Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok

Uchwała Nr XXXIII/    /2017
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.[1]) ) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2017 o kwotę 64.618,42 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2017 o kwotę 64.618,42 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 680.941,96 zł. Zmiany zawiera załącznik nr3.

§ 4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 10.000,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 4.

§ 5. Przyznaje się dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Brusy z przeznaczeniem na remonty infrastruktury drogowej zniszczonej na skutek nawałnicy w kwocie 10.000,00 zł.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 25.775.788,30 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 6.981.645,96 zł,

b) wydatkami w kwocie 31.027.218,92 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 6.981.645,96 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 5.251.430,62 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wolnych środków.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

[1]) Zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIII/    /2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 września 2017 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 180.170,18 zł z tytułu:

- zrealizowanych dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności lokali mieszkalnych i działek budowlanych (rozdział 70005 § 0770) w kwocie 63.236,00 zł,

- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczących Kontraktu Samorządowego pt. "Metalowa dźwignia regionu"- rozwój gospodarczy obszaru powiatu wałeckiego poprzez realizację Kontraktu Samorządowego (rozdział 80101 § 6257- aktualizacja zaliczek otrzymanych z Ministerstwa Finansów na 2017 r. w kwocie 81.960,13 zł oraz rozdział 85395 §§ 2059, 6259 - aktualizacja zaliczek otrzymanych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na 2017 r.) ogółem w kwocie 33.591,63 zł),

- wpłat ustawowych należności z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz odsetek przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie - środki ochrony środowiska (rozdział 90019 §§ 0690, 0920) w kwocie ogółem 1.382,42 zł,

Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie 115.551,76 zł z tytułu:

- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczących Kontraktu Samorządowego pt. "Metalowa dźwignia regionu"- rozwój gospodarczy obszaru powiatu wałeckiego poprzez realizację Kontraktu Samorządowego (rozdział 80101 §§ 2057, 2059, 6259 -  aktualizacja zaliczek otrzymanych z Ministerstwa Finansów i z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na 2017r.) ogółem w kwocie 115.551,76 zł.

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem w kwocie 64.618,42 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie ogółem 64.618,42 zł z przeznaczeniem na:

- realizację I etapu robót tj. na przebudowę ul. Jastrzębiej i nadzór inwestorski przy zadaniu pn. "Przebudowa ul. jaskółczej, Jastrzębiej, Żurawiej i Skowronkowej w Mirosławcu przy użyciu płyt drogowych (rozdział 60016 § 6050) o kwotę 63.236,00 zł,

- zakup usług związanych z pielęgnacją zieleni miejskiej (rozdział 90004 § 4300) środki ochrony środowiska ogółem o kwotę 1.382,42 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 30 września 2017 r. w kwocie 680.941,96 zł z tego na:

- zabezpieczenie środków na zakup usług związanych z czyszczeniem i udrażnianiem sieci kanalizacji deszczowej (rozdział 01010 § 4300) w wysokości 3.690,00 zł,

- zabezpieczenie środków na zakup materiałów przeznaczonych do zamontowania zakupionych znaków i tablic drogowych (rozdział 60016 § 4210) w wysokości 1.000,00 zł,

- realizację I etapu robót tj. na przebudowę ul. Jastrzębiej i nadzór inwestorski przy zadaniu pn. "Przebudowa ul. jaskółczej, Jastrzębiej, Żurawiej i Skowronkowej w Mirosławcu przy użyciu płyt drogowych (rozdział 60016 § 6050) o kwotę 82.964,00 zł,

- zabezpieczenie środków na zakup usług wywozu nieczystości oraz wynajmu i serwisu kabin TOI TOI (rozdział 63095 § 4300) w wysokości 1.000,00 zł,

- nowe zadanie pn. "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Mirosławcu", jego rejestrację i ubezpieczenie (rozdział 75412 § 6060) w wysokości 310.000,00 zł,

- zadanie Cyfrowy Mirosł@wiec - nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec - dostosowanie planu do realizowanych wydatków w 2017 r. z podziałem na realizujące jednostki budżetowe (rozdział 80101 §§ bieżące i majątkowe) o kwotę 189.977,96 zł,

- zabezpieczenie środków na czyszczenie i udrażnianie sieci kanalizacji deszczowej (rozdział 90001 § 4300) ogółem o kwotę 5.310,00 zł,

- zadanie pn. "Modernizacja pomieszczenia w budynku nr 5 na potrzeby świetlicy we wsi Toporzyk" - wykonanie I etapu robót i nadzór inwestorski (rozdział 92109 § 6050) w wysokości 87.000,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Brusy na remonty infrastruktury drogowej zniszczonej na skutek nawałnicy (rozdział 60016 § 2710),

zgodnie z treścią załącznika nr 4.

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 21-09-2017 07:48:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 21-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 21-09-2017 07:48:10