Protokół z XXXII posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 sierpnia 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXXII/2017

z XXXII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

która odbyła się 30 sierpnia 2017r. w godz. 1100- 1310

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

Obecni na sali radni Rady Miejskiej, sołtysi oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności (zał. nr 1, 2, 3).

 1. Otwarcie XXXII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Miejskiej.
 5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności  i informacja gości.
 6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXX Sesji Rady Miejskiej.
 1. przyjęcie sprawozdania.
 1. Informacja na temat stanu bezrobocia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2017 r.:
 1. informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu:
 2. stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
 3. dyskusja;
 4. przyjęcie informacji.
 1. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie nazw ulic.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Kalisz Pomorski w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2017/2018 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem)  na trasie: Biały Zdrój- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.
 4. Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Tuczno w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2017/2018 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem)  na trasie: Mirosławiec - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.
 7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami i sprawy bieżące.
 10. Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Ad.1

Otwarcie XXXII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

O godz. 11.00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu Piotr Czech otworzył XXXII Sesję Rady Miejskiej, witając zaproszonych gości, radnych i sołtysów.

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 13  radnych, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i  podejmowanie prawomocnych decyzji.

Ad.3

Przedstawienie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem dotyczącym propozycji zmiany porządku obrad?

W związku z brakiem propozycji zmian porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4

Przyjęcie protokołu z  XXXI Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

W związku z brakiem zastrzeżeń do protokołu z XXXI  Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie w/w protokół.

Głosowanie:

Za- 15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z XXXI  sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Ad.5

Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.

Na posiedzenie Rady Miejskiej przybyła Anna Zaleska- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się z prośbą do Pani Anny Zaleskiej o omówienie  tematu bezrobocia za I półrocze 2017 r. na terenie Gminy Mirosławiec.

Anna Zaleska poinformowała, iż na koniec czerwca 2017 r.  liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy wyniosła 1512 osób i w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku zmniejszyła się o 461 osób tj. o 23,4%. Zmniejszenie się liczby bezrobotnych przyczyniło się do spadku stopy bezrobocia, która na koniec maja br. wyniosła 10,4% i była wyższa tylko o 0,6% od wojewódzkiej (9,8% a od krajowej (7,5%) o 2,9%. W okresie od stycznia do maja  br. stopa bezrobocia zmniejszyła się o 2,6%, a w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 2,9%. Najwięcej bezrobotnych zarejestrowanych było w styczniu – 2140 osób, a najmniej w czerwcu -1512 osób. W Gminie Mirosławiec liczba bezrobotnych w I półroczu 2017 roku wynosiła 185 osób, natomiast w powiecie wałeckim liczba bezrobotnych wynosiła 1512 osób. Wśród zarejestrowanych bezrobotnych z terenu Miasta i Gminy Mirosławiec były 124 kobiety (67%), 30 osób z prawem do zasiłku (16,2%) oraz 105 bezrobotnych zamieszkałych na wsi (56,8%). Większość bezrobotnych mieszkańców Gminy Mirosławiec to osoby w wieku do 44 lat (97-52,4%), posiadające wykształcenie gimnazjalne i niższe (86-46,5%) oraz zasadnicze zawodowe (41-22,2%). Pomimo wyraźnego spadku liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w strukturze osób pozostających bez pracy dominują kobiety oraz osoby długotrwale bezrobotne. W strukturze bezrobotnych  w powiecie wałeckim według wieku na koniec I połowy 2017 roku najwięcej było osób w przedziale wiekowym od 25 do 34 lat- 344 osoby oraz w wieku powyżej 55 lat- 381 osób. W I połowie br. zarejestrowało się łącznie 1745 osób, tj.  o 21,4% (475 osób) mniej niż w analogicznym okresie 2016 r. (2220 osób). Natomiast z ewidencji osób bezrobotnych wyłączonych zostało 2275 osób, tj. o 15% (401 osób) mniej niż w porównaniu do  analogicznego okresu ubiegłego roku, w którym wyłączono 2676 osób. Wśród rejestrujących się bezrobotnych osoby dotychczas niepracujące stanowiły 8,9% (155), absolwenci szkół 6% (105) a zwolnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy 0,4% (7 osób). W I półroczu 2017 roku Urząd przyjął do realizacji 1202 wolne miejsca zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w tym 523 (43,5%), które dotyczyły ofert subsydiowanych  realizowanych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie- użytecznych, staży, refundacji kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne za zatrudnienie osób do 30 roku życia.  W omawianym okresie wydano 2645 skierowań do pracy lub na różne  formy aktywizacji zawodowej. W wyniku działań Urzędu 1039 osób podjęło zatrudnienie, lub  inną formę zarobkową. Dodatkowo Urząd dysponował 1087  ofertami pracy przesłanymi przez powiatowe urzędy pracy z terenu całego kraju oraz 1136 miejscami pracy  realizowanymi w ramach sieci EURES. Ponadto w ramach realizowanych wolnych miejsc zatrudnienia Urząd zorganizował łącznie 14 giełd pracy, w których uczestniczyło ponad 730 osób.  Były to giełdy pracy zorganizowane pod potrzeby lokalnych pracodawców, a także oferty z terenu Polski i zagranicy. Łącznie pracę podjęło 52 bezrobotnych. W I półroczu 2017 roku podobnie jak w latach ubiegłych pracodawcy poszukiwali przede wszystkim specjalistów z odpowiednim przygotowaniem zawodowym, z dodatkowymi uprawnieniami oraz doświadczeniem zawodowym a także z dobrą znajomością języków obcych, w takich zawodach jak: księgowy, spedytor, specjalista ds. logistyki, kierowca w transporcie międzynarodowym, operator HDS, stolarz meblowy, tapicer, spawacz, tokarz- operator obrabiarek sterowanych numerycznie, technik budownictwa z uprawnieniami. Dyrektor PUP poinformowała, iż I półrocze 2017 roku należy ocenić pozytywnie z uwagi na spadek liczby bezrobotnych do poziomu 1512 osób i stopy bezrobocia do 10,4% na koniec maja br. Największy spadek bezrobocia wystąpił wśród osób w przedziale wiekowym od 25 do 34 roku życia. Nastąpił również o 140 osób tj. o 30,6% spadek wśród bezrobotnych do 30 roku życia, w tym do 25 roku życia o 44 osoby tj. o 20,7%. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2016, w ramach realizowanych przez Urząd usług i instrumentów rynku pracy aktywizacja osób bezrobotnych wzrosła o 33 osoby. Pozytywną zmianą na powiatowym rynku pracy jest również zmniejszająca się liczba osób rejestrujących się w Urzędzie ( I połowa 2016 – 2220 do I połowy 2017 r. – 1745). W niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, pomimo dużego spadku bezrobocia nadal pozostają bezrobotne kobiety, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby powyżej 50 roku życia. Na koniec czerwca 2017 r. ww. osoby stanowiły odpowiednio: 65,3%, 56,7%, 35,7% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych.

