Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji w ramach projektu p.n. "Dobra Przestrzeń - Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024"

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji w ramach projektu p.n. "Dobra Przestrzeń - Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Lokalny Program Rewitalizacji w ramach projektu p.n. „Dobra przestrzeń – Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017 – 2024", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 

Na podstawie umowy nr WZS-POPT/42/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r. pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec a Województwem Zachodniopomorskim, Gmina i Miasto Mirosławiec  realizuje projekt p.n. „Dobra przestrzeń – Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017 – 2024”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zatwierdzonego decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 9 grudnia 2014 roku nr C(2014) 9550, przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego „Pomoc Techniczna 2014-2020” do wsparcia z Funduszu Spójności w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudniania”.

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji  zostało poprzedzone diagnozą w szeroko rozumianym obszarze zagadnień społecznych a także gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych. Przeprowadzona analiza pozwoliła dokonać diagnozy problemów i zagrożeń oraz wskazać obszary o największej koncentracji zjawisk kryzysowych, a w konsekwencji wyznaczyć obszary zdegradowane na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec  i przeznaczyć je do rewitalizacji. To na nich oststecznie zdefiniowano katalog działań. W Programie ujęto działania, które w najbliższych latach powinny być realizowane z wykorzystaniem środków unijnych, z budżetu gminy i innych środków publicznych, a także ze środków prywatnych.    

 Program Rewitalizacji służyć ma  rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarze wymagającym szczególnej interwencji, z uwzględnieniem lokalnej specyfiki i uwarunkowań gminy. Ponadto ma upowszechnić rozumienie rewitalizacji jako procesu kompleksowego, ukierunkowanego na wyprowadzenie obszaru zdegradowanego z kryzysu. Działania powinny wzmocnić zdolność gminy do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych oraz innych interesariuszy w realizację programu rewitalizacji.

W związku z powyższym na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446z późn. zm.),  zasadnym staje się podjęcie przez Radę Miejską w Mirosławcu przedmiotowej uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 20-09-2017 10:13:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 20-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 20-09-2017 10:13:01