Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy działce wewnętrznej

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 30 października 2017 r.
w sprawie nadania nazwy działce wewnętrznej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1875) i art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.1 ) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Nadaje się nazwę ulicy "ulica Szmaragdowa" działce wewnętrznej oznaczonej numerem geodezyjnym 702 obręb m.Mirosławiec (0001) o powierzchni   0,4042 ha, stanowiącej współwłasność prywatną.
2. Szczegółowy przebieg ulicy przedstawia szkic sytuacyjny stanowiący załącznik  do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały, powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie
Właściciele nieruchomości zwrócili się do Burmistrza Mirosławca z wnioskiem o nadanie nazwy działce wewnętrznej położonej w granicach  Miasta Mirosławiec.
Propozycja nazwy ulicy, tj. "ulica Szmaragdowa" dla działki ewidencyjnej nr 702 została przedstawiona przez właścicieli działek we wniosku skierowanym do Burmistrza Mirosławca. Obszar, na którym zlokalizowana jest w/w działka stanowi teren przygotowywany pod zabudowę mieszkaniową. W wyniku  podziału geodezyjnego zostały wydzielone działki, dla których funkcję komunikacyjną pełni działka wewnętrzna o numerze 702.
Do podjęcia przez Radę Miejską przedmiotowej uchwały niezbędnym jest przedłożenie pisemnej zgody wszystkich właścicieli terenów, na których są one zlokalizowane, o czym stanowi art. 8 ust. 1a ustawy o drogach publicznych ( t.j.Dz. U. z 2016 r. poz 1440 z późn. zm). Warunek niniejszy został przez właścicieli działek spełniony.
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Załącznik

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 17-10-2017 09:45:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 17-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 17-10-2017 09:45:09