Następnie Dyrektor PUP poprosiła o zadawanie pytań, z uwagi na  obszerną tematykę.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem z czego wynika zmniejszenie się wskaźnika ilości osób rejestrujących się w PUP?

Anna Zaleska poinformowała, iż kształtowanie się poziomu bezrobocia zależy od wielkości i dynamiki zmian w napływie i odpływie z bezrobocia. Obie te wielkości charakteryzują się wahaniami wynikającymi w znacznej mierze od potrzeb zatrudnieniowych pracodawców a także z sezonowości prac. W I połowie 2017 roku napływ do bezrobocia był niższy od odpływu, co wpłynęło na systematyczny spadek liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych.

Radna Anna Turska zwróciła uwagę, iż w 2017 roku Urząd Pracy posiada na aktywizację osób bezrobotnych środki finansowe w łącznej wysokości 5 518 100,00 zł, z kolei w  2016 roku PUP posiadał znacznie więcej środków finansowych na aktywizację osób bezrobotnych.

Anna Zaleska poinformowała, iż Urząd pozyskał środki finansowe z zewnętrznych programów, w wysokości, która w obecnej sytuacji na rynku pracy jest wystarczająca, w związku z tym na chwilę obecną nie ma potrzeby ich zwiększania. Zmniejszyło się bezrobocie, więc środków na aktywizację wystarczy mniej.

Radna Anna Turska zauważyła, iż w I połowie 2017 r. zarejestrowanych zostało 187 oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom. 

Anna Zaleska poinformowała, iż oświadczenia składane są przez pracodawców do właściwych Urzędów Pracy ze względu na miejsce siedziby firmy.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym utworzenia spółdzielni socjalnych?

Anna Zaleska poinformowała, iż spółdzielnie socjalne działają w oparciu o ustawę z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych. Spółdzielnie zajmują się głównie działalnością usługową. Kolejnymi obszarami są: edukacja, handel detaliczny, pomoc społeczna oraz działalność sportowo-rekreacyjna. Dodatkowo spółdzielnie prowadzić mogą różnego rodzaju warsztaty i zajęcia dodatkowe. Dodała, iż wielokrotnie z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej podejmowane były działania dotyczące utworzenia spółdzielni socjalnej, jednak nie przyniosły żadnego efektu. Urząd Pracy posiada środki finansowe, ale nie ma osób chętnych do założenia spółdzielni socjalnej.

Radny Grzegorz Plewa zwrócił się z zapytaniem, czy przewidziana jest pomoc dla pracodawcy, który zainteresowany jest zatrudnieniem osoby bezrobotnej?

