Projekt uchwały w sprawie uregulowania zasad wydawania przez Gminę i Miasto Mirosławiec czasopisma pod nazwą "Mirosławiecki Informator Miejsko-Gminny" oraz serwisu internetowego www.miroslawiec.pl.

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie uregulowania zasad wydawania przez Gminę i Miasto Mirosławiec czasopisma pod nazwą "Mirosławiecki Informator Miejsko-Gminny" oraz serwisu internetowego www.miroslawiec.pl.

Na podstawie art. 5b ust. 1, art. 7 ust.1 pkt 17 i 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.) i art. 8 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. 1984 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.[1]) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina i Miasto Mirosławiec wydaje bezpłatne czasopismo samorządowe, zwane dalej gazetą, pod nazwą „Mirosławiecki Informator Miejsko – Gminny” oraz prowadzi serwis internetowy Gminy i Miasta Mirosławiec, zwany dalej serwisem, zamieszczony w domenie internetowej www.miroslawiec.pl .

2. Siedziba redakcji mieści się w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, przy ul. Wolności 37.

§ 2. 1. Gazeta oraz serwis informują o istotnych dla życia wspólnoty samorządowej wydarzeniach, w szczególności z życia Gminy i Miasta Mirosławiec, jednostek organizacyjnych oraz pomocniczych, Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, Rady Miejskiej w Mirosławcu, organizacji społecznych i pozarządowych, a także innych podmiotów i instytucji, które zwrócą się z prośbą o umieszczenie treści w gazecie lub serwisie, lub które Redaktor Naczelny uzna za istotne.

2. Gazeta i serwis zostały utworzone w celach informacyjnych oraz w celu promowania Gminy i Miasta Mirosławiec.

3. Dopuszcza się zamieszczanie ogłoszeń podmiotów, z którymi Gmina i Miasto Mirosławiec współpracuje, lub tych, które Redaktor Naczelny uzna za ważne ze względu na ważny interes publiczny.

§ 3. 1. Gazeta wydawana jest nie częściej niż raz w miesiącu i nie rzadziej niż raz na pół roku, w nakładzie odpowiadającym uzasadnionym potrzebom, w ramach przyznanych na ten cel środków.

2. Wydatki związane z publikacją gazety i serwisu pokrywane są ze środków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec.

3. Rozpowszechnianie gazety odbywa się nieodpłatnie poprzez:

1) wysyłkę poprzez Pocztę Polską jako druki bezadresowe, przekazywane do skrzynek pocztowych mieszkańców na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

2) udostępnianie egzemplarzy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu.

3) przekazywanie egzemplarzy do udostępnienia jednostkom organizacyjnym oraz instytucjom działającym na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

4) udostępnianie gazet podczas imprez plenerowych, masowych itp.

5) udostępnianie w serwisie www.miroslawiec.pl.

4. Informacje w serwisie umieszczane są w miarę możliwości na bieżąco.

§ 4. 1. Burmistrz Mirosławca zleca redakcję gazety oraz serwisu Redaktorowi Naczelnemu, zatrudnionemu na stanowisku ds. promocji Urzędu Miejskiego w Mirosławcu.

2. Za treść gazety oraz serwisu odpowiada Redaktor Naczelny.

3. Nadzór nad publikacją gazety oraz serwisu sprawuje Burmistrz Mirosławca.

§ 5. Wykonanie uchwały, w tym zgłoszenia gazety oraz serwisu do rejestru prasowego powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

[1]) Zm. z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 90, poz. 999, z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 111, poz. 1181, z 2005 r. Nr 39, poz. 377, z 2007 r. Nr 89, poz. 590, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 235, poz. 1551, z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 156, poz. 934, Nr 205, poz. 1204 i Nr 282, poz. 1660, z 2012 r. poz. 1136 oraz z 2013 r. poz. 771.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5b ust. 1oraz art. 7 ust.1 pkt 17 i 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.) do zadań Gminy należy podejmowanie działań na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców oraz promocja Gminy. W celu realizacji tego zadania Gmina i Miasto Mirosławiec wydaje czasopismo samorządowe pod nazwą "Mirosławiecki Informator Miejsko - Gminny" oraz prowadzi serwis internetowy, zamieszczony w domenie www.miroslawiec.pl. W chwili obecnej w ukazującej się gazecie, stopka redakcyjne wskazuje jako wydawcę Gminę i Miasto Mirosławiec. Brak jest danych redaktora naczelnego jako osoby odpowiedzialnej za treść. Wydawana gazeta o tytule „Mirosławiecki Informator Miejsko - Gminny" oraz serwis www.miroslawiec.pl nie figuruje w rejestrze dzienników i czasopism prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Koszalinie. Należy podkreślić, iż dalsze wydawanie gazety i serwisu, w myśl art. 20 ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe  należy kontynuować po ich rejestracji.

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione argumenty zachodzi uzasadniona potrzeba podjęcia przez Radę Miejska w Mirosławcu uchwały w sprawie uregulowania zasad wydawania przez Gminę i Miasto Mirosławiec czasopisma pod nazwą "Mirosławiecki Informator Miejsko - Gminny" oraz serwisu internetowego www.miroslawiec.pl, publikowanych i finansowanych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 20-09-2017 10:15:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 20-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 20-09-2017 10:15:00