektor ds. budownictwa i planowania przestrzennego

BURMISTRZ MIROSŁAWCA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu

ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec

 

Nazwa stanowiska: podinspektor ds. budownictwa i planowania przestrzennego

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. wykształcenie wyższe,
  3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. posiadanie dobrego stanu zdrowia,
  5. brak karalności za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. nieposzlakowana opinia.
 1. Wymagania dodatkowe:
  1. umiejętność czytania map i budowlanych rysunków technicznych,
  2. prawo jazdy kat. B,
  3. co najmniej 3 lata zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego (umowa o pracę),
  4. znajomość przepisów:
 • ustawy  o samorządzie gminnym,
 • kodeksu postępowania administracyjnego,
 • ustawy prawo budowlane w odniesieniu do zadań gminy,
 • ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  1. predyspozycje osobowości: umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność, systematyczność, umiejętność organizowania własnej pracy.

 

 1. Ramowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,
 • realizacja zadań wynikających z ustawy prawo budowlane w odniesieniu do zadań gminy,
 • prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania mieniem gminy (w tym  oddawanie w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawę lub użyczenie nieruchomości komunalnych, nabywanie i zbywanie nieruchomości,
 • prowadzenie i aktualizowanie ewidencji mienia Gminy,
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umów o wykonanie prac geodezyjnych,
 • przygotowywanie dokumentacji do urządzenia ksiąg wieczystych oraz do wprowadzania   w nich zmian,
 • prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach podziału nieruchomości,
 • przygotowywanie projektów decyzji ustalających opłaty adiacenckie,
 • przygotowywanie projektów decyzji ustalających renty planistyczne,
 • prowadzenie spraw dotyczących zmiany granic Gminy Mirosławiec i wchodzących w jej skład miejscowości.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia,  w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż  6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. kwestionariusz osoby ubiegającej się o pracę,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz  staż pracy,
 3. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
 5. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia do pierwszeństwa do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym;
 1. Warunki pracy:
  1. wymiar czasu pracy – 1 etat,
  2. praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Mirosławcu,
  3. praca z monitorem ekranowym powyżej 4 godz.,
  4. obsługa urządzeń biurowych,
  5. wynagrodzenie zasadnicze od 1400 zł do 3950 zł,
  6. planowane rozpoczęcie pracy 16.10.2017 r.

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w  Mirosławcu (pokój 1) lub przesłać pocztą na adres: ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec w kopercie z napisem:

„Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. budownictwa i planowania przestrzennego”

 

w terminie do  22 września 2017 r. do godz. 14.00

Aplikacje, które zostaną złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

(Decyduje data wpływu do urzędu)

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w  Mirosławcu: www.bip.miroslawiec.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  w  Mirosławcu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.

 067/259-62-64 lub 067/259-50-42

                                                                                                        Piotr Pawlik

                                                                                                  Burmistrz Mirosławca

Dnia 12.09.2017 r.

Załączniki do pobrania

1 ogłoszenie o naborze pp.docx (DOCX, 10KB) 2017-09-12 11:44:07 390 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kędzia 12-09-2017 11:41:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 12-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 12-09-2017 11:44:07