Anna Zaleska poinformowała, iż pomoc może zostać udzielona w ramach stażu zawodowego, prac interwencyjnych, bądź też refundacji części kosztów wynagrodzenia pracownika do 30 roku życia  przez okres 12 miesięcy jednak pod warunkiem, że pracodawca zatrudni daną osobę na okres kolejnych 12 miesięcy.

Radny Piotr Suchojad zwrócił się z zapytaniem, czy osoba po stażu musi zostać zatrudniona od razu na okres 2 lat?

Dyrektor PUP poinformowała, iż Urząd Pracy negocjuje po zakończeniu stażu warunki zatrudnienia z potencjalnym pracodawcą. PUP jest rozliczany zarówno z efektywności kosztowej i zatrudnieniowej. Nie ma z góry określonych terminów, ale dla Urzędu Pracy bardzo zależy na tym, aby osoby po stażu otrzymywały zatrudnienie. 

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem, co w sytuacji kiedy to pracodawca ma refundowane koszty zatrudnienia a  pracownik zrezygnuje z pracy?

Dyrektor PUP poinformował, iż w terminie 30 dni stara się uzupełnić wakat. Jest jednak problem ze znalezieniem pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami.

Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z zapytaniem, co w sytuacji, kiedy to osoba po stażu zrezygnuje z pracy?

Dyrektor PUP poinformowała, iż w sytuacji, kiedy to pracodawca zrezygnuje z pracownika to w takim wypadku zgodnie z zawartą umową pracodawca musi ponieść karę umowną. Natomiast jeśli pracownik zrezygnuje to rozpoczyna się  postępowanie wyjaśniające. Jeśli pracownik sam zrezygnował PUP kieruje do pracy kolejną osobę.  Dodała, że młode osoby bezrobotne mogą również podjąć pracę poza miejscem zamieszkania i otrzymać bezzwrotne środki tzw. bony zasiedleniowe.

Radna Urszula Stanisławska zwróciła się z zapytaniem, czy pracodawcy chętnie zatrudniają osoby posiadające lekki stopień niepełnosprawności?

Anna Zaleska poinformowała, iż osoby posiadające lekki stopień niepełnosprawności również są aktywizowane. Osoby przed podjęciem pracy kierowane są na badania lekarskie, które to potwierdzają czy osoba może wykonywać pracę w danym zawodzie, czy są określone przeciwwskazania?

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem, czy Urząd refunduje koszty zatrudnienia pracowników sezonowych?

Anna Zaleska poinformowała, iż jeśli chodzi o pracowników sezonowych, to PUP może pracodawcy pomóc w doborze pracowników. Refundacja kosztów zatrudnienia następuje tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy to pracownik zatrudniony zostaje przez pracodawcę na umowę  na okres kolejnych 12 miesięcy.

Burmistrz Mirosławca zwrócił się z zapytaniem, czy świadczenie wychowawcze 500+ spowodowały zmiany dotyczące ilości osób bezrobotnych?

Anna Zaleska poinformowała, iż Urząd Pracy nie prowadzi badań jeśli chodzi o program 500+. Dodała, iż pojawiają się sygnały ze strony pracodawców, że osoby nie chcą podejmować pracy, ponieważ obawiają się utraty świadczenia. Niekiedy sami bezrobotni rezygnują z pracy, aby nie stracić świadczenia. Urząd Pracy próbuje od bezrobotnych uzyskać na piśmie uzasadnienie odmowy podjęcia zatrudnienia, jednak bezskutecznie. Dodała również, że założenie jest takie, jeżeli osoba bezrobotna jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy to znaczy, że chce i jest zmotywowana do podjęcia pracy.

Radny Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem, czy skoro maleje bezrobocie, to czy w związku z tym rynek pracy jest większy?

Anna Zaleska poinformowała, iż oferty pracy pojawiają się zarówno z innych powiatów jak i z za granicy. Pracodawcy potrzebują specjalistów, a kształcenie zawodowe jest w chwili obecnej najbardziej potrzebne.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Różycki zwrócił się z zapytaniem jaki jest % osób bezrobotnych, które nie są zainteresowane podjęciem zatrudnienia?

Anna Zaleska poinformowała, iż w Gminie Mirosławiec jest 30 osób posiadających  III profil pomocy, które nie są zainteresowane podjęciem pracy.

Radny Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem, czy przedsiębiorca, który planuje otworzyć gabinet stomatologiczny może liczyć na pomoc ze strony Urzędu Pracy.

Anna Zaleska poinformowała, iż pracodawca może otrzymać pomoc ze strony Urzędu Pracy na doposażenie stanowiska pracy w momencie prowadzenia działalności minimum 6 miesięcy.

Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem o ile wzrośnie ilość osób bezrobotnych z wykształceniem wyższym w związku z reformą szkolnictwa?

Anna Zaleska poinformowała, iż na chwilę obecną  zarejestrowanych jest 25 bezrobotnych  nauczycieli. Dodała, iż nie jest w stanie powiedzieć, jak reforma oświaty wpłynie na zatrudnienie nauczycieli.

Radny Janusz Beer wyraził opinię, iż w wyniku reformy nauczyciele będą masowo odchodzić na urlopy zdrowotne, a samorządy będą ponosić koszty z tym związane.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem o kierowanie osób bezrobotnych na szkolenia kierowców z  kategorii C?

Anna Zaleska poinformowała, iż szkolenia odbywają się z zakresu kategorii C, C+E. Osoby kierowane na szkolenia przedkładają do Urzędu Pracy oświadczenie pracodawcy, że bezpośrednio po zdanym egzaminie otrzymają zatrudnienie w zawodzie kierowcy. Dodała, iż szkolenia kierowców są dość kosztownymi szkoleniami. Koszt jednego szkolenia to kwota około 7-8 tys. zł. W 2017 roku do Urzędu Pracy skierowano 55 zostało zapotrzebowań miejsc pracy dla kierowców.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem czy firmy mogą wysyłać pracowników na wybrane szkolenia, a ich koszty pokryje PUP?

Anna Zaleska poinformowała, iż pracodawcy mogą korzystać ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, który jest dostępny i pracodawcy z niego chętnie korzystają.

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech podziękował Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy Annie Zaleskiej za przybycie na posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu i przedstawienie najważniejszych informacji dotyczących bezrobocia  i sytuacji na rynku pracy.

O godz. 1150 posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu opuściła Anna Zaleska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Burmistrza Mirosławca  o przedstawienie informacji na temat międzysesyjnej działalności.

Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik  poinformował, iż w okresie międzysesyjnym miały miejsce następujące wydarzenia:

- 01.-02.07.2017 r. - na Stadionie Miejskim w Mirosławcu odbył się Festiwal Żubra.

- 04.07.2017 r.- odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy ENEA w sprawie kalendarza inwestycyjnego firmy na terenie Gminy Mirosławiec.

- 04.07.2017 r. – Burmistrz Mirosławca wraz ze Starostą Wałeckim uczestniczył w Goleniowie w konferencji „Polityka społeczna- jakość życia”.  W czasie konferencji przedstawiono znaczenie polityki społecznej, jako narzędzia rozwoju lokalnego i regionalnego.

- 05.07.2017 r. – nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Bioregion
w obiektywie”.

- 06.07.2017 r. – na Placu Lotników w Mirosławcu po raz kolejny odbyła się akcja oddawania krwi.

- 14.07.2017 r. - obchodzono święto Policji.

- 15.07.2017 r. - w Tucznie zorganizowane zostały Dni Tuczna, w których uczestniczył Burmistrz Mirosławca.

- 15.07.-28.07.2017 r. – na terenie Majdanu Zamkowego w Mirosławcu trwały prace studentów wydziału archeologii z Uniwersytetu w Krakowie. W roku bieżącym została uzyskana zgoda od Konserwatora Zabytków na pozostawienie odkrytych częściowo murów zamku.

- 29.07.2017 r. - w Człopie zorganizowane zostały Dni Człopy, w których uczestniczył Burmistrz Mirosławca.

- 30.07.2017 r. – przez miasto Mirosławiec przejeżdżał wyścig kolarski Tour de Pomorze.

- 31.07.2017 r.- na placu przed Ośrodkiem Kultury odbyły się warsztaty i konsultacje dla mieszkańców Mirosławca, w ramach opracowywania  Planu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024.

- 01.08.2017 r. – odbyło się spotkanie ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirosławcu w sprawie planowanej modernizacji remizy strażackiej.

- 02.08.2017 r. – w Wałczu odbyło się podpisanie umowy na realizację projektu „Cyfrowy Mirosławiec”  w ramach kontraktu samorządowego.

- 02.08.2017 r. – w Mirosławcu Górnym odbyły się warsztaty i konsultacje dla mieszkańców Mirosławca Górnego, w ramach opracowywania Planu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024.

- 10.08.2017 r. – w Jabłonkowie odbyły się warsztaty i konsultacje dla mieszkańców Jabłonkowa   w  ramach opracowywania Planu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024.

- 11.08.2017 r. – w Mirosławcu Górnym w 12 Bazie Bezzałogowych Statków Powietrznych odbył się uroczysty apel z okazji Święta Wojska Polskiego.

- 22.08.2017 r. -  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu odbył się egzamin na nauczyciela mianowanego.

- 23.08.2017 r. – w siedzibie Urzędu Skarbowego w Wałczu odbyło się uroczyste wręczenie nagród za udział w konkursie na gminę województwa zachodniopomorskiego o największej liczbie elektronicznych zeznań podatkowych za 2016 rok. Gmina Mirosławiec zajęła 9 miejsce i otrzymała jako nagrodę książki do Biblioteki.

- 24.08.2017 r. – w Szczecinie odbyło się spotkanie z Dyrektorem Agencji Mienia Wojskowego w sprawie terenu pod planowaną budowę boiska w Mirosławcu Górnym. Pojawiła się propozycja wspólnej inwestycji tj. teren należący do AMW służyć mógłby jako wkład do zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gminę. Budowa boiska sportowego w Mirosławcu Górnym wpisana została do programu rewitalizacji.

- 25.08.2017 r. – odbyło się spotkanie z mieszkańcami wspólnoty mieszkaniowej przy Placu Wolności 4 w sprawie ocieplenia budynku i odnowy elewacji.

- 25.08.-29.08.2017 r. – w siedzibie Urzędu Miejskiego odbyły się posiedzenia Komisji stałych Rady Miejskiej.

- 26.08.2017 r. – na Stadionie Miejskim w Mirosławcu odbyły się Dożynki Gminne połączone z obchodami 50- lecia Rodzinnych Ogrodów Działkowych. W turnieju dożynkowym I miejsce zajęło sołectwo Łowicz Wałecki. Sołectwo będzie reprezentować Gminę Mirosławiec na Dożynkach Powiatowych w Człopie. Następnie Burmistrz  zwrócił się z podziękowaniami dla sołtysów oraz radnych za udział w dożynkach oraz za pomoc udzieloną w ich  organizacji. 

W dalszych słowach Burmistrz Mirosławca poinformował, iż trwają prace remontowe na ulicy Sprzymierzonych w Mirosławcu od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 177 do przepustu drogowego. Po 29 sierpnia br.  ma nastąpić montaż oświetlenia ulicznego. Ponadto na ukończeniu znajdują się prace remontowe I piętra Zespołu Szkół w Mirosławcu. Dostawa mebli i sprzętu do pomieszczeń ma nastąpić w połowie września. Pomieszczenia mają zostać oddane do użytku po 15 września br.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż rozstrzygnięte zostały przetargi na zadania wodno-kanalizacyjne w Orlu i w Próchnowie. Złożone oferty są niższe niż te, które przewidywały kosztorysy.

Ponadto we wrześniu uruchomiona zostanie tymczasowa  świetlica w m. Toporzyk  w lokalu socjalnym, a dotychczasowe pomieszczenie świetlicowe będzie remontowane.

Piotr Pawlik zaprosił zebranych na następujące wydarzenia:

02.09.2017 r. – na Dożynki powiatowe, które odbędą się w Człopie;

03.09.2017 r. – na Festyn Lotniczy, który odbędzie się w 12 Bazie Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu.

- 16.09.2017 r- na bieg charytatywny, który zorganizowany zostanie na Stadionie Miejskim w Mirosławcu;

- 16.09.2017 r. – na święto pieczonego ziemniaka, które odbędzie się w Bronikowie;

- 23.09.-24.09.2017 r. – na zakończenie regat „Jesienna Bryza”.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w okresie międzysesyjnym sprzedane zostały 4 działki za kwoty: 22 tys. zł, 4,5 tys. zł, 9 tys. zł, 8 tys. zł.

Radny Paweł Krawczyk zwrócił się z zapytaniem, czy droga z Jabłonkowa do Drzewoszewa zostanie utwardzona jeszcze przed planowanymi regatami?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż droga zostanie naprawiona.

 Radny Marcin Karczewski poinformował, iż 15 sierpnia br. w gospodarstwie agroturystycznym „7 Ogrodów” w Łowiczu Wałeckim odbyła się impreza „Festiwal Ziół”
w której udział wzięło około tysiąca osób.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem, po której stronie zostaną zamontowane słupy oświetleniowe na ulicy Sprzymierzonych w Mirosławcu?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż od zjazdu z drogi nr 177 do przepustu drogowego słupy zostaną ustawione po lewej stronie ulicy. Natomiast za przepustem drogowym oświetlenie będzie po prawej stronie.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem dotyczącego braku prądu dla części mieszkańców ulicy Sprzymierzonych w momencie awarii?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zostanie to uregulowane.         

Radna Urszula Stanisławska poinformowała, że wśród mieszkańców krążą pogłoski, iż na terenie miasta ma powstać nowy supermarket.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż firma wystąpiła o wydanie warunków zabudowy. Ponadto dodał, że na budowę budynku w starej części miasta musi zostać wydana również zgoda konserwatora zabytków.

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił przerwę w obradach.

Przerwa:

1210-1220

Po przerwie wznowiono obrady. Obecnych na posiedzeniu 14 radnych. Nieobecny: radny Grzegorz Plewa.

Ad.6

Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXX Sesji Rady Miejskiej.

 1. przyjęcie sprawozdania.

W/w sprawozdanie Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Głosowanie

Za – 14

Przeciw - 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 5  do niniejszego protokołu.

Ad.7

Informacja na temat stanu bezrobocia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2017 r.:

 1. informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu:

Informację Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.
W/w informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 1. stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

W/w stanowisko odczytała Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Anna Turska.

Pisemne stanowisko stanowi załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

 1. dyskusja;

Dyskusja dotycząca powyższego punktu przeprowadzona została w punkcie 5 porządku obrad.

 1. przyjęcie informacji.

W związku z powyższym  przystąpiono do przyjęcia informacji na temat stanu bezrobocia na terenie Gminy Mirosławiec za I półrocze 2017 r.

Głosowanie

Za – 14

Przeciw - 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła informację na temat stanu bezrobocia na terenie Gminy Mirosławiec za I półrocze 2017 r.

Ad.8

Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie nazw ulic.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały o zmianie uchwały w sprawie nazw ulic.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXII/272/2017 o zmianie uchwały w sprawie nazw ulic.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 8  do niniejszego protokołu.

Ad.9

Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę  i Miasto Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXII/273/2017 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 9  do niniejszego protokołu

O godz. 1223 na posiedzenie Rady Miejskiej przybył radny Grzegorz Plewa. Obecnych na posiedzeniu 15 radnych.

Ad.10

Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  pomiędzy Gminą  i Miastem Mirosławiec, a Gminą Kalisz Pomorski w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2017/2018 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem)  na trasie: Biały Zdrój- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Kalisz Pomorski w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2017/2018 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem)  na trasie: Biały Zdrój- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXII/274/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Kalisz Pomorski w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2017/2018 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem)  na trasie: Biały Zdrój- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 10  do niniejszego protokołu

Ad.11

Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  pomiędzy Gminą  i Miastem Mirosławiec, a Gminą Tuczno w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2017/2018 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem)  na trasie: Mirosławiec - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Tuczno w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2017/2018 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem)  na trasie: Mirosławiec - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXII/275/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Tuczno w sprawie powierzenia Gminie  i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2017/2018 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem)  na trasie: Mirosławiec - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 11  do niniejszego protokołu

Ad.12

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w przedłożonym projekcie uchwały zabezpieczone zostały środki finansowe na takie zadania jak: zakup usługi transportu destruktu asfaltowego w kwocie 10.000,00 zł, przebudowa chodników na terenie Mirosławca Górnego (przy bloku nr 2 i 3)- roboty i nadzór inwestorski w kwocie 30.000,00 zł, przebudowa przepustu drogowego we wsi Łowicz Wałecki- roboty i nadzór inwestorski w kwocie 100.000,00 zł, wykonanie podestu na terenie Cmentarza Komunalnego we wsi Jabłonowo w kwocie 10.000,00 zł, budowa budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu- dokumentacja projektowa w kwocie 28.000,00 zł. Z uwagi na fakt, iż wnioski dotyczące uzyskania dofinansowania na zadania związane z termomodernizacją nie uzyskały pozytywnej akceptacji, wkład własny Gminy na zadania związane z termomodernizacją przeznaczony zostanie na  wyburzenie istniejącego budynku oraz postawienie nowego budynku. Ponadto w budżecie Gminy zaplanowane zostały środki finansowe na: rozbudowę i przebudowę zewnętrznej instalacji oświetlenia terenu na Stadionie Miejskim w Mirosławcu wraz z instalacją przeznaczoną do zasilania organizowanych imprez (dokumentacja projektowa ) w kwocie 6.000,00 zł., przebudowę drogi i parkingu ul. Spokojnej w Mirosławcu (odcinek przy targowisku od ul. Wolności do ul. Parkowej- dokumentacja projektowa  związana z planem rewitalizacji) w kwocie 15.000,00 zł, przebudowę odcinka drogi we wsi Jabłonkowo- dokumentacja projektowa związana z planem rewitalizacji w kwocie 15.000,00 zł, przebudowę drogi i chodników ul. Dworcowej w Mirosławcu- dokumentacja projektowa związana z planem rewitalizacji w kwocie  15.000,00 zł, przebudowę boiska sportowego we wsi Jabłonkowo- dokumentacja projektowa związana z planem rewitalizacji w kwocie 10.000,00 zł, budowę świetlicy wiejskiej we wsi Jabłonkowo wraz z zagospodarowaniem terenu- dokumentacja projektowa związana z planem rewitalizacji w kwocie 35.000,00 zł, budowę przystanku autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu na ul. Dworcowej w Mirosławcu- dokumentacja projektowa związana z planem rewitalizacji w wysokości 10.000,00 zł.

Radna Anna Turska wyraziła zdanie, iż program rewitalizacji ma być przedłożony do przyjęcia we wrześniu, natomiast w chwili obecnej  w budżecie Gminy już zostały zabezpieczone środki finansowe dotyczące konkretnych zadań do realizacji w związku z programem rewitalizacji.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zadania wpisane zostały do projektu programu rewitalizacji i już należy  sporządzać dokumentację projektową, aby być przygotowanym na składanie wniosków po ogłoszeniu naboru.

Sekretarz Gminy dodała, iż na chwilę obecną nie są jeszcze znane warunki naboru wniosków.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż  program poddawany  był konsultacjom społecznym  i zostały wpisane między innymi te zadania, które były  zgłaszane przez mieszkańców.

Radna Anna Turska  określiła, iż jej zdaniem w pierwszej kolejności powinien zostać przyjęty program, a dopiero potem sporządzana dokumentacja projektowa na zadania.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż zadania, które zostały wpisane do programu są zadaniami gminy. Jeśli nie uda się ich zrealizować w ramach programu rewitalizacji, to zostaną one wykonane przez gminę z innych środków.

Radny Janusz Beer poinformował, iż należałoby sprawdzić, czy kolejność podejmowanych działań przyspieszy, czy też może spowolni planowane inwestycje.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w momencie nie zabezpieczenia w budżecie gminy środków finansowych na zaplanowane zadania, sporządzenie dokumentacji zostaje opóźnione o co najmniej miesiąc czasu. Dodał, iż jeśli chodzi np. o planowaną budowę boiska w Mirosławcu Górnym, to prace projektowe można już  rozpocząć, nie mając tytułu własności gruntu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w naborze wiosennym wniosków w ramach programu rewitalizacji, żadna z Gmin, która złożyła wnioski nie przeszła pozytywnej weryfikacji.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXII/276/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 12  do niniejszego protokołu

Ad.13

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformowała, iż zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości środki na rok 2017 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy. Dodała, iż wskaźnik spłaty długu w poszczególnych latach będzie spełniony, mimo, że jeden wskaźnik określa się jako niespełniony, ale w rzeczywistości po wykonaniu budżetu za cały 2016 rok, jest on spełniony.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXII/277/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 13  do niniejszego protokołu

Ad.14

Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

Odpowiedzi na wnioski stanowią załącznik nr 14  do niniejszego protokołu.

Radny Piotr Suchojad nawiązując do otrzymanej odpowiedzi na wniosek w sprawie zlikwidowania zacieków powstających po opadach deszczu wewnątrz budynku socjalnego przy boisku Orlik zwrócił się z propozycją, aby Dyrektor ZS w Mirosławcu zwróciła się z prośbą o wsparcie finansowe w remoncie.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż dach został już naprawiony.

Ad.15

Wolne wnioski i zapytania.

Burmistrz Mirosławca odnosząc się do nawałnic, które miały miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia br. zwrócił się z propozycją udzielenia pomocy dla jednej z gmin poszkodowanej podczas nawałnic. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego jako jedną z najbardziej poszkodowanych gmin wskazał Gminę Brusy. Pomoc rzeczowa nie do końca jest potrzebna, w związku z tym pojawiła się propozycja udzielenia pomocy finansowej. W dalszych słowach Burmistrz Mirosławca zaproponował udzielenie pomocy finansowej w wysokości 10.000,00 zł. Na kolejne  posiedzenie Rady Miejskiej zostałby przedłożony projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej, jeśli Rada zaakceptuje niniejszą propozycję.

Radni zaakceptowali propozycję przygotowania projektu uchwały w przedmiotowej sprawie na koleją sesję.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem, czy kwota udzielanej pomocy nie mogłaby być większa? Rada Miejska udzieliła dofinansowania do prac konserwatorskich  przy wymianie drzwi w Kościele w wysokości 15.000,00 zł, więc pomoc finansowa jego zdaniem powinna być
w wysokości 20.000,00 zł.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż 17 domów w Gminie Brusy zostało całkowicie zniszczonych, ponad 1000 budynków niemieszkalnych zostało uszkodzonych.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż grupa młodych osób z terenu Gminy Mirosławiec w ramach wolontariatu jeździ do Gminy Sośno i tam pomaga uporządkować tereny po nawałnicy.

Rana Anna Turska poinformowała, iż Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi zbiórkę rzeczy dla poszkodowanych.

Radny Józef Ryźlak zwrócił się z zapytaniem, kiedy w m. Hanki postawione zostaną urządzenia siłowni zewnętrznej?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż pojawił się  pomysł ustawienia urządzeń w nowym, dogodniejszym dla mieszkańców miejscu i w związku z tym musi zostać opracowany nowy projekt na nowej mapce, co wydłużyło czas inwestycji.

Radny Stanisław Wiese zwrócił się z wnioskiem o uporządkowanie terenu na placu zabaw w m. Jabłonkowo. Zwrócił się również z propozycją, aby w momencie utwardzania drogi z Jabłonkowa do Drzewoszewa zastanowić się nad wyznaczeniem miejsca parkingowego na w/w odcinku drogi.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Różycki zwrócił się z zapytaniem dotyczącym oświetlenia  drogi do m. Jabłonkowo od zjazdu z drogi krajowej nr 10?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż oświetlenie ma zostać wybudowane na przełomie 2017/2018 roku, ostateczny termin to luty 2018r.

Radna Anna Turska nawiązując do prowadzonych remontów dróg zwróciła się z zapytaniem, czy przewidziane jest utwardzenie ulicy Księżycowej w Mirosławcu?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż droga, która w chwili obecnej jest używana z ulicy Księżycowej do ulicy Tęczowej jest drogą wyjeżdżoną przez mieszkańców. Gmina zwróciła się z propozycją do mieszkańców o przywrócenie prawidłowego przebiegu drogi, jednak mieszkańcy  nie byli zainteresowani taką propozycją.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem, co z termomodernizacją budynku Przychodni Zdrowia w Mirosławcu skoro wniosek o dofinansowanie nie uzyskał pozytywnej akceptacji?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w dalszym ciągu trwać będą poszukiwania programu, dzięki któremu istniałaby możliwość uzyskania dofinansowania i przeprowadzenia termomodernizacji.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem o budowę fermy kurzej pomiędzy m. Bronikowo-Próchnowo?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż został już wysłany raport o oddziaływaniu na środowisko do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dotyczący budowy fermy. Przez ostatnie 2 lata jeszcze przed rozpoczęciem budowy firma postanowiła o  rozbudowie projektu, dlatego też całe  postępowanie musiało zostać uruchomione od nowa.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem czy została już powołana komisja ds. oszacowania strat rolników?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w chwili obecnej trwają oczekiwania na powołanie komisji przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Radna Anna Turska zwróciła się z wnioskiem o posprzątanie terenu przy zatoce autobusowej przy ulicy Wolności 4 w Mirosławcu oraz o zmniejszenie dystansu trasy biegu charytatywnego, który organizowany będzie 16 września br. z 5 km do 3,5 km. Zwróciła się z zapytaniem o dodatek 500+ dla nauczycieli dyplomowanych.

Radny Piotr Suchojad poinformował, iż na dzień dzisiejszy nic nie słyszał na temat  ewentualnego dodatku.

Radna Anna Turska zwróciła się z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu poprawę stanu technicznego dachu budynku kolejowego  przy ulicy Wolności 34 w Mirosławcu.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż na ulicy Spokojnej w Mirosławcu przy wjeździe do bloków znajduje się fragment starego chodnika, który należałoby wymienić.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma w planach przeznaczyć środki finansowe na wymianę chodników.

Radny Janusz Beer poinformował, iż podobna sytuacja jest na ulicy Wolności od bloku 22 w kierunku zatoki autobusowej.

Ad.16

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami  i sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z propozycją, aby we wrześniu Komisje stałe RM odbyły wspólne posiedzenie ze względu na wspólną tematykę obrad.

Radni Rady Miejskiej wyrazili zgodę na wspólne posiedzenie Komisji.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym pisma z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  w sprawie zamiany działek.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem, czy ze strony radnych są propozycje dotyczące przedmiotowej sprawy?

Radny Marcin Karczewski zaproponował, aby GDDKiA poniosła koszty przygotowania dokumentacji wyceny, podziału działki oraz sporządzenia aktów notarialnych, w zamian za to Gmina przekaże nieodpłatnie działki.

Radni Rady Miejskiej wyrazili zgodę na takie rozwiązanie sprawy.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem o wyrażenie stanowiska w sprawie udzielenia dotacji celowej na pokrycie kosztów dalszej modernizacji Zakładu „Leśna Ustroń” Tucznie w części dotyczącej  pomieszczeń rehabilitacji społecznej.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż wcześniejsza dokumentacja projektowa modernizacji części pomieszczeń zakładu „Leśna Ustroń” została sfinansowana przez kilka samorządów z terenu Powiatu Wałeckiego.

Radny Stanisław Wiese zwrócił się z propozycją, aby Komisja Polityki Społecznej udała się z wizytą do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Tucznie.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż dobrze byłoby, gdyby podczas wizyty Komisji w Tucznie obecny był również przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, który to jest organem prowadzącym  zakład w Tucznie.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się do radnych Rady Miejskiej o stanowisko w sprawie pisma z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na organizacje obchodów 50-lecia „Budowlanki” oraz 130-lecia „Zawodówki”.

Radni Rady Miejskiej w trakcie przeprowadzonej dyskusji podjęli decyzję, iż w chwili obecnej nie ma możliwości przekazania środków finansowych na w/w cel, ponieważ środki finansowe przekazywane będą na pomoc dla Gminy Brusy, która została poszkodowana w wyniku nawałnicy mającej miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia br.

Ad.17

Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 13 10 zamknął XXXII sesję Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:                                 Przewodniczący Rady Miejskiej:

Lidia Cybulska                                            Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 04-10-2017 10:03:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 30-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 04-10-2017 10:03